Pro Form 500 ZLT – Art.nr 102411

Modellnr.: PETL59910.0
Serienr.: ________________
BRUKSANVISNING
Skriv ner serienumret i fältet ovan
för framtida referens.
Serienummerdekal
OBS:
Läs igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna bruksanvisning innan du börjar använda
träningsredskapet. Spara bruksan-
www.iconeurope.com
visningen för framtida bruk.
1
INNEHÅLL
PLACERING AV VARNINGSDEKALER 2
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER DU BÖRJAR
INNAN
MONTERING
ANVÄNDNING OCH JUSTERINGAR
IHOPFÄLLNING OCH FLYTTNING AV
TRÄNINGSREDSKAPET
FELSÖKNING
RIKTLINJER
LISTA ÖVER DELAR
ÖVERSIKTSDIAGRAM
SERVICE
3
5
6
11
22
25
26
28
30
34
PLACERING AV VARNINGSDEKALER
PROFORM är ett registrerat varumärke som tillhör ICONIP, Inc.
2
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
VARNING: För att minska risken för skador på dig själv eller träningsredskapet är det viktigt att du
läser igenom alla säkerhetsföreskrifter och instruktioner i denna bruksanvisning innan du börjar använda träningsredskapet.
1. Innan du inleder ett träningsprogram bör du
ASTA-godkänd säkring av BS1362-typ pla-
rådfråga din läkare. Detta är extra viktigt om
ceras i säkringsdosan. Använd en 13
du är över 35 år gammal eller har kända
A-säkring.
hälsoproblem.
12. Om du behöver en förlängningssladd, an-
2. Det är ägarens ansvar att se till att alla som
vänd endast en sladd med 3 trådar, 1 mm2
använder träningsredskapet har fått till-
(14-gauge) som inte är längre än 1,5 meter.
räcklig information om alla varningar och
13. Håll strömsladden borta från varma ytor.
säkerhetsföreskrifter.
14. Använd inte träningsredskapet när ström-
3. Använd träningsredskapet endast enligt
men inte är ansluten. Använd inte tränings-
beskrivning i denna bruksanvisning.
redskapet om strömsladden eller -kontakten
4. Placera träningsredskapet på ett jämnt un-
är skadad eller om träningsredskapet inte
derlag med minst 2,4 meters fritt utrymme
fungerar som det ska (se FELSÖKNING på
bakom träningsredskapet och 0,6 meters fritt
sidan 25).
utrymme på de resterande sidorna. Placera
15. Läs och sätt dig in i hur nödstoppsprocedu-
inte träningsredskapet på ett underlag som
ren fungerar innan du använder tränings-
kan blockera ventilationen. Du rekommen-
redskapet (se SÅ HÄR SÄTTER DU PÅ TRÄ-
deras att placera träningsredskapet på en
NINGSREDSKAPET på sidan 17).
matta för att skydda underlaget.
16. Starta inte träningsredskapet medan du står
5. Träningsredskapet ska förvaras inomhus där
på löpbandet.
det inte finns fukt och damm. Placera inte
17. Träningsredskapet har kapacitet för höga
träningsredskapet i ett garage eller utomhus,
hastigheter, och för att undvika plötsliga
även om det finns tak. Placera inte trä-
hastighetsökningar är det viktigt att öka
ningsredskapet nära vatten.
hastigheten i små steg.
6. Använd inte träningsredskapet där man an-
18. Pulssensorn är inte ett medicinskt verktyg.
vänder aerosolprodukt eller förvarar syrgas.
Olika faktorer som t.ex. rörelse kan påverka
7. Förvara inte träningsredskapet så att barn
exaktheten i avläsningen av din hjärtrytm.
under 12 år eller husdjur kan komma åt det.
Sensorn är endast avsedd att användas i
8. Max. vikt för träningsredskapet är 115 kg.
träningssammanhang och avläser därmed
9. Endast en person åt gången får använda
endast allmänna rytmtrender.
träningsredskapet.
10. Bär lämpliga kläder när du använder träningsredskapet. Använd inte löst sittande
kläder, eftersom de kan trassla in sig i träningsredskapet. Använd alltid joggingskor.
Använd aldrig träningsredskapet barbent
eller endast iförd strumpor eller sandaler.
11. När du ansluter strömsladden (se sidan 15),
ska den anslutas till en jordad krets. Ingen
annan apparat bör vara kopplad till denna
krets. Vid byte av säkring ska en
3
19. Lämna inte träningsredskapet utan uppsikt
och spänn beslagen vid behov.
när strömmen är ansluten. Ta alltid bort sä-
24. VIKTIGT! Koppla alltid bort strömsladden
kerhetsnyckeln, koppla bort strömsladden
genast efter användning, före rengöring
och slå ifrån strömbrytaren när du inte ska
samt innan du utför justeringar och under-
använda träningsredskapet.
(Strömbry-
håll enligt beskrivning i denna bruksanvis-
tarens placering visas i bilden på sidan 5.)
ning. Ta aldrig av motorskyddet, såvida du
20. Du får inte höja, sänka eller flytta tränings-
inte instruerats om detta av en behörig re-
redskapet apparatet innan det är färdigmon-
peratör. Reparationer utöver de som be-
terat (se MONTERING på sidan 6, och
skrivs i denna bruksanvisning, bör endast
IHOPFÄLLNING OCH FLYTTNING AV TRÄ-
utföras av en profesionell reparatör.
NINGSREDSKAPET på sidan 24). Du måste
25. Detta träningsredskapet är endast avsett för
kunna lyfta 20 kg på ett säkert sätt för att
hemmabruk. Använd inte träningsredskapet i
kunna lyfta, sänka eller flytta tränings-
kommersiella, uthyrnings- eller institutions-
redskapet.
sammanhang.
21. Se till att säkerhetsspärren är ordentligt
26. Överdriven träning kan orsaka allvarliga
spärrad när du fäller ihop eller flyttar trä-
skador. Om du känner smärta eller obehag
ningsredskapet.
under träningen bör du genast avsluta trä-
22. Stoppa inte in några föremål i tränings-
ningspasset och påbörja nedtrappningen.
redskapets öppningar.
SPAR DESSA INSTRUKTIONER!
23. Inspektera träningsredskapet regelbundet
4
INNAN DU BÖRJAR
Tack för att du valde nya PRO-FORM 500 ZLT. 500 ZLT har ett urval av funktioner som har utvecklats för att hjälpa dig att
få största möjliga behållning av din träning i hemmet. När du inte ska träna kan du fälla ihop 500 ZLT så att den tar mindre
än hälften av det golvutrymme som andra liknande träningsredskap kräver.
Det är viktigt att du noga läser igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda träningsredskapet.
Bekanta dig med delarna som är markerade i bilden nedanför.
Pulssensor
Tillbehörskorg
Pulssensor
Handtag
Nyckel/
Stolpe
klämma
Strömbrytare
Strömsladd
Löpband
Fotskena
Stötdämpare
Justeringsbultar,vals
5
MONTERING
Ni behöver vara två personer vid monteringen. Placera träningsredskapet i ett öppet utrymme och ta bort allt förpackningsmaterial. Kasta inte bort förpackningen innan du är klar med monteringen. Obs: Undersidan av löpbandet är
belagd med högeffektivt smörjmedel. En liten mängd av detta smörjmedel kan ha hamnat på löpbandets ovansida under
transporten. Detta är helt normalt och påverkar inte träningsredskapets funktion negativt. Om du ser smörjmedel på
ovansidan av löpbandet, ska du torka bort det med en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel utan slipverkan.
