ISO 22319, pdf, nytt fönster - Myndigheten för samhällsskydd och

INFORMATION
APRIL 2015
Ny ISO-standard
Hur aktörer kan hantera frivilliga vid kriser
ISO-standard om hur aktörer kan hantera frivilliga vid
kris
Fakta om ISO/TC 292
ISOs tekniska kommitté för säkerhet och resiliens ISO/TC 292
Vid årsskiftet 2015 slog ISO ihop
Security and resilience har nyligen börjat arbeta med att ta fram
flertalet kommittéer som
en ISO-standard som ger vägledning för hur man ska hantera
arbetade med säkerhetsfrågor
frivilliga som dyker upp t.ex. på en skadeplats och vill hjälpa till.
och bildade en ny kommitté för
Arbetet är ett brittiskt initiativ och ett flertal länder deltar.
säkerhet och resilliens ISO
Förslaget handlar i stort om att ta fram vägledning kopplat till
Technical Committee 292
ansvariga aktörers nyttjande av ”spontanious volunteers”, ett
Security and resilience.
begrepp som omfattar både ”spontanfrivilliga” och frivilliga i
Målet med arbetet i kommittén
organiserad form men som inte är i förväg integrerade i den
är att arbeta fram globala
ansvariga aktörens organisation. Förslaget innehåller bland annat
standarder och riktlinjer för ett
riskbedömning kopplat till nyttjande av frivilliga, lednings- och
säkrare och mer resilient
samverkansfrågor, lämpliga uppgifter och frågor kring skador och
samhälle samt förbättra
ansvar.
beredskapen för internationella
MSB deltar i ISO-arbetet och är positiva till att man börjat arbeta
kriser. Kommittén arbetar med
med denna fråga globalt.
att utveckla olika standarder för
metoder, procedurer, system,




Aktörer inom krisberedskapen efterfrågar regelbundet
rutiner och språk.
vägledning i frågorna.
Ett 40-tal länder deltar i
Resultatet kan bidra till ett ökat förtroende mellan
kommittén som ansvarar för ett
frivilliga och ansvariga aktörer.
20-tal publicerade standarder
Resultatet kan ge vägledning i samverkan mellan
och lika många pågående
ansvariga aktörer och den ideella sektorn i stort.
projekt.
MSB behöver i dagsläget ökad kunskapsutveckling av
området.
Sveriges prioriteringar
Sverige prioriterar arbetet med
Det tar ca 3 år att ta fram en ISO-standard och MSB har för
standarder för kontinuitets-
avsikt att rapportera löpande hur arbetet framskrider.
hantering, ökad resiliens,
För att få vara med och påverka arbetet måste man gå genom
informationsöverföring, lägesbild
SIS, Sveriges standardiseringsorganisation. SIS tekniska
samt interoperabilitet. MSB är
kommitté för Samhällssäkerhet (SIS/TK 494) diskuterar Sveriges
en aktiv deltagare och har
svar till ISO och utser även experter till den internationella
representanter i många av dessa
arbetsgruppen. Organisationen man representerar måste söka
arbeten som berör
medlemskap i kommittén TK 494.
samhällsskydd och beredskap.
Kommittén leds av Åsa Kyrk
MSB-136.1
http://www.sis.se/ledningssystem/samhällssäkerhet/sis-tk-494
Gere, MSB.
INFORMATION
APRIL 2015
Fakta om SIS
MSB är medlem i SIS, Swedish Standards Institute som bedriver
den största standardiseringsverksamheten i Sverige. SIS består
av över 1700 medlemsorganisationer och har ca 300 olika
tekniska kommittéer som diskuterar standarder inom nästan alla
områden. SIS är i sin tur medlem i den internationella
standardiseringsorganisationen ISO och den europeiska
organisationen CEN. Över 95 % av all svensk standard är
internationell eller europeisk standard som adopterats som
svensk och det är därför mycket viktigt att vara med och påverka
på den internationella arenan.
MSBs kontaktpersoner
Stefan Tangen 010-240 4166
Mats Ardbräck 010-240 5046
MSB-136.1
Vendela Dobson 010-240 4398