Turistguide

2015-2016
TROLLHÄTTAN
VÄNERSBORG
Vänern
Fall och Sluss
Halle-Hunneberg
We usually say “there is no place like home” and we
want you to feel at home here but without the obligations and
schedules you have at home. Instead, we want you to relax and
enjoy everything that Trollhättan -Vänersborg has to offer, e.g.
waterfalls, locks, beach in the middle of town and e­ lksafaris.
We hope the tourist brochure will inspire you to new discoveries
and experiences. If you have any wishes, questions or thoughts
– please get in touch with us at Visit Trollhättan-Vänersborg.
We are more than happy to help you find what you are looking
for. You find our contact information in the back of the tourist
brochure and at www.visittv.se. Welcome!
2
Es heißt ja “zu Hause ist es doch am schönsten“, und wir möchten, daß Sie sich bei uns wie zu Hause fühlen, aber ohne die
Verpflichtungen, die Sie normalerweise zu Hause haben. Stattdessen
möchten wir, daß Sie sich entspannen und alles genießen was TrollhättanVänersborg zu bieten hat, z. B. Wasserfälle, Schleusen, Strand in der
Stadtmitte und Elksafaris. Wir hoffen, daß diese Broschüre Sie zu neuen
Entdeckungen und Erfahrungen inspirieren wird. Haben Sie Wünsche,
Fragen oder Gedanken - bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf - Visit
Trollhättan-Vänersborg. Wir helfen Ihnen gern. Sie finden unsere Kontakdaten auf der Rückseite dieser Broschüre oder auf www.visittv.se.
Herzlich Willkommen!
Välkomna till oss!
Känn er som hemma, brukar man ju säga för att ens gäster ska
­känna att de kan slappna av och bara vara sig själva. Och det är
klart att det är precis vad vi vill att alla våra besökare ska göra
– fast ändå inte. Hemma är det vardag och rutiner som gäller.
När du kommer hit på besök eller turistar på hemmaplan
hoppas vi att du inte har några måsten utan att du verkligen
kan njuta av allt som Trollhättan och Vänersborg har att erbjuda.
Kanal och slussar
4-7
Canal and Locks / Kanal und Schleusen
Vänern8-9
Lake Vänern / Der Vänersee
Fall & sluss
10-11
Ekopark Halle-Hunneberg
12-13
Evenemang 14-19
Upptäcktsresande
Aktiviteter 20-25
Sol, sandstrand och söta dopp mitt i stan? Eller är du mer
intresserad av att experimentera, åka linbana och lära dig allt om
svensk industrihistoria? Kanske är det bara vattenfall och slussar
som imponerar på dig, eller trivs du bäst i skog och mark – har du
varit på bäversafari någon gång? Trollhättan-Vänersborg bjuder på
många härliga möjligheter och minnen för hela familjen. Vi hoppas
att den här turistguiden ska inspirera dig till nya upptäckter och
unika upplevelser.
Besöksmål26-29
Waterfall and Locks / Wasserfall und Schleusen
Ecopark Halle-Hunneberg / Ökopark Halle-Hunneberg
Events / Events
Activities / Aktivitäten
Places of Interest / Sehenswürdigkeiten
Shopping30-31
Shopping / Einkaufen
Boende 32-33
Mat & dryck
34-36
Bra att veta
40-41
Accommodation / Wohnen
Food & drink / Essen & trinken
Vi hjälper dig att hitta
guldkornen
Good to know / Gut zu wissen
Karta42-43
Map / Karte
Har du önskemål, frågor eller funderingar – hör av dig till oss på
turistbyrån i Trollhättan eller ­Vänersborg. Vi kan hjälpa dig att hitta
rätt bland allt vi har att erbjuda.
Du hittar våra kontaktuppgifter på baksidan av turistguiden och
på www.visittv.se
Varmt välkommen!
Trollhättefallen
3
Kanal och slussar
Vattnet, som transportled och kraftkälla, har utgjort grundförutsättningen för Vänersborgs och Trollhättans tillkomst och än
idag ger vattnet vårt område såväl näring som attraktionskraft.
För Vänersborgs del innebar det en nyckelposition vid Sveriges
största insjö och för Trollhättan gav det kraft till vad som kom
att utgöra något av svensk industris vagga.
De forsande fallen vid Rånnum och Trollhättan hindrade länge
sjöfart mellan Vänern och Västerhavet. Varor för export fick
omlastas för vägtransport från Vassbottenviken längs Edsvägen
till Åkersström nedan fallen i Trollhättan. Redan på 1500-talet
skissades de första planerna för en kanal mellan Vänersborg och
Trollhättan men det skulle dröja närmare 250 år innan de stolta
planerna blev verklighet.
Åren 1609-10 stod Sveriges äldsta sluss i Lilla Edet klar. Vid samma
tid påbörjades, efter Karl IX:s befallning, grävningen av Karls
grav. År 1717 togs de första konkreta stegen för anläggande av
slussar då Christopher Polhem presenterade en plan för en kanal
med slussar vid Brinkebergskulle i Karls grav utanför nuvarande
­Vänersborg och vid Trollhättan. De slussarbeten som igångsattes
och besiktigades av Karl XII 1718 avbröts efter kungens dramatiska
död samma år.
4
Först då Gustav III kommit till makten kom arbetet med kanal och
slussar att få en verklig skjuts framåt. Hösten 1777 var ­Gustafs
slussar vid Brinkebergskulle färdigställda och den 2 maj följande
år kunde de två första järnlastade skutorna segla den nya leden
förbi Vänersborg utan omlastning. De mer omfattande arbetena
med slussar vid Trollhättan fortsatte då man 1793 bildat ett
särskilt kanalbolag för ändamålet. Den 14 augusti 1800 stod så
kanal- och slussleden klar att öppnas, ”en glad dag för regeringen
och fäderneslandet” då den månghundraåriga drömmen om en
segelled mellan Vänern och Västerhavet kunde förverkligas.
När så även Göta kanal öppnats, år 1832, innebar detta en stärkt
grund för en ekonomisk expansion. För att anpassa Trollhätte
kanals slussar till de i Göta kanal bildades ett nytt kanalbolag
1838. Under ledning av majoren, mekanikus, Nils Ericson ritades
nya slussleder. I Vänersborg genomfördes samtidigt omfattande arbeten på stadens hamnanläggningar. När den nya leden
öppnade sommaren 1844 sammanföll detta i tid med en ekonomiskt gynnsam period av havreexport till England. I Vänersborg
växte sig handelshusen starka och ett flertal skeppsvarv anlades
vid vilka man under de närmaste åren kom att bygga omkring
hundra atlantgående segelfartyg. En tid kunde Vänersborg
­skryta med landets kanske modernaste flotta.
Kraften i fallen gav samtidigt näring åt en stor mängd industrier
vid Trollhättan. Från vad som på 1700- och tidigt 1800-tal
begränsades till kvarnar, sågverk och stampar för vadmal
och kvartssten växte det fram oljeslageri, bryggeri, spinneri,
pappers­bruk, mekaniska verkstäder, sågbladsfabrik, lokomotiv­
industri med mera. När man 1910 öppnade landets första
större kraftverk vid Olidan kunde man flytta kraften från
fallen. ­Området elektrifierades och industriexpansionen var ett
faktum. År 1916 kunde också en tredje slussled öppnas – en led
som ännu efter nära hundra år befordrar fartygstrafik mellan
Västerhavet och en av Europas största insjöar – Vänern.
5
Canal and Locks
The water as means of transportation and a source of power was
the backbone for the founding of Vänersborg and Trollhättan, and still
the water supplies our area with power and is an attraction to many.
It has given Vänersborg a key position at the largest freshwater lake in
Sweden and it gave Trollhättan the power to become the cradle of
Swedish industry.
For a long time the cascading waterfalls at Rånnum and Trollhättan
prevented trade and shipping between Lake Vänern and the North Sea.
Goods for export were transferred to the road for transport from Vassbottenviken along Edsvägen to Åkersström at the foot of the waterfalls
in Trollhättan. Already in the 16th century the first plans for a canal
between Vänersborg and Trollhättan were drawn up but it would take
nearly 250 years before those noble plans became reality.
In the years 1609 to 1610 the lock at Lilla Edet were completed and at
the same time, according to King Karl IX’s command, the excavating of
Karl’s grave began. In 1717 the first tangible steps for the construction
of locks were taken when Christopher Polhem unveiled his plans for a
canal with locks at Brinkebergskulle in Karl’s grave, outside the present
day town of Vänersborg and at Trollhättan. The commence of the locks
was started and the work was inspected by King Karl XII in 1718.
The construction of the looks, however, came to an abrupt halt after the
King’s sudden and dramatic death that same year.
It was not until King Gustav III came to power that the work on the
canal and the locks got a real boost. In the autumn of 1777 Gustaf’s lock
at Brinkebergskulle was completed and on May 2nd of the following
year the two first iron laden cargo ships sailed past Vänersborg without
reloading. More extensive work on the locks at Trollhättan continued
when in 1793 a canal company was founded for the sole purpose of the
canal. On August 14 in 1800, the canal and lock system was ready to
open, ”a happy day for the government and the Motherland” as the old
dream of a thoroughfare between Lake Vänern and the North Sea had
finally become reality.
6
When the canal opened in 1832 it provided a strong foundation for
economic expansion. To adapt the locks of Trollhätte Canal to the
locks of Göta Canal a new canal company was founded in 1838. Under
the leadership of major and engineer Nils Ericson a new lock systems
was designed. In Vänersborg extensive work on the city’s harbor was
conducted. When the new lock system opened in the summer of 1844 it
happened to coincide with a favorable period of time for exports of oats
to England.
In Vänersborg the trading business grew strong and numerous shipyards were established. Over the next few years about a hundred
propelled sailing ships for the Atlantic were built. For a short
time Vänersborg claimed to have the country’s perhaps most
modern fleet.
The power of the waterfalls gave energy to a large number of
industries in Trollhättan. In the 18th and early 19th centuries
the industries were restricted to mills, sawmills and pestles for
homespun and quartz but all that changed when a brewery,
mills, paper mills, machine shops, a saw blades factory, and
a locomotive industry were built. In 1910 when Sweden’s first
major power plant at Olidan opened, it was possible to move
the power from the waterfalls. The area was electrified and the
industrial expansion was a fact. In 1916 a third lock system was
opened for traffic. After nearly a century these locks still transport vessels and pleasure boats between the North Sea and one
of Europe’s largest lakes – Lake Vänern.
Kanal und Schleusen
Das Wasser als Transportmittel und Kraftquelle war das
Rückgrat für die Gründung von Vänersborg und Trollhättan,
immer noch versorgt das Wasser unsere Gegend mit Strom, und
ist für viele auch eine große Attraktion. Es gab Vänersborg eine
Schlüsselposition am größten Süßwassersee Schwedens und
zugleich Trollhättan die Macht “die Wiege der schwedischen
Industrie“ benannt zu werden.
Lange Zeit haben die Wasserfälle in Trollhättan und Rånnum
den Handel und die Schifffahrt zwischen dem Vänersee und der
Nordsee verhindert. Exportwaren wurden die Landstraße von
Vassbottenviken und Edsvägen entlang bis hin zu Åkersström
am Fuß der Wasserfälle in Trollhättan transportiert. Bereits im 16.
