Stress och stressorer

Stress och stressorer
www.danhasson.se
Kraven på individen/organismen överskrider
– eller uppleves överskrida –
egen kapacitet att hantera belastningen.
Humor, stress och hälsa
– myter och sanningar
(Lazarus, 1966)
21 maj 2015
Stressorer är faktorer som gör att vi reagerar
med mental och/eller kroppslig stress.
Dan Hasson, Docent
[email protected]
+46 70 728 42 98
Olika saker stressar olika människor av olika anledningar
© 2015 Dan Hasson, Docent
Hjärnan stressas av den
okontrollerbara framtiden
www.danhasson.se
Humor = Stress ≠Hälsa?
 Det har visat sig att humor och stress aktiverar
samma system  sympatiska nervsystemet och
HPA-axeln  liknande endokrina/hormonella
konsekvenser.
 Oro kan vara viktig för överlevnad.
 Hjärnan stressas av det okända och
”okontrollerbara” (≠ definierade
uppnåbara utmaningar) och anpassar
stressreaktionen till vad man tror ska
hända i framtiden.
 Hur kan då humor vara bra för hälsan?
 En möjlig förklaring är att skratt härstammar från lek.
Man kan fly, fäktas, brottas, spela död och vara
uppvarvad i prosocial lek. När leken (vs faran vid
stress) är över kan man slappna av  ultimat
användning av ”stressmuskeln”.
 Skiljer inte mellan fantasi och
verklighet.
 Framtida hot och belöningar
(verkliga/overkliga) driver till stor del
vårt beteende.
 Stressrelaterad sjukdom uppkommer från långvarig
aktivering / snedreglering av stressystemet utan
tillräcklig återhämtning.
 Hjärnan triggas av
(verkliga/overkliga) konsekvenser.
”There is no terror in the bang, only in the
anticipation of it.”
© 2015 Dan Hasson, Docent
3
© 2015 Dan Hasson, Docent
2
www.danhasson.se
Stressreaktionen
www.danhasson.se
Stress ger livskvalitet…
www.danhasson.se
 Lagom och regelbundna stressdoser
stärker hälsa, mer välfungerande
immunsystem, välbefinnande, stärker
människan, ökar prestationsförmågan
och förlänger livet  stressmuskeln.
Den optimala
stressreaktionen
karaktäriseras av en snabb
återgång till vila, vilket ger ett
starkt skydd mot
stressrelaterade sjukdomar.
 Vi behöver mer variation.
 Utdragna eller för stora stressdoser kan
leda till långvariga fysiska och psykiska
sjukdomar.
Källa: McEwen B (1998), New England
Journal of Medicine, 338 (3): 171-79.
© 2013 Dan Hasson, Docent
Humor enligt NE
I spårvagnen…
Passageraren: Varför står vi still här så länge?
Konduktören: Vi väntar på ström.
Passageraren: Ström? Men kan han inte ta nästa vagn?
I passagerarens regelsystem fungerar ordet "ström" som ett
efternamn, i konduktörens som en benämning på elektricitet. I
läsarens tredje regelsystem framstår båda dessa tolkningar
som legitima och kollisionen som harmlös. Den psykiska
spänning som uppbådats för att lösa problemet (kollisionen
mellan regelsystemen) visar sig onödigt stor, och
överskottsenergin avleds i ett skratt eller ett leende. Så blir
särskilt fallet när kollisionen och dess lösning inträffar snabbt
och oväntat ("den komiska effekten").
© 2015 Dan Hasson, Docent
www.danhasson.se
Humorns syfte
 Humor och skratt tros ha viktiga socio-emotionella
funktioner som bidragit till människans överlevnad som
art. Humor kan användas för att:
o
Stärka sociala band inom en grupp, men också för att
exkludera individer från en grupp.
o
Minska/öka statusskillnader.
o
Uttrycka enighet och sällskaplighet, men också oenighet
och aggression.
 Ett universellt sätt att kommunicera och utöva socialt
inflytande.
 Humor/positiva känslor  förbättrad kognitiv och social
kapacitet.
© 2015 Dan Hasson, Docent
www.danhasson.se
Teorier om humor och hälsa
www.danhasson.se
Myter och fakta om humor
www.danhasson.se
Ett gott skratt förlänger livet…?!?
1. Skratt  fysiologiska förändringar på kardiovaskulära-,
immun-, endokrina- och nervsystemen. Levi 1965, O’Leary 1990, Hubert
o
& de Jong-Meyer 1991, Hubert et al 1993, Fry 1994, Dantzer & Mormede 1995
Paradoxala fynd + Ingen fast etablerad linjär relation mellan
sinne för humor och hälsa – verkar vara mer komplicerat än så.
