RACING QUEEN

2 Noterat / 3 Jobbsnack / 4 Sömn och trötthet / 7 Nattrafik
9 Kollegan / 10 Hållplats Nobina / 12 Å andra sidan
4/2014
AVSÄNDARE: Nobina Sverige AB, Armégatan 38, 171 71 Solna
ACCESS
TIDNINGEN FÖR ALLA
SOM JOBBAR PÅ NOBINA
TEMA
Foto: Kristofer Lönnå
NATT
RACING
QUEEN
Till vardags kör Anette Fransson buss för Nobina i
Sundsvall. På fritiden byter hon ut uniformen mot
hjälm och overall och pressar gaspedalen i botten
på dragracingbanan. Två världar som krockar? Nej,
för Anette är adrenalinkicken under ett race och
känslan av att mjukt ratta en buss snarare två sidor
av samma mynt. SIDAN 9
ETT LJUS I MÖRKRET
SÖMN OCH TRÖTTHET
VÅRT GARAGE: TORSLANDA
Jamal Muhammad kör nattbuss i Södertälje
och älskar sitt jobb. SID 7
Trötthet är en fara i trafiken. Access har knepen
för att undvika det. SID 4–6.
Välkommen till ett trevligt Nobinasgarage i nordvästra
Göteborg. SIDAN 11
DESSA KOLLEGOR KAN DU
LÄSA OM I DETTA NUMMER:
Ahmed Louz, Torslanda
Al Any Shreif, Torslanda
Alf Koivunen, Umeå
André Sellén, Skaraborg
Anette Fransson, Matfors
Anna Bursell, Landskrona
Agata Sjösten, Norrtälje
El Masri Raed, Torslanda
Eva Johansson, Västerås
Hans Sandahl, Filipstad
Jamal Muhammad, Södertälje
Jan Bosaeus, Solna
Johan Björnfot, Södertälje
Kajsa Oscarsson, Göteborg
Kalle Bexelius, Torslanda
Keise Jama, Torslanda
Lotta Isaksson, Sundsvall
Madelen Risberg, Göteborg
Mahdi Ahmadi, Solna
Maryam Yazdanfar, Solna
Mathias Eriksson, Norrtälje
Niklas Thorslund, Solna
Peter Björnlund, Solna
Peter Boström, Solna
Rebecca Regstorp, Skövde
Saad Almamore, Umeå
Sabo Isik, Södertälje
Salah Josef, Umeå
Veronika Karlqvist, Göteborg
2
LEDAREN
NOTERAT
RULLANDE BUSSAR
LÖSER UTMANINGAR
KOLLEKTIVTRAFIK ÄR SMART. Vi bidrar till till­
växten och möter våra gemensamma klimatut­
maningar. Det enskilt viktigaste bidraget till miljö­
arbetet är varje person som ställer bilen och
istället väljer kollektivtrafiken. För att fler ska
göra det måste utbudet av kollektivtrafik vara att­
raktivt, så att det möter våra vardagsbehov. Samti­
digt ska vi sträva efter att göra kollektivtrafikens
buss­flotta så resurseffektiv som möjligt.
Men kollektivtrafikens kostnader ökar betyd­
ligt snabbare än antalet nya kunder. Det är inte
bra för samhällsekonomin och riskerar på sikt att
hindra viktiga infrastrukturinvesteringar. Den
snabba teknikutvecklingen gör att bussar byts ut
innan de har nått sin livslängd. Kol­
Det enskilt viktigaste bidraget
lektivtrafiken planeras efter mor­
gon- och eftermiddagsrusningarna
till miljöarbetet är varje
och bussarna kör med för få rese­
person som ställer bilen och istället
närer större delen av dagen. Hittar
väljer kollektivtrafiken.”
vi bra lösningar på dessa problem
kan vi erbjuda kunden bättre kollektiv­trafik mer
kostnads­effektivt – och därmed också få fler som
ställer bilen och väljer kollektiv­trafiken.
NÄR VI NU VINNER upphandlingar med större
ansvar för marknadsföring och trafikplanering,
kan vi faktiskt göra en del för att människor ska
resa på andra tider. Men till syvende och sist
beror trafikutbudet på hur samhället i övrigt är
organiserat. Här behöver samhället och vi samar­
beta för att pröva lösningar som kan bestå i flexi­
bla start- och sluttider på skolor,
högskolor och större arbetsplat­
ser samt olika taxenivåer bero­
ende på när på dygnet en åker.
Satsningar på kollektivtrafi­
ken måste, om fler ska kunna
resa, sätta kunden och dess
behov i centrum. Därför
behöver satsningarna vara
kostnadseffektiva. Det görs
bland annat genom funk­
tionskrav i upphandlingar,
istället för krav på specifika
bussmodeller. Men det görs
också genom ett brett samar­
bete för att utnyttja hela kol­
lektivtrafikens kapacitet under
större delen av dygnet.
ÅRETS UPPHANDLING I HAMN
I början av november hurrades det på Nobina när man vann årets största
upphandling. Med start i juni 2015 kör Nobina SL-trafiken i Haninge,
Tyresö och Nynäshamn.
XX
– VI
ÄR GLADA OCH stolta över förtroendet som
SL visar oss. Stockholmsregionen är dynamisk
och växer snabbt. Det känns stimulerande att
tillsamman­s med SL, Haninge, Tyresö och
Nynäsham­n bidra till Stockholmsregionens till­
växt och skapa ökad rörlighet för människor,
säger Jan Bosaeus, vd för Nobina Sverige.
Upphandlingen innebär att cirka 700 förare
kommer att övertas från befintliga trafikföretag
i Haninge och Nynäshamn. I Tyresö sker inga
störr­e förändringar då Nobina redan ansvarar för
trafike­n i området.
Accessredaktionen önskar er
riktig­t trevliga vinterhelger!
TÅG LOCKAR TILL BUSSBRANSCHEN
Maryam Yazdanfar
Chef Public Affairs & Kommunikation
XX
FÖR
ACCESS GES UT AV NOBINA SVERIGE AB 08-410 65 300, [email protected]
ANSVARIG UTGIVARE/VD
Jan Bosaeus
Tel: 08-410 654 04
[email protected]
CHEFREDAKTÖR
Maryam Yazdanfar
Tel: 08-410 653 09
[email protected]
KOMMUNIKATÖRER
Malin Säker
Tel: 08-410 654 39
[email protected]
nummer 4 | 2014
Angelica Nordqvist
Tel: 08-410 654 34
[email protected]
Jimmi Jonsson
Tel: 08-410 653 15
[email protected]
SWEBUS Christel Grip
Tel: 08-410 659 43
[email protected]
PRODUKTION: Åkesson & Curry
Tel: 08-402 41 50
Det mest speciella med avtalet är att parterna
har kommit överens om incitamentsersättning,
där intäkterna baseras helt på antal kunder som
stiger på bussen. Överenskommet är även att
minst 250 fordon ska drivas med förnyelsebara
drivmedel senast den 1 januari 2017.