Jahrhundert wurden die ersten Pläne für einen Kanal zwischen
Vänersborg und Trollhättan aufgestellt, aber es dauerte fast 250
Jahre, bis diese Pläne Wirklichkeit wurden.
In den Jahren 1609 bis 1610 wurden die Schleusen bei Lilla Edet
fertiggestellt, und in der gleichen Zeit, nach Befehl des Königs Karl
IX, begann die Ausgrabung von Karls Grab. Im Jahre 1717 wurden
die ersten konkreten Schritte für den Bau von Schleusen unternommen, als Christopher Polhem seine Pläne für einen Kanal
mit Schleusen bei Brinkebergskulle in Karls Grab, außerhalb der
heutigen Stadt von Vänersborg und bei Trollhättan, vorstellte. Die
Errichtung der Schleusen begann und die Arbeit wurde von König
Karl XII. Im Jahre 1718 überprüft. Der Bau kam jedoch zu einem
abrupten Stillstand nach dem plötzlichen und dramatischen Tod
des Königs im selben Jahr.
Es war erst als König Gustav III. An die Macht kam, daß die
Kanal-und Schleusenarbeit in richtigen Schwung kam. Im Herbst
1777 wurde Gustafs Schleuse von Brinkebergskulle fertiggestellt
und am 2. Mai des folgenden Jahres segelten die ersten beiden
eisenbeladenen Frachtschiffe bei Vänersborg vorbei, ohne umladen zu müssen.
Weitere umfangreiche Arbeiten an den Schleusen in Trollhättan
wurden fortgesetzt, als im Jahr 1793 eine Kanalgesellschaft für
den alleinigen Zweck die Kanalarbeit zu überwachen gegründet
wurde. Am 14 im Jahre 1800. August war das Kanal- und Schleusensystem fertig und zur Eröffnung bereit, ”ein glücklicher Tag
für die Regierung und das Vaterland” als der alte Traum von einer
Durchfahrtsstraße zwischen dem Vänersee und der Nordsee
endlich Wirklichkeit wurde.
Wenn der Kanal im Jahre 1832 eröffnet wurde, bekam es ein
starkes Fundament für die wirtschaftliche Expansion. Um die
Schleusen des Trollhätte Kanals mit den Schleusen des Göta
Kanals anzupassen wurde eine neue Kanalgesellschaft im Jahre
1838 gegründet. Unter der Führung vom Major und Ingenieur
Nils Ericson wurde ein neues Schleusensystem entwickelt. In
Vänersborg wurde eine umfangreiche Arbeit im Hafen der Stadt
durchgeführt. Wenn das neue Schleusensystem im Sommer
1844 eröffnet wurde, geschah es zu einer sehr günstigen Zeit für
den Haferexport nach England. In Vänersborg wuchs die Handel
kräftig und zahlreiche Werften wurden gegründet. Im Laufe der
nächsten Jahre wurden etwa hundert Segelschiffe für den
Atlantik gebaut. Zu dieser Zeit hatte Vänersborg vielleicht die
modernste Flotte des Landes.
Die Kraft von den Wasserfällen erzeugte Energie für eine große
Anzahl von neuen Industrien in Trollhättan. Im 18. und frühen 19.
Jahrhundert war die Industrie auf Mühlen, Sägewerke und Stößel
für Quarz beschränkt. Mit der Energie von den Wasserfällen
wurden eine Brauerei, eine Sägeblattfabrik, eine Lokomotivenfabrik, Mühlen, Papierfabriken, aber auch andere Werkstätten,
gebaut. Im Jahre 1910, als das erste große Kraftwerk, Olidan, in
Schweden eröffnete wurde, war es zum ersten Mal möglich die
Energie von den Wasserfällen zu bezwingen. Das Gebiet wurde
elektrifiziert und die industrielle Expansion war nun eine Tatsache. Im Jahre 1916 wurde ein drittes Schleusensystem für Verkehr
eröffnet. Nach fast einem Jahrhundert werden immer noch
Frachtschiffe und Privatboote durch die Schleusen transportiert.
7
Här smakar
kallsuparna bättre
Vänern är Sveriges största sjö och Europas tredje
största och bjuder Vänersborg på en 10 mil lång kuststräcka. Här hittar du några av landets mest paradisiska
och långgrunda sandstränder där du kan njuta av
strandliv och bad i renaste sötvatten.
Vänern
Mitt inne i centrala Vänersborg hittar du en av de
­populära badplatserna, Skräcklan. Och ca 3 km norr
om stan ligger härliga Ursand, där man även kan
campa, grilla, leka på den stora lekplatsen och spela
äventyrsgolf. Nordkroken i Vargön och Gardesanna på
Vänersnäs är två andra välbesökta och barnvänliga
badstränder. För de som är sugna på vattenrutschbanor, bastu och bubbelbad ligger äventyrsbadet
Vatten­palatset alldeles intill gästhamnen i Vänerparken.
Känga eller Cykel?
Utmed Vänerns kant finns en hel del fina vandrings­
leder och motionsspår. Och för dig som hellre tar
cykeln finns flera vackra cykelleder, både längs Vänern
och Göta Älv. Cykelkartor finns att köpa hos oss på
turistbyråerna. Om du inte har din egen cykel med dig,
kan du hyra på turistbyråerna.
Dags för ett rejält
nappatag
Man kan inte nämna Vänern utan att berätta om
sötvattensfisket, som erbjuder både spänning och kon­
templation och lockar fiskare från både när och fjärran.
Trollingfiske efter lax och öring är mycket populärt.
Gädda, gös och abborre är andra fiskar man gärna får
på kroken här. I Vänern behöver du inget fiskekort,
men det finns så klart regler och bestämmelser att
hålla sig till.
Fulla segel i sydväst
Älskar du båtliv har du kommit rätt, här är det inte
­frågan om vad man kan hitta på utan vad du vill hitta
på. Paddla kajak mellan skärgårdens alla småöar.
Totalt finns det hela 22 000 öar i Vänern så det är
bara att välja ut en, hoppa iland och ta en välförtjänt
paus med fika. Många kommer också med egen båt
och passerar både Trollhättan och Vänersborg på
vägen mellan Västerhavet och Östersjön. För er kan vi
erbjuda flera fina gästhamnar, både i centrum och lite
utanför stan. Har man ingen egen båt kan man följa
med en utflyktsbåt för att få uppleva en riktig slussning i Trollhätte kanal – en spännande och intressant
upplevelse. Mer om södra Vänern hittar du på
www.vastsverige.com/sodravanern
8
Våra gästhamnar
Spiköns
Spiköns gästhamn,
gästhamn, Trollhättan
Trollhättan
Gästhamn
Gästhamn ii centrum,
centrum, mellan
mellan klaffbron
klaffbron och
och järnvägsbron.
järnvägsbron.
Ca
platser med
med förtöjning
förtöjning vid
vid boj.
boj.
Ca 40
25 platser
Ny servicebyggnad, el/vatten, lekplats i Skrotnisseanda.
Gästhamnen Åkerssjö, Trollhättan
Gästhamnen
Åkerssjö,
Trollhättan
Ca 15 platser vid
övre slussen,
med tillgång till el/vatten/
Ca
15 platserVid
vidnedersta
övre slussen,
med
tillgång
till el/vatten/
dusch/WC.
slussen
ligger
Åkersvass
där man
dusch/WC.
Vid
nedersta
slussen
ligger
Åkersvass
där man
också kan förtöja, dock inga faciliteter.
också kan förtöja, dock inga faciliteter.
Vänersborgs Gästhamn och Marina
Vänersborgs
Gästhamn
i centrum.
Fullservice marina
medoch
200Marina
platser- belägen
varav 80mitt
är gästplatser,
Fullservice
marina
200 platserinvarav
ca 100 ärFörtöjning
gästplatser.
Blå Flagg-status
påmed
gångavstånd
till centrum.
Grönskyltade
gästplatser
finns
också
i
hamnen.
Förtöjning
vid bom, långsides eller i aktern. Tillgång till el/vatten/wifi.vid
bom,
långsides
eller i aktern.
Tillgång
tillställplatser
el/vatten/WiFi.
Här finns
marinbutik
och bränsle
samt
för husbilar.
Här
båttillbehör,
båtlyft, motorservice, bränsle, vinterTfn:finns
0521-657
09, www.vanersborgsmarina.se
förvaring samt ­ställplatser för husbilar. Tel +46(0) 521 657 09.
Förhandsbokning
möjlig
www.vanersborgsmarina.se
Grönviks gästhamn,
Vänersborg
Skyddad hamn inom Ursands fritidsområde söder om fyren
Grönviks
gästhamn,
Vänersborg
med 38 platser
med ankarförtöjning.
Skyddad hamn inom Ursands fritidsområde söder om fyren
med
38 platserSikhall,
med ankarförtöjning.
Gästhamnen
Vänersborg
Relativt skyddad hamn med 15 gästplatser och viss service
Gästhamnen
Sikhall, Vänersborg
– tillgång till toalett/WC,
sopstation och färskvatten. Ett
Relativt
skyddad hamn
med
gästplatsercaoch
härligt strandbad
ligger
vid 15
campingen
500viss
m norr om
servicetillgång
till färskvatten, WC, sopstation och
hamnen.
latrintömning. Ett härligt strandbad ligger vid
campingen ca 500 m norr om hamnen.
För mer information om våra kanaler till och från Vänern
För mer information om våra kanaler till och från Vänern
Dalslands
Dalslands kanal
kanal www.dalslandskanal.se
www.dalslandskanal.se
Trollhätte
kanal www.sjofartsverket.se
www.fallochsluss.se
Trollhättekanal
Götakanal
Götakanal www.gotakanal.se
www.gotakanal.se
Sol,
och vind
V
Ta et änern.
dric t dopp i
ksva
tten
!
Lake Vänern is Sweden’s largest lake and the third largest in Europe and gives Vänersborg a 100 kilometer long coastline. Here are some of the
most beautiful sandy beaches in Sweden and you can enjoy swimming in the cleanest freshwater. It is a paradise for anglers and boat lovers. There are
also many nice hiking trails and jogging tracks along the shores of Lake Vänern. And for those who prefer to bike, there are several beautiful bike trails,
both along Lake Vänern and the Göta River. Bicycle maps are available from us at the tourist offices. We also rent bikes if you do not have your own with
you.
Der Vänersee ist der größte See Schwedens und der drittgrößte in Europa. Die 100 Kilometer lange Küstenlinie, die Vänersborg umgibt, ist optimal. Hier sind einige der schönsten Sandstrände Schwedens und Sie können das Schwimmen, im saubersten Süßwasser genießen. Es ist ein Paradies für
Angler und Boot-Liebhaber. Am Vänersee entlang gibt es viele schöne Wanderwege und Joggingstrecken. Und für diejenigen, die bevorzugen mit dem
Fahrrad zu fahren, gibt es viele wunderschöne Radwege, sowohl dem Vänersee als dem Göta-Fluß entlang. Fahrradkarten sind bei uns in den Tourismusbüros erhältlich. Wir haben auch Fahrräder zu vermieten, wenn Sie nicht Ihr eigenes dabei haben.
