Mobiltelefon under skoltid

Mobiltelefon under
skoltid
Kryssa för det alternativ som är aktuellt för ert barn:
1. Gäller för elever i årskurs 4-6
Jag godkänner att mitt barn tar med sig telefonen till skolan. Den förvaras i mitt barns
elevskåp under lektionstid (med undantag vid lärarens tillstånd) och att den får
användas under rasterna. Jag är då medveten om att skolan inte ersätter skador,
förlust eller stöld av telefonen. Skolan ansvarar heller inte för vilka spel, eller sidor som
eleven besöker under rasttid. Jag är också medveten om att telefonen kan omhändertas
om den används på fel sätt. (se skolans ordningsregler)
2. Gäller för elever i årskurs F-3 + fritids
Mitt barn har med sig en mobiltelefon till skolan, och den ska förvaras i ”mobilhotellet”.
Vi tillåter dock att vårt barn med lärarens tillstånd under vissa lektioner använder
telefonen. Telefonen får dock inte användas under rasttid. Vi är också medvetna om att
skolan inte ansvararför telefonen vid förlust/stöld/skadegörelse.
3. Gäller för elever i årskurs F-6 + fritids
Mitt barn har med sig telefonen till skolan, men den får under inga omständigheter
användas under skoltid och ska förvaras i ”mobilhotellet”. Vi är också medvetna om att
skolan inte ansvarar för telefonen vid förlust/stöld/skadegörelse.
4. Gäller för elever i årskurs F-6 + fritids
Mitt barn har inte någon mobiltelefon med sig till skolan.
Lämnas till mentor/Klasslärare OBS! Lämnas ingen lapp följs punkt 3.
Elevens namn:______________________________________________________
Årskurs:________________________________________________________
Båda vårdnadshavarna ska skriva under
______________________________________
Underskrift
_____________________________________
Underskrift
______________________________________
Namnförtydligande
_____________________________________
Namnförtydligande