Nationell punktprevalensmätning (PPM) i Senior alert v. 40 2015

2015-09-01
Nationell punktprevalensmätning (PPM) i Senior alert v. 40 2015
Samtliga kommuner erbjuds att genomföra en punktprevalensmätning (PPM) avseende trycksår och
fall under vecka 40 med hjälp av en PPM-modul i Senior alert.
Ingen föranmälan behövs – samtliga särskilda boende, korttidsboenden, demensboenden och
hemsjukvårdsteam kommer automatiskt få möjligheten att använda PPM-modulen.
Punktprevalensmätningens främsta syfte är att ligga till grund för förbättringsarbete på varje
äldreboende och inom hemsjukvården runt om i Sverige för att förebygga och minska förekomsten
av trycksår och fall.
För vem? Samtliga kommuner som är anslutna till Senior alert.
När? Mätningen ska göras vecka 40, måndag den 28 september-4 oktober.
PPM-modulen i Senior alert kommer vara öppen för efterregistrering fram till den 18 oktober.
Hur? Rekommendationen är att alla personer som vistas på äldreboendet vecka 40 registreras i PPMmodulen i Senior alert. Som underlag används protokoll enligt nedan.
Vad? Under en vecka bedöms förekomsten av antal trycksår och antal fall i äldreomsorgen. PPM
består av hudobservation som sker under pågående vecka, registrering av fall (två veckor tillbaka i
tiden), riskbedömning (aktuell 6 månader tillbaka i tiden), och pågående åtgärder. Resultatet förs in
på individnivå i Senior alert.
Efterregistrering
Efterregistrering av punktprevalensmätningen kan göras fram till 151018, därefter kommer modulen
att stängas och inga fler registreringar kan göras.
- observera datum som gäller när man gör en efterregistrering, riskbedömning där Mod Norton eller
RAPS används måste finnas för tiden 150315-151004
- fall räknas två veckor tillbaka i tiden från det datumet som mätningen sker
Den personal som genomför mätningen bör ha genomgått den webbaserade utbildningen ”PUCLAS”
http://www.puclas.ugent.be/puclas/s/ (eller Google PUCLAS 2 Svenska).
Kontakt
Kristina Malmsten
Anna Trinks
0767-232004
0705-105034
[email protected]
[email protected]
Senior alert: Nationell punktprevalensmätning trycksår och fall
Nationella kvalitetsregistret Senior alert är framtaget av utvecklingsenheten Qulturum, Landstinget i Jönköpings län.