Lägerbrev 1 - alla - Lidingö

SCOUTER!
Nu är det dags för anmälan till
sommarens läger på Vässarö!
Lägret kommer att äga rum 10-15 augusti 2015 på Vässarö - scouternas ö!
Under lägerveckan kommer vi få möjlighet att njuta av den fina naturen och uppleva den speciella
stämningen som finns på Vässarö.
Ön ligger i ytterskärgården ca 14 mil NNO om Stockholm - ungefär mitt emellan Grisslehamn och Öregrund.
Vi reser med SL-buss och Vässarös egna båtar. Under lägerveckan sover alla i tält.
Lägertid:
Spårare:
Upptäckare:
Utmanare, Rover
Äventyrare
Lägeravgift:
Spårare:
1.500:Upptäckare:
2.000:Utmanare, Rover fritt vid funktionärsarbete annars lika upptäckare.
12-15 augusti
10-15 augusti
10-15 augusti
Se separat inbjudan segling
Avgiften inkluderar buss- och båtresa, läger och mat under lägertiden.
OBS! glöm inte att meddela om behov av speciell mat finns (allergi, vegetarian,
gluten/laktos-intolerans etc.) på hälsodeklarationen.
Anmälan:
Sker genom insättning av lägeravgiften senast 31 maj 2015 på bankgiro 5148-7452
(Lidingö-Breviks Sjöscoutkår) - ange namn och avdelning samt inlämnande av ifylld
hälsodeklaration.
Efteranmälan kan göras fram till och med 10 juni 2015 dock med förhöjd avgift med
300:-. Därefter är det stopp för anmälningar.
Avbokningsregler enl. SSF tillämpas:
”Om återbud är oundvikligt måste det meddelas i så god tid som möjligt. Vid återbud
efter anmälningstidens utgång (31 maj) tas en administrationsavgift på 300 kr ut.
Vid återbud senare än 21 dagar före lägrets start är deltagaren skyldig att erlägga 2/3 av
hela avgiften. Vid sjukdom som styrks med läkarintyg återbetalas hela avgiften med
avdrag för en administrationsavgift på 300 kr.
Blir arrangemanget inställt återbetalas hela avgiften.”
Bif. hälsodeklaration lämnas ifylld senast 31 maj till Din ledare/Sjöhusets brevlåda!
För att få segla under lägerperioden måste Du kunna simma 200 m, men självklart finns
det andra aktiviteter för dig som inte klarar detta. Sätt ett kryss på hälsodeklarationen !
Lägerbrev 2:
Lägerbrev 2 med bl.a. utrustningslista och exakta restider kommer att skickas ut i juni till
de som anmält sig men kommer även att finnas på kårens hemsida
www.lidingo-brevik.scout.se
Föräldrar:
• OBS! att fästingburet TBE-virus finns i skärgården. Skyddande vaccin finns. Vi
rekommenderar att diskussion tas redan nu med till exempel husläkaren huruvida Ert
barn bör vaccineras.
 Vi behöver hjälp före, under och efter lägret med t.ex. ut/hemtransport av
material, kökstjänst under lägret, uppackning av material m.m., var vänlig
kontakta ledarna om Du kan hjälpa till och/eller kryssa på hälsodeklarationen.
Stort behov av funktionärer till lägerköket under perioden 10-15 augusti!!
Frågor:
Prata med ledarna.
DEFINITIV ANMÄLAN OCH HÄLSODEKLARATION
TILL VÄSSARÖ-läger SOMMAREN 2015
OBS! lämnas ifylld senast 31 maj till din ledare.
Namn___________________________________________
Personnummer:___________________________
Avdelning________________________________________
Kår______________________________________
(årmåndag-xxxx)
E-mail adress (målsman): ________________________________________________________________________
Adress till anhörig(a) under lägertiden
Namn_____________________________________
Namn___________________________________
Telefon hem________________________________
Telefon hem______________________________
Telefon arb_________________________________
Telefon arb_______________________________
Mobil______________________________________
Mobil___________________________________
Hälsodeklaration (behandlas konfidentiellt)
Är Du stelkrampsvaccinerad?
Har Du genomgått blindtarmsoperation?
Är Du vegetarian?
Behöver Du speciell kost ?
Kan Du simma 200 meter ?
Är Du vaccinerad mot TBE?
( ) nej
( ) nej
( ) nej
( ) nej
( ) nej
( ) nej
( ) ja
( ) ja
( ) ja
( ) ja
( ) ja
( ) ja
om ja, vilket år_____________
om ja, vv ange _____________
om ja, hur många sprutor?____
Har Du, eller har Du haft något av följande (kommentera, använd gärna baksidan):
Allergi____________________________________________________________________________________
Astma_____________________________________________________________________________________
På senare år har vi haft upprepade episoder med barn och vuxna som haft besvärliga astma- eller allergiattacker av olika slag.
Dessa leder ofta till brådskande sjukhustransporter och belastar både kårens ledare och vår organisation.
Givetvis är alla välkomna till Vässarö men det är viktigt att du som lider av astma eller annan allergi har ordning på din medicinering och tillräckligt
med medicin med dig, även för svårare attacker.
Eksem_____________________________________________________________________________________
Hjärtbesvär_________________________________________________________________________________
Epilepsi____________________________________________________________________________________
Diabetes___________________________________________________________________________________
Använder Du regelbundet medicin? Vilken, mot vad? Vill Du att någon på lägret ska sköta medicineringen?
__________________________________________________________________________________________
Har Du någon annan sjukdom, eller besvär som din ledare bör veta om? Till exempel mörkrädd, svårighet att
deltaga i vissa aktiviteter, psykiska besvär eller annat?
_______________________________________________________________________________________
Målsmans underskrift_____________________________________________________________________
Ja, jag kan hjälpa till
före ( )
under( )
efter ( )
lägret
_____________________________________________________________________
Namn / tel
Hälsodeklarationen kommer att makuleras efter lägertidens slut.