9
Fall och sluss­
Vatten i fallen
Maj, juni och september: lördag kl. 15
Juli och augusti: dagligen kl. 15
Fallens Dagar, 17-19 juli
kl. 12, 14, 16, 18, 20 samt 23 med belysning
Release of Water. May, June and
­September: saturdays at 3:00 pm
July and August: daily at 3:00 pm
Das Wasser wird den Wasserfall
heruntergelassen. Mai, Juni und September:
samstags um 15:00 Uhr.
Juli und August: täglich um 15:00 Uhr
The Days of the Waterfalls, July 17 to 19
12 noon, 2, 4, 6, 8, and 11 pm, with lights
Die Tage des Wasserfalls, 17. bis 19. Juli.
um 12, 14, 16, 18, 20 und 23 Uhr (mit Beleuchtung)
10
en
Vattllen
i fal. 15 i,
k maj, jun
r
aga
ber
lörd septem
li
n ju
lige gusti
g
a
d
au
och
Kraft för stora
och små
Fall- och slussområdet bjuder inte bara på ett
dramatiskt landskap format av uråldriga naturkrafter, utan också ett industriminne i världsklass – fullspäckat med spännande historier,
kultur och upplevelser för både stora och små.
Det som barnen kanske minns allra mest från
fall- och slussområdet är de häftiga fallen när
vattnet forsar ut med full kraft och skapar ett
öronbedövande dån, men allra mest poppis är
nog ändå linbaneturen, alla glassar, besöket
på Innovatums science center och Saab Car
Museum. Inte långt från fall- och slussområdet
ligger också Arena Älvhögsborg med sina pooler,
rutschkanor, utomhusbassänger, klätterväggar
och hopptorn – där brukar barn i alla åldrar
trivas och ha riktigt kul.
The waterfall and lock system offers not only a
dramatic landscape shaped by ancient forces of nature,
but also a world-class industrial relic - packed with
exciting stories, culture and experiences for both young
and old. You can take a boat trip on the canal, go on
a guided tour of Olidan, Sweden’s oldest hydroelectric
power station still in use, pay a visit to the Canal Museum
the NOHAB smithy, Innovatums science center, the
Trollhättan Art Gallery, or maybe take a ride in the cable
car? But, you do not have to like technology and high
altitudes in order to thrive here. There are many beautiful
walking and bike paths, and if you are longing for a nice
meal, there are many fine restaurants to choose from.
Båtturer, god mat
och lite romantik
Men man behöver inte gilla glass, tekniska
expe­­riment och höga höjder för att trivas i de här
kvarteren. Ta en båttur på kanalen och upplev
en slussning med M/S Elfkungen, gå med på en
guidad tur i Olidan kraftstation, Sveriges första
elektriska kraftstation, njut av de omtalade räkmackorna på Slusscaféet eller unna dig en lunch
eller middag – det finns många restauranger
att välja bland. Är du sedan det minsta romantiskt lagd får du inte missa den vackraste av alla
stigar – Kärlekens stig. En fullständig lista på alla
vandringsleder i området finns att få hos oss på
turistbyrån och på www.visittv.se
Smedjan, Konsthallen och
Kanalmuseet
Ett bra komplement till ett besök vid slussarna är
att besöka Kanalmuseet. Där finns bland annat
en smedja och en snickarverkstad som är återkonstruerade från 1800-talet och utrustning från
arbetet kring slussarna. En annan smedja som
är väl värt ett besök är NOHAB smedjan – där du
får uppleva en autentisk arbetsmiljö från förr.
På Innovatumområdet finns också Trollhättans
Konsthall som förutom spännande konst bjuder
på gratiskonserter på söndagar under sommaren,
vilka brukar vara väldigt uppskattade.
Tider för slussning kl. 09.00-19.00
Mer info www.fallochsluss.se
Der Wasserfall und die Schleusen bieten nicht
nur eine dramatische Landschaft, von alten Kräften
der Natur geprägt, sondern auch eine einzigartige
Industrie­reliquie, mit spannenden Geschichten, Kultur
und Erlebnisse für Jung und Alt. Sie können eine Bootsfahrt auf dem Kanal oder eine Führung durch Olidan,
das älteste Kraftwerk Schwedens mitmachen. Sie
können auch dem Kanalmuseum, die NOHAB Schmiede,
das Innovatums science center, dem Saab Car Museum
oder die Kunstgallerie in Trollhättan einen Besuch abstatten. Vielleicht wollen Sie mit der Seilbahn fahren, um eine
wunderschöne Aussicht über Trollhättan zu bekommen?
Sie müssen nicht unbedingt auf Technologie stehen,
um es hier zu mögen. Es gibt viele schöne Wander- und
Radwege, und wenn Sie Lust auf gutes Essen haben, gibt
es eine große Auswahl an Restaurants.
11
Halleberg och
Hunneberg
Platåberg
Det finns inga berg som de unika
platåbergen Halle- och Hunneberg. De
båda tvillingbergen – som även bildar
Västsveriges enda ekopark – bjuder på
den ena fantastiska djur- och naturupplevelsen efter den andra. Här finns
så mycket att uppleva för både stora
och små att har du väl en gång varit här
vågar vi nästan lova att du vill komma
tillbaka för att upptäcka ännu mer.
Spana efter
Skogens konung
Floran och faunan på Halle- och Hunneberg är unik – inte bara för Västra
Götaland utan för hela Sverige. Lika unik
är också bergens historia. Men mest
kända är de som Älgens berg, eftersom
Sveriges kungar har jagat här sedan 1351.
Idag är det fortfarande kungen och hans
gäster som jagar älg här, men annars är
12
det mesta förändrat. Idag är bergen ett
turistmål och ett viktigt friluftsområde
för människor som bor häromkring.
Starta här
För dig som inte varit här förut är
Bergag­ården uppe på Hunneberg en bra
utgångspunkt – här hittar du all information du behöver för att ge dig ut på
egna eller guidade upptäcktsfärder. Det
är också på Bergagården som du hittar
Kungajaktmuseet Älgens Berg och
r­estaurang & café Spiskupan – båda
väl värda ett besök eller flera. På Berga­
gårdens gårdsplan finns även ett grillhus
med tre kolgrillar under tak – kol från
kolmilan på Hunneberg finns att köpa
bland annat på Spiskupan. Vill du hellre
göra upp en vedbrasa finns flera eldstäder
att välja på – hur mysigt som helst!
16 vandringsleder
och 10 sjöar
Här finns 16 olika leder att välja bland,
förbi trolska sjöar, gammelskog, mossar,
vackra utsiktsplatser och historiska miljöer. Från Kungajaktmuseet utgår även
flera motionsspår och en naturstig för
rörelsehindrade. Med en vandringskarta
som finns att köpa på museet kan du
upptäcka och utforska på egen hand eller
så kan du gå tillsammans med museets
certifierade naturguider i bergens orörda
naturlandskap. För dig som gillar att
fiska finns flera sjöar
som är upplåtna
till allmänheten – här
uppe nappar
gäddan och
abborren,
men även
regnbåge
och röding!
Guld
skat rasb ter,
r
och anter
u
faunnik
a
Kungajaktmuseet
Älgens Berg
Kungajaktmuseet Älgens Berg är ett spännande upplevelse­
centrum för både barn och vuxna. Här får du lära dig om livet
på de unika tvillingbergen, om dess dramatiska geologi med
hisnande rasbranter, fängslande kulturhistoria, skogens
konungar och den traditionella kungajakten, fantastisk natur
och Vittene­guldets glänsande prakt. Det här får du bara inte
missa!
Spännande Älgsafari
Att följa med på älgsafari är en upplevelse utöver det vanliga.
Under en vandring eller safari med buss kan man se älgen beta
vid skogsbrynet och ta del av djurens liv på Hunneberg.
Åker du på älgsafari ingår det ett besök på Kungajaktmuseet
och vid elden i storkåtan utanför bjuds på tunnbrödswraps
med älgkorv och lingondryck.
Vid hjort- och bäversafaris upptäcker man djuren till fots.
Hör hjorten bröla och fascineras av bävern som arbetar flitigt
vid sin hydda.
Kottegolf och Troll
Längs promenadvägen runt Bergagården hittar du tavlor som
berättar om skogens alla trädslag och dess invånare. Och har
du tur kan du träffa på troll som hittar på en massa kul uppe i
skogen bakom Kungajaktmuseet. Där kan du även spela kottegolf, promenera utefter Viltslingan eller hjälpa Olfar att rädda
skogen i det Lilla Skogsäventyret – en spännande upplevelse för
hela familjen!
There are no mountains like the unique table mountains of Halle-Hunneberg! The mountains form the only ecopark in western Sweden.
The flora and fauna of Halle-Hunneberg is unique - not just for Västra Götaland but for all of Sweden. Equally unique is the mountain’s history.
But most famous are the mountains for the large population of elks. The Swedish kings have hunted elks here for generations. Today, the mountains have
become a popular tourist destination, with elk safaris, and an important recreational area for people around here. There are 16 different walking and
hiking trails to choose from. Bergagården and The Royal Hunt Museum Elk Hill is a good starting point.
Es gibt keine Berge wie die einzigartigen Tafelberge Halle-Hunneberg! Halle-Hunneberg ist heute der einzige Ökopark in Westschweden.
Die Flora und Fauna ist einmalig - nicht nur für Västra Götaland, sondern für ganz Schweden. Ebenso einmalig ist die Geschichte der Berge. Halle-­
Hunneberg ist vor allem als die Berge der Elche bekannt. Die schwedischen Könige haben hier seit Generationen Elche gejagt. Heute sind die Berge eine
beliebte Touristendestination - mit Elchsafaris - und zugleich ein wichtiges Naherholungsgebiet für die Menschen, die hier in der Umgebung wohnen.
Es gibt 16 verschiedene Wanderwege zur Auswahl. Bergagården und das Königliche Jagdmuseum Elch Berg ist ein guter Ausgangspunkt.
13
Evenemang
vår och sommar
al­
estiv
f
i
d
o
Mel innarenrlöv
v
lme
s Ze r till
n
å
M
me
på
kom ättan r
a
lh
Trol ens dag
l
l
Fa 17 juli
dien
i
t
Os aren
far stopp i
n
g
ham ersbor
Vän -5 juli
3
14
Evenemang vår/sommar
April
11
17
17-19
18
24
25
25-26
Näringslivsgala, Arena Vänersborg
Queenie – Remember Wembley
Bomässa, Arena Vänersborg
Musik Direkt – musiktävling för ungdomar. Regionfinal
Kulturspektakel, musik sång och dans, i Vänerparken
Rigoletto, Göteborgsoperan på tältturné
Bikedagar, MC-festen nr ett
Vbg
Thn
Vbg
2
2-3
5
7-9
7-10
9
12
18-24
28
30
Den Blå Natten. Ljusinstallationer, musik och mycket mer
Mathantverkssafari, Halltorps Mejeri och Fristorps gård
Forum för poesi och prosa
Internationell matmarknad i City
Trollhättans TIDIG MUSIK-dagar
Arbetslivsmuseernas Dag på Innovatumområdet
VårRuset passar alla tjejer - gammal som ung
Musikveckan i Vänersborg
Allsång i Plantaget
Spring Craft, uppvisning av smide i den gamla Smedjan
Allsång i Plantaget
Aqua Blå, Vatten- och Visfestival
Saabfestival
Nationaldagsfirande på flera platser
Vänersborgssalongen 2015 6 maj-5 juni
Ulla Forsell, Ahlin & Lehtonen 13 juni-22 augusti
Vänersborgs Museum
Det långsamma resandets tid 21 februari-30 augusti
25-28
28
Thn/V.
