Vad är VO-college Kvalitetscertifiering – Samarbete Trygga

Vad är VO-college
Kvalitetscertifiering – Samarbete
Trygga framtida personal- och kompetensbehov
Höja attraktiviteten på utbildning och arbete
Mer strukturerat samarbete mellan verksamheter,
Utbildare och fackförbund
Organisatoriskt; Styrgrupp lokalt, regionalt och nationellt samt regionala
samordnare
Utformar kvalitetskriterierna – Certifieras – arbetar efter kriterier – Följer
upp kriterierna - Omcertifieras
2015-02-18
Behovsstyrd utbildning
Verksamhetens behov styr utbildningarna
Innehåll och omfattning (vilka kurser, antal platser mot
arbetsmarknadens behov)
Gäller både för bas – och spetsutbildningar
För ungdomsgymnasiet kan det innebära en styrning av fördjupningarna
För vuxenutbildningen kan det innebära styrning av kursinnehåll samt
samverkan med YH-utbildningar
2015-02-18
Samverkan
Parterna; Vård – och omsorgsverksamheterna, Utbildarna och Facken
tvingas till samverkan (jmf Programråd)
Kvalitetssäkrad handledarutbildning
Kvalitetssäkrad validering med särskilt utbildade valideringshandledare
Nätverk och samverkan kring lärarnas kompetensutveckling kopplat till
VO-college kvalitetskrav
2015-02-18
”Kostnader för VO-college”
Förstudie ( 6 mån ev projektuppdrag )
300 tkr
Ansökan/processledare
( 75% 6-12 mån )
450-600 tkr
Certifieringskostnad
28-60 tkr/lokalt
28 tkr/regionalt
Årsavgift
40 tkr/regionalt
2015-02-18
Skapa intresse för
vård och omsorg
Samverkan
VOCollege
Status för yrkesområdet
Attraktiva jobb & utbildningar
2015-02-18