– Vi behöver kunna kombinera stabilitet och
tillförlitlighet med innovationskraft för att fler
människor ska se kollektivtrafikens fördelar och
bli nya, nöjda kunder, säger Jan Bosaeus.
REDAKTÖR: Mats Janson
Tel: 08-402 41 47
FORMGIVARE: Sofia Nilsson,
Petter Carnhagen
BUSSFÖRARREPRESENTANT
Stefan Roos
Tel: 070-873 49 53
[email protected]
TRYCK: Hylte Tryck AB
Miljöcertifierade enligt
Svanen och ISO 14001.
ATT FÅ FLER UNGDOMAR intresserade av
bussföraryrket hoppade Nobina på Framtids­
tåget, ett projekt där representanter från olika
branscher berättar om sitt arbete. Förhoppning­
en är att hjälpa elever i årskurs 9 med sitt val av
gymnasieutbildning.
Nobinas röst i klassrummen är bland andra
bussförare Veronika Karlqvist från trafik­
område Norra Göteborg.
– Jag känner verkligen att jag gör skillnad när
jag berättar om vår vardag och alla de utma­
ningar vi ställs inför. Elev­
erna lyssnade på helspänn
när jag beskrev hur bussen
kan flytta sig en meter i sid­
led under snöstormar. Det
kändes som vårt yrke blev
verklighet för dem. För­
hoppningsvis lyckades jag
Veronika Karlqvist, buss­
få några elever att bli
förare Norra Göteborg.
intresserade av ett yrke
som de tidigare ­kanske inte hade tänkt på.
JOBBSNACK
BUSSMUSIK SVT listar världens bästa låtar
som handlar om kollektivtrafik!
3
Läs mer:
blogg.svt.se/psl och sök på ”låtar om kollektivtrafik”.
TVÄTTBJÖRN GÖR
NOBINA EFFEKTIVARE
Foto: Christian Hagward
XXI
Tack vare bra feedback från Nobinas förare har en del kläder fått
ändras i sömmarna medan andra har lagts till på ”åretruntlistan”.
Byxan med benfickan är ett exempel.
SNYGGAST
KLÄDD I VINTER
XX
MÅNGA ÄR DE KUNDER som har kommenterat
Nobinaförarnas snygga uniformer. Särskilt är
det den gröna slipsen som varit källan till många
komplimanger och nu får kunderna se den oftare.
Från den 1 september till 30 april klär sig nämli­
gen alla förare i slips eller scarf varje dag. Pikétrö­
jan och shortsen läggs i garderoben till den 1 maj.
Bland förarna har byxan med benficka varit
särskilt populär och därför har den införts som
ett åretruntplagg.
– Vi är väldigt stolta över våra uniformer och
blir glada när kunderna tycker att vi ser snygga
ut. Tack vare förarna har vi kunnat fortsätta för­
bättra uniformen och vi tar tacksamt emot alla
förslag och tips vi kan få, säger Agata Sjösten,
gruppchef i Norrtälje och uniformsansvarig på
Nobina.
BÄSTA NATTMINNET
XX
ATT KÖRA NATT skiljer sig mycket från att
köra på dagen. Visa turer kan vara väldigt lug­
na medan det på andra är full rulle. Access
bad tre bussförare i Umeå dela med sig av sina
bästa nattminnen.
BÖRJAN AV NOVEMBER lansera­
des intranätet Raccoon för alla
medarbetare som arbetar framför
datorn varje dag. Framtagandet
av den nya plattformen är ett steg
i Nobinas program Effektivare Arbetssätt (EA)
som har som mål att effektiviser­a arbetet inom
Nobina.
Namnet Raccoon, som betyder
tvättbjörn på engelska, syftar till
djurets speciella egenskaper. De är
sociala och effektiva lagspelare
som är riktiga hejare på att hitta
saker, använda verktyg och sam­
arbeta för att nå framgång. Tidi­
gare var intranätet ineffektivt
och det var svårt att få fram
information. Det är
någonting som föränd­
ras i och med bytet till Raccoon.
– Med den nya plattformen är det
enkelt att hitta information och kommuni­
cera med andra medarbetare och avdelningar,
säger Peter Björnlund, chef Strategiska System.
– Vi hoppas kunna minska de kopiösa mängder
mail som skickas inom Nobina. Detta genom
bland annat virtuella mötesrum där flera kan
kommunicera samtidigt. Det kommer även att
finnas sidor för alla avdelningar där man kan
dela dokument och annan digital information
med varandra. Raccoon har också en bättre
tillgänglighet och man kommer kunna komma
åt det överallt via exempelvis hemdator och
mobil.
För medarbetare som inte jobbar framför
datorn blir det just inga förändringar. FIA funge­
rar bra idag och kommer på sikt få ett snyggare
utseende.
SALAH JOSEF, BUSSFÖRARE I UMEÅ
– Det är ofta väldigt roligt när jag kör ung­
domar på natten. Då brukar jag skoja med
dem. När de köper en biljett brukar jag fråga
om det var bra så eller om de vill ha ketchup
eller senap till. Då brukar de skratta och vi får
en trevlig stämning ombord.
Tack vare bytet till
Raccoon fås nu
relevant information
snabbare. Målet är
högre effektivitet,
bättre samarbeten och
mindre negativ stress.
ALF KOIVUNEN, BUSSFÖRARE I UMEÅ
– Det var när en ung student råkade åka fel
mitt i natten. Hon hade bara varit i Umeå i tre
veckor och hittade ingenstans. Hon hade inga
pengar till taxi eller någon att ringa så jag kör­
de henne hem. Det blev en liten avstickare,
men jag kom tillbaks till garaget i tid ändå.
INVIGNING AV CTL SYD
TRAFIKSTART FÖR
SKÅNE NORDVÄST
XX
I DECEMBER STARTAR ett nytt trafikavtal för Nobi­
na som gäller för hela norra Skåne. Tidigare har
områdets linjer delats mellan fler trafikföretag,
men nu slås trafiken ihop till området Nordväst.