Tunhem
Thn
Thn
Thn
Thn
Vbg
Vbg
Vbg
Thn
Vbg
Vbg
Thn
Thn/Vbg
Vi är romer – Möt människorna bakom myten 1 mars-15 maj
Viktor Korneev – Silent sound of human nature 5 juni-23 augusti
Rony Lutz - illustratör (Saab 1969-2002) 5 juni-23 augusti
Vänersborgs Konsthall
Vbg
Thn
Konstutställningar
Konsthallen Trollhättan
24-28
Thn
Juni
4
4-7
5-7
6
Vbg
Vbg
Maj
6
6-7
6-7
11
18
Butler´s Triathlon, Sveriges största motionstriathlon
Nordea Tour Future Series Silfvershiöldspokalen, Koberg
Nationell hundutställning, Restad Gård
Allsång i Plantaget
Allsång i Plantaget
SUM-SIM - SM i ungdomssim. En av Sveriges största
tävlingar inom simsporten, Arena Älvhögsborg
New Wines ekumeniska sommarkonferens
Musik i Konsthallen
Thn
Thn
Vbg
Vbg
Vbg
Thn
Vbg
Thn
Juli
3-5
4
7
7-8
17-19
17
18
20-24
25
28
30
Ostindiefararen. Hamnstopp i Vänersborg
Vicious Rock, Folkets Park
Älgens dag på Hunneberg
SM-tävling i golf far & son, Onsjö Golfbana
Fallens Dagar – Sveriges äldsta stadsfestival
Måns Zelmerlöw. Konsert på Fallens Dagar
Stockholm Street festival
Onsjö Golfvecka
Diggiloo – Sveriges största sommarturné, Sanden
Allsång på Forngården
Västgötastämman - dragspel, Ursands camping
Vbg
Thn
Vargön
Vbg
Thn
Thn
Thn
Vbg
Vbg
Thn
Vbg
Augusti
1-2
4
18-22
19-23
Västgötastämman - dragspel, Ursands camping
Allsång på Forngården
Alliansloppet – Världens största tävling för rullskidor
Aurora Classic Festival
Vbg
Thn
Thn
Thn/Vbg
Återkommande evenemang
Trollhättan
Maj-aug
Maj-juni
Juni-aug
Juni-aug
Första onsdag
Lördagar
Onsdagar
Söndagar
Juli-aug
Dagligen
Månadsmarknad
Vatten i Trollhättefallen
Veteranbilsträff, slussarna
Musik i Konsthallen 28 juni23 augusti, ej 19 juli (Fallens Dagar)
Vatten i Trollhättefallen
Vänersborg
Maj-aug
Maj-aug
Sista måndag
Torsdagar
Juni-aug
Aug
Onsdagar
Söndagar
Månadsmarknad
Nostalgifordonsträff, Restad Gård
21 maj-10 september
Bilbingo på Sanden 3 juni-5 augusti
Bilbingo på Sanden 16 augusti27 september
15
Evenemang
höst och vinter
Vilt
a
l
d
s
Han rligtvi
d
u
Nat arkna
Julm neberg
Hun 8 Nov
6-
gen
a
d
s
i
Slus iljedag t
e
Fam områd
n
s
Slus llhätta
Tro 5 Sep
16
Evenemang höst/vinter
November
September
2
3
4-6
5
5-6
Veteranbilsträff Bergagården Hunneberg
Nostalgifordonsträff för hela familjen, Restad Gård
Trollhättan Hockey Trophy Ladies Edition
Slussdagen familjedag i slussområdet
Bergens Dagar på Ekopark Halle-Hunneberg
5-6
Mathantverkssafari, Halltorps Mejeri och Fristorps gård
10
19-20
Nostalgifordonsträff för hela familjen, Restad Gård
Älvkultur konstvandring i Götaälvdalen
Vargön
Vbg
Thn
Thn
Vargön
Thn/V.
Tunhem
Vargön
Äpplets dag, Fristorps gård
Höstmarknad
Oktobermarknad
Poesifestival med spännande författare och poeter
Aurora Væni Concerts, 27 oktober-1 november
7
14
19-22
20-21
28
28-29
Oktober
3
10
24
24
27-31
1
6
6-8
Aurora Væni Concerts
Stefan Andersson, härlig musik och fina berättelser
Handla Vilt NATURLIGTvis - Julmarknad Hunneberg
Munskänkarnas vinmässa, Sveriges största ideella
vinmässa
Modelltågmässa på Innovatums science center
Julmarknad på Kobergs slott
Novemberfestivalen. Arena för ung svensk film.
20-årsjubileum för SM i kortfilm för unga
Julmarknad Vänersborgs museum
Julmarknad Handkraft
Vbg/Thn
Thn
Vargön
Thn
Thn
Thn
Thn
Vbg
Thn
December
V Tunhem
Thn
Vbg
Thn
Vbg/Thn
5
6
15
31
31
Tomteparad och Julmarknad
Storgatans julmarknad
Månadsmarknad
Nyårsfirande Fisketorget
Nyårsfirande vid fallen med fyrverkeri och belyst
fallpåsläpp
Brålanda
Konstutställningar
Återkommande evenemang
Konsthallen Trollhättan
Trollhättan
Vänersborgs Konsthall
Vänersborg
Öppen Salong 2015 1 september-4 oktober
Ännu ej fastställd 17 oktober-20 december
Namibiska konstnärer 9 september-17 oktober
David Svensson 24 oktober-28 november
Jill Lindström, 5 december-16 januari 2016
Sep
Sep-dec
Sep-nov
Lördagar
Första onsdag
Sista måndag
Thn
Vbg
Vbg
Thn
Vatten i Trollhättefallen
Månadsmarknad
Månadsmarknad
17
MAESTRO
KURT MASUR
Aurora Classic Festival
19-23 Augusti i Trollhättan/Vänersborg
Maestro Kurt Masur på Auroras 10-års jubileum!
- Music Director Emeritus of the New York Philharmonic
- Former Music Director of the Orchestre National de France in Paris
Aurora Væni Concerts
27/10-1/11 i Vänersborg/Trollhättan
Tanya Becker, Yair Kless - Violin, Tatjana Masurenko Viola, Ivan Monighetti, Per Nyström - Cello,
Vanessa Latarche - Piano, Yehuda Gilad - Klarinett
Info och biljetter: www.aurorachambermusic.com
18
FESTIVAL
MUSIK FRÅN FLERA SCENER
VISFESTIVAL
MAT & DRYCK
i Vänersborg
5-7 juni
KNALLAR & UTSTÄLLARE
AKTIVITETER FÖR
HELA FAMILJEN
www.aquabla.nu • facebook.com/aquabla
FESTIVAL
i Vänersborg 5-7 jun
19
Aktiviteter
Arena Älvhögsborg
Bad Vattenpalatset
Bangolf
Upplev ett härligt utebad med 50-meters
bassäng, gröna gräsmattor, hopptorn, barnbassänger, lekpark & kiosk. Besöket kan med
fördel kombineras med ett träningspass på
gym & gruppträning.
Många aktiviteter finns såsom vattenrutschbana, vattenpist, utomhusbassäng, virvelkanal
och grotta. Koppla av med motionssim,
solarier och relaxavdelning. De allra minsta
har ett eget barnlandskap. 29-gradigt vatten.
Handikapplift.
Bangolf på vintern? Inga problem. Kom och
spela på en omtyckt inomhusbana i centrala
Vänersborg, Hårdton Bangolf. Sommartid är
även systeranläggningen Varghyddan i
Vargön öppen, som erbjuder bangolf utomhus.
Many activities: waterslides, whirlpool, bubble pools,
water jets, a children’s area and a relaxation area,
A lift for people with disabilities. 29-degree water.
Miniature golf indoors in the center city of
Vänersborg? No problem. This is where you play
all year around. In the summer you can also play
outdoors at Varghyddan, located in Vargön.
Experience great outdoor pools, lawns, diving
tower, kids’ pools, playground and kiosk. You can
combine your visit to the outdoor pools with a visit
to our gym.
Geniessen Sie ein Schwimmbad im Freien, mit
Rasen, Spielplatz, und Kiosk. Sie können mit Vorteil
den Besuch zu unserem Schwimmbad mit einem
Besuch zu unserem Fitness-Studio kombinieren.
Viele Aktivitäten: Wasserrutsche, Whirpool, Wasserjets, eine “Kinderlandschaft“ und eine Abteilung
zur Entspannung. Lift für Menschen mit Behinderungen. Das Wasser hat 29 Grad.
Storgatan 1, Trollhättan
+46 (0)520 48 48 30
www.arenaalvhogsborg.se
Vänerparken 1, Vänersborg
+46 (0)521 675 50
www.vattenpalatset.com
20
Minigolf drinnen im Winter, in der Stadtmitte
Vänersborgs? Kein Problem. Hier können Sie das
ganze Jahr spielen. Im Sommer können Sie auch
draussen in Varghyddan, Vargön spielen.
Edsgatan 24, Vänersborg
+46 (0)521 641 90
www7.idrottonline.se/HardtonIK-Bangolf
båtturer
Bäversafari i Ekopark
Cykeltur med guide
Upplev Trollhättan från den vackraste sidan,
sjösidan och se staden på ett annorlunda sätt.
Chartrade resor kan även arrangeras under
större delen av året. Café och restaurang
ombord.
Tillsammans med en certifierad naturguide
tar vi oss fram till fots för att ta del av bäverns
liv i Ekopark Halle-Hunneberg. Start vid
Kungajaktmuseet Älgens Berg. Ca 3 timmar
inklusive fika. Förbokning krävs.
Cykeltur i Trollhättan och Vänersborgs vackra
omgivningar. På turistbyrån finns information
om datum och tider. Svensktalande guide.
Experience Trollhättan from the most beautiful
side – the seaside – and get a different view of the
town. Chartered trips can be arranged during most
of the year. Café and restaurant onboard.
Together with a licensed nature guide we hike
through the forest to learn more about the life of
the beaver. Start: The Royal Hunt Museum Elk Hill.
Length: approx. 3 hours including a coffee break.
Reservation required.
Erleben Sie Trollhättan von seiner schönsten Seite
- vom Kanal - und Sie werden eine ganz andere
Aussicht bekommen. Gebuchte Touren können
fast das ganze Jahr organisiert werden. Café und
Restaurant an Bord.
Mit einem Naturführer zusammen laufen wir
durch den Wald, um das Leben des Bibers kennenzulernen. Beginn: Das Königliche Jagdmuseum Elch
Berg. Bitte im Voraus reservieren.
