Instruktioner för ppt

Bemötande av personer
med komplexa
beteenden
Lotta Lindholm
Gruppchef på akutboendet ”Vägskälet”
Resan hit……..
Byggstenar
Kognition
&
Kognitiva
funktionsnedsättningar
3
Diagnoser & Tillstånd
• Psykisk sjukdom/ Psykiska funktionsnedsättningar
• Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar:
- T. ex Autism, Tourettes syndrom, OCD och ADHD
• Missbruk & Beroende
• Livskriser/Trauman/PTSD
• Låg begåvning
• Förvärvad hjärnskada
• Smärta/somatiska symtom
• Sömnstörningar
• Stresstillstånd
LaB=
Lågaffektivt Bemötande
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
5
Definition
”Utmanande beteenden
är alla typer av beteenden som skapar
problem för personer
i omgivningen”
Utmanande beteende;
exempel
• Hot och aggressivitet
• Initiativlöshet/Nedstämdhet
• Självskadebeteende
• Bristande konsekvenstänk
• Tvångsmässigt beteende
• Samarbetsvägran
• Uppmärksamhetssökande
• Tystnad
• Berusning
• Tar inte emot erbjuden hjälp
• Avståndstagande,
skuldförskjutande
• Normbrytande beteende
Viktiga grundantaganden!
• Människor som kan uppföra sig gör det
• Ansvarsprincipen
För vem är
beteendet ett
problem?
• Problembeteenden uppkommer oftast ur en kravsituation
• Kontrollprincipen
• Affekter smittar
Det är så
skönt att
slippa
fostra
Stress & Belastning
STRESS – PRESS - BELASTNING
Stress och belastningsmodellen
KAOS
Hemlöshet/Boendeproblem
Stimuliöverkänslighet
Oförutsägbarhet/för hög kravnivå
Ensamhet, isolering
Somatiska symtom eller missbruk
Kognitiva funktionsnedsättningar
Grundstressnivå
Stresstecken/Hanteringsstrategier
• Pratighet
• Tvångsbeteenden
• Kontaktsökande / Släpper inte
personalen
• Högljudhet
• Rörighet / Hattighet
• Rastlöshet / Oro
• Känsla av kaos hos klienten
• Undvikande
• Avstängdhet
• Arrogans/dryghet
• Yvighet
• Ilska / Irritation
• Rädsla / Paranoia
• Att slå……
• Vägra samarbeta med personalen
Stresshöjare/Triggers
• Resonerande / Argumentation / Konfrontation
• Fostran / Krav på anpassning
• Fysisk kontakt / Fösning
• Krav på mentalisering / Empati / Att ta andras perspektiv
• Ilska / Irritation från personalen
• Maktutövning / Tvång / Ta kontrollen
• Känsla av underläge eller att vara dålig eller vara trängd
• När man inte förstår
Lågaffektiva tekniker
Regel 1: Behåll din behärskning, självkontroll
* Stå bredvid klienten, inte mittemot
* Undvik beröring i kaoset!!!
* Häng på en dörrpost, luta dig mot
en vägg
* Slappna av med musklerna och
andas långsamt
* Sätt dig om möjligt ner
* Backa vid kravställning, lämna
avstånd, återkom senare med
krav
* Undvik intensiv ögonkontakt
* Vänta/ ge tid/ stå kvar utan press/
bekräfta
* Ge alternativa utvägar/ lösningar/
hanteringsstrategier
* Avled/ prata om något som
personen tycker om, blir lugn av
* Backa ur situationen!
13
Affekter smittar - vi känner
av och reagerar på varandras känslor
14
Lite tänkvärt……
Vi är ofta
problemskapande
för våra klienter
”En högljudd
person är inte
en arg person”
H ÅL L B AR S T AD – Ö P P E N F Ö R V ÄR L D E N
”En arg person
är inte en farlig
person”
”En stressad
person, inte
aggressiv/
hotfull”
15
Kognitiva
funktionsnedsättningar
Utmanande
beteende/Hot & Våld
Stress & Belastning
OBS! Felaktig kravställan vanlig orsak till utmanande beteende…..
16
Mina reflektioner
Stora likheter i problematik oberoende målgrupp
Ansvarprincipen råder; minskar risken för metodtak och maktlöshet,
sänker stress
Effektivt och viktigt att arbeta med stressnivåerna, både brukarens och
personalens
Tack för mig!
Mina kontaktuppgifter:
Lotta Lindholm
[email protected]
Tel: 031-367 90 36