Du behöver följande verktyg till monteringen:
Insexnycklar (medföljer)
Stjärnskruvmejsel (medföljer inte)
Skiftnyckel (medföljer inte)
Sax (medföljer inte)
1/4"
stjärn-
bricka (73)-2
M8
stjärnbricka
(10)–8
M10 stjärnbricka
3/8"
låsmutter
(9)–4
(6)–3
Distansbricka,
(94)–2
M4x13 mm skruv
M4x16 mm skruv
M4.
(116)–8
(124)–4
TEK-skruv (3)–4
Bultdistansbricka
(90)–4
5/16"x5/8"
(113)–4
3/8"x2" bult (37)–2
3/8"x13/4"
in-
2x25
mm
insexbult
M5x16 mm bult
(108)–2
M8x25 mm insexbult (5)–6
M10x68 mm insexbult (114)-2
M10x95 mm insexbult (8)–2
sexbult (7)–1
6
basfot
1.
Kontrollera att strömsladden är bortkopplad.
Ta bort M10-muttern (19), M10 x 50 mm-bulten (31) och transportfästet (A) från basen (95). Upprepa detta steg på den andra sidan
av träningsredskapet.
Kassera transportfästet. Muttrar och bultar ska återanvändas i
steg 3 och 6.
2.
Ta hjälp av en annan person för att försiktigt vippa över träningsredskapet på den vänstra sidan. Fäll ihop ramen (56) delvis så att träningsredskapet ligger mer stabilt. Fäll inte ihop
ramen helt
ännu.
Klipp av bandet som förbinder stolpsladden (88) till basen (95). Leta
reda på plastbandet i det indikerade hålet i basen, och använd detta
band för att dra ut stolpsladden genom hålet.
Fäst två basfötter (92) vid basen (95) enligt bilden med två M4.2 x 25
mm TEK-skruvar (3) och två basfotsdistansbrickor (94).
Fäst de två andra basfötterna (92) med endast två M4.2 x 25 mm
TEK-skruvar (3).
3.
Fäst ett hjul (97) med bulten (31) och muttern (19) som du tog
bort i steg 1. Spänn inte muttern för hårt. Hjulet måste kunna
rotera fritt.
Tryck in en bashätta (87) i basen (95).
7
Hål
4.
Leta reda på den högra stolpen (89) och höger stolpdistansLångt band
bricka (91), som är märkt med dekaler.
För in stolpsladden (88) genom höger stolpdistansbricka (91) enligt
bild. Placera därefter den högra stolpdistansbrickan på basen (95).
Ta hjälp av en annan person som ska hålla den högra stolpen (89)
nära basen (95).
Se den lilla bilden: Bind fast det långa bandet i den högra stolpen
ordentligt vid änden av stolpsladden (88). Dra därefter den andra
änden av det långa bandet tills stolpsladden har förts helt igenom
den högra stolpen.
Långt
band
5.
Håll en bultdistansbricka (90) inne i den nedre änden av den
högra stolpen (89). För in en M10 x 95 mm insexbult (8) med en
M10 stjärnbricka (9) i den högra stolpen och bultdistansbrickan.
Upprepa detta steg med en ny bultdistansbricka (90), en M10 x
68 mm insexbult (114) och en M10 stjärnbricka (9).
Håll höger stolpe (89) mot den högra bultdistansbrickan (91). Var
försiktig så att du inte klämmer stolpsladden (88). Spänn M10 x
95 mm insexbulten (8) och M10 x 68 mm insexbulten (114) til ls
bulthuvudena vidrör den högra stolpen. Spänn inte insexbultarna
helt ännu.
6.
Ta hjälp av en annan person för att försiktigt vippa över träningsredskapet på den högra sidan. Fäll ihop ramen (56) delvis
så att träningsredskapet ligger mer stabilt. Fäll inte ihop ramen
helt ännu.
Fäst ett hjul (97) med M10 x 50 mm-bulten (31) och M10-muttere
(19) som du tog bort i steg 1. Dra inte åt muttern för hårt. Hjulet
måste kunna röra sig fritt.
Tryck in en bashätta (87) i basen (95).
8
7.
Ta hjälp av en annan person för att hålla en bultdistansbricka
(90) inne i den nedre delen av den vänstra stolpen (85). För in en
M10 x 95 mm insexbult (8) med en M10 stjärnbricka (9) i den
vänstra stolpen och bultdistansbrickan. Upprepa detta steg
med en ny bultdistansbricka (90), en M10 x 68 mm insexbult
(114) och en M10 stjärnbricka (9).
Håll den vänstra stolpdistansbrickan (86) och den vänstra stolpen
(85) mot basen (95). Spänn M10 x 68 mm insexbulten (114) tills
bulthuvudet vidrör vänster stolpe. Spänn inte insexbultarna helt
ännu.
Få hjälp av en annan person att vippa träningsredskapet uppåt tills
basen (95) står ordentligt på golvet.
8.
Leta reda på vänster och höger stolpskydd (109, 110) som är
märkta med klisterdekaler för vänster (“Left”) och höger
(“Right”). För på vänster stolpskydd på vänster stolpe (85) enligt bilden. För på höger stolpskydd på höger stolpe (89) enligt
bilden.
9.
Placera displayen uppochner på ett mjukt underlag för att undvika repor.
Lossa de fyra #8 x 1” skruvarna (107). Vrid försiktigt displayramen
(111) til positionen som visas på bilden. Vrid inte displayramen för
långt, då kan du skada jordsladden.
Leta reda på vänster och höger tillbehörskorg (104, 106). Fäst korgarna vid displayenheten med åtta M4 x 13 mm skruvar (116).
Vrid försiktigt ner displayramen (111) på displayenheten igen.
10. Leta reda på höger handtag (101) som är märkt med dekalen för
höger (“Right”). Ta bort bandet från det högra handtaget. Vid
Display-
behov, tryck tillbaka M8-muttern (34) på plats.
enhet
9
Håll höger handtag (101) nära displayenheten. För displaysladden
Displaysladd
runt sidan på höger handtag enligt bilden, och genom öppningen i
handtaget.
Band
Vid behov måste du justerea displayramen så att hålen i höger
Öppning
handtag (101) passas in med hålen i displayramen.
Displayenhet
Fäst höger handtag (101) vid displayramen (111) och displayenheten
med två M8 x 25 mm insexbultar (5), två M8 stjärnbrickor (10), en M5
x 16 mm bult (108) och en 1/4” stjärnbricka (73). Kontrollera att displaysladden inte hamnat i kläm. Fingerdra alla tre bultar, innan du
börjar spänna dem ordentligt.
Fäst vänster handtag (visas ej) på samma sätt som du gjorde med
höger handtag. Obs! Det finns inga sladdar i vänster handtag.
Spänn #8 x 1” skruvarna (107). Dra inte åt skruvarna för hårt.
11. Ta hjälp av en annan person som ska hålla displayen nära den
högra stolpen (89).