Guided bicycle city tours in the beautiful surroundings of Trollhättan and Vänersborg. Information
about dates and times provided by the Tourist
center. Swedish-speaking guide.
Fahrradrundfahrten in der wunderschönen
Umgebung von Trollhättan und Vänersborg. Das
Fremdenverkehrsamt informiert über Tag und Zeit.
Schwedisch-sprechender Fremdenführer.
+46 (0)520 321 00
www.stromkarlen.se
Hunneberg 121, Vargön
+46 (0)521 27 00 40
www.algensberg.com
+46 (0)520 135 09, +46 (0)521 135 09
www.visittv.se
Cykla
Dramatiserade vandringar
Fiskekort Halle-Hunneberg
Här genomkorsas de nationella cykellederna
Sverigeleden, Västgötaleden och Dalslandsleden. Välj färdiga paket eller utforma egna.
Njut av kanalen, fall- och slussområdet och
Halle-Hunneberg. Hyr cyklar på turistbyråerna.
Under våren och sommaren arrangeras dramatiserade vandringar i Vänersborg. Bl.a. bjuds
det på vandring i Birger Sjöbergs och Blomsterkungen Linnés fotspår, musikalisk vandring och
historiens vingslag i Residenset.
Ekopark Halle-Hunneberg är ett omtyckt fiskeoch friluftsområde. Här kan man fiska efter
abborre, gädda eller inplanterad regnbåge.
Fiskekort gäller.
Sweden’s national bicycle paths, Sverigeleden,
Västgötaleden, and Dalslandsleden converge here.
Choose different package deals or design your own
tour. Rent a bike at the tourist office.
Dramatized hikes with different themes during the
spring and summer in Vänersborg.
Swedish-speaking guide.
Ecopark Halle-Hunneberg is a popular place for
fishing and outdoor life. Here, you can fish for
perch, pike or Rainbow trout. Fishing license is
required.
Im Frühjahr und Sommer, dramatisierte Wanderungen i Vänersborg. Schwedisch-sprechender
Fremdenführer.
Halle-Hunneberg ist ein beliebter Platz für Angler:
Hier können Sie Barsch, Hecht und Forelle kriegen.
Anglerkarte ist erfoderlich.
+ 46 (0)521 135 09
www.visittv.se
+46 (0)77 178 71 00
www.sveaskog.se/fiskekort
Die Fahrradwege Sverigeleden, Västgötaleden
und Dalslandsleden kommen hier zusammen. Sie
können sich verschiede Paketlösungen aussuchen.
Fahrräder mieten Sie im Fremdenverkehrsbüro.
Åkerssjövägen 10, Thn, Järnvägsbacken 1C, Vbg
+46 (0)520 135 09, +46 (0)521 135 09
www.visittv.se
21
Friskis&Svettis
Gokart
Golf Koberg GK
En ideell förening med ett brett utbud av
träning. Vi har stort gym och en mängd olika
gruppträningspass att erbjuda. T.ex. spinning, IW, cirkelfys, jympa och löpning. Gratis
utejympa och crossträning sommartid.
Kom och upplev fartkänsla! Här erbjuds en av
Sveriges största inomhushallar med en bana
som har både fullfartskurvor, lång raksträcka
och hårnålar. Kom och prova gokarts eller
Fiddys.
A non-profit organization with a wide range of
training options. We have a large gym and a variety
of Group exercise classes to offer. Free outdoor
training during the summer.
Do you want to set off at full speed? We offer one of
Sweden’s largest indoor go kart courses. It has challenging curves and long straight stretches. Come
and try it out and at the same time try the Fiddys.
Banan finns vid Kobergs Slott utmed Vanderydsvattnets stränder. En av Västsveriges
vackraste banor med storslagen natur, lättvandrad och passar alla golfare. Avnjut en
måltid med härlig utsikt över banan och sjön.
Vår personal finns där för dig.
Ein gemeinnütziger Verein, der eine breite Palette
von Trainingsmöglichkeiten anbieten kann. Wir
haben einen grossen Fitnessraum. Im Sommer,
freies Training draussen.
Wenn Sie rasendes Tempo erleben wollen, dann
sind Sie hier richtig! Wir bieten die einzige im
Hause Gokartbahn Schwedens an. Sie ist sehr
anspruchsvoll mit schwierigen Kurven.
Probieren Sie mal!
Located nearby Koberg Castle along the shores of
Vanderydsvattnet. The course is one of the most
beautiful ones in western Sweden and easy to walk
through, and fits all golfers.
Der Klub ist in der Nähe vom Schloss Koberg, am
Vanderydsvattnet entlang, gelegen. Er ist einer der
schönsten im westlichen Teil Schwedens.
www.trollhattan.friskissvettis.se
www.vanersborg.friskissvettis.se
Åkerssjövägen, Trollhättan
+46 (0)520 337 00
www.gokartcenter.nu
Stora Ekeskogen 2, Sollebrunn
+46 (0)520 44 10 00
www.koberggk.se
Golf Onsjö GK
Kajakpaddling
Kajakguiderna
En komplett golfanläggning med 18 spännande
hål, en korthålsbana med 9 hål, puttinggreener, övningsområden, restaurang,
golfshop med brett sortiment, drivingrange
och en underbar natur vid Göta älv.
Friluftsfrämjandet i Vänersborg erbjuder
kajakpaddling på onsdagskvällar hela
sommaren. Start vid kajakhuset på Sanden.
10 kajaker finns för uthyrning. Anmälan på
kajakmobilen +46 (0)70 562 27 21.
Medtag ombyte och fika.
Kajakguiderna hyr ut och säljer kajaker med
utrustning. Även kurser och turer med
instruktör och guide.
A complete golf course with 18 exciting holes, a
short course with 9 holes, putting greens, practice
areas, a restaurant, a golf shop with a wide assortment and a driving range. Beautiful scenery.
Eine komplette 18-Loch Golfanlage, mit einer
9-Loch Kurzbahn, mit Putting Greens und Driving
Range. Restaurant und Golfgeschäft. Naturschöne
Natur.
Onsjö, Vänersborg
+46 (0)521 688 70
www.onsjogk.com
22
Friluftsfrämjandet in Vänersborg offers a kayak
course on Wednesday evenings during the summer. Start at the kayak house at Sanden. Registration on the “kayak mobile”: +46(0)70 562 27 21.
The Kajakguiderna rent and sell kayaks with equipment. Also available are courses and trips together
with an instructor or guide.
Kajakguiderna vermieten und verkaufen Kajaks
mit Ausrüstung. Wir bieten auch Kurse und Tours
mit Fremdenführer an.
Friluftsfrämjandet in Vänersborg bietet Mittwoch
Abends während des Sommers einen Kajakkurs
an. Start beim Kajakhaus in Sanden. Registrierung
unter der folgenden Nummer: +46(0)70 562 27 21.
www.friluftsframjandet.se/vanersborg
+46 (0)70 246 16 88, +46 (0)70 789 04 98
www.kajakguiderna.se
Motionspalatset
Innovatums science center
Segelflyg
För den som vill gästträna och ha en aktiv
semester så erbjuds lustfylld och effektiv
träning i inspirerande miljö på våra två
anläggningar i Vänersborg; Vänerparken och
Quality Hotel.
Roligt för hela familjen! Här finns 4400 m2
utställningar, experiment och upptäckarglädje. Du kan prova, känna, lära och leka
bland historiska lok och ultramodern teknik.
Massor av olika aktiviteter varje dag!
Prova på segelflyg – en upplevelse i det blå!
Se Trollhättan och Vänersborg från ovan.
En verklig upplevelse där man får möjlighet
att tillsammans med erfaren flyglärare själv
spaka flygplanet.
Active vacation? We offer an inspiring setting for
effective training in either one of our two facilities
in Vänersborg, Vänerparken and Quality Hotel.
A perfect attraction for the whole family to enjoy!
Vast amounts of exploration and pure fun.
Our exhibitions are home to an array of exciting
hands-on activities and fun experiences.
Why not try gliding – an experience way up in the
blue! Watch Trollhättan and Vänersborg from
above. You will have the opportunity, with an
experienced flying instructor, to maneuver the
plane yourself.
Wollen Sie Ihren Urlaub aktiv gestalten? Wir
können Ihnen effektives Training, das auch Spass
macht in unseren zwei Anlagen Vänerparken und
Quality Hotel anbieten.
Das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie!
Hier könnt ihr zwischen historischen Lokomotiven
und ultramoderner Technik experimentieren,
entdecken und spielen.
Vänerpaken 1, Vänersborg
+46 (0)521 677 72
www.motionspalatset.se
Åkerssjövägen 16, Trollhättan
+46 (0)520 28 94 00
www.innovatum.se
Guidad tur i slussområdet
Storegårdens Kuriosabod
Guidad tur i det vackra slussområdet berättar
historien om slussarna. Gratis. Utgår från
Kanalmuseet 22 juni-23 augusti kl. 11, 13 och 17.
Bokning grupper vid andra tider, 073 7076444
[email protected]
Storegårdens Kuriosabod är en antikhandel i
centrala Vänersborg. Här finns ett stort sortiment av möbler, glas, porslin, gamla dörrar,
fönster och beslag. Dessutom finns en mängd
olika lampor från antika kristallkronor till
fotogenlampor.
Free guided tour in the beautiful lock area during
which the history behind the locks is told. Start:
The Canalmuseum June 22 - Aug 23 at 11, 13 and 17.
Group reservations email [email protected]
folkuniversitetet.se
Storegårdens Kuriosabod is an antique shop in the
center of Vänersborg. We have a large assortment
of furniture, glassware, china, old doors and
windows. In addition, there are a variety of lamps.
Freie Führung durch das schöne Schleusengebiet.
Sie werden über die Geschichte des Kanals erfahren.
Start: Das Kanalmuseum 22 Juni-23 August
um 11 Uhr, 13 Uhr und 17 Uhr.
Storegårdens Kuriosabod ist ein Antiquitätengeschäft in der Stadtmitte Vänersborgs. Wir haben
eine grosse Auswahl an Möbeln, Glas, Porzellan, alte
Türen und Fenster. Ausserdem gibt es viele Lampen.
Åkersbergsvägen, Trollhättan
+46 (0)73 707 64 44, +46 (0)520 52 50 97
Parallellgatan 4, Vänersborg
+46 (0)521 22 00 46
www.storegardenskuriosabod.se
Probieren Sie das Segelfliegen! Schauen Sie
Trollhättan und Vänersborg von oben an! Sie werden sogar die Möglichkeit haben, zusammen mit
ihrem Fluglehrer, das Flugzeug selbst zu steuern.
+46 (0)520 312 39
www.hhfk.se
Vänersborgs Gästhamn
& Marina
Vänersborgs Gästhamn och Marina hyr ut och
säljer mindre båtar för bad och fiske vid marinan Vänersborg. Öppettider: se vår hemsida
www.vanersborgsmarina.se
Vänersborg’s Harbor and Marina rents and sells
smaller boats for swimming and fishing at the
Marina Vänersborg. Opening hours: please visit
our homepage.