– Det är mycket glädjande att vi har fått fort­
satt förtroende att köra och utveckla regiontrafi­
ken i Nordväst. Vårt ansvar som entreprenör blir
större och under avtalstiden ska vi skapa goda
förutsättningar för ett fortsatt ökat resande med
hög kvalitet, säger Anna Bursell, affärsutveck­
lare i Landskrona.
Avtalet startar den 14
december 2014 med 22
bussa­r. Ytterligare fyra
bussa­planeras att tillkom­
ma i slutet av 2015. Totalt
blir det tio linjer och på lin­
jen Skåneexpressen 10 kom­
mer Nobina köra Skånes för­
Anna Bursell, affärs­
sta dubbeldäckare.
Bandklippning, god
mat och dryck bjöds
det på när CTL Syd
invigdes i slutet av
september.
INVIGNINGEN AV CTL Syd i Landskrona i sep­
tember deltog uppdragsgivaren Skånetrafiken
och personal från Norra och Södra Skåne. Själva
uppstarten skedde den 1 november och nu hante­
ras stor del av trafiken för trafikområdena Kal­
mar och Södra Skåne av CTL Syd.
– Vi har många utmaningar framför oss. Att nå
ut med korrekt information till en personalstyrka
på 400–500 personer är en svår uppgift som måste
hanteras med respekt. Det är mycket nytt i både
informationsväg och processer som vi behöver nå
ut med kontinuerligt. Vi försöker hitta nya lösning­
ar som är unika för respektive trafikområde och
vara lyhörda för goda idéer, säger Mahdi Ahmadi, etableringschef Nobina Sverige.
Vad lyssnar du helst på när du kör natt?
– Jag lyssnar helst på sport och nyheter.
Sedan pratar jag gärna om sportresultaten
med mina passagerare, det är väldigt roligt
och ett bra sätt att få dem att känna sig väl­
komna i bussen.
Vad lyssnar du helst på när du kör natt?
– Blandad musik, men det bästa är att se
staden i mörkret med all belysning och neon­
skyltar.
XX
VID
SAAD ALMAMORE, BUSSFÖRARE I UMEÅ
– Det var en gång när jag körde sista turen
klockan 03.00. På sista hållplatsen hade en
berusad kille somnat i bussen. Jag och en
kolleg­a talade försiktigt med honom och gav
honom vatten så att han kunde ta sig hem.
Vad lyssnar du helst på när du kör natt?
– Jag lyssnar på P4 Västerbotten. De har
bra musik, sport och nyheter.
utvecklare Landskrona.
nummer 4 | 2014
4
SÖMN OCH TRÖTTHET
Visste du att ...
…de flesta trötthetsrelaterade olyckorna sker under sommaren
Källa: VTI
LIVSVIKTIG SÖMN
Har du sovit dåligt inatt? Då är du inte ensam. Genom god planering kan du
förbättra din sömn och dessutom gör du både dig själv och dina passagerare
en livsviktig tjänst. TEXT Linnéa Medelberg ILLUSTRATION Aurora Kroon
Studien visar
att tidiga morgonturer, delade
skift, långa arbetsdagar och få timmars
vila mellan arbetspassen bidrar till
trötthet, stress och
nedsatt körförmåga.”
Anna Anund,
forskare VTI
TRÖTTHET
VANLIGT BLAND
BUSSFÖRARE
Källa: Studien
Bussförares arbetstider
kopplat till trötthet
(2014), VTI
nummer 4 | 2014
UNDER ÅRETS LJUSA vår- och sommarmånader
känner sig de flesta människor pigga, men i takt
med att mörkret kommer smygande ökar antalet
gäspningar och för många blir ögonlocken bara
tyngre och tyngre. I en ny studie från VTI, Statens
väg- och transportforskningsinstitut, säger 45
procent av de tillfrågade bussförarna att de har
svårt att hålla sig vakna under körning minst två
gånger per månad. Huvudorsakerna till trötthe­
ten är i de flesta fall sömnbrist, men även arbets­
relaterade faktorer kan orsaka trötthet, till exem­
pel skiftarbete och stress.
– Jag skulle säga att det är extremt vanligt med
trötthetsproblem bland våra förare, och en del av
dessa beror på sömnproblem, säger Peter
Boström, arbetsmiljösamordnare på Nobina.
Han menar att tröttheten framför allt märks
genom försämrat
fokus som i värsta fall
kan leda till allvarliga
olyckor.
– Sömn är ett sätt
för kroppen att åter­
hämta sig, en sorts
läkeprocess. Om du får
Peter Boström
för lite sömn påverkar
det din hälsa negativt,
både psykiskt och
fysiskt. Bland annat
berörs ämnesomsätt­
ningen, vitaminuppta­
get och mineralbalan­
sen vilket gör att du
kan må dåligt, säger
Anna Anund
Peter Boström.
Han får medhåll
från Nobinas säker­
hetschef Niklas
Thorslun­d :
– Sömn är viktigt
för att vi ska må bra
och fungera både pri­
vat och på jobbet. I vår
Niklas Thorslund
bransch är det extra
viktigt eftersom det i slutändan handlar om tra­
fiksäkerhet. Att vara riktigt trött är lika farligt
som att vara berusad.
SJUKDOM ELLER VÅRDSLÖSHET
Enligt Niklas Thorslund inträffar det oförklarliga
olyckor där föraren inte har något minne av vad
som har hänt. Det är ofta svårt att bevisa att
föraren har somnat bakom ratten och
olyckan rapporteras istället som
plötsligt sjukdomsfall.
– Det här är en känslig fråga.
Ingen vill erkänna att man har
somnat eftersom det då rubri­
ceras som vårdslöshet i trafik.
Och det är precis vad det
handlar om. Kör du en fullsatt
buss och somnar förstår du
själv vad som kan hända. Det
kan få katastrofala följder, säger
han.
Anna Anund är forskare på VTI och
har studerat trötthet hos bussförare kopplat
till deras arbetstider.
– Studien visar att tidiga morgonturer, delade
skift, långa arbetsdagar och få timmars vila mel­
lan arbetspassen bidrar till trötthet, stress och
nedsatt körförmåga. Ansvaret för att förhindra
detta ligger hos både föraren och arbetsgivaren.
