Produktdatablad pdf weber.set 611 multi snabb

weber.set 611 multi snabb
PRODUKTBLAD
Förpackning
20kg säck
Set 611 Multi Snabb är en snabbtorkande cementbaserad och plastförstärkt flexibel fästmassa. Produkten är CE-märkt C2 FTE enligt EN 12004. Systemprodukt ingående i Weber Tätskikts- och Våtrumsystem. Produkten är testad på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och godkänd enligt GVK/AB
Svensk Våtrumskontroll och Byggkeramikrådet.
Användningsområde
Set 611 Multi Snabb används för sättning och läggning av all typ av keramik både sugande och icke sugande i både våta och torra utrymmen där kort
härdtid eftersträvas.
Set 611 Multi Snabb är godkänd för att användas både inne och ute.
Passar även till mosaik och konstgjorda plattor t ex terazzo. Skall ej användas till plattor känsliga för färggenomslag, samt plattor med reaktivt innehåll
av kisel då risken är stor för alkalikiselreaktioner. Vid risk för ovanstående rekomennderar vi Set 612 Multi Vit som är en vit lågalkalisk fästmassa.
För limning på underlag av betong äldre än 2 månader med en relativ fuktighet under 95%, lättbetong. Leca eller murverk, putsad / spacklad med cementbaserad puts, godkänd gipsputs eller mineraliskt bundet spackel. Även på träbjälklag uppstyvat med minst 12 mm fiberarmerad avjämningsmassa.
På GVK-godkända plastmattor, kartonggips, formstabila våtrumsskivor, Weber Tätskikts / Våtrumssystem, befintlig keramik, stål eller annat formstabilt
icke sugande underlag. Passar utmärkt tillsammans med elektrisk och vattenburen golvvärme.
Även för användning i bassänger.
Lagring
12 mån i oöppnad förp.
Lagring i torr och sval miljö.
Underlag
Betong äldre än 2 mån.
Puts
Spackel
Kartonggipsskivor
Våtrumsskivor
GVK-godkända plastmattor
Weber Våtrumssystem
Bef sten eller keramik
Stål
Förbehandling
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt/avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt, fritt från sprickor, toppar,
oljor, fetter eller annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven (vid osäkerhet se
AMA Hus 08) samt vara utfört enligt god branschpraxis. Betong ska under tiden för åldrandet haft gynnsamma härdbetingelser dvs. ett uttorkningsklimat på +20ºC och <65% relativ luftfuktighet. Material och underlag ska vid applicering och de närmast följande 3 dygnen inte ha lägre temperatur än
+10°C.
Vid sättning på kraftigt sugande underlag primas detta med Floor 4716 Primer spädd enligt aktuellt produktblad.
Befintlig keramik eller andra icke sugande underlag i torra utrymmen primas med Gypsum Primer.
Uppdaterad: 2015-12-07
Sida 1/3
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se
weber.set 611 multi snabb
Blandning
Blanda Set 611 Multi Snabb med ca 0,23 lit vatten per kg pulver (ca 4,6 lit/20 kg säck). Blanda med blandarmaskin och avsedd bruksvisp under minst 3 min. Låt
den blandade fästmassan stå och mogna minst 3 minuter och rör sedan om igen i ca 1 minut eller tills dess att en smidig konsistens erhållits. Vattenmängden
får inte överskridas då för mycket vatten försämrar hållfastheten. OBS! tänk på produktens snabba härdning.
Applicering
Drag ut Set 611 Multi Snabb på underlaget, använd tandspackelns släta sida. Kamma omgående ut ytterligare fästmassa med den tandade sidan (OBS! tänk
på produktens snabba härdning). Fästmassan ska vara klibbig när plattorna monteras. Kontrollera då och då med fingertopparna att fästmassan kladdar mot
fingrarna så att inte fästmassans öppentid överskrids. Tryck fast plattorna ordentligt med en vridande rörelse, så att full bruksfyllnad erhålles under plattorna.
Applicera alltid minst den mängd fästmassa som krävs för att täcka hela plattans baksida. En 100-procentigt bruksfyllnad är speciellt viktig vid läggning av
keramiska plattor på golv samt vid plattsättning i simbassänger. Lyft upp plattorna emellanåt och kontrollera bruksfyllnaden och att plattans baksida har
fullgod vätning.
Praktiska tips
Vid läggning/sättning på kraftigt sugande underlag, förbehandlas underlaget med Floor 4716 Primer, se separat blandningsförhållande på förpackning. Rengör
verktygen i vatten.
Observera
Fästmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten eller pulver. Vid sugande underlag samt vid högre temperatur förkortas öppentiden. Vid lägre temperaturer (dock lägst +10 °C) förlängs torktiden. Blanda inte till mer fästmassa än vad som förbrukas inom ca 25 min. Låt fästmassan härda
innan golvet beträds. Innan användning av fästmassan för läggning av natursten rekommenderas att provläggning utförs för att undersöka kompabilitet med
den aktuella stentypen. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.weber.se
Miljöinformation
FÖRPACKNINGAR Tom säck kan förbrännas. RESTPRODUKTER Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan. Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa. Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.
Produktspecifikation
Materialåtgång
Tandspackelstorlek
4 mm: ca 1,8 kg/m2
6 mm: ca 2,7 kg/m2
8 mm: ca 3,6 kg/m2
10 mm: ca 4,5 kg/m2
Appliceringstemperatur
+10 till +25º C
Torktid
Gång -/fogbar efter ca: minst 3 tim
Användningstid: minst 30 min
Öppentid utkammad: minst 20 min (EN 1346)
Fullt belastningsbar:
efter min 3 dygn i privat- eller torr offentlig miljö
efter min 7 dygn i offentlig våt miljö
Tillsatsmedel
Polymer
Konsistensgivare
Bindetidsregulatorer
Öppentid
>10 min
EN 1346
5 färdigt bruksskikt
För utomhusbruk
Ja
För inomhusbruk
Ja
Vattenbehov
Ca 4.6 l / 20 kg säck
Dragvidhäftningshållfashet
>1 MPa
EN 1348
28 dygn
1,5-1,8 MPa
EN1348
Portlandcement
Härdtid
Max tjocklek
Användningsområde
Tryckhållfasthet
Dragvidhäftningshållfashet
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel
Aluminatcement
Ballast
Natursand
Dolomit
Användningstid
Ca 25 min
Vätförmåga
80-100 10min %
EN 1347
Deformationsklass
3
SP
Uppdaterad: 2015-12-07
Sida 2/3
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se
weber.set 611 multi snabb
Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Byggprodukter AB (Weber) inte ansvara för annat än att den information
som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Webers ansvar (vare sig detta
särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
Uppdaterad: 2015-12-07
Sida 3/3
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se