Svensk skolhistoria med fokus på Enköping

Svensk skolhistoria med fokus på Enköping– Kortfattad historik och bakgrund
Realskolan
Enköping har en mycket lång skolhistoria, ända ner till 1400-talet. Realskolan i Enköping
blev till hösten 1905. År 1928 blev den samrealskola dvs. för både pojkar och flickor, år 1949
utökades skolan med ett kommunalt gymnasium och år 1955 blev skolan ett högre allmänt
läroverk. År 1963 var realskolan avvecklad och år 1968 likaså det högre allmänna läroverket.
Enköpings nuvarande gymnasium startades 1966.
Kuriosa
Tack vare musikdirektör Bertil Håkansson (musik) och disponent Brynge (text) fanns i
Enköping för senare generationer av elever en realsång ”Sjung kamrater” som sjöngs vid
utspringet på skolgården där familj och vänner väntade dvs. ungefär samma praxis som vid
studentexamen.
Svensk skolhistoria inklusive realskolan i mycket grova drag
Den obligatoriska folkskolan infördes i Sverige, 1842. Enhetsskolan infördes i Sverige
kommunvis åren 1949-1962 och grundskolan infördes åren 1962-1972. Enhetsskolan hade på
de teoretiska linjerna samma kunskapskrav som realskolan. Den senare var en urvalsskola
dvs. man sökte och togs in med betygen som grund. För exempelvis 40-talisterna gällde, för
de som varken sökte eller kom in i realskolan, att avsluta folkskolan som i regel var 7-årig.
Därefter följde yrkesarbete och/eller någon form av yrkesskola. År 1970 togs beslutet om att
övergå från parallellskolsystemet till enhetsskola.
Den som tagit realexamen kunde sätta en grå mössa på huvudet, i övrigt lik studentmössan.
Olika orter hade f.ö. lite olika realskolesystem. Efter realexamen var det möjligt att påbörja
yrkesarbete. Avlagd examen gav även behörighet att söka till exempelvis handelsskola,
sjuksköterskeskola samt små- och folkskollärarseminarium. Den som önskade fortsätta på
gymnasiet behövde inte ta realexamen utan kunde också välja att avsluta studierna vid
realskolan ett år tidigare utan examen. Realexamen avskaffades 1972 då grundskolan var
införd i alla delar av Sverige.
Den gamla urvalsskolan
Cirka 20 procent av en årskull började år 1960 i gymnasiet, 1950 gick 8 procent av en årskull på
gymnasiet. Utbildning var länge en angelägenhet för ett fåtal. Idag är det något som alla i princip
har tillgång till.
Sparande och skolaga – ett par exempel från förr i svensk skola
Sparandet var ett viktigt inslag i fostran av barnen. I skolorna hade man från cirka 1920-talet
särskilda skolsparbössor där barnen fick lägga sin sparade slant. Sparbanken och tidningen
Lyckoslanten hade gjort entré i skolan med den sparsamma, präktiga Spara och den
slösaktiga, köplystna Slösa. Lärarens rätt att utföra skolaga, som godtagits alltsedan
medeltiden, inskränktes från slutet av 1800-talet successivt och avskaffades slutligt med
utfärdandet av den nya folkskolestadgan 1958.
Lång resa mot fri och allmän skolmat
I början på 1900-talet hade majoriteten av barnen som bodde på landsbygden medhavd
matsäck med smörgås och mjölk. En del skolor erbjöd lagade mål för att indirekt förebygga
framtida supande genom en mer aptitlig kosthållning. 1937 beviljade staten bidrag för
skolbespisning till de barn som hade störst behov av ett gratis mål mat. Ungefär 13 % av
eleverna i landet fick då fri skolmat. 1946 beslutade riksdagens första kammare att alla barn
skulle få lagad, varm mat varje dag. Men det tog lång tid innan det där var förverkligat. Men
redan under andra världskriget, när många familjer hade det knapert, fick en hel del skolbarn
fria måltider. På 40-talet fick kommunerna stadsbidrag för skolmåltiderna med specifika krav
på vad som skulle serveras – en varmrätt med ett glas mjölk, smör och bröd.
För Enköpings elever gällde exempelvis för tidiga 40-talister att skolmat serverades under
småskole- och folkskoleåren. Vid övergången till realskola och gymnasium fanns inga fria
skolmåltider. För elever med boende i stan´ förutsattes tillgång till lunch i hemmen. Värt att
notera är att det var under en period med en mycket stor andel hemmafruar. Under 40-talen
var andelen gifta kvinnor i Enköping utan inkomst 98 %, på 50-talen var motsvarande andel
för Enköpings del 70 %.
Lite axplock ur tidig Enköpingshistoria om skola och bildning.
Läroverket meddelar att 49 lärjungar är inskrivna under höstterminen 1889. Enköpings
Elementarskola för flickor grundades 1873. I de två lägsta klasserna kommer även pojkar att
gå. I de fyra högsta endast flickor. Terminsavgift: 20 – 60 kr. Dr Westerlund ansvarar för
hälsovården på skolan. Dr Westerlund överlämnar år 1887 3300 kr till en fond för
elementarskolan för flickor. En viss debatt fanns pga. den sneda sociala rekryteringen till
skolan. Staden sköt till en mindre summa per år mot att ett antal friplatser gavs för mindre
bemedlade.
En slöjdskola för gossar på folkskolans övre avdelning och i läroverket startas 1884.
Företräde ges för gossar från staden. Skolan är avgiftsfri. Det nya skolhuset vid
Strömparterren blir invigt 1883. Skolhuset innehåller sex stora läsesalar. På övervåningen
finns dessutom boningsrum för lärare. Vid invigningen talar pastor Hjerpe och skolbarnen
sjunger psalmer. Skolrådet utser 1881 mamsell Ida Amanda Fellner till lärarinna vid
småskolans nedre avdelning. Årslön: 500 kr + husrum. Skolan i Strömparterren vid ån
användes som skola fram till slutet av 1940-talet då den blev textilföretaget Hettemarks första
fabrik i Enköping.
Ledningen av folkskoleväsendet flyttades 1920 från kyrkostämman till stadsfullmäktige.
Korsängsskolan invigdes hösten 1949. Samrealskolan fick så småningom ta över lokaler efter
att flickskolan avvecklats. Inom Enköpings kommunalpolitik fanns inte så stora marginaler
för olika politiska alternativ. Man hade inte så stora resurser att spela med. Inom en ganska så
snäv ram försökte stadsledningen förverkliga kraven från stat och medborgare.
Ur 5-årsberättelsen i Enköpings stad till Länsstyrelsen 1851-1855 kan man läsa följande:
”Staden Enköping eger tillsammans 1401 invånare, deraf 624 Mankön och 777 quinkön. Den
allmänna bildningen hos stadens invånare sträcker sig, med få undantag, föga öfver ett
enfaldigt och försvarligt religiösa begrepp. Folket äro i allmänhet rättsinniga och uppfyller
villigt sina medborgerliga pligter. Förbrytelser af grof beskaffaenhet äro sällsynta.”
Källor:
Riksarkivet
Wikipedia
www.enkopingshistoria.n.nu/1880-tal
Enköpings Stads Historia del 2
www.lantmannen.se
Mantals- och taxeringslängder för Enköpings stad