Föraren måste själv ta ansvar för att planera och
prioritera sömn och återhämtning så att allvarlig
trötthet kan undvikas, säger hon.
Men det är inte alltid så lätt. Peter Boström
känner igen problematiken.
– Jag upplevde själv tröttheten som jobbig när
jag arbetade som bussförare, särskilt när jag var
timanställd. Då var jag aldrig säker på när jag
skulle rycka ut på nästa pass och det gjorde det
svårt att planera sömn och vila, säger han.
flesta människor tycker att det är lättare att sena­
relägga sin sovtid. Peter Boström berättar att det
tidigare var möjligt för en förare att inom ramen
av 14 dagar ha en arbetstid som täckte 23 av dyg­
nets 24 timmar.
– Det går inte att ställa om kroppen så snabbt,
du blir kroniskt trött. Som tur är ser det inte ut
så längre. Idag har vi duktiga planerare som
lägger scheman på ett helt annat
sätt. Morgontjänster börjar i
princip samma tid, kvälls­
tjänster slutar ungefär sam­
ma tid och dagtjänsterna
centrerar vi. Schemat
måste i möjligaste mån föl­
ja en rytm som passar den
biologiska klockan och den
här modellen har gett bra resul­
tat, säger han.
Trots god planering från både
förarens och arbetsgivarens sida går
det inte alltid att hindra tröttheten. Det
kan handla om oförutsedda händelser som stör
sömnen tillfälligt, eller om en sådan naturlig sak
som att föraren har småbarn som sover oroligt
och väcker familjen på natten.
– Om du inte är i fysiskt skick inför ett arbets­
pass måste du säga ifrån så att vi kan koppla in
en ersättare. Det kan ta emot, men det är absolut
nödvändigt för att vi ska kunna garantera säker­
heten för både dig och din omgivning. I första
hand hör du av dig till trafikledningen och däref­
ter till din närmaste gruppchef, säger Niklas
Thorslund.
Han menar att samtalet mellan föraren och
den närmaste chefen är viktigt för få fram den
bakomliggande orsaken till tröttheten.
– Ganska ofta hänger sömnproblem ihop med
andra hälsoproblem som exempelvis övervikt
eller hög stress. Det är alltid du som förare som
bär det yttersta ansvaret för din hälsa. Vi som
arbetsgivare kan hjälpa till genom att ge dig goda
förutsättningar och vid behov lotsa dig vidare till
företagshälsovården, säger han.
TEMA
NATT
SCHEMAT VIKTIGT
Anna Anund berättar att det är en fördel om
arbetspassen roterar medsols, till exempel tidigt
morgonpass - dagpass - kvällspass, eftersom de
45% 7% 19%
har svårt att hålla sig vakna under körning minst
två gånger per månad.
har varit med om olycka orsakad
av egen trötthet.
har under den senaste tioårsperioden varit med
om en incident på grund av trötthet.
19
5
Har du varit vaken fler timmar än så rekommenderas det att
du avstår från att köra. Samma sak gäller om din senaste
sammanhängande sömn var färre än fem timmar. Källa: VTI
Sömn är ett sätt för kroppen att återhämta
sig, en sorts läkeprocess. Om du får för lite
sömn påverkar det din hälsa negativt, både psykiskt
och fysiskt”
Peter Boström, arbetsmiljösamordnare Nobina
LIDER DU AV SÖMNAPNÉ?
4% 17%
har avbrutit sin körning på grund av trötthet.
har någon gång under senaste halvåret velat
avbryta körningen på grund av trötthet men inte
känt att de har kunnat.
15 PROCENT AV bussförarna har besvär med kraftiga snarkningar och
misstänkt sömnapné, det vill säga upprepade andningsuppehåll under
sömnen. Andningsuppehållen ger korta uppvaknande, som den drabbade
inte minns morgonen efter, och dessa leder till en splittrad och dålig
sömn. Sömnapné är en riskfaktor för att utveckla vissa följdsjukdomar,
till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2 diabetes. Vanliga symp­
tom är huvudvärk, viktökning, koncentrationssvårigheter, mardrömmar,
nedstämdhet och snarkning.
Källa: VTI, Sömnapné.se (somnapne.se)
nummer 4 | 2014
6
SÖMN OCH TRÖTTHET
NATTRAFIK
Sömn är viktigt för att vi ska må bra och
fungera både privat och på jobbet. I vår
bransch är det extra viktigt eftersom det i
slutändan handlar om trafiksäkerhet. Att vara
riktigt trött är lika farligt som att vara berusad.”
Jamal Muhammad
har kört nattbuss i
Södertälje i fem år
och älskar sitt jobb.
Han föredrar att köra
natt framför att köra
på dagtid.
Niklas Thorslund
TEMA
NATT
Trafikchef Johan Björnfot och gruppchef Sabo Isik berättar om
Nobinas handlingsplan för hot- och våldssituationer.
OM NÅGOT HÄNDER
ENKLA KNEP FÖR MER ENERGI
Oavsett om det är tankar som håller dig vaken om natten eller kaffet du
drack några timmar tidigare, så får tröttheten samma konsekvenser för
dina dagliga aktiviteter. Problemet är vanligt och det finns hjälp att få.
INOM NOBINA ÄR DET Previa som står för företags­
hälsovården. Där kan man till exempel få hjälp av
psykolog eller beteendevetare för att reda ut vad
som orsakar sömnproblem. Om det till exempel
rör sig om stress kan både stresshantering, så
kallad mindfulness och särskilda KBT-baserade
sömnprogram vara aktuella.
En ökad upplevelse av trötthet och brist på
energi kan även bero på ett sjukdomstillstånd
som kan behöva utredas av husläkare. Men innan
man går vidare för att få hjälp finns det en del
knep att testa själv för att få god sömn.
PREVIA TIPSAR
XX
Sovrummet ska vara svalt, tyst och mörkt.
Bor du i en bullrig miljö försök använda
öronproppar.
XX
Få minst en timmes dagsljus, vilket är särskilt
viktigt under den mörka årstiden. Gå ut på
morgonen. Detta för att sömnhormonet
melatonin ska fungera optimalt.
Var sparsam med kaffe, té och energidrycker,
särskilt på kvällen, men även under dagen.
nummer 4 | 2014
egelbunden motion gör oss piggare på sikt.
R
Lågintensiv motion, som en
halvtimmespromenad, ger också
förutsättningar för en god sömn.