Anslut stolpsladden (88) till displaysladden. Se den lilla bilden:
Kopplingsstyckena ska klicka ihop utan motstånd. Om de inte
Displayenhet
gör det, snurra på ett kopplingsstycke och försök igen. OM
KOPPLINGSSTYCKENA INTE ÄR RÄTT ANSLUTNA, KAN DISPLAYEN TA SKADA NÄR STRÖMMEN KOPPLAS PÅ. Ta därefter
bort det långa bandet från stolpsladden, och för in kontaktstyckena
Display-
och överskottssladd i höger handtag (89).
Displaysladd
Placera displayenheten på höger stolpe (89) och vänster stolpe (vi-
Långt
sas ej). Se upp så att inga sladdar hamnar i kläm.
band
10
sladd
12. Fingerdra en M8 x 25 mm insexbult (5) och två 5/16 ” x 5/8 ” insexbultar (113) med två M8 stjärnbrickor (10) i höger stolpe (89)
och vänster stolpe (101) enligt bilden. Spänn inte insexbultarna
ännu.
Fäst vänster handtag (visas ej) enligt beskrivning ovan. Spänn därefter alla sex insexbultar ordentligt.
13. För upp höger stolpeskydd (110) mot höger handtag (101). Fäst
skyddet med två M4 x 16 mm skruvar (124). Spänn inte skruvarna för hårt.
Fäst vänster stolpskydd (visas ej) på samma sätt.
Se steg 5 och 7: Spänn de två M10 x 95 mm insexbultarna (8), och
de två M10 x 68 mm insexbultarna (114).
14. Lyft ramen (56) til positionen som visas på bilden. Ta hjälp av en
annan person som håller upp ramen tills detta steg är slutfört.
Vrid förvaringslåset (60) så att det stora röret och låsskruven är positionerade enligt bild.
Fäst nedre delen av förvaringslåset (60) vid basen (95) med två 3/8 ”
x2 ” bultar (37) och två 3/8” låsmuttrar (6). Obs! Det kan bli nödvändigt att röra ramen (56) fram och tillbaka för att passa in förvaringslås
och bas.
Låsskruv
Stor cylinder
Sänk ramen (56) (se IHOPFÄLLNING OCH FLYTTNING AV TRÄNINGSREDSKAPET på sidan 24).
11
Om du har köpt det valfria pulsbältet (se sidan 23), följ de nästa stegen för att installera mottagaren som medföljer pulsbältet.
1. Kontrollera att strömsladden är bortkopplad.
Ta bort den indikerade M4 x 19 mm skruven (35) från locket (59) på
baksidan av displayenheten.
Displayenhet
2. Håll sedan mottagaren så att antennen är positionerad enligt bilden.
Ta bort skyddspapperet från klisterdynan under mottagaren. Tryck fast
mottagaren på locket (59) enligt bilden.
Mottagare
Antenn
12
3. Anslut mottagarsladden till sladden som kommer ut ur displayenheten. Kontrollera att inga sladdar hamnat i kläm. Fäst därefter åter
locket (59) på displayenheten med M4 x 19 mm-skruven (35). Ta bort
de andra sladdarna som medföljer mottagaren.
Displayenhet
13
Band
ANVÄNDNING OCH JUSTERINGAR
FÖRHANDSSMORT LÖPBAND
Träningsredskapet är utrustat med ett löpband som är smort med högeffektivt smörjmedel.
VIKTIGT: Använd inte si-
likonsprej eller andra medel på löpbandet eller plattformen. Sådana medel kan försämra löpbandet och orsaka
onödigt slitage.
STRÖMSLADD
Träningsredskapet måste vara jordat. Om träningsredskapet skulle svikta eller gå sönder,
minskar jordningen risken för elstöt genom att leda strömmen via en bana med minsta möjliga motstånd. Tränings-
Strömingång
redskapet är utrustad med en strömsladd som har jordledning och jordad kontakt.
VIKTIGT: Om strömsladden är trasig MÅSTE den ersättas med en strömsladd som är godkänd av tillver-
Strömsladd
karen.
Se bilden: Anslut den indikerade änden av strömsladden till
träningsredskapet enligt bild.
14
DISPLAYDIAGRAM
START
STOP
Nyckel
Klämma
DISPLAYENS FUNKTIONER
Träningsredskapets display erbjuder dig ett imponerande
playens stereosystem.
urval av funktioner som har utvecklats för att ge dig största
möjliga behållning av dina träningspass. När du väljer
För att slå på strömmen, se sidan 17.
manuellt läge kan du själv styra träningsredskapets has-
För användning av displayens manuella läge, se si-
tighet och stigning med hjälp av en knapptryckning. Dis-
dan 17.
playen visar fortlöpande uppgifter om ditt träningspass.
ör kaloriprogram, se sidan 20.
Du kan till och med mäta din hjärtrytm med hjälp av de
För träningsprogram, se sidan 21.
inbyggda pulssensorerna (se sidan 23 för information om
För iFit-program, se sidan 22.
pulsbältet).
För informationsläge, se sidan 23.
För användning av stereosystemet, se sidan 23.
Utöver detta kan displayen erbjuda sex kaloriprogram och
sex träningsprogram. Varje träningsprogram kontrollerar
Obs! Displayen visar antingen engelska eller metriska
automatiskt hastighet och lutning på träningsredskapet
måttenheter. Se INFORMATIONSLÄGE på sidan 23 för
medan det lotsar dig genom ett effektivt träningsprogram.
att ta reda på vilken måttenhet som är vald och/eller för att
ändra måttenhet. I denna bruksanvisning används met-
Displayen erbjuder även det interaktiva träningssystemet
riska måttenheter.
iFit. Du använder iFit-systemet med hjälp av iFit-kort, som
innehåller egna träningsprogram som är utvecklade för att
du ska uppnå specifika träningsmål.
Du kan t.ex. gå ner
i vikt med hjälp av ett åttaveckors bantningsprogram.
iFit-kort köps separat från www.iFit.com.
Du kan också lyssna på musik eller ljudböcker via dis-
15
SÅ HÄR SLÅR DU PÅ STRÖMMEN
ANVÄNDNING AV MANUELLT LÄGE
Viktigt: Om träningsredskapet har utsatts för kalla
1.
Anslut nyckeln till displayen
temperaturer, bör det värmas upp tills rumstemperaSe SÅ HÄR SLÅR DU PÅ STRÖMMEN på denna sidan.
tur igen innan du slår på strömmen. Om du inte gör
detta riskerar du att skada displayens skärm eller
andra elektroniska komponenter.
2.
Anslut strömsladden (se sidan 15). Leta därefter reda på
När nyckeln är ansluten till displayen, väljs manuellt läge
strömbrytaren på
automatiskt. Om ett träningsprogram redan är valt kan du
träningsredskapets ram, nära
Välja MANUELLT LÄGE
återgå till manuellt läge genom att ta ut nyckeln och dä-
strömsladden. Tryck strömbrytaren till nollställningsläget.
refter ansluta den igen.
Viktigt: Displayen har ett demoläge som är avsett att användas
Nollställ
när träningsredskapet visas upp i
ning
3.
