Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik

Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret
Ledningsstaben
Andreas Lindbom 016-710 54 80
1 (1)
2015-08-17
KSKF/2015:396
Kommunfullmäktige
Anmälan av medborgarförslag och förslag till
beredning - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för
båttrafik
Förslag till beslut
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning och överlämas
därefter till kommunfullmäktige för beslut.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik, har
lämnats in till kommunfullmäktige den 8 augusti 2015.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget remitteras till
kommunstyrelsen för beredning och därefter överlämnas till kommunfullmäktige
för beslut.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Pär Eriksson
Kommundirektör
Lena Lundberg
Administrativ chef
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, miljö och samhällsbyggnad, för handläggning
Eskilstuna – den stolta Fristaden