Att sätta av en stund (30–60 minuter) för att
komma ner i varv är en god vana och, om du
har ett sömnproblem, ett måste. Dämpa
belysningen. Stäng av datorn, telefonen
och släpp kraven.
Sätt dig gärna med papper och penna och
fokusera på allt du gjort under dagen. Ta sedan
och fundera på vad som kan ha blivit kvar och
behöver göras imorgon. När du skriver av dig
vet du att det finns där om du skulle vakna på
natten med ”kravtankar” som håller dig vaken.
På dagen kan du bli piggare genom att fylla på
med återhämtning i alla former. Gör trevliga
saker, läs en bok, se en film, meditera eller lek
med barnen med full närvaro utan att göra
annat samtidigt.
Ät gott och hälsosamt. Gå inte och lägg dig
hungrig men inte heller proppmätt.
XX
För en bussförare kommer säkerheten alltid först,
både för föraren själv, ­kunder och medtrafikanter. På
Nobina Södertälje finns en väl utarbetad handlingsplan
att följa om en hot- eller våldssituation skulle uppstå.
1
Trafikledningen kontaktar polis eller ­väktare, kamratstödjare och trafikchef beroende på situationen. De
avgör även om krisplanen behöver aktiveras. Om så sker
tillkallas också skydds­ombuden.
2
Polis eller väktare anländer till platsen. Även kamratstödjare kommer för att stötta. Föraren erbjuds
att kliva av sitt pass.
­3
Tillbudsrapportering till arbetsmiljöverket sker vid
exempelvis beskjutning av grön laser eller bespottning med mera. Här kontaktas även skyddsombud.
4
Dagen efter plockas föraren ur trafik för ett samtal
med gruppchefen, detta för att undersöka hur
­medarbetaren mår efter händelsen. En förare som
inte känner sig okej sätts inte tillbaka i trafik.
5
6
En mentorsgrupp bestående av bussförare i en
­förbättringsgrupp kallas in vid behov.
Företagshälsovården kopplas in om det behövs, till
exempel vid smärta, obehag eller för att utesluta en
infektion om man t.ex. har blivit spottad i ansiktet.
7
8
Efter ytterligare några dagar görs en andra upp­
följning.
En tredje uppföljning görs efter ytterligare några
dagar. Bland annat för att Nobina ska bli bättre
på att hantera ­liknande situationer i framtiden.
9
Om situationen leder till rättegång erbjuder sig ­alltid
gruppchefen att vara med på rättegång som stöd.
85%
7
av Sveriges befolkning känner sig trygga
när de är ute på sent på kvällen.
Källa: Brottsförebyggande rådet
TEMA
NATT
ACCESS FRÅGAR KUNDERNA
Hur upplever kunderna bussåkande på natten? Access frågade några passagerare
om de brukar vara rädda vid hållplatser och i bussen om natten, och hur man
kan skapa en tryggare atmosfär.
AMEZ BAYARGEREL,
18 ÅR, GYMNASIEELEV,
FULLERSTA
– Jag brukar inte vara
särskilt rädd eftersom jag
ser till att åka när det finns
en del folk. Men man har
såklart alltid lite extra koll
när man åker på natten.
– Jag kan tycka det är
obehagligt när busskurens
glas är spräckt. En övervakningskamera kan vara en
bra idé för att göra miljön
säkrare.
CARL MÅNSSON, 24 ÅR,
BUTIKSBITRÄDE,
HUDDINGE
– Nej, jag känner mig
inte rädd om natten. Jag är
en ganska trygg snubbe.
– Bussbolagen skulle
kunna stötta organisationer
som vandrar runt om natten, som exempelvis Lugna
gatan.
ÅSE BOKSTRÖM, 54 ÅR,
SJUKSKRIVEN,
HUDDINGE
– Jag har slutat att åka
buss på natten eftersom
jag blir orolig då. Man hör
ju talas om en hel del
överfal­l och bråk mellan
ungdoma­r.
– Förr fanns det väktare
på bussarna, men det har
de plockat bort nu. Det
borde återinföras.
MICHAELA SVANFELDT,
27 ÅR, FRISÖR,
HUDDINGE
– Jag tycker det är lite
obehagligt när jag åker hem
från krogen eftersom min
busshållplats ligger ganska
avskilt.
– Det skulle göra stor
skillnad om det fanns
bättr­e belysning på och
runtom busshållplatsen.
ETT LJUS I MÖRKRET
Södertälje: På natten känner sig många förare extra utsatta för hotfulla och
våldsamma situationer. Access har träffat Jamal Muhammad i Södertälje.
Han har lärt sig att säkerheten oftast ligger i förarens händer, men tvekar
inte att ta hjälp om något sker. TEXT Mats Janson FOTO Sofia Brattwall
– Det händer att ungdomar tänder cigaretter
ombord. Då måste man gå bak och vänligt be dem
att gå ut. Har jag gott om tid kan jag ibland erbju­
da mig att vänta någon minut om de vill gå ut och
röka färdigt. Just när det gäller gäng är det abso­
lut läge att ta det lugnt.
SÖDERTÄLJE FÅR STOR uppmärksamhet i medier­
na och oförtjänt ofta handlar det om kriminalitet
och gängbildning. Kanske avskräcker den bilden
en del från att sätta sig bakom ratten på en natt­
buss i den gamla hamnstaden. Men inte Jamal
Muhammad. Många av situationerna som han
har hamnat i skulle ha kunnat sluta illa, men
Jamal menar att det är han, som förare, som
avgör utfallet i de allra flesta fallen.
– Visst kan det uppstå situationer som man inte
kan påverka och oftast handlar det om biljetter.
Men vi måste komma ihåg att vi ska visera, inte
kontrollera.
HANDLINGSPLANEN FUNGERAR
Det är faktiskt bara en gång som Jamal har fått
larma trafikledningen, en natt när han körde buss
753 i Hovsjö. Han kunde direkt se på den ombord­
stigande mannens uppsyn att det var något som
inte stämde. Han struntade i att visa biljett, satte
sig bredvid Jamal och betedde sig hotfullt och
kränkande.
– När jag bad honom visa biljett blev han våld­
sam och skrek. Jag ringde trafikledningen som i sin
tur larmade polisen som kom efter några hållplat­
ser. De tog honom med sig och efter ytterligare någ­
ra minuter kom kamratstödjare. Vi pratade och jag
blev erbjuden att åka hem. Alla bearbetar händelser
på olika sätt. Jag ville jobba på som vanligt och gå
hem när mitt pass slutade, halv fem på morgonen.