Vänersborg‘s Hafen und Marina vermietet und
verkauft kleinere Boote zum Schwimmen und
Angeln in der Marina Vänersborg. Öffnungszeiten:
schauen Sie bitte auf unserer Homepage.
Vänerparken 12, Vänersborg
+46 (0)521 657 09
www.vanersborgsmarina.se
23
Vatten i Trollhättefallen
Detta skådespel med 300 000 l vatten per sekund är verkligen mäktigt.
Upplev detta maj, juni och september lördagar kl 15. Juli och augusti
dagligen kl. 15. Fallen i belysning kl. 23 på Fallens Dagar samt nyårsafton
kl. 24 är fantastiskt!
Älgsafari Hunneberg
Kvällstur med guide som berättar om älgens och jaktens historia. Vi
spanar efter älg. Kvällsmacka vid elden ingår. 2 juli-20 augusti måndagar
och torsdagar. Avgår från Trollhättan och Vänersborg Resecentrum.
Förhandsbokning.
It is literally a powerful event when 300 000 liters of water per second is released
into the old river gorge on Saturdays at 3pm during May, June and September.
During July and August this is a daily event at 3pm. During the waterfestival
Fallens Dagar in July daily illumination of the waterfalls at 11 pm.
Guided elk safari, Mondays and Thursdays July 2-August 20. We look for elks
and enjoy light refreshments in front of an open fire. Departure from
Resecentrum in Trollhättan and Vänersborg.
Reservations required.
Erleben Sie die Kraft, wenn 300.000 Liter Wasser pro Sekunde losgelassen wird!
Im Mai, Juni und September jeden Samstag um 15 Uhr. Im Juli und August täglich
um 15 Uhr. Im Juli während des Wasserfests Fallens Dagar täglich um 23 Uhr mit
Beleuchtung. Ein tolles Erlebnis!
Elchsafari - wir halten Ausschau nach Elchen. Ein kleines Abendbrot ist im Preis
inbegriffen. Montags und donnerstags 2. Juli-20. August.
Abfahrt: Resecentrum in Trollhättan und Vänersborg. Bitte im Voraus buchen.
+46 (0)520-135 09
www.visittv.se
+46 (0)520 135 09, +46 (0)521 135 09
www.visittv.se
24
Upptäcktsfärd i Trollywood
är
i
Prem
Upplev filmdestinationen Trollywood och se
var dina favoritfilmer har spelats in.
Ladda ner appen och gå på upptäcktsfärd
till olika inspelningsplatser.
Hitta - Skanna - Titta
Upptäck vår destination till fots med en stor variation
av vandringsstigar i attraktiva och spännande miljöer.
Välj bland Vänerns kust, Göta älvdalen med fall- och
slussområdet, Halle- och Hunneberg eller kanske
Pilgrimsleden som går igenom vårt område.
Visit the Hydro Power
Station Olidan
Daily guided tours during the summer. By arrangement during the
rest of the year. The tours are free and begin at Insikten, where you
can also see the Vattenfall Energy Exhibition.
ÅKERSBERGSVÄGEN 9, TROLLHÄTTAN +46 520 124 31
Discover our destination on foot, with its great variety of
hiking trails in attractive and exciting environments.
Choose from the coast of Lake Vänern, the Göta River with
the waterfall and lock area, the Halle- and Hunneberg
mountains or perhaps the Pilgrim Trail that runs through
our area.
Kartor finns på våra turistbyråer
Maps are available at the Tourist Office
25
Besöksmål
Caritas Form och bildverkstad
Handkraft
Innovatums Linbana
Trädgårdsdekorationer i stengods och
fusingglas samt brukskeramik och akvarell.
Utställning i trädgården. Butik.
Handkraft i Trollhättan säljer konsthantverk och
slöjd från lokala konstnärer och hantverkare.
Galleri med konstutställningar.
Öppet tis-fre kl. 11-18, lör kl. 10-14.
Sveriges sydligaste linbana startar vid
Innovatum och går över till parken vid
Insikten. Den går 32 meter över kanalen med
vidunderlig utsikt över staden. Har man tur så
passerar något av de stora skeppen när man
åker! 22 juni-16 augusti kl. 09-17.
Garden decorations in stone and fusing glass, as
well as ceramics and water colour. Exhibit in the
garden. Shop.
Gartendekorationen in Stein und Fusing Glas,
sowohl als auch Keramik und Aquarellen. Ausstellung im Garten. Geschäft.
Forsane 334, Frändefors
+46 (0)70 787 66 27
www.caritasformbild.com
26
The shop Handkraft in Trollhättan sells handicraft
products made by local artists. There is also a
gallery. Open: Tue-Fri 11-18, Sat 10-14.
Das Handkraft Geschäft in Trollhättan verkauft
Handwerk, das von Künstlern, die in der Nähe von
Trollhättan tätig sind. Es gibt auch eine Gallerie.
Geöffnet: Di.-Fr. 11-18 Uhr, Sa. 10-14 Uhr.
Magasinsgatan 1, Trollhättan
+46 (0)520 42 92 42
www.handkraft.net
The southern most located cable car in Sweden. It
starts at Innovatum and runs to the park at Insikten, 32 meters above ground with wonderful views
of the town of Trollhättan. Open: June 22- Aug 16.
Die Seilbahn in Schweden, die am südlichsten liegt;
32 Meter über den Erdboden, mit einer wunderschönen Aussicht über Trollhättan und dem Kanal.
Geöffnet: 22 Juni-16 Aug.
Åkerssjövägen, Trollhättan
+46 (0)520 28 94 00
www.innovatum.se
Innovatums science center
Kanalmuseum
Konsthallen Trollhättan
Roligt för hela familjen! Här finns 4400 m2
utställningar, experiment och upptäckarglädje.
Du kan prova, känna, lära och leka bland
historiska lok och ultramodern teknik.
Massor av olika aktiviteter varje dag!
Historien bakom byggandet av slusslederna,
livet inom Trollhättans kanalfart och diverse
föremål finns här. 22/6-23/8 kl. 10-18. Öppet
för gruppbokningar annan tid: 073 707 64 44
e-post [email protected]
A perfect attraction for the whole family to enjoy!
Vast amounts of exploration and pure fun. Our
exhibitions are home to an array of exciting
hands-on activities and fun experiences.
The history behind the construction of the locks, life
on the Trollhätte Canal and a wide variety of objects
can be found here. Open June 22-August 23 10-18.
Group reservations +46 (0)73 707 64 44 or email
[email protected]
Konsthallen Trollhättan visar årligen ett brett
urval av lokal, nationell och internationell
samtidskonst. I samband med Konsthallens
utställningar arrangeras bland annat konstnärssamtal, guidade visningar och konserter.
Fri entré.
Das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie!
Hier könnt ihr zwischen historischen Lokomotiven
und ultramoderner Technik experimentieren,
entdecken und spielen.
Konsthallen Trollhättan annually shows a variety
of local, national and international present day
art. In connection with the exhibits we arrange for
art talks, guided tours and concerts. Free.
Die Geschichte über den Bau der Schleusen, über
das Kanalleben und verschiedene Gegenstände des
Kanals finden Sie hier.
Geöffnet: 22 Juni-23 August 10-18 Uhr.
Konsthallen Trollhättan zeigt jährlich lokale,
nationale und internationale zeitgenössische
Kunst. Zusammen mit den Austellungen gibt es
Kunstgespräche, Touren und Konzerten. Frei.
Åkerssjövägen 16, Trollhättan
+46 (0)520 28 94 00
www.innovatum.se
Åkersbergsvägen, Trollhättan
+46 (0)520 52 50 97
www.fallochsluss.se
Nohabgatan 11 b, Trollhättan
+46 (0)520 49 64 53/54
www.periferi.nu
Kungajaktmuseet Älgens Berg
Nohabs smedja
Olidans vattenkraftstation
Ett spännande upplevelsecentrum mitt i
Ekopark Halle-Hunneberg! Här berättas om
bergens fascinerande värld – om djur, natur,
kultur och kunglig jakt. Ekoparkcentrum och
souvenirbutik. Jan tis-fre kl. 11-16, feb-maj och
sep-dec tis-sön kl. 11-16, jun-aug dagl kl. 10-18.
Nohabs gamla smedja är en fullständigt unik
industrimiljö som bevarats i skicket den var
när tillverkningen en gång slutade. Här finns
de gigantiska hamrarna, ugnarna och alla
verktygen där bredvid.
Dagliga turer under sommaren till Sveriges
äldsta vattenkraftstation som fortfarande
efter mer än 100 år är i bruk. Turerna som är
gratis startar på Insikten och går via trappor
till maskinsalen. Tid ca 40 min.
Nohab’s old smithy is a totally unique industrial
heritage that has been preserved in the same condition as it was when the manufacturing ceased
a long time ago.
Daily tours during the summer to the oldest hydropower station in Sweden, which is still in use after
more than 100 years. The tours are free and begin
at Insikten. Duration: 40 minutes.
Die alte NOHAB-Schmiede ist ein vollkommen
einzigartiges Industrie-Milieu, das in dem Zustand
erhalten wurde, wie es zur Zeit der Niederlegung
der Produktion aussah.
Tägliche Touren während des Sommers zu der
ältesten Kraftstation Schwedens, die immer noch,
nach mehr als 100 Jahren, in Gebrauch ist. Freie
Touren, die bei Insikten beginnen.
Dauer: 40 Minuten.
Nohabgatan 11 G, Trollhättan
+46 (0)520 28 94 00
www.innovatum.se
Åkersbergsvägen 9, Trollhättan
+46 (0)520 124 31
www.kreativkraft.se
An experience center filled with animals and culture of the mountains and information about the
royal hunts. Open: Jan. Tue.-Fri. 11-16, Feb.-May and
Sep.-Dec Tue-Sun. 11-16, June-August daily 10-18.
Ein Abenteuermuseum, voll mit Tieren, Kultur und
Information über die königliche Jagd. Geöffnet:
Jan. Di.-Fri. 11-16 Uhr. Feb.-Mai und Sept.-Dez.
Di.-So. 11-16 Uhr, Juni-August Täglich 10-18 Uhr.
Hunneberg 121, Vargön
+46 (0)521 27 00 40
www.algensberg.com
27
Vänersborgs Dockmuseum
Vänersborgs Konsthall
Vänersborgs Museum
Museet för såväl stor som liten. I stadens
äldsta trähus visas dockor och tillbehör från
1840-talet och framåt. Butik.
Öppet tisdag & onsdag kl. 14-18. Sommartider
23 juni-20 augusti tisdag-fredag kl. 14-18.
På Vänersborgs Konsthall visas en blandning av
lokalt, nationellt och internationellt samtida
konstuttryck. Ambitionen är att vara en
spännande och intressant mötesplats för
boende och besökare i Vänersborg.
Gör en tidsresa i Sveriges äldsta museum där 1800-talet är levande. Afrikanska fåglar,
mumiekistor, porslin, konst, nordiska djur och
Birger Sjöbergrum är något av det som
fascinerar i detta unika hus.