Skriv in din vikt enligt önskemål
För att få ett så exakt kaloriresultat som möjligt, skriv in
butik. Om skärmen lyser upp genast när du ansluter
din vikt i displayen genom att trycka upprepade gånger på
strömsladden och trycker strömbrytaren till nollställ-
WT ▼ och ▲. Obs! När du har angett din vikt lagras
ningsläget, innebär det att demoläget är aktiverat. Du
denna uppgift i displayens minne.
stänger av demoläget genom att hålla in STOP-knappen i
några sekunder. Om skärmen fortsätter att lysa, se IN-
4.
FORMATIONSLÄGE på sidan 23 for information om hur
du stänger av demoläget.
Starta löpbandet
Du startar löpbandet genom att trycka på START-knappen,
knappen SPEED▲ eller en av de numrerade
Stå på träningsredskapets fotskenor. Leta reda på kläm-
hastighetsknapparna.
man som är fäst vid nyckeln (se bild på sidan 16) och fäst
klämman vid dina kläder. Anslut därefter nyckeln till dis-
Om du trycker på START-knappen eller knappen SPEED
playen. Nu ska skärmen lysa upp. VIKTIGT: I en nödsi-
▲, börjar löpbandet röra sig med 2 km/t. Under träningen
tuation ska nyckeln kunna dras ut från displayen,
kan du ändra löpbandets hastighet genom att trycka på
vilket medför att löpbandet saktar farten tills det
knappen SPEED▼ eller SPEED ▲. För varje
stannar. Testa klämmans funktion genom att ta några
knapptryckning ändras hastigheten med 0,1 km/t. Om du
steg bakåt. Om nyckeln inte dras ut från displayen
håller in någon av knapparna ändras hastigheten med 0,5
måste du justera klämmans position.
km/t.
VIKTIGT: Om displayen är täckt av skyddsplast kan du
Om du trycker på en av de numrerade knapparna ökar
ta bort den. Använd rena löpskor för att undvika att
löpbandet gradvis farten tills det uppnår den valda
skada plattformen under träningen. Första gången du
hastighetsinställningen.
använder träningsredskapet bör du hålla koll på justeringen av löpbandet och centrera det vid behov (se
Om du vill stanna löpbandet trycker du på STOP-knappen.
sidan 27).
Då blinkar klockan på skärmen. Om du vill starta träningsprogrammet på nytt, trycker du på START eller
SPEED▲ .
5.
Ändra träningsredskapets stigning efter önskemål
Du ändrar träningsredskapets stigning genom att trycka
16
på INCLINE ▼, INCLINE ▲eller en av de numrerade
denna information på de nedre skärmarna.
stigningsknapparna. Om du trycker på en av de numrerade stigningsknapparna, justeras träningsredskapet
Du nollställer dessa skärmar genom att trycka på
gradvis till vald stigning.
STOP-knappen, ta ut nyckeln och sätta in nyckeln igen.
6.
7.
Välj ett skärmläge och följ med i dina egna fram-
Mät din hjärtrytm enligt önskemål
steg
Du kan mäta din hjärtrym med hjälp av handpulssensoBanan: När du har valt manuellt läge
rerna eller pulsbeltet. Se sidan 23 för mer information om
visas en bana som representerar 402
pulsbältet.
meter på skärmen. Medan du går eller
springer, visas indikatorerna runt ba-
Innan du använder handpulsen måste du ta bort den ge-
nan en efter en tills hela banan visas på skärmen. Sedan
nomskinliga skyddsplasten
försvinner banan och indikatorerna dyker upp en efter en i
från metallkontakterna. Var
en ny omgång.
också noga med att ha rena
händer.
Skärmen nere till vänster: När du
tränar visar skärmen nere till
För att mäta din hjärtrytm,
vänster den tid som har gått och
placera dina fötter på
den sträcka som du har sprungit. Denna skärm visar även
fotskenorna och fatta tag om metallkontakterna i cirka tio
träningsredskapets stigning varje gång stigningsnivån
sekunder - rör inte dina händer. När pulsen känns av
ändras. Obs! Om du har valt ett träningsprogram eller ett
visas en hjärtsymbol på skärmen nere till höger. Denna
iFit-program, visar denna skärm den återstående tiden av
Kontaktysymbol blinkar varje gång ditt hjärta
slår. Ett eller två
träningsprogrammet i stället för den tid som har förflutit.
tor visas din hjärtrytm.
streck visas på skärmen, och därefter
Håll på kontaktytorna i cirka 15 sekunder för att få ett
så exakt resultat som möjligt.
Skärmen nere till höger:
Skärmen nere till höger kan visa det ungefärliga antal
8.
kalorier som du har förbränt
Ta ut nyckeln ur displayen när du är färdig med
träningsprogrammet.
under träningsprogrammet
samt hastigheten på löp-
Kliv på fotskenorna, tryck på STOP-knappen och justera
bandet. Denna skärm visar
stigningen till den lägsta nivån. Om stigningen för
även din hjärtrytm när du använder handpulssensorerna
träningsredskapet inte är inställd på den lägsta nivån
(se steg 7 på nästa sida).
när du stänger av träningsredskapet, riskerar du att
Den övre skärmen:
skada träningsredskapet när du höjer plattformen till
Den övre skjermen kan visa förfluten tid, den sträcka du
förvaringsläget. Ta därefter bort nyckeln.
har gått eller sprungit, det ungefärliga antal kalorier som
Tryck sedan strömbrytaren till OFF och koppla bort
du har förbränt eller
strömsladden. Om du inte gör detta riskerar du att slita
hastigheten på
ut träningsredskapets elektroniska komponenter i
löpbandet. Tryck
förväg.
upprepade gånger
på DISPLAY-knappen för att visa den information du är
ute efter.
Obs: När den övre skärmen visar ett värde, visas inte
17
KALORIPROGRAM
Höjden på det blinkande segmentet indikerar
1.
Anslut nyckeln till displayen
hastighetsvärdet för pågående segment. Mot slutet av
varje segment hörs en ljudsignal. Om nästa segment är
Se SÅ HÄR SLÅR DU PÅ STRÖMMEN på sidan 17.
programmerat med andra
värden för hastighet och/eller
2.
Välja ett kaloriprogram
stigning, kommer de nya
Pågående
segment
inställningarna att blinka på
För att välja ett kaloriprogram trycker du upprepade
skärmen innan tränings-
gånger på CALORIE WORKOUTS tills önskat program
redskapet automatiskt justeras efter dessa.
visas på skärmen.
När träningsprogrammet är över saktar löpbandet farten
När du har valt ett kaloriprogram blinkar värdet för max.
och stannar slutligen helt.
stigningsnivå på skärmen nere till vänster, max. hastighet
blinkar på skärmen nere till höger och det ungefärliga
Om hastighet eller stigningsnivå är för hög eller för låg,
antal kalorier du kommer att förbränna med hjälp av detta
kan du när som helst förbigå inställningarna manuellt med
program blinkar i den övre skärmen. Utöver detta rullar en
hjälp av knapparna SPEED ▼▲ och INCLINE ▼▲. När
profil med hastighetsinställningarna för detta program
nästa segment påbörjas justerar träningsredskapet
över skärmen.
sig automatiskt efter de inställningar som är programmerade i träningsprogrammet.
3.