Händelsen har inte satt några djupa spår i
Jamal, men det var ett kvitto på att handlings­
planen fungerar.
OLIKA ROLLER
Jamal förstår att det är lätt att låta sig provoceras
av människor som söker bråk, men hans råd är
att skilja mellan den professionella rollen som
förare och sina egna känslor och värderingar.
– När jag har uniformen på mig lämnar jag
delar av min personlighet hemma. Och med uni­
formen följer också ett ansvar för kunderna
ombord. Om man tänker så
är det lättare att se alla de
trevliga kunderna istället
för det fåtal som inte är det.
Varför ska de som sköter
sig bli lidande för att några
andra inte gör det?
Jamal Muhammad har
kört nattbuss i fem år och har av erfarenhet och
bland annat YKB-utbildningen fått god person­
kännedom och har lärt sig att känna igen vissa
beteenden. Att någon till exempel är berusad är
ingenting som han rynkar på näsan åt.
– Berusade eller nyktra, för mig spelar det ing­
en roll. De är alla jättefina människor. Det händer
ibland att onyktra kunder vill visa att de är tuffa.
Då ska man inte visa att man är tuff tillbaka. Men
det skadar inte att vara extra uppmärksam under
lov och löningshelger.
Det finns tillfällen då man som förare måste
gripa in. Till exempel när det uppstår rökutveck­
ling i bussen.
Varför ska
de som
sköter sig bli
lidande för att
några andra inte
gör det?”
På bussgaraget i Södertälje
markeras tillbuden dag för dag
på det ”gröna korset” under
morgonmötet som hålls dagli­
gen. Varje vecka har de minst
ett tillbud.
nummer 4 | 2014
8
TRAFIK
MÖRKRETS FAROR
DET KAN TYCKAS mer eller mindre uppen­
bart att riskerna med att köra ökar i
mörker. Som förare ser vi mindre, som
gångtrafikant eller cyklist syns vi sämre. Mörkret
ger dessutom många tillfällen för bländning, där
vi blir totalt blinda för ett kort ögonblick. Men att
risken för att råka ut för en olycka i mörker är två
till tre gånger större än i dagsljus, är det kanske
inte så många som vet.
Kraven på oss förare ökar med andra ord när
mörkret lägger sig. Vi måste vara mer uppmärk­
samma och anpassa vår körning och hastighet
efter den sikt som råder. Särskilt viktigt är det
där det kan finnas oskyddade trafikanter.
SKIFTARBETE
Under BussförarSM fick Eva bland
annat prova på att
släcka bränder,
köra miljövänligt
och köra halkbana.
TEMA
NATT
NÄSTAN HÄLFTEN AV alla döds­olyckor som sker
med fotgängare inträffar under perioden novem­
ber till och med januari. December är den sär­
klass värsta månaden då flest fotgängare dödas.
I de fall som Nobina har varit inblandat i, har
den absoluta majoriteten skett när det har varit
mörkt på vinterhalvåret. En av
Nästan hälften av
huvudorsakerna till att så många
alla dödsolyckor som
olyckor sker under den här perio­
sker med fotgängare inträffar
den är att många gående har
mörk klädsel och inte använder
under perioden november
reflexer, vilket gör att det är
till och med januari.”
mycket svårt för våra förare att
upptäcka dem. Det finns alltså all anledning att
vara extra vaksam och ta det lugnt, inte minst vid
hållplatser och terminaler som är särskilda riskom­
råden. Här finns det dessutom ytterligare en anled­
ning att ta det extra lugnt. Det är här som de allra
flesta personskadorna inne i våra bussar inträffar,
särskilt när bussen ska angöra en hållplats. En lite
för kraftig inbromsning kan lätt få äldre människor
att tappa balansen.
Tittar vi på landsvägskörning är det som sagt
bländning från mötande bilar som skapar stora
problem. Det försvårar möjligheten att upptäcka
exempelvis en gående längst vägkanten. Dessut­
om måste man vara beredd på att det finns vilda
djur vid vägkanten.
En gående utan reflex upptäcks på cirka 25
meters avstånd om man kör utan hel­
ljus. Om man däremot använder
helljus är motsvarande siffra cirka
150 m. Därför är det viktigt att
använda helljuset så mycket det
går och titta långt fram på vägen
för att upptäcka faror tidigt.
Man måste också tänka på att
det är svårt att bedöma
avstånd i mörker. Därför ska
man öka säkerhetsavståndet.
TILL SLUT, TA HAND om er och se
till att ha med reflexväst i bus­
sen – och i den egna bilen – och
se till att använda den när du
måste stanna och gå ut på en
mörk väg eller terminal.
Jag vill också passa på att
önsk­a er alla en riktig god jul och
ett gott nytt år!
Niklas Thorslund,
säkerhetschef på Nobina
Har du frågor eller tips till Niklas, hör
av dig på [email protected]
nummer 4 | 2014
ATT HITTA RYTMEN
Västerås: Att arbeta natt och i skift ställer höga krav på kropp och psyke då man
stör kroppens naturliga dygnsrytm. Eva Johansson är bussförare i Uppland och
arbetar kvälls- och nattpass fem dagar i veckan. För henne är nattkörning inget
problem, så länge hon sköter mat och sömn. TEXT Sofia Brattwall FOTO Nobina
EN VANLIG NATT går Eva Johansson och lägger
sig klockan 03.00. Då har hon hunnit komma hem
från jobbet och varva ner en stund innan hon läg­
ger sig. Klockan 10.00 ringer väckarklockan och
hon kliver upp.
– Jag är aldrig trött när jag kör på natten efter­
som jag ser till att
Jag är aldrig trött sova ut ordentligt.
när jag kör om
Känner jag mig lite
trött när väckar­
natten eftersom jag ser
till att sova ut ordentligt” klockan ringer tillå­
ter jag mig att sova
en timme till så jag vaknar ordentligt. Det är viktigt
att man känner sig utvilad.
ÄT OCH DRICK RÄTT
För att behålla energin under nattpassen ser Eva
till att fylla på med energi i form av nyttiga mel­
lanmål. På rasten tänker hon även på att inte ta
för stora portioner eftersom mycket mat gör en
trött. Kaffet avsäger hon sig helt.
– Istället ser jag till att dricka mycket vatten så
jag håller kroppen i balans. Eftersom jag har hund
kommer jag ut mycket i naturen och det bidrar ock­
så till att jag håller mig alert på vägarna.
