Protokoll Årsmöte 2015

Årsmöte med Tyringe Byalag torsdagen den 26 mars 2015
Plats: Tyringe skolas aula kl. 19.00
Närvarande: 80 st. medlemmar
Ordföranden Jan Göransson hälsade alla välkomna samt beklagade att ingen från skolledningen
hade möjlighet att närvara på mötet. Därför var den programpunkten struken.
Därefter förklarade ordföranden mötet öppnat.
§1.
§2.
§3.
§4.
§5.
§6.
§7.
§8.
§9.
§10.
§11.
§12.
§13.
§14.
§15.
§16.
Fastställande av närvaroförteckningen se §6.
Till ordförande för årsmötet valdes Jan Göransson
Till mötessekreterare valdes Lena Winberg
Till Justeringsmän valdes Inga-Lill Jönsson och Steneric Svensson
Stämman var utlyst i behörig ordning
Närvarande medlemmar godkände att vid ev. votering skulle röstlängden prickas av
Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes.
Ordföranden tackade Göthe Persson för Verksamhetsfoldern där årets händelser och
arrangemang speglas med ord och bild.
Steneric Svensson gick igenom det gångna räkenskapsåret och allt var i sin ordning.
Resultat och balansräkning fastställdes
Karin Persson läste revisorernas berättelse
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
Verksamhetsplanen gicks igenom och fastställdes
Årsavgiften fastställdes och är densamma som tidigare dvs. 100 kr för
privatpersoner och föreningar samt 500 kr för företag.
Steneric Svensson gick igenom budgeten för nästkommande år och stämman
godkände densamma.
Fastställde antalet ledamöter till 9 st.
Följande styrelseledamöter valdes:
Ordförande - Jan Göransson
Kassör - Steneric Svensson
Sekreterare - Lena Winberg
Styrelseledamot - Roger Ljungberg
Styrelseledamot - Bo Anders Friberg
Styrelseledamot - Gunilla Zadig
Styrelseledamot - Rickard Mohlin
Styrelseledamot - Rolf Rantzow
Styrelseledamot - Ann-Helen Larsson
Styrelseledamot – Ingemar Hesselbom
omval
kvarstår
omval
omval
omval
omval
kvarstår
kvarstår
omval
fyllnadsval
1 år
1 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
2 år
1 år
§17.
§18.
§19.
§20.
§21.
Revisorer och suppleant valdes enligt följande:
Revisor ordinarie - Karin Persson
omval
1 år
Revisor ordinarie - Tomas Persson
omval
1 år
Revisor suppleant – Siw Håkansson
nyval
1 år
Styrelsen fick i uppdrag att utse ledamöter i respektive kommitté
Till Valberedning valdes Sven Ingvar Jönsson, Lars Holmberg,
Ulrika Tomsson och Jessica Olsson med Sven Ingvar Jönsson som sammankallande
Inga skrivelser hade inkommit.
Under punkten övriga frågor ansåg Eje Johansson vikten av att kämpa för att
räddningstjänsten ska finnas kvar i Tyringe
Katarina Billström hade önskemål om att uppföra en hundrastgård, och hade även
förslag på platser i Tyringe där den skulle vara möjlig att genomföra.
Susanne Hagelin Bengtsson avtackades efter ett mångårigt arbete i byalagets
styrelse med en blomstergrupp.
Elisabeth Wrambjer fick en blomsterbukett för sin medverkan i Helen Perssons
radioprogram där Elisabeth verkligen gjorde reklam för Tyringe.
§ 22
Ordföranden förklarade därefter mötet avslutat.
Jan Göransson hade sedan en genomgång av olika projekt som pågår och vilka som
är ansvariga.
Göran Berg Informerade om projektet ”Träffpunkt, Lekplats Åparken”
Det finns ett skissat förslag och tekniska nämnden är positiv.
I detta projekt ska även gruppen Yngre Tyringe ingå.
Göran Berg informerade även om projektet ”Idrott och Hälsoprofil Skolan”
Naturnära Tyringe är som ort unik, vilket är attraktivt för skola och idrott.
Gruppen ska även jobba för en idrottsallians.
Rolf Rantzow berättade att Åldermannen snart kommer att bli bebyggd och
ritningar på lägenheterna fanns i foajén. Rolf informerade vidare om hur den farliga
trafiken vid Vedhyggeskolan skulle minimeras och var ställplatsen för husbilar ska
finnas.
Därefter informerade Mats Gunnarsson om musikeventet Torsjölive, som kommer
att äga rum den 26-27 juni med bl. a. ”Earth wind and fire” och Ulf Lundell. Mats
berättade även historien om hur idén med en festival kom till när han och hans
svåger fick möjligheten att förvärva en fastighet i Torsjö och när han fick syn på
backen, dalen och den lilla dammen såg han att det skulle bli en perfekt plats för
Torsjölive. Önskemål framfördes om frivilliga volontärer och på mötet fanns en del
intresserade.
Under kaffeserveringen som hade ordnats av en skolklass på Tyringe Skola
informerade Sven-Ingvar Jönsson om Tyringe Skolmuseum. Sven-Ingvar berättade
om denna kulturskatt som genom åren samlats när skolor och skolmaterial har
utrangerats. Tyringe Skolmuseum kan drivas tack vare bidrag, medlemsavgifter
samt ideella krafter.
Vid protokollet
--------------------Lena Winberg
Justeras:
------------------------Inga-Lill Jönsson
--------------------------------Steneric Svensson