Svebak & Martin 1997, Martin 2001, Svebak 2004
2. Positiva känslomässiga tillstånd  smärtlindring,
immunsystemsstärkande effekt. Stone et al 1987, Edwards & Cooper 1988,
o
Negativ relation till sjukdomssymtom. Simon 1990, Carroll & Shmitdt 1992,
relation till överlevnad och livskvalitet vid
dödliga sjukdomar. Svebak 2004, Martin 2007
Ruch et al 1996 Positiv
Bruehl et al 1993, Stone et al 1994, Argyle 1997, Fredrickson 1998, Fredrickson & Levenson 1998
3. Stressreduktion  bättre coping (gäller inte
sarkastisk/cynisk/undvikande/förnekelse humor). Humor
antas motverka stressens potentiellt skadliga effekter. Dixon
o
Särskilt gladlynta personer bryr sig mindre om hälsan och
utsätter sig för fler onödiga risker. Gott sinne för humor 
tidigare död vs referenspersoner med sämre sinne för humor.
Rotton 1992, Friedman et al. 1993, Martin et al 2002, Kuiper & Nicholl 2004, Svebak et al
2004
1980, Lefcourt & Martin 1986, Martin et al 1993
4. Socialt stöd  personer med bättre sinne för humor kan
vara mer socialt kompetenta och attraktiva  större
intimitet och potentiellt fler och mer tillfredsställande
sociala relationer  stressbuffert och hälsostärkande. Cohen
o
Hjärtligt skratt kan trigga akuta och livshotande tillstånd som
astma, hjärtinfarkt och hjärnskador. Forabosko 1998
& Wills 1985, Bell et al 1986, Masten 1986, Cohen 1988, Hampes 1992, Orth-Gomer 1994
© 2015 Dan Hasson, Docent
Fördelar med gladlynthet och optimism…
© 2015 Dan Hasson, Docent
www.danhasson.se
 Personer som är optimistiska vid rätt tidpunkt och i rätt
mängd har bättre hälsa och lever längre.
 Främjar ihärdigt hälsobeteenden, särskilt när man är sjuk mer benägna att hålla fast vid mål när andra ger upp och är
målinriktade vid svårigheter.
 Optimistiska tankar kan lugna vid svåra stunder.
 Hälsosamma personer är glada – men glada personer är
inte alltid hälsosamma!
 Altruister tenderar att vara glada, men glada personer är inte
alltid altruister.
© 2015 Dan Hasson, Docent
Myter om välbefinnande och livslängd…
 Man kan inte fly från sitt öde: Goda dör tidigare, och
onda lever längre.
 Gift dig så lever du längre.
 Ta det lugnt och arbeta inte så hårt så lever du längre.
 Tänk glada tankar så minskar stressen och du lever
längre.
 Om du har mindre intensiva fritidsaktiviteter som
trädgårdsarbete, matlagning och promenader bör du
motionera mer intensivt.
© 2015 Dan Hasson, Docent
www.danhasson.se
Myter om välbefinnande och livslängd…
www.danhasson.se
Myter och fakta om humor
www.danhasson.se
 Humor ökar sex appeal?
 Det är alltid mycket dåligt för hälsan att oroa sig.
o
 Gå i pension så tidigt som möjligt och spela golf för att
hålla dig frisk så lever du längre.
Humor är ett viktigt karaktärsdrag när kvinnor väljer vem de
ska para sig med. Bressler & Balshine 2006
 Skratt motverkar åldrande?
o
 Om ditt barn är tystlåtet, uppmuntra det att bli mer
spontant och ha mer kul.
Har inte testats/publicerats vetenskapligt.
 Skrattar vi mindre idag?
o
 Ge ditt barn ett försprång i skolan så kommer det att
frodas i livet.
Européer skrattade på 1950-talet 18 min/dag. Idag 6
min/dag.
 Är humor smärtlindrande?
 Om du vill bli hundra år måste du avstå allt som skulle
få dig att vilja bli 100 år.
o Bra vetenskapligt stöd för att humor ökar smärttröskel samt
minskar smärta / smärtkänslighet i ekvivalent nivå med
avslappning (som i och för sig kan uppstå som följd av
positiva känslor). Cogan et al 1987, Fredrickson 2000, Martin 2001, Martin 2007
© 2015 Dan Hasson, Docent
© 2015 Dan Hasson, Docent
Stressa rätt. Orka mer. Njut av livet.
Tips för att stressa rätt
www.danhasson.se
Praktiska tillämpningar för ett gladare och energirikare liv.
 Träna ”humormuskeln” och ”stressmuskeln” genom
upprepad exponering  hjärnans plasticitet.
 Snabb nedvarvning via andnings- och
avslappningsövningar.
 Kognitivt  t ex via inlevelse-/perspektivövningar.
Innovativ metod för proaktivt
och hälsofrämjande SAM
Metoden beskrivs utförligt i
kapitel 12 i boken Bauer & Jenny
Eds., jul 2013, Springer förlag)
 Betingningsövningar, t ex ”20-sekunder vid dörren”.
 Goda gärningar – gentemot dig själv och andra.
 Gå in på  www.healthwatch.se
© 2015 Dan Hasson, Docent
OCH
Kapitel 17 i boken Biron, Burke
& Cooper Eds., feb 2014,
Ashgate förlag)
© 2015 Dan Hasson, Docent
Stressa rätt!
och
Effektiv Stresshantering
Öka din effektivitet och
prestationsförmåga!
Stresshantering baserad på aktuell
forskning.
www.stressarätt.se
Tack så mycket för din vänliga
uppmärksamhet! 
© 2015 Dan Hasson, Docent
www.danhasson.se