Skriv in din vikt enligt önskemål
Du kan när som helst stoppa träningsprogrammet genom
För att få ett så exakt kaloriresultat som möjligt, skriv in
att trycka på STOP. Om du vill starta träningsprogrammet
din vikt i displayen genom att trycka upprepade gånger på
på nytt, trycker du på START eller SPEED▲ . Löpbandet
WT ▼ och ▲. Obs! När du har angett din vikt lagras
börjar röra sig med 2 km/t. När nästa segment börjar
denna uppgift i displayens minne.
4.
justeras träningsredskapet automatiskt efter hastigheten
och stigningen i det nya segmentet.
Starta träningsprogrammet
5.
Tryck på START eller SPEED ▲ för att starta träningsprogrammet. Träningsredskapet justerar sig auto-
Följ med dina framsteg på skärmen
Se steg 6 på sidan 18.
matiskt efter de första värdena för hastighet och lutning.
Håll i handtagen och börja gå.
6.
Varje träningspass är uppdelat i i flera en-minutssegment.
Mät din hjärtrytm enligt önskemål
Se steg 7 på sidan 19.
En inställning för hastighet och ett värde för stigning är
programmerade för varje segment. Obs! Samma hastig-
7.
het och/eller stigningsnivå kan förekomma i ett eller flera
Ta ur nyckeln ur displayen när du vill avsluta träningsprogrammet
segment efter varandra.
Se steg 8 på sidan 19.
Under träningsprogrammet kommer profilen på skärmen
att visa framstegen under träningspasset. Det blinkande
segmentet representerar pågående segment i träningspasset.
18
TRÄNINGSPROGRAM
denna uppgift i displayens minne.
1.
4.
Anslut nyckeln till displayen
Se SÅ HÄR SLÅR DU PÅ STRÖMMEN på sidan 17.
Välj tidslängd enligt önskemål
När du har valt ett träningsprogram kan du välja att ställa
in önskad tidslängd. Tidslängden kan variera melanm 15
2.
Välj ett träningsprogram
och 45 minuter med 5 minuters stigningar. Tryck på TIME
▼ och ▲ tills du har valt önskad träningstid.
För att välja ett träningsprogram trycker du upprepade
gånger på PERFORMANCE WORKOUTS tills önskat
5.
Starta träningsprogrammet
program visas på skärmen.
Se steg 4 på sidan 20.
När du har valt ett träningsprogram visas dess nummer i
den översta skärmen, värdet för max. stigningsnivå blin-
6.
Följ med dina framsteg på skärmen
kar på skärmen nere til vänster, max. hastighet blinkar på
Se steg 6 på sidan 18.
skärmen nedre till höger och träningsprogramets längd
blinkar på den övre skärmen. Utöver detta rullar en profil
7.
med hastighetsinställningarna för detta program över
Mät din hjärtrytm enligt önskemål
skärmen.
Se steg 7 på sidan 19.
3.
Skriv in din vikt enligt önskemål
8.
Ta ur nyckeln ur displayen när du vill avsluta träningsprogrammet
För att få ett så exakt kaloriresultat som möjligt, skriv in
din vikt i displayen genom att trycka upprepade gånger på
Se steg 8 på sidan 19.
WT ▼ och ▲. Obs! När du har angett din vikt lagras
19
Om hastighet eller stigningsnivå är för hög eller för låg,
iFIT-TRÄNINGSPROGRAM
kan du när som helst förbigå inställningarna manuellt med
hjälp av knapparna SPEED ▼▲ och INCLINE ▼▲. När
Du köper iFit-kort hos www.iFit.com.
nästa segment påbörjas justerar träningsredskapet
1.
Anslut nyckeln till displayen
sig automatiskt efter de inställningar som är programmerade i träningsprogrammet.
Se SÅ HÄR SLÅR DU PÅ STRÖMMEN på sidan 17.
Du kan när som helst stoppa träningsprogrammet genom
2.
Ansluta ett iFit-kort och välja ett träningsprogram
att trycka på STOP. Om du vill starta träningsprogrammet
på nytt, trycker du på START. Löpbandet börjar röra sig
För att kunna använda träningsredskapets iFit-funktion
med 2 km/t. När nästa segment börjar justeras tränings-
måste du ansluta ett iFit-kort till iFit-läsaren. Kontrollera
redskapet automatiskt efter hastigheten och stigningen i
att iFit-kortet ansluts enligt bilden. Metallkontakterna ska
det nya segmentet.
peka neråt.
4.
Följ med dina framsteg på skärmen
Välj därefter ett iFit-träningsprogram genom att trycka på
iFit ▼ och ▲. När du har valt ett iFit-träningsprogram
Se steg 6 på sidan 18.
blinkar max. stigningsnivå på skärmen nere till vänster,
max. hastighet blinkar på skärmen nere till höger och
5.
Mät din hjärtrytm enligt önskemål
programmets tidslängd blinkar därefter på skärmen nere
till vänster. Utöver detta rullar en profil med hastighet-
Se steg 7 på sidan 19.
sinställningarna för detta program över skärmen.
6.
Ta ur nyckeln ur displayen när du vill avsluta träningsprogrammet
iFit-läsare
Se steg 8 på sidan 19.
Obs! Ta alltid ut iFit-kortet från kortläsaren när du inte
iFit-kort
använder det.
Alla iFit-träningsprogram är uppdelade i flera
en-minutssegment. En inställning för hastighet och ett
värde för stigning är programmerade för varje segment.
Obs! Samma hastighet och/eller stigningsnivå kan förekomma i ett eller flera segment efter varandra.
3.
Starta träningsprogrammet
Tryck på START eller SPEED ▲ för att starta träningsprogrammet. Träningsredskapet justerar sig automatiskt efter de första värdena för hastighet och lutning.
Håll i handtagen och börja gå.
Under träningsprogrammet guidas du av iFit-programmet.
iFit-programmet fungerar på samma sätt som ett kaloriprogram (se steg 4 på sidan 20).
20
INFORMATIONSLÄGE
STEREOSYSTEMET
Displayen har ett informationsläge som håller överblick
Om du vill lyssna på musik eller ljudböcker via displayens
över den totala sträcka som löpbandet har rört sig och det
högtalare, måstre du ansluta din MP3- eller CD- eller mu-
totala antal timmar som träningsredskapet har använts. I
sikspelare till displayen via MP3-porten.
informationsläget kan du även välja mellan engelska eller
Om du vill använda MP3-porten, leta reda på den med-
metriska måttenheter samt stänga av/sätta på demoläget.
följande ljudsladden och anslut den til MP3-porten. Anslut
Du väljer informationsläget genom att hålla in STOP sam-
därefter ljudsladden till din musikspelare. Kontrollera att
tidigt som du ansluter nyckeln, innan du släpper
ljudsladden är ordentligt ansluten.
STOP-knappen. När informationsläget är valt visas fölTryck därefter på ► på din musikspelare. Justera volymen
jande information på skärmarna:
på musikspelaren eller använd volymknapparna på disDen övre skärmen visar det
playen.
totala antal timmar som träOm du använder en bärbar
ningsredskapet har använts.
CD-spelare och skivan hackar,
Skärmen nere till vänster vi-
placera CD-spelaren på golvet
sar det totala antal kilometer
eller på en annan plan yta i stället
eller engelska mil som löp-
för på displayen.
bandet har rört sig.