This is a museum for young and old. In the city´s
oldest wooden house, dolls and accessories from
the 1840´s until today, are shown. Shop. Open Tue.
and Wed. 14-18. June 23-August 20 Tue-Fri. 14-18.
At Vänersborgs Konsthall a large variety of national
as well as international art is on exhibit. Our
ambition is to be an interesting meeting place for
locals as well as visitors to Vänersborg.
Das hier ist ein Museum für Jung und Alt. Im
ältesten Holzhaus von Vänersborg, finden Sie
Puppen von anno dazumal bis heute. Geöffnet
Di. und Mi. 14-18. 23 Juni-20 August Di.-Fre. 14-18.
In der Kunsthalle von Vänersborg gibt es eine grosse Auswahl an Kunst aus der ganzen Welt. Es ist
unser Ziel ein Treffpunkt zu sein für Menschen, die
in der Nähe wohnen, aber auch für Touristen.
Make a journey through time in Sweden’s oldest
museum - where the 19th century is alive. African
birds, coffins, pottery, art, Nordic animals, and a
Birger Sjöberg room are some of the things that
will fascinate you in this unique House.
Residensgatan 2, Vänersborg
+46 (0)521 615 71
www.vanersborgsdockmuseum.se
Kungsgatan 15, Vänersborg
+46 (0)521 72 17 40
www.vanersborg.se/konsthall
Machen Sie eine Zeitreise im ältesten Museum
Schwedens - wo das 19. Jahrhundert lebendig
wirkt. Afrikanische Vögel, Särge, Keramik, Kunst,
nordische Tiere.
Vallgatan 17 C, Östra Plantaget, Vänersborg
+46 (0)521 600 62
www.vanersborgsmuseum.se
I Trollhättan, i hjärtat av Saab-land finns en spännande samling unik bilhistoria.
In Trollhättan, the heart of Saab-land, there is an exciting collection of unique car history.
In Trollhättan, im Herzen des Saab-Landes, gibt es eine spannende Sammlung einzigartiger Automobilgeschichte.
Öppet/Open/Geöffnet
Sommar/Summer/Sommer
Dagligen/Daily/Täglich 9.00-17.00
Höst/Vinter/Vår
Autumn/Winter/Spring
Herbst/Winter/Frühling
Tis-Sön/Tue-Sun/Di-So
11.00-16.00
28
En del av
ditt liv!
Vänersborg och
Väne-Ryrs
församling
Plats för eftertanke
Besök våra kyrkor i Trollhättan
Kyrkan har sommaröppet från 22/6 - 21/8
Vardagar 14.00-18.00
Lördagar 11.00-14.00
Gudstjänst varje söndag. Trollhättans kyrka har
öppet från midsommar till ca 15 augusti
Musik i sommarkväll onsdagar jun-aug kl 20
Gudstjänst varje
söndag kl. 11.00
Service every Sunday. The Trollhättan church is
open from mid-June to 15 August. Music concerts
every Wednesday in June-Aug 8pm.
The church is open from the 22 of june to
the 21 of august every day. Service every
Sunday at 11.00.
Gottesdienst jeden Sonntag um 11.00
www.svenskakyrkan.se/trollhattan
TROLLHÄTTAN
Vi flyger dig till
Stockholm på en timme!
Vi släpper av dig på Bromma Airport.
3-4 minuter efter landning är du ute vid buss-/taxistationen och har nio kilometer till Sergels Torg.
Vi har svårt att se att Stockholmsresandet kan
bli effektivare!
svenskakyrkan.se/vanersborg
HV.SE
Sveriges ledande AIL-högskola
29
Närproducerat
Evenstorps Gård
Halltorps mejeri
Fristorps gård
Ekologisk bärodling av hallon och rabarber.
Egen förädling av allt från saft till ketchup.
Gårdsbutik med café. Smådjur som kaniner,
getter, grisar och alpackor. Öppet dagligen
22 juni-23 augusti kl. 11-18. Välkommen!
Ostar är vår passion! I gårdens lilla mejeri tillverkas dessertostar av get- och komjölk med
varsamma metoder.
Vår egen favorit - Farfars pärla - en ekologisk
getost, har två gånger, 2011 och 2012, vunnit
GULD i SM i Mathantverk.
Musteri och butik vid Hunneberg. Vi odlar och
förädlar frukt, bär & grönsaker i närproducerad anda sedan flera år. Prova vår sortbestämda äpplemust, syrénsaft, aroniasylt, rosenkvittenmarmelad. Öppet när vi är hemma, ring
före ditt besök.
Cheese is our passion! In the farm‘s dairy we
produce soft cheese made of milk from goat and
cow. Our own favourite is ”Farfars pärla“ (grandpa‘s pearl) - an organic goat cheese.
Cider factory and shop close to Hunneberg. We
grow and refine fruits, berries and vegetables.
Come and try our juices and jams. Open when we
are home. Call before your visit.
Käse ist unsere Leidenschaft! In unserer Molkerei
stellen wir unseren Weichkäse von Ziegen und
Kühenmilch her. Unser Favorit ist “Farfars pärla“.
(die Perle des Grossvaters).
Wir züchten und veredeln Früchte, Beeren und
Gemüse. Sie sind herzlich eingeladen unsere Säfte
und Marmeladen zu testen. Rufen Sie uns bitte
vorher an.
Halltorp 1, Trollhättan
+46 (0)70 880 55 13
www.halltorpsmejeri.se
Fristorp 210, Västra Tunhem
+46 (0)76 797 00 18
[email protected]
Organically grown raspberries and rhubarb. Local
processing of everything. Farm shop with café.
Small animals, such as rabbits, goats, pigs and
alpacas. Open daily June 22-August 23 11-18.
Ökologischer Anbau von Himbeeren und Rhabarber. Lokale Verarbeitung. Laden mit Café. Kleintiere
wie Kaninchen, Ziegen, Schweine und Alpakas.
Täglich geöffnet 22 Juni-23 August 11-18 Uhr.
Evenstorp 200, Brålanda
+46 (0)73 026 79 95
www.ekologiskahallon.se
30
SHOPPA
i moderna köpcentrum och genuina stadskärnor
n för
e
d
t
i
a
t
s
Bä
G
G
N
I
P
P
O
H
S
älle
nger på ett st
er & restaura
Över 47 butik
opping.se
www.etagesh
˾˾˾
VARDAG 10-19
LÖRDAG 10-17
SÖNDAG 11-17
Vänersborgs centrum
Här finns den personliga atmosfären och
småstadens unika charm. Shoppa i vårt mysiga
centrum med många butiker eller bada
i Sveriges innanhav Vänern endast
5 minuter från centrum.
Trollhättans största
innerstadsgalleria
www.odenhuset.se
ODENHUSET
VARDAGAR 10.00-19.00 LÖRDAGAR 10.00-16.00
SÖNDAGSÖPPET Åhléns ICA Espresso House Max Entrébutiken
www.vanersborg.nu
31
Boende
Albert Kök Hotell & Konferens
Strömsberg,Trollhättan
+46 (0)520 129 90
www.alberthotell.com
Best Western Arena Hotell
Best Western Hotel Trollhättan
Brålanda Hotell & STF Vandrarhem
Edsvägen 14, Vänersborg
+46 (0)521 26 59 50
www.arenahotell.com
Polhemsgatan 6, Trollhättan
+46 (0)520 125 65
www.hoteltrollhattan.se
Mistelgatan 7, Brålanda
+46 (0)521 302 02
www.bralandavandrarhem.se
First Hotel Kung Oscar
Halleberg Bed & Breakfast
Hotell Bele Sweden Hotels
Drottninggatan 17, Trollhättan
+46 (0)520 47 04 70
www.kungoscar.se
Hallebergsvägen 52 A, Vargön
+46 (0)73 761 01 52
www.hallebergbedandbreakfast.se
Kungsgatan 37, Trollhättan
+46 (0)520 125 30
www.hotellbele.se
Hotell Hehrne
Hotell 46:an
Quality Hotel Vänersborg
Dr. Hehrnes väg 1, Vänersborg
+46 (0)521 699 65
www.hotellhehrne.se
Kyrkogatan 46, Vänersborg
+46 (0)70 719 26 46
www.hotell46.com
Nabbensbergsvägen 2
Vänersborg, +46(0)521 57 57 20
www.qualityvanersborg.se
32
Ronnums Herrgård
Scandic Swania
Spiran´s
Parkvägen 18, Vargön
+46 (0)521 26 00 00
www.ronnum.se
Storgatan 47-49, Trollhättan
+46 (0)520 890 00
www.scandichotels.se/swania
Kapellgatan 35, Trollhättan
+46(0)72 560 51 53
www.spirans.se
Strand Hotell
Stenrösets camping och stugor
STF Vandrarhem Trollhättan
Hamngatan 7, Vänersborg
+46 (0)521 138 50
www.strandhotell.com
Assarebo Stenröset 2
Trollhättan, +46 (0)520 707 10
www.stenrosetscamping.se
Tingvallavägen 12, Trollhättan
+46 (0)520 129 60, www.svenskatu-
Trollhättans bed & breakfast
Trollhättans Camping Hjulkvarnelund
Ursands Resort och Camping
Magnus Åbergsgatan 32
Trollhättan, +46(0)70 534 75 72
www.trollhattans-bed-and-breakfast.se
Kungsportsvägen 7, Trollhättan
+46 (0)520 306 13
www.camping.se/p7
Djupedalen 520, Vänersborg
+46 (0)521 186 66
www.ursand.se
Stuga på Kobergs ägor
Dalslands Stugförmedling
Torpängens Stugor
Koberg, Sollebrunn
+ 46 (0)322 470 04
www.koberg.se
Bengtsfors turistbyrå
+46 (0)531 52 63 55
www.dalsland.com
Sjuntorp
+46 (0)520 44 06 00
www.torpangen.com
ristforeningen.se/trollhattangulavillan
33
Mat &
dryck
Albert Kök Hotell & Konferens
Strömsberg,Trollhättan
+46 (0)520 129 90
www.alberthotell.com
Bombay Indian Restaurant
Café Sessan
Folkets Hus
Föreningsgatan 14, Trollhättan
+46 (0)520 370 03
www.bombaybar.se
Hamngatan 17, Vänersborg
+46 (0)70 550 68 16
facebook.com/cafesessan
Folkets Hus Kungsgatan 15
Vänersborg, +46 (0)521 57 57 50
www.folketshusvanersborg.se
Kalaskoket Fasetten
Kanalrestaurangen
Koppargrillen
Kardanvägen 37 , Trollhättan
+46 (0)520 758 83
www.kalaskoket.se
Strandgatan 18-20, Trollhättan
+46 (0)520 145 70
www.kanalrestaurangen.se
Hamngatan 13, Vänersborg
+46 (0)521 181 51
www.koppargrillen.se
Lunch by Chef Issa
Majo bar
Nordfeldts Konditori
Lasarettsvägen 9, Trollhättan
+46 (0)70 929 73 84
www.activechefinvestment.se
Polhemsgatan 6, Trollhättan
+46 (0)520 145 88
www.majobar.se
Edsgatan 12B, Vänersborg
+46 (0)521 101 10
www.nordfeldtskonditori.se
34
Nova Mat & Möten
O´Learys
Quality Hotel Vänersborg
Nohabgatan 15 B, Trollhättan
+46 (0)520 50 54 00
www.novamatochmoten.se
Kungsgatan 36, Trollhättan
+46 (0)520 44 80 90
www.olearys.se/trollhattan
Nabbensbergsvägen 2
Vänersborg, +46 (0)521 57 57 20
www.qualityvanersborg.se
Ristorante Mamma Mia
Ritz Konditori
Ritz Teatercafé
Storgatan 39, Trollhättan
+46 (0)520 326 60
www.mammamia-thn.se
Hjortmossegatan 73
Trollhättan, +46 (0)520 305 82
www.ritzkonditori.se
Kungsgatan 25, Trollhättan
+46 (0)520 42 06 43
www.ritzkonditori.se
Ronnums Herrgård
Spiskupan
strandgatan
Parkvägen 18, Vargön
+46 (0)521 26 00 00
www.ronnum.se
Bergagården Hunneberg
Vargön, +46 (0)521 22 12 45
www.spiskupan.se
Strandgatan 34, Trollhättan
+46(0)520 837 17
www.strandgatan.com
The Bishop´s Arms
Trestad värdshus
Ursands Bryggan
Kungsgatan 33, Trollhättan
+46 (0)520 42 01 00
Stampgatan 14, Vänersborg
+46 (0)521 25 53 53
www.trestadvardshus.se
Djupedalen 520, Vänersborg
+46(0)521 74 27 70
www.ursand.se
www.bishopsarms.com/Trollhattan
35
Öppet 25 april - 6 september.