Evas pass brukar starta vid högtrafik på kvällen.
Sedan följer många timmars lugn och ro med ett
fåtal resenärer. Under vissa tider och vid vissa håll­
platser händer det att det kliver på ett gäng ungdo­
mar som är på väg till eller från krogen.
– Då brukar bussen livas upp en stund, men det
är oftast bara roligt. De brukar vara glada och det
har hänt att de sjunger sånger för mig. ”En buss­
chaufför” är en ständigt återkommande favorit. Men
oftast är det lugnt och rogivande att köra om natten.
Mörkret omsluter en och med strålkastarna på
känns det som man glider fram i världen.
EVA JOHANSSON
Bor: Västerås.
Familjen: Sönerna Philip och Johan, hunden Bella,
katten Simba.
Intressen: Läsa, familjen och hunden.
Visste du att: I september kom hon på sjunde plats i
bussförar-SM och hon tror att en del av framgången
beror på att hon sköter och lyssnar på sin kropp.
ACCESS TIPS FÖR ETT HÄLSOSAMT SKIFTARBETE
SÖMN: Försök att gå och lägga dig och gå
upp samma tider så gott det går. Då kan
man lura kroppen in i en ny sorts dygnsrytm.
Kom ihåg att släcka ner och mörklägga rummet där du
sover, speciellt när det är ljust utomhus.
MAT: Ät små eller normalstora portioner när
du kör natt. För stora portioner gör dig lätt
trött. Undvik att äta socker på natten eftersom
det kan ge magproblem. Välj istället nyttigt mellanmål
som exempelvis naturella nötter. Om du arbetar in på
småtimmarna, kom ihåg att äta frukost innan du går
och lägger dig.
DRYCK: Drick mycket vatten, det håller dig
igång. Undvik kaffe de sista timmarna av
­passet annars kan du få svårt att somna.
RÖRELSE: Att röra på dig hjälper kroppen
att klara av påfrestningar bättre. Några korta
promenader i veckan kan göra underverk.
­Försök sitta rakt i bussen. Eftersom bussföraryrket är
ett stillasittande yrke är det extra viktigt att du sträcker
på dig för att undvika framtida rygg- och nackproblem.
KOLLEGAN
3449
Dragracing är en fartfylld motorsport där
bilar, motorcyklar, snöskoters, m.m. tävlar
om att komma först över mållinjen från
stillastående läge. Man tävlar vanligtvis
två åt gången och banan är endast cirka
402 meter lång.
RACING QUEEN
Matfors: När dragracingbilen accelererar försvinner allt annat och livet handlar uteslutande
om 402 meter gaspedal. Anette Fransson upptäckte tjusningen med höga hastigheter
och adrenalinkickar för drygt tjugo år sedan – men hennes kärlek till bussföraryrket och
resenärerna är obruten. TEXT Erik Bredhe FOTO Kristofer Lönnå
HUNDARNA GIZMO, KASPER och Milo ligger och
sover fridfullt på en matta i ett hörn av husvagnen.
Plötsligt brakar helvetet löst alldeles utanför. En
motor vrålar igång, varvar upp och någon hejar
ivrigt på bredvid. Kasper kliar sig lite på nosen,
de andra fortsätter sova som om inget hade hänt.
– Våra små hundar är vana vid de där ljuden.
De bryr sig inte längre. De är ju praktiskt taget
uppvuxna bredvid en dragracingbana.
Anette Fransson är bussförare i Matfors
utanför Sundsvall men också stor dragracingen­
tusiast. Genom åren har hon och maken Roger
rest runt med husvagn och hundar för att titta på
tävlingar, men framförallt för att tävla själva.
– Det är en sån fantastiskt känsla! Första gång­
en jag satte mig i en dragracingbil och accelerera­
de flög mitt huvud bakåt så att jag inte såg banan
framför mig! Och jag nådde inte växelspaken. Sen
sprang jag direkt och hämtade lite kuddar som
ANETTE
FRANSSON
Familj: Maken Roger,
fyra barn och hundarna Gizmo, Kasper
och Milo.
Bor: I Matfors.
Fritidsintressen:
Barnbarnen, motorer
och hundar.
Favoritbil: ”Jag tycker
det är kul med bilar
som inte ser mycket
ut för världen, men
som överraskar med
fart, kapacitet och
motormuller! Som en
gammal risig Volvo
med v8-motor i.”
9
personer ville bli provåkare när Nobina
annonserade efter det i Malmö.
Av dessa valdes 525 personer ut som
provåkte under två veckor i december.
jag kunde sitta på och körde igen. Sedan dess är
dragracing min grej.
DET BÖRJADE MED EN BARRACUDA
Paret är nu inne på sin andra dragracingbil, förlåt,
tredje. Anette rättar sig och kommer på att Roger
kom hem häromdagen med ännu en bil som han
ville bygga om för att tävla med. Men allting börja­
de med att de fick barn, och deras Chrysler Barra­
cuda från 1965 som det inte funkade att ha barn­
stol i eftersom den stod och skuttade otåligt på
tomgång. En Volvo 242 med V8-motor ersatte
Chryslern och någonstans där föddes idén om
dragracing. Med samma bil som familjen åkte och
storhandlade med började Anette och Roger brän­
na gummi på dragracingbanor runtom i norra
Sverig­e. Sedan dess har de bytt upp sig till en ny
bil, trimmat motorer och skaffat såväl rätt kläder
som alla nödvändiga detaljer på bilen för att upp­
fylla de säkerhetskrite­
rier som finns för drag­
racingbilar.
Den vilt accelere­
rande dragracingen
och bussvärlden kun­
de knappast vara läng­
re ifrån varandra –
men hos Anette är de två sidor av samma mynt.
Hon har älskat motorer sen moppeåldern, men
hur mycket dragracingen än drar och sliter i hen­
ne kan hon inte vara utan den behagliga känslan
att ratta fram en buss mjukt och följsamt ute på
landsbygden.
– Jag gillar det här med att ha lite framförhåll­
ning när man kör buss. Man måste tänka sig för
och kan absolut inte tokgasa. Det kan sitta en
gammal tant därbak och tar man kurvorna för
snabbt så åker hon ur sätet. Man måste kunna
läsa av vägen, något som är extra viktigt här i
norr där det ofta kan vara halt ute.
Det kan sitta
en gammal
tant därbak och tar
man kurvorna för
snabbt så åker hon
ur sätet.”