VALFRITT PULSBÄLTE
“M ” för metriska kilometer och
kilogram eller “E ” för engelska
Ett valfritt pulsbälte kan erbjuda pulsavläsning utan an-
mil eller pound visas på skär-
vändning av handpulssensorerna. Du köper pulsbältet
men nere till höger. Tryck på
hos din återförsäljare.
SPEED ▲ för att ändra måttenhet.
Displayen har även ett demoläge som är avsett för träningsredskap som är utställda i butiker. När demoläget är
aktiverat fungerar displayen
som vanligt när du ansluter
strömmen, trycker på
strömbrytaren och ansluter
nyckeln till displayen, men när du tar ut nyckeln fortsätter
displayen att lysa, även om knapparna inte fungerar. Om
demoläget är aktiverat visas “d” nere till höger på skärmen
i informationsläget. Tryck på SPEED ▼
för att stänga
av/sätta på demoläget.
Du lämnar informationsläget genom att ta ut nyckeln ur
displayen.
21
IHOPFÄLLNING OCH FLYTTNING
SÅ HÄR FLYTTAR DU TRÄNINGSREDSKAPET
AV TRÄNINGSREDSKAPET
Innan du flyttar träningsredskapet ska du fälla ihop det till
förvaringsposition enligt beskrivning tidigare på denna
SÅ HÄR FÄLLER DU IHOP TRÄNINGSREDSKAPET
sida. Se till att låsskruven är låst i förvaringsposition.
INFÖR FÖRVARING
1.
Håll i ett av handtagen och placera din andra hand
på plattformen. Placera en fot mot ett av hjulen.
Innan du fäller ihop träningsredskapet måste du
justera lutningen till den lägsta inställningen. Annars
riskerar träningsredskapet att ta skada. Ta därefter ut
nyckeln och koppla bort strömsladden.
OBS: Du måste kunna lyfta 20 kg på ett säkert sätt för
Ram
att kunna lyfta, sänka eller flytta träningsredskapet.
Handtag
1.
Håll metallramen säkert i den ställning visas på bil-
den till höger. OBS: När du ska lyfta ramen är det klokt att
Hjul
böja på knäna, hålla ryggen rak och lyfta med benen.
2.
Vippa försiktigt träningsredskapet bakåt tills det rullar
fritt på hjulen. Flytta försiktigt träningsredskapet till
önskad plats.
Ram
Flytta aldrig träningsredskapet utan att vippa det bakåt. Var mycket försiktigt när du flyttar träningsredskapet. Dra inte träningsredskapet över underlaget.
2.
Lyft ramen tills låsskruven låses fast i förvaringspo-
sition.
3.
Plaera en fot mot ett av hjulen och sänk försiktigt ner
träningsredskapet tills det befinner sig i förvaringsposi-
Kontrollera att låsskruven är låst i förvaringsposition.
tionen.
SÅ HÄR FÄLLER DU UPP TRÄNINGSREDSKAPET
FÖRE ANVÄNDNING
Ram
Låssk
1.
ruv
Se bild 2: Håll den övre delen av träningsredskapet
med din högra hand. Dra låsskruven åt vänster och håll
kvar den. Eventuellt måste du tippa ramen framåt när du
drar skruven åt vänster. Sänk ner ramen och släpp
låsskruven.
Lägg en matta under träningsredskapet för att skydda
2.
underlaget. Utsätt inte träningsredskapet för direkt
Se bild 1 till vänster: Håll metallramen försiktigt med
solljus. Förvara inte träningsredskapet i förva-
båda händerna, och sänk varligt ner den mot golvet. OBS:
ringsläge i temperaturer över 30 grader.
Håll inte i fotskenorna av plast när du ska sänka ner ramen. Låt inte ramen falla ner mot golvet. Böj knäna och
håll ryggen rak.
22
FELSÖKNING
Du kan lösa de flesta problem med träningsredskapet genom att följa stegen som beskrivs här nedanför. Leta
reda på de symptom som passar in och följ de uppräknade stegen. Om du behöver ytterligare hjälp, se kontaktinformationen på sista sidan.
PROBLEM:
Det går inte att slå på strömmen
LÖSNING:
a. Kontrollera att strömsladden är korrekt ansluten till ett jordat eluttag (se sidan 15). Om du behöver en
förlängningssladd, använd endast en sladd med 3-trådar, 1 mm2 (14-gauge) som inte är längre än 1,5
meter. Viktigt: Träningsredskapet är inte kompatibelt med RCD-uttag.
b. När strömsladden är ansluten, kontrollera att nyckeln sitter på plats i displayen.
c. Kontrollera strömbrytaren, som sitter nära strömsladden. Om knappen befinner sig i det läge som visas på
bilden, är strömbrytaren frånslagen. Du nollställer
strömbrytaren genom att vänta i fem minuter och därefter trycka in strömbrytaren.
PROBLEM:
Strömmen slås av under användning
LÖSNING:
a. Kontrollera strömbrytaren, som sitter nära strömsladden. Om knappen befinner sig i det läge som visas på bilden, är strömbrytaren frånslagen. Du nollställer strömbrytaren genom att vänta i fem minuter
och därefter trycka in strömbrytaren.
b. Kontrollera att strömsladden är ansluten. Om den är det, koppla ur den, vänta i fem minuter och anslut
den därefter på nytt.
c. Ta ur nyckeln ur displayen och sätt sedan tillbaka nyckeln igen.
d. Om träningsredskapet ändå inte fungerar, se kontaktinformationen på sista sidan.
PROBLEM:
Skärmen fungerar inte som den ska.
LÖSNING:
Tryck på stigningsknapparna och justera stigningsnivån
till fem procent.
Ta ut nyckeln ur displayen och KOPPLA BORT
STRÖMSLADDEN. Ta hjälp av en annan person med att
tippa ner stolparna (85, 89) på golvet. Det kan finnas två
bottenplattskruvar (A) undertill på bottenplattan (84). I så
fall tar du bort dem.
Obs: Du behöver en stjärnskruvmejsel som är minst 13
cm lång.
Höj stolparna (85, 89) till vertikalt läge igen.
23
Ta bort de tre M4.2 x 19 mm-skyddsskruvarna (12) och vrid försiktigt upp skyddet (67).
Leta reda på reedbrytaren (70) och magneten (51) på vänster sida
av remskivan (53). Vrid på remskivan tills magneten är inpassad
med reedbrytaren. Kontrollera att avståndet mellan magneten
3 mm
och reedbrytaren är cirka 3 mm.
Lossa M4.2 x 19 mm-skruven (1) vid behov. rör lite på reedbrytaren och spänn därefter skruven.
Fäst skyddet (visas ej), fäst bottenplattskruvarna (visas ej) och höj
stolparna igen. Låt träningsredskapet köra några minuter för en
korrekt fartmätning.
PROBLEM: Lutningen på träningsredskapet justeras inte på rätt sätt.
LÖSNING: Med nyckeln insatt i displayen, tryck på en av INCLINE-knapparna. Ta ut nyckeln ur displayen medan
stigningen ändras.. Vänta några sekunder och sätt sedan in nyckeln i displayen igen. Träningsredskapet
försätts automatiskt på max. lutningsnivå ochg återgår därefter till lägsta lutningsnivå. Detta kalibrerar om
lutningsystemet.