Berömda räkmackor,
sallader & goda våfflor.
Glass i stora lass.
The café offer pastries, salads, sandwiches and icecream.
Located in beatuiful surroundings overlooking the lock.
Open every day during the summer.
Das Café liegt in einem naturschönen Gebiet bei den
Schleusen. Es bietet Kuchen. Salate und Eis an.
Während des Sommers jeden Tag geöffnet.
+46 (0)520-41 13 45
www.skoftebynsif.nu
Café i vackra
Skräckleparken
i Vänersborg!
VÄLJ RÄTT
REDAN IDAG!
Hos oss bor du på ett Svanenmärkt
hotell mitt i Trollhättan.
Dessutom har vi maffig frukost, fri wi-fi, gym, pool,
mini-shop, restaurang, bar och en stor uteservering.
Du hittar oss intill Trollhättekanal och nära fall- och
slussområdet. Varmt välkomna!
I Vänersborgs Gymnastikförenings regi
och öppet alla dagar maj-sept 2015.
Vi serverar varma rätter, hembakat, våfflor mm.
0521-123 75 • www.skräcklestugan.se
36
scandichotels.se/swania
HoS oSS LäSEr DU
Slusscaféet drivs av Skoftebyns IF
sen 1984. Vi erbjuder ett brett
caféutbud i naturskön miljö vid
övre slussarna.
Ostindiefararen – Vänern Tour
VÄNERSBORG 3 – 5 JULI 2015
Ostindiefararen Götheborg är ett livs levande skepp, med en levande historia att berätta. Ärrad av hårda
stormar och märkt av tusen och åter tusen sjömil på de stora haven och van att ta emot besökare från
hela världen. Ett spännande besök med en fascinerande historia i en unik miljö.
Välkommen ombord! www.visittv.se
37
Lokala företagare,
privatpersoner och
föreningar som samverkar
för en attraktiv och
levande landsbygd kallar vi
Brålanda-andan
Evenemang 2015
11
9
13
11
8
12
10
14
5
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december
Loppisrunda
Motor & framtidsfrön
Torghandel & Turista i din bygd
Torghandel & Biodling
Torghandel & rosrunda
Bygdefest & Torghandel
Loppisrunda
Foton & film från bygden
Tomteparad & julmarknad
www.bralandaforetagarforening.se
Följ oss på Facebook - sök på: Brålanda i samverkan
Fotografer: Peter Milén, Erik Broberg, Christina Milén Jacobsson
Medfinansiärer till projektet Brålanda 2020
38
100 km
200 km
Allt detta är • Das alles ist • All this is
Alt dette er • Dit alles is • Tout cela c’est
300 km
400 km
500 km
600 km
700 km
800 km
1
Information, Inspiration & Bokning:
39
Bra att veta
Good to know
Assistancekåren Car service
Öppet dygnet runt, 24 hours/day Nation-wide motor assistance
+46 (0)20 91 29 12
+46 (0)8 627 57 57
Bibliotek Library
Trollhättans och Vänersborgs Bibliotek. Internet, dagstidningar,
tidskrifter, resehandböcker och evenemang.
The librarys in Trollhättan and Vänersborg. Internet, daily paper,
magazines, travel guidebooks and events.
Biogas Natural gas
Turistbyrån Trollhättan Turistbyrån Vänersborg
Butik Unik Kungsgatan 3, Vänersborg Flygplats Airport
Trollhättan-Vänersborgs Flygplats, Malöga
Statoil, Shell, Fritidscenter Ladugårdsvägen 25,
Plastmodeller K&R Johansson Kardanvägen 19,
Trollvagnen Installatörsvägen 31
Vänersborg
OK Q8, Shell, Ingo, Tools Svarvargatan 2,
Vänersborgs Gästhamn och Marina
Husbilar Ställplatser Camper park
Slussarna, östra sidan, Åkerssjövägen 50
Vänersborg
Vänersborg, Gästhamn och Marina
Båtservice Boat service
Cyklar att hyra Bike rental
Trollhättan
Trollhättan
Trollhättan Sågaregatan 12
Brålanda Qstar Göteborgsvägen
Vänersborg Johannesbergsvägen 1
Westberg Marin, Kardanv. 63, Trollhättan Vänersborgs Gästhamn & Marina Gasol LPG
+46 (0)520 42 82 77
+46 (0)521 657 09
+46 (0)520 135 09
+46 (0)521 135 09
+46 (0)703 15 96 97
+46(0)521 657 09
Laddningsstation elbilar
Battery chargingstation electric cars
Trollhättan
Stadshuset, Gärdhemsvägen 9
Innovatumområdet, Nohabgatan 18 A
Överby köpcenter, Anes väg
Parkering Parking
Trollhättan
+46 (0)520 825 00
En timmes fri parkering i centrum med P-skiva.
Långtidsparkering vid järnvägsstationen, Resecentrum.
One-hour free parking downtown with a parking disk.
Long-time parking at Resecentrum.
Vänersborg
Upp till fyra timmars avgiftsfri parkering med P-skiva
Långtidsparkering nära järnvägsstationen, Resecentrum
Four-hour free parking with a parking disk. Long-time parking close to
Resecentrum.
Polis Police
Akuta ärenden Emergency Icke akuta ärenden Non-urgent matters Trollhättan Klintvägen 2
Vänersborg Residensgatan 30
40
112
114 14
Post centrala ombud Post Office
Trollhättan ICA Supermarket, Kungsgatan 30 +46 (0)520 125 50
Vänersborg ICA Kvantum, Brogatan 4
+46 (0)521 26 06 10
Sjukvård Medical Care
Akuta sjukdomsfall Emergency 112
Vårdguiden Central information number 1177
Jourcentralen Trollhättan Emergency ward
Strömsviksvägen 16
Mån-fre 17-22, lör-sön 12-19
+46 (0)520 833 82
Mon-Fri 17-22, sat-sun 12-19
Akuten NÄL öppen dygnet runt
Taxi Taxi
Taxi Trollhättan Taxi Väst
Flygtaxi, Trollhättans Hyrverk +46 (0)10 435 00 00
+46 (0)520 820 00
+46 (0)522 45 90 00
+46 (0)520 47 99 60
Tåg & buss Train and bus
På Visit Trollhättan Vänersborg får du alltid personlig service
Vi säljer tåg- och bussbiljetter
Järnvägsbacken 1c, Vänersborg Systembolag Alcoholic Beverages
Symbolförklaringar Symbols
Tandvård jour, Dental Emergencies
At Visit Trollhättan Vänersborg you always get personal service
We sell train and bus tickets
The emergency ward at NÄL open 24 hours/day
Trollhättan Kungsgatan 32
Trollhättan Anes väg 2 Överby Köpcenter Vänersborg Sundsgatan 6
Tandvård jour Dental Emergencies
+46 (0)520 100 19
+46 (0)520 122 70
+46 (0)521 100 96
+46 (0)521 100 27
Veterinär Veterinarian
Trollhättan, Djurfarmacia, Apoteket Trollet +46 (0)520 52 08 90
Vänersborg,Trestads Djurklinik +46 (0)521 25 50 53
Symbole
Bangolf
Fritidsfiske
Restaurang m rättigheter
Bastu
Golf
Servicebutik
Biogas
Gästhamn
Simhall
Boule
Hotellrum
Stuga
Buss
Husbil Ställplatser
Torktumlare
Båtslip
Kiosk
Trådlöst internet
Båtuthyrning
Lekplats
Tvättmaskin
Café
Matservering
Tåg
Cykeluthyrning
Motionsslinga
Vandrarhemsrum
Elbilsladdning
Pool
Vandringsled
Friluftsbad/havsbad
Pub
Ädelfiske
Miniature golf, Minigolf
Sauna, Sauna
Natural gas, Biogas
Boule, Boule
Bus, Bus
Boat slip, Bootsrampe
Boat rental, Bootsvermietung
Café, Café
Bicycle rental, Fahrradvermietung
Electric vehicle charging, Stromtankstelle
Open-air swimming, Freibad/Seebad
Angling, Sportangeln
Golf, Golf
Guest harbour, Seglerhafen
Hotel room, Hotelzimmer
Camper park, Camper Parken
Kiosk, Kiosk
Playground, Spielplatz
Restaurant, Restaurant
Jogging trail, Trimm-dich-Pfad
Heated pool, Beheiztes Bad
Pub, Pub/Kneipe
Fully licensed rest, Rest. m. vollst. Schankkonzessionen
Convenience store, Servicegeschäft
Indoor pool, Schwimmhalle
Cottage/ Ferienhaus/Ferienwohnung
Dryer, Trockner/Trockenschrank
Wireless Internet, Drahtloses-Internet
Washer, Waschmaschine
Train, Zug
Youth hostel, Jugendherberge
Hiking trail, Wanderweg
Game fishing, Edelfischangeln
TROLLHÄTTAN
Hjortmosseparken
42
VÄNERSBORG
43
Åkerssjövägen 10, 461 53 Trollhättan
Tel +46 (0)520-135 09
Trollhättans turistbyrå
Järnvägsbacken 1C, 462 34 Vänersborg
Tel +46 (0)521-135 09, tåg & buss +46 (0)521-100 27
Vänersborgs turistbyrå
www.visittv.se | [email protected]
Produktion: Bozzanova AB Foto: Håkan Nunstedt (omslagsbild), Joachim Nywall, Roland Johansson, Roger Lärk, Jerker Andersson ISC, Sören Lindqvist,
Ateljé Clas, Kungajaktmuseet, SOIC, BildIT m.fl. Bildkällor: Innovatums science center, Vänersborgs museum. Tryck: Strokirk Landströms AB