Produktdatablad pdf weber.color perfekt rapid

weber.color perfekt rapid
PRODUKTBLAD
Förpackning
15kg plastsäck
5kg plastpåse
Color Perfekt Rapid är en cementbaserad flexfog avsedd för både vägg och golv. Produkten är snabbhärdande, polymerförstärkt och extra hydrofoberad vilket ger slitstarka, smutsavvisande, välfyllda fogar med hög vidhäftning till plattornas kanter. Color Perfekt Rapid finns i 7 standardkulörer med
färgmatchad mjukfog, Color Silikon Våtrum. Kan beställas i special kulörer.
Fogbredd: 1-20 mm.
Användningsområde
För fogning av sugande- och icke sugande glaserade och oglacerade plattor samt till mosaik, natursten, marmor, konstgjorda plattor t ex. terazzo. Plattorna får ej vara känsliga för fuktgenomslag eller innehålla reaktiv ballast av kisel - ger upphov till alkalikiselreaktioner.
Speciellt lämplig som allroundfog även i krävande miljöer som våtrum, värmegolv, träbjälklag, offentliga lokaler samt vid utvändig fogning.
Fogbredd: 1-20 mm.
Kulörer
Lagerhållna färger:
00001 White
00011 Light Grey
00007 Smoke
00013 Medium Grey
00014 Antracit
00019 Black
00022 Beige
Beställningssortiment:
Enligt fogfärgskarta
Lagring
För lagerhållna produkter
2 år för 5 kg och 15 kg plastsäck.
Lagras torrt och svalt i oöppnad förpackning.
För beställningsvaror
3 mån
Underlag
På stommar av:
Betong
Lättbetong
Leca
Regelverk
Förberedelser
Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt och avsett som underlag för keramiska plattor. Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKRs Branschregler, AMA Hus 08 eller GVK/AB svensk Våtrumskontroll - samt vara utfört enligt god branschpraxis. Material och underlag ska
vid applicering och de närmast följande 14 dygnen inte ha lägre temperatur än +10°C.
Uppdaterad: 2015-12-04
Sida 1/3
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se
weber.color perfekt rapid
Förbehandling
Rensa fogarna från fästmassa till minst halva fogens djup. Låt fästmassan härda innan fogningen påbörjas. Vid risk för ojämnt sug beroende av starkt sugande
underlag- och/eller plattor förvattnas ytan. OBS ej fritt stående vatten vid fogning.
Blandning
För att undvika färgskillnader som resultat av att pigment i säcken sjunkit till botten i samband med transport bör en hel förpackning blandas varje gång. Om
detta inte kan genomföras och del av förpackning ska användas rekommenderas att pulvret torrblandas varefter den del som inte ska blandas hälls tillbaka i
förpackningen. På detta vis säkerställer man en optimal fördelning av pigment i den blandade massan och det kvarvarande materialet.
På mörka kulörer som svart och antracit ska alltid hela säcken blandas.
Color Perfekt Rapid blandas för fogar 0-10mm med max 0,30 lit vatten per kg pulver (ca 4,5 lit/15 kg säck) under kraftig omrörning.
Om en styvare konsistens önskas för fogning av bredare fogar (>10mm) blandas fogen med 0,28 liter vatten per kg pulver (ca 4,2 liter /15 kg säck).
Låt den tillblandade fogmassan stå och mogna ca 3 min. Rör sedan om igen till en smidig konsistens. Tillblandad fog bör förbrukas inom 30 minuter. Fogmassa
som börjat stelna i hinken får inte spädas med ytterligare vatten.
Applicering
Kan normalt ske dagen efter att plattorna monterats eller när Weber.set Fästmassa har torkat. Avlägsna överflöd av fästmassa till halva fogens djup. Dra ut
fogbruket med en fogspackel, Dra alltid spackeln diagonalt över fogarna. Arbeta växelvis från vänster till höger tills fogarna är väl fyllda. Vänta sedan tills fogen
ger lite motstånd vid beröring. Fukta först ytan, vänta någon minut och tvätta därefter med en väl urvriden svamp samt så lite vatten som möjligt, använd
cirkelrörelser och byt vatten ofta. Därefter när fogen är justerad, övergår du till att återigen arbeta diagonalvis- ett drag med svampen sedan tvättas den och
vrids ur, repetera tills plattan är ren. Ett skurblock av typen Scotch Brite är effektivt till större ytor, oglaserade eller strukturerade plattor. Används ett skurblock
behövs ytterst lite vatten, doppa inte skurblocket i vatten. Avsluta med att dra över plattorna med en rengjord lätt fuktad styv svamp. Finrengör plattorna med
torrt trassel eller trasor. Undvik att foga i vinklar och hörn, mot rör samt snickerier etc., där används Color Silikon Våtrum.
Vid fogning av kakel och annan starkt sugande keramik kan fogen tvättas med gott resultat upp till ca 15-20 min. Vid fogning av svagt sugande keramik bör
man vänta tills fogen tål ett lätt tryck med fingret. Det är extra viktigt att tänka på att inte använda för mycket vatten vid tvättning av fogen då det kraftigt
försämrar det slutliga resultatet. Tvätta med en väl urvriden svamp och byt tvättvatten ofta.
Praktiska tips
Om du är osäker provfoga en liten yta först. För mer information se www.weber.se eller kontakta Weber Tekniksupport på [email protected]
Observera
Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad följts, se www.weber.se. På grund av variationer i underlag och omgivande faktorer kan vi inte
lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. När det gäller cementbaserade fogbruk så är flammighet och utfällningar ej att anse som produktfel,
utan beror på lokala omständigheter såsom temperatur, RF, skillnader i underlag och platta, överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller externt vatten stående i fogen för tidigt. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. Fogen ska skyddas mot stående fritt vatten under de
tre första dygnen (sju dygn vid fogning utomhus). Efter 7 dgr kan man använda normala rengöringsmedel. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas
med ytterligare vatten. Fukta oglaserade plattor med vatten före fogning (ej fritt vatten). Keramikplattor med porös yta kan lätt missfärgas eftersom de suger
åt sig färgpigment från fogbruket. Blanda inte förpackningsstorlekar samt förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta.
Miljöinformation
FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.
Produktspecifikation
Materialåtgång
10x20 ca 1,2kg
20x20 ca 0,8kg
30x30 ca 0,5kg
Appliceringstemperatur
+10 till +25º C
Torktid
Användningstid: minst 30 min Gångbar efter ca: 4 tim
Tillsatsmedel
Polymer Konsistensgivare Bindetidsregulator
Hydrofoberingsmedel
Härdtid
Användningsområde
För utomhusbruk
Ja
För inomhusbruk
Ja
Vattenbehov
4,2 - 4,5 lit / 15 kg säck
Tryckhållfasthet
Uppdaterad: 2015-12-04
Sida 2/3
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se
weber.color perfekt rapid
Materialåtgång
10x20 ca 1,2kg
20x20 ca 0,8kg
30x30 ca 0,5kg
28 dygn
>25 MPa
>3,5 MPa
Bindemedel
Portlandcement Specialcement
Ballast
Natursand
Börjar härda
Ca 60 min
Frostbeständighet
Ja
Böjdraghållfasthet
28 dygn
Fysikaliska egenskaper
Friskrivningsklausul
Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint Gobain Byggprodukter AB (Weber) inte ansvara för annat än att den information
som lämnas här under rubriken ”Produktspecifikation” är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Webers ansvar (vare sig detta
särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.
Uppdaterad: 2015-12-04
Sida 3/3
Saint-Gobain Byggprodukter AB, Weber
Box 415 · 191 24 Sollentuna · Telefon: 08-625 61 00
E-mail: [email protected] · www.weber.se