PROBLEM: Löpbandet saktar farten när man går på det.
LÖSNING: a. Om du behöver en förlängningssladd, använd endast en sladd
med 3-trådar, 1 mm2 (14-gauge) som inte är längre än 1,5
meter.
b. Om löpbandet är för hårt spänt, presterar inte träningsredskapet för fullt och löpbandet kan ta skada. Ta ut nyckeln
5-7mm
och KOPPLA BORT STRÖMSLADDEN. Använd insexnyckeln
för att skruva båda de bakre valsbultarna ett kvarts varv motsols. När löpbandet är rätt spänt ska du kunna lyfta upp vardera kanten av löpbandet 5-7 cm från plattformen. Kontrollera
att löpbandet är centrerat på plattformen. Anslut därefter
strömsladden och låt träningsredskapet köra några minuter.
Upprepa proceduren tills löpbandet är korrekt spänt.
c. Om löpbandet fortsätter att sakta farten, se kontaktinformationen på sista sidan.
24
Valsbultar
PROBLEM: Löpbandet är inte centrerat eller slirar när jag går på det.
LÖSNING: a. Om löpbandet inte är centrerat, ta först ur nyckeln och KOPPLA
BORT STRÖMSLADDEN. Om löpbandet har dragits åt vänster,
använder du insexnyckeln för att skruva vänster vridbult ett halvt varv
medsols.Om löpbandet har dragits åt höger, skruvar du vänster
vridbult ett halvt varv motsols. Spänn inte löpbandet för hårt. Anslut
därefter strömsladden och sätt in nyckeln i displayen. Låt träningsredskapet köra några minuter. Upprepa proceduren tills löpbandet är
centrerat.
b. Om löpbandet slirar när du går på det, ta först ur nyckeln och
KOPPLA BORT STRÖMSLADDEN.. Använd insexnyckeln för att
skruva båda de bakre vridbultarna ett kvarts varv medsols. När löpbandet är rätt spänt ska du kunna lyfta upp vardera kanten av löpbandet 5-7 cm från plattformen. Kontrollera att löpbandet är centrerat
på plattformen. Anslut därefter strömsladden och låt träningsredskapet köra några minuter. Upprepa proceduren tills löpbandet är
korrekt spänt.
25
För max. fettförbränning, justera fart och lutning på trä-
VARNING:
ningsredskapet tills din hjärtrytm ligger nära det mellersta
talet i din träningszon.
Tala med din läkare innan du påbörjar ett nytt träningsprogram. Detta är extra viktigt om du är över 35
år gammal, eller har kända hälsoproblem.
Aerobisk träning
Pulsmätaren är inte ett medicinskt verktyg. Olika fak-
Om ditt mål är att stärka det kardiovaskulära systemet,
torer som t.ex. rörelsemönster kan påverka nog-
måste du ställa in din träningsnivå på “aerobisk”. Aerobisk
grannheten vid mätning av hjärtrytm. Pulsmätaren är
träening är aktivitet som kräver stora mängder syre under
endast avsedd att göra en generell mätning.
långa tidsperioder. Detta ökar kraven på att hjärtat pumpar
ut blod till musklerna och att lungorna tillför syre till blodet.
Följande riktlinjer hjälper dig att planera ditt träningspro-
För aerobisk träning, justera fart och lutning på tränings-
gram. Tala med din läkare om du vill ha mer utförlig in-
redskapet tills din hjärtrytm ligger nära det högsta talet i
formation om träning.
din träningszon.
TRÄNINGSINTENSITET
RIKTLINJER FÖR TRÄNING
Oavsett om ditt mål är att förbränna kalorier eller att stärka
Alla träningspass bör delas upp i följande tre delar:
ditt kardiovaskulära system, ligger nyckeln till att du ska
nå dina mål i rätt träningsintensitet. Du kan hitta rätt nivå
Uppvärmning: Inled varje träningspass med 5 till 10 mi-
av träningsintensitet genom att använda din hjärtrytm som
nuters lätt träning och tänjning.
vägledning. Diagrammet nedan visar rekommenderad
En rätt utförd uppvärmning ökar din kroppstemperatur,
hjärtrytm för fettförbränning och aerobisk träning.
hjärtrytm och cirkulation som förberedelse inför träningen.
Träning enligt träningszonen: När du är klar med uppvärmningen ökar träningsintensiteten tills din puls ligger
inom din träningsszon i 20-60 minuter. (Under de första
För att hitta rätt hjärtrytm för dig, leta först upp din ålder
veckorna av ditt träningsprogram får du inte hålla kvar din
(eller närmaste avrundade siffra) nertill i diagrammet. Se
puls inom din träningszon längre än 20 minuter.) Andas
därefter på de tre talen ovanför din ålder. Dessa tre tal
jämnt och djupt medan du tränar - håll aldrig andan.
definierar din träningszon. De två understa talen är reNertrappning: Avsluta varje träningspass med 5-10 mi-
kommenderad hjärtrytm för fettförbränning. Det översta
nuters tänjning för att kyla ner. Detta ökar flexibiliteten i
talet är rekommenderad hjärtrytm för aerobisk träning.
dina muskler och motverkar eventuella problem som kan
Fettförbränning
uppstå efter träning.
För effektiv fettförbränning måste du träna med relativt låg
TRÄNINGSFREKVENS
intensitet under en kontinuerlig tidsperiod. Under de första
För att bibehålla eller förbättra din form bör du genomföra
träningsminuterna förbrukar din kropp lättillgängliga kol-
minst tre träningspass per vecka, med minst en vilodag
hydratkalorier som energi.
mellan varje träningspass. Efter några månader kan du
Efter några minuter börjar din kropp att förbruka lagrade
genomföra upp till fem träningspass per vecka, om du så
fettkalorier som energi. Om ditt mål är att förbränna fett,
önskar. Nyckeln till framgång ligger i att göra träningen till
justerar du farten och lutningen på träningsredskapet tills
en självklar och trevlig del av din vardag.
din hjärtrytm ligger nära det understa talet i din träningszon.
26
FÖRSLAG PÅ TÄNJNING
Bilderna till höger visar korrekt form av tänjning. Rör dig sakta medan du
tänjer - du ska inte slita och dra.
1. Sträck dig efter dina tår.
Stå med knäna lätt böjda och böj dig sakta framåt från höfterna. Slappna
av i rygg och axlar medan du sträcker dig så nära dina tår som du kan.
Räkna till 15, och slappna av.
Upprepa tre gånger.
Detta tänjer hamstringsenor, baksidan av knäna och ryggen.
2. Bakre lårmuskler
Sitt med ett ben utsträckt, medan det andra benets fotsula är dragen mot
dig och vilar mot insidan av låret på det utsträckta benet. Sträck dig så
långt du kan mot dina tår. Räkna till 15, och slappna av. Upprepa tre
gånger för varje ben.
Detta tänjer hamstringsenor, nedre delen av ryggen och ljumsken.
3. Akillessena och vad
Placera en fot framför den andra och placera händerna framför dig mot en
vägg. Håll det bakre benet rakt, och placera den bakre fot på golvet. Böj på
ditt främre ben, luta dig framåt och rör höfterna mot väggen. Räkna till 15,
och slappna av. Upprepa tre gånger för varje ben.
