Kallelse/föredragningslista

Datum
2015-09-15
Kommunfullmäktige, ordinarie ledamöter
Kallelse/föredragningslista
Styrelse:
Kommunfullmäktige
Plats:
Fors Folkets hus
Tid:
Måndag 28 september 2015 klockan 17:00
* En dikt framförs av en fullmäktigeledamot för Moderaterna
* Upprop.
* Val av justerare samt plats och tid för justering
Johan Thomasson (M) och Filip Djupenström (M) med Karin Perers (C) som ersättare.
Kommunkansliet tisdag 29 september 2015 kl 13:15
* Tillfälle för kommunrevisionens information.
Ärenden med kommunstyrelsens förslag
1. Carl-Henrik Söderlinds (C) motion och Jerry Harryssons medborgarförslag om
fibernätsutbyggnaden utanför Avesta tätort
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen/medborgarförslaget är besvarat med kommunkansliets yttrande.
2. Carl-Henrik Söderlinds (C) motion och Jerry Harryssons medborgarförslag om
kontanthantering för privatpersoner såväl som företagare
Förslag till kommunfullmäktige
- Motionen/medborgarförslaget är besvarat med kommunkansliets yttrande.
Sida 1
Sida 2
Ärenden med kommunstyrelsens förslag (forts)
3. Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik och uppdragsavtal om samordning av
särskild kollektivtrafik
Förslag till kommunfullmäktige
- Justerat förslag till Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik godkänns.
- Behandla och godkänna förslag till Uppdragsavtal om samordning av särskild
kollektivtrafik och foga denna avtalsbilaga till Samarbetsavtal avseende särskild
kollektivtrafik.
4. Tillägg till reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskap för färdtjänst och
riksfärdtjänst
Förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reviderat Avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och
riksfärdtjänst i dess kompletterande lydelse godkänns.
5. Filip Djupenströms (SD), Martti Hopponens (SD), Börje Laaksos (SD) och Ola Sjökvists (SD)
motion om begränsning av invandringen till Avesta
Förslag till kommunfullmäktige
- Yttrandet godkänns.
- Motionen avslås.
6. Policy mot korruption, mutor och jäv
Förslag till kommunfullmäktige
- Policy mot korruption, mutor och jäv godkänns.
7. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Förslag till kommunfullmäktige
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige daterad 9 maj 2015 godkänns och gäller
från och med 1 januari 2016.
8. Bildande av verksamhetsområde för Avesta kommuns allmänna vattentjänster, vatten och
spillvatten
Förslag till kommunfullmäktige
- Verksamhetsområde för Avesta kommuns allmänna vattentjänster, vatten och spillvatten
fastställs.
Sida 3
Ärenden med kommunstyrelsens förslag (forts)
9. Västmanland-Dalarna Lönenämnds budget 2016 med plan 2017-2018
Förslag till kommunfullmäktige
- Västmanland-Dalarna Lönenämnds budget 2016 med plan 2017-2018 godkänns.
10. Region Dalarnas årsredovisning 2014
Förslag till kommunfullmäktige
- Region Dalarnas årsredovisning 2014 godkänns.
- Region Dalarnas direktion beviljas ansvarsfrihet för år 2014.
11. Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning 2014
Förslag till kommunfullmäktige
- Årsredovisning för Södra Dalarna Samordningsförbund för år 2014 godkänns.
12. Köp av fastigheten Horndalsbyn 16:2
Förslag till kommunfullmäktige
- Köpekontrakt avseende köp av fastigheten Horndalsbyn 16:2 från Hans Jakob Eidseflot
för en köpeskilling av 750 000 kronor, godkänns.
- Kostnaden för teknisk service förvaltning av fastigheten Horndalsbyn 16:2 finansieras
inom kommunstyrelsens ram.
Ärenden från kommunfullmäktiges valberedning
13. Fyllnadsval efter Stefan Grundberg (S) t o m 2018
- Ledamot i omsorgsstyrelsen
14. Fyllnadsval efter Eva Gustavsson (S) t o m 2018
- Ledamot i Gamla Byn AB
- Ledamot i Avesta Industristad AB
- Ersättare i kommunstyrelsen
15. Fyllnadsaval efter Mikael Forsberg (FP) t o m 2018
- Ersättare i omsorgsstyrelsen
16. Val av 14 nämndemän 2016-01-01 – 2019-12-31
Sida 4
Ärenden från kommunfullmäktiges valberedning
17. Kommunfullmäktiges sammanträdestider och sammanträdeslokaler 2016
Övriga ärenden
18. Redovisning av delegationsbeslut
Kf 03/15: Representationsformer vid Riksantikvarieämbetets insynsråds studiebesök i Avesta och
Folkarebygden, den 2-3 september 2015.
19. Besvarande av Anneli Karlssons (KL) interpellation om integration
Svaret utdelas vid sammanträdet.
20. Nya ärenden
Handlingar utdelas vid sammanträdet.
21. Delgivningar
Kommunfullmäktiges protokoll finns att läsa på www.avesta.se/Kommunen och
Politiken/Offentliga handlingar/Protokoll/Kommunfullmäktige.
■ Komunfullmäktiges protokoll 15 juni 2015.
Övriga delgivningar finns att läsa på www.avesta.se/Kommunen och Politiken/Kommande
sammanträden/Kommunfullmäktige samt i pärm vid sammanträdet.
■ Dnr KK15/0185 101
Kommunfullmäktiges presidiums anteckningar från möte 9 juni 2015.
■ Dnr KK15/0064 141
Folkare Landsbygdsforums protokoll från möte 27 mars 2015.
■ Dnr KK15/0064 141
Folkare Landsbygdsforums protokoll från möte 9 juni 2015.
■ Dnr KK14/0278 912
Kommunstyrelsen 9 mars 2015 § 20 ang Joakim Oghammars medborgarförslag om sänkt
hastighetsgräns till 30 km/tim för gatorna Smultrongränd, Hallongränd, Vinbärsvägen och
Enbärsgränd
■ Dnr KK14/0038 912
Kommunstyrelsen 7 april 2015 § 37 ang Margaretha Olofsson Skogslunds
medborgarförslag om fontän i älven vid Åsbobron eller vid Holmen
■ Dnr KK14/0256 912
Kommunstyrelsen 11 maj 2015 § 56 ang Lars-Arne Wecksälls medborgarförslag om
placering av turistbyrån .
■ Dnr KK14/02325 912
Omsorgsstyrelsen 16 juni 2015 § 76 ang Anita Anderssons medborgarförslag om hemlösa i
Avesta kommun.
Sida 5
21. Delgivningar (forts)
■ Dnr KK15/0002 912
Bildningsstyrelsen 10 juni 2015 § 83 ang Gunder Häggs medborgarförslag om hall i Näs.
■ Dnr KK15/0174 867
Bildningsstyrelsen 10 juni 2015 § 90 ang Årets Fridolin år 2015.
■ Dnr KK15/0175 867
Bildningsstyrelsen 10 juni 2015 ang Kulturstipendiat år 2015.
■ Dnr KK15/0170 042
Avesta Naturvårdsstiftelses årsredovisning 2014.
■ Dnr KK15/0083 738
Omsorgsstyrelsens kvartalsrapport (kvartal 2) gällande gynnade beslut om bistånd enligt
4 kap 1 § SoL samt gynnade beslut enligt LSS (SFS 2008:77-79) som ej verkställts inom
3 månader efter beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits
inom 3 månader – kontaktfamiljer och kontaktperson.
■ Dnr KK15/0083 738
Omsorgsstyrelsens kvartalsrapport (kvartal 2) gällande gynnade beslut om bistånd enligt
4 kap 1 § SoL samt gynnade beslut enligt LSS (SFS 2008:77-79) som ej verkställts inom
3 månader efter beslutsdatum samt i fall där verkställigheten avbrutits och ej återupptagits
inom 3 månader – seniorlägenheter och vård- och omsorgsboenden.
■ Dnr KK15/0233 102
Eva Gustavssons (S) avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag i Avesta kommun.
Kommunfullmäktiges ordförandes begäran om ny sammanräkning i kommunfullmäktige
efter Eva Gustavsson (S) för resten av mandatperioden.
Länsstyrelsen Dalarnas läns protokoll om ny ledamot/ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige t o m 14 oktober 2018: Ny ledamot; Åsa Lövgren (S) och ny ersättare;
Namik Abbasov (S).
■ Dnr KK15/0248 102
Mikael Forsbergs (FP) avsägelse av samtliga förtroendeuppdrag i Avesta kommun.
Utdelas
■ Dnr KK15/0195 042
Dalatrafiks årsredovisning 2014.
Avesta 15 september 2015
Lennart Palm
Ordförande
Göran Johansson
Sekreterare
Sida 6
Allmänheten inbjuds att närvara vid sammanträdet.
Direktsändning i Radio Avesta 103,5 Mhz och via www.radioavesta.se.