Andra granskning av detaljplan för ÖSTRA VÄRLINGE 6:70 och 6

1 (2)
Datum
2015-10-16
Diarienummer
PB-2013-180
Eftersom du representerar en myndighet, förvaltning, bor i anslutning till
aktuellt planområde, är delägare i en samfällighet och/eller är sakägare får du
denna information.
Andra granskning av detaljplan för ÖSTRA VÄRLINGE
6:70 och 6:64, Snarringe, Trelleborgs kommun, Skåne
län. DP 190
Dnr: PB-2013-180
Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16
Planhandlingarna består av planbeskrivning, plankarta och illustration,
granskningsutlåtande samt miljökonsekvensbeskrivning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på fastigheten
Östra Värlinge 6:70 samt att anlägga en gång- och cykelväg som förbinder
fotbollsplanen i Snarringe med befintlig gång- och cykelväg mellan Skegrie och
Snarringe.
Samhällsbyggnadsnämnden
www.trelleborg.se
E-post: [email protected]
Postadress: 231 83 Trelleborg
Besöksadress: Algatan 13
Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg
Telefon: 0410-73 30 00
Fax: 0410-134 80
Org.nr: 212000-1199
2 (2)
Planförslaget var utställt för samråd mellan den 21 april och den 19 maj 2014 då
det också hölls ett samrådsmöte för allmänheten.
Förslaget justerades och var utställt för granskning mellan den 16 februari och
den 16 mars 2015.
Efter granskningen har betydande ändringar i planförslaget gjorts vilket medför
att detaljplanen ställs ut för en andra granskning. Planförslaget finns nu utställt
för en andra granskning under tiden 2015-10-19 - 2015-11-16 och är då
tillgängligt på följande platser:
-
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rådhuset, Algatan 13
öppet vardagar kl 08.00-16:30.
-
Huvudbiblioteket, Astrid Lindgrens allé 1, Trelleborg, öppet måndagtorsdag 10.00 - 19.00, fredag 10.00 - 18.00, lördag 11.00 - 14.00.
-
På Trelleborgs kommuns hemsida: www.trelleborg.se/sv/bygga-bomiljo/kommunens-planarbete/detaljplan/detaljplaner-pa-gang/
Upplysningar lämnas på Samhällsbyggnadsförvaltningen av planarkitekt Gunnar
Göransson T: 0410-73 40 56 E: [email protected]
Den som har synpunkter på planförslaget ska senast 16 november 2015
framföra dessa skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 231 83
Trelleborg eller till: [email protected] Vänligen ange namn, adress
samt detaljplanens diarienummer (PB-2013-180).
Tidplan och process
Detaljplanen tas fram med normalt planförfarande.
Den som inte senast under granskningstiden har framfört synpunkter kan
förlora rätten att överklaga beslut om antagande.
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN