Skolväsendets historia & samhällsuppdrag, 15 hp 15 hp

Äm
Didaktik och ledarskap, 15 hp inkl. VFU 7,5 hp
15 hp
lo
ck
2
=
45
hp
Bild i förskolan, 15 hp
Äm
ne
sb
Barns utveckling och lärande i matematik, 15 hp
Utveckling och lärande 15 hp, inkl. VFU 7,5 hp
15 hp
15 hp
15 hp
Termin 5
Rörelse och musik i förskolan, 15 hp
Sociala
15 hp
relationer och konflikter och makt, 15 hp inkl. VFU 7,5 hp
Äm
Tal- och skriftspråksutveckling i förskola och förskoleklass,
15 hp
15 hp
Specialpedagogik och föräldrasamverkan, 7,5 hp
Vetenskapsteori & utb.vetenskaplig forskning 7,5 hp
15 hp
Utvärdering och verksamhetsutveckling, 15 hp
inkl.
VFU 7,5 hp
15 hp
Examensarbete, 15 hp
Ämneskurs
Utbildningsvetenskaplig kärnkurs
integrerad kurs
15 hp
Termin 6
15 hp
Termin 7
ne
sb
lo
c
k3
=
45
hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp
Termin 1
15 hp
Termin 3
lo
ck
1
ne
sb
15 hp
Termin 2
15 hp
Termin 4
Lek och kommunikation, 30 hp
15 hp
=
45
hp
Skolväsendets historia & samhällsuppdrag, 15 hp