Detta tänjer akillessenor, anklar och vader.
4. Quadriceps
Placera en hand på vägg för att hålla balansen, och fatta tag i en av dina
fötter bakom ryggen med den andra handen. För din häl så nära stjärten
som möjligt. Räkna till 15, och slappna av. Upprepa tre gånger för varje
ben. Detta tänjer quadriceps och lårmuskler.
5. Innerlår
Sitt med fotsulorna pressade mot varandra och dina knän utstickande. Dra
upp dina fötter så långt som möjligt mot ljumsken. Räkna till 15, och
slappna av.
Upprepa tre gånger.
Detta tänjer quadriceps och lårmuskler.
27
LISTA ÖVER DELAR, modellnr. PETL59910.0
Nr.
Beskrivning
Ant.
Nr.
Beskrivning
Ant.
1
Skruv, M4.2 x 19mm
9
34
Mutter, M8
2
2
Skruv, M4 x 45mm
2
35
Skruv, M4 x 19mm
10
3
TEK-skruv, M4.2 x 25 mm
4
36
Mutter, M8
2
4
Jordskruv, #8 x 1/2 ”
11
37
Bult, 3/8 ” x 2 ”
3
5
Insexbult, M8 x 25 mm
6
38
Kabelband
2
6
Låsmutter, 3/8 ”
6
39
Kabelband, 8 ”
9
7
Insexbult, 3/8” x 1 3/4”
2
40
Avtagbart band
2
8
Insexbult, M10 x 95mm
2
41
Nyckel/klämma
1
9
Stjärnbricka, M10
4
42
Insexnyckel, 6mm
1
10
Stjärnbricka, M8
8
43
Insexnyckel, 4mm
1
11
Skruv, M4.2 x 13mm
5
44
Insexnyckel, 5 mm
1
12
Skyddskruv, M4.2 x 19 mm
3
45
Insexnyckel
1
13
Skyddklämma
3
46
Vänster fotskena
1
14
Skruv, M4.2 x 16mm
2
47
Varningsdekal
1
15
Bult, M8 x 35mm
2
48
Stötdämpare
2
16
Bult, M8 x 90 mm
2
49
Remförare
2
17
Varningsdekal, fotskena
2
50
Ramhätta
2
18
Bult, M10 x 30mm
2
51
Magnet
1
19
Mutter, M10
4
52
Motorrem
1
20
Bult, 3/8 ” x 1 3/4 ”
1
53
Drivvals/remskiva
1
21
Bult, 3/8 ” x 1 1/2 ”
1
54
Löpband
1
22
Jordsladd, kontrollenhet
1
55
Plattform
1
23
Bult, 3/8 ” x 1 ”
2
56
Ram
1
24
Mutter, 3/8 ”
2
57
Valsfäste
2
25
Bult, M6 x 45mm
1
58
Höger fotskena
1
26
Bult, M6 x 70 mm
2
59
Lock
1
27
Låsbricka, M6
2
60
Förvaringslås
1
28
Plan bricka, M6
2
61
Låsfäste
1
29
Skruv, M5 x 25 mm
8
62
Höger fot
1
30
Motorbult, 1/4 ”
2
63
Vals
1
31
Bult, M10 x 50 mm
2
64
Platta, rullfäste
2
32
Krysskruv, M4.2 x 13 mm
4
65
Vänster fot
1
33
Skruv, M4.2 x 10 mm
5
66
Displayklämma
2
28
Nr.
Beskrivning
Ant.
Nr.
Beskrivning
Ant.
67
Motorskydd
1
97
Hjul
2
68
Drivmotor
1
98
Handtagshätta
2
69
Kabelband, lyftram
3
99
Vänster handtag
1
70
Reedbrytare
1
100
Pulsstång
1
71
Klämma, reedbrytare
1
101
Höger handtag
1
72
Ramdistansbricka
2
102
Jordsladd, display
1
73
Stjärnbricka, 1/4 ”
2
103
Displaybas
1
74
Lyftram
1
104
Vänster tillbehörskorg
1
75
Fäste, stigningsstopp
1
105
Display
1
76
Jordsladd, lyftram/vals
1
106
Höger tillbehörskorg
1
77
Lyftmotor
1
107
Skruv, #8 x 1”
4
78
Distansbricka, lyftmotor
1
108
Bult, M5 x 16 mm
2
79
Sladd, lyftmotor
1
109
Vänster stolpskydd
1
80
Kontrollenhet
1
110
Höger stolpskydd
1
81
Strömsladd
1
111
Displayram
1
82
Adapter, strömsladd
1
112
Ljudsladd
1
83
Strömbrytare
1
113
Insexbult, 5/16” x 578”
4
84
Bottenplatta
1
114
Insexbult, M10 x 68 mm
2
85
Vänster stolpe
1
115
Flänsmutter, M8
2
86
Distansbricka, vänster stolpe
1
116
Skruv, M4 x 13mm
12
87
Bashätta
2
117
Motorpackning
2
88
Stolpsladd
1
118
Motorisolator
1
89
Höger stolpe
1
119
Omformare
1
90
Bultdistansbricka
4
120
Filter
1
91
Distansbricka, höger stolpe
1
121
Mottagare
1
92
Basfot
4
122
Elektronikfäste
1
93
Varningsdekal
2
123
Stjärnbricka, #8
2
94
Distansbricka, basfot
2
124
Skruv, M4 x 16 mm
4
95
Bas
1
-
Bruksanvisning
-
96
Jordsladd, lyftram/bas
1
29
ÖVERSIKTSDIAGRAM A - Modellnr. PETL59910.0
30
ÖVERSIKTSDIAGRAM B - Modellnr. PETL59910.0
31
ÖVERSIKTSDIAGRAM C - Modellnr. PETL59910.0
32
ÖVERSIKTSDIAGRAM D - Modellnr. PETL59910.0
33
VIKTIGT BETRÄFFANDE SERVICE
Om det skulle uppstå andra problem av något slag, ber vi dig kontakta Mylna’s servicecenter. Här sitter det konsulter med
speciell kompetens för att hjälpa dig med frågor som rör produkten, montering eller fel och brister. Du kan även gå till
hemsidan www.mylnasport.se/service. Här kommer det att finnas mycket information om produkterna.
VI VILL HELST ATT DU KONTAKTAR OSS INNAN DU EVENTUELLT GÅR TILLBAKA TILL BUTIKEN MED PRODUKTEN:
Kundtjänst: 036-452 53
När du kontaktar oss bör du ha denna bruksanvisning samt originalbruksanvisningen (”USER’S MANUAL”) tillhands.
BESTÄLLNING AV RESERVDELAR
Ring eller e-posta till:
Kundtjänst: 036-452 53
E-post: [email protected]
När du beställer reservdelar är det viktigt att du uppger följande information:
 Träningsredskapets modellnummer
 Produktens namn
 Produktens serienummer
 Reservdelsnummer (finns i ”USER’S MANUAL”)
 Beskrivning av önskad reservdel, se sprängskissen i originalbruksanvisningen (Exploded Drawing i ”USER’S MANUAL”).
34