JOBBA MED KÄNSLA
Depån i Matfors är liten med endast nio förare
och sex bussar. Anette kör ofta samma resenärer
dagligen och får bra kontakt med dem. Ibland kan
de sitta och småprata i 30–35 minuter, hela vägen
in till Sundsvall.
– Jag lär känna många av mina resenärer bra
och vill gärna ge dem personlig
servic­e. Så är det någon äldre per­
son som ska handla på Ica så
tycker jag, om allt ser lugnt
ut på vägen, att jag kan
stanna där istället för på
hållplatsen som ligger en
bit därifrån. Man får ha
lite känsla där tycker
jag, även om jag såklart
vet att jag egentligen
inte får stanna där.
Den fina kommunika­
tionen med resenärerna
gör att Anette även håller
dem underrättade om väglaget.
Vissa dagar gör snön och kylan
ute på de små grusvägarna att bussen
får krypa fram.
– Ibland får jag säga till dem att de tyvärr inte
kan räkna med att komma fram i tid, men att de
kan räkna med att komma fram. De känner ju till
området och har förståelse för sånt. Men jag tror att
det är bra att man nämner det, att man visar
respekt för dem och att de kanske har en tid att
passa.
OTROLIG KICK
Kylan, det långsamma tempot och de långa
sträckorna genom skogarna. Återigen en antites
till dragracingen. När Anette korsar mållinjen
efter att ha bränt på i 180 km/timmen de 402 met­
rarna som en dragracingbana vanligtvis är, bru­
kar bilen vara som en bastu. Då brukar hon vilja
kasta sig ur bilen – men lika ofta vill hon bara sit­
ta kvar.
– Jag kan inte kliva ur bilen på en gång, hela
kroppen skakar! Att köra dragracing ger mig en
sån otrolig kick.
Men när hon senare stapplar tillbaka till hus­
vagnen, fortfarande adrenalinrusig och sliter upp
dörren och tjoar högt till hundarna får hon inte
samma entusiasm tillbaka. Gizmo öppnar ett
sömnigt öga, rättar till svansen och somnar om.
nummer 4 | 2014
10
HÅLLPLATS NOBINA
Genom ett samarbete med Malmö stad
och badpalatset Aq-va-kul testade Södra
Skåne och Skånetrafiken ett nytt sätt att
locka Malmöborna till bussen. Alla som
åkte stadsbuss till badet fick halva priset
på inträdet under en vecka.
Vad händer i ditt trafikområde?
Tipsa Access om lokala nyheter, aktiviteter och händelser.
Mejla till [email protected]
Du kan också tipsa Access via tipslådan på FIA.
NORRTÄLJE
OMLAGD KÖRVÄG
LOCKAR NYA RESANDE
XX
SEDAN
Barnbusskort
Namn:
AUGUSTI HAR LINJEN 686 Norrtälje-Kista
haft ännu ett stopp under resan, nämligen håll­
platsen Kundvägen i Arninge. Tillsammans med
flitig marknadsföring har detta lett till ett ökat
resande. I september noterade man cirka 1 500
fler resor på linjen, jämfört med samma period
2013.
– Nästa steg blir att utvärdera körtider samt
på- och avstigandedata för att se om linjen kan
utvecklas mer inom något område. SL-resenärer
har redan hört av sig och efterlyst fler avgångar
på linjen som idag går tre gånger mot Kista på
morgonen och tre gånger tillbaka till Norrtälje på
eftermiddagen, berättar Mathias Eriksson,
affärsutvecklare i Norrtälje.
Den nya körvägen ökar restiden med ungefär
sex minuter.
Barnbussförare
I samarbete med Nobina
När Nobina deltog i
folkfesten Trolldagarna i
Trollhättan i september,
fick de vuxna "lära sig" att
åka buss och barnen fick
bland annat lära sig om
trafiksäkerhet.
55 resmål i västsverige längst med västtrafiks linjer
d svinesund / strömstad
d nössemark / dals ed
SKARABORG
d stenebyskolan / bengtsfors
römstad
d åmål torget
NYINFLYTTADE
ÅKER GRATIS
g hova torget / gullspång
d hoghem / tanum
d Järbo / färgelanda
d brommösund / mariestad
XX
UNDER
ÅRETS TRE SISTA månader
genomförde Nobina i Skaraborg en
Varsågo
en inflytt d,
nings
marknadsföringskampanj för nyin­
present! Grattis, du får
flyttade i kommunerna Skövde, Marie­
resa fritt i två veckor.
stad, Lidköping och Falköping. Genom
att skicka ut en flyer i brevlådan ska de
nyinflyttade få upp ögonen för vilka
resmöjlighete­r som finns från den nya
adressen.
– Vi vill ta vara på tillfället att hjälpa
människor att ta steget till nya resor.
Erbjudandet ger mottagaren möjlighet att ansöka
om ett provåkarkort från Västtrafik som är giltig i
två veckor i hela Västra Götalands län, säger
Rebecca Regstorp, marknadsförare Nobina
Skövd­e.
Efter årsskiftet utvärderas kampanjen innan
beslut tas om eventuell fortsättning.
g töreboda resecentrum
Rolf Rolfsson
Bussvägen 1
123 45 Staden
d håverud akvedukten / mellerud
d fJällbacka / tanum
Adresskälla: MIA
B | PORTO BETALT | SVERIGE
g munkedal station
d karlsborgs busstation
d sannebo / götene
mn / sotenäs
Frankeras ej.
Västtrafik
betalar portot.
g vänersborg station
av: hans-erland
heineman
Svara sena
st
30/11 2014
d lidköping resecentrum
d brittgården / tibro
d stenvägen / skövde
Starta din resa på vasttrafik.se
d domkyrkan / skara
c/o Lazzo
d tengene / grästorp
VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde
dsbergsvägen / grundsund
d göteborgsvägen
Svarspost / uddevalla
Kundnummer 411 930 100
541 20 Skövde
g trollhättan station
a käringön / orust
d trandansen / skara
d hJo busstation
d vara resecentrum
d nossebro busstation
d galterön / stenungsund
d klädesholmen / tJörn
d lödöse museum / lilla edet
d höglunda / alingsås
d mössebergsparken / falköping
d marstrand / kungälv
d tidaholm busstation
d fors / ale
d kungälv busstation
g herrlJunga station
d landa kyrka / vårgårda
d nääs slott / lerum
d hönö heden / öckerö
g Jonsered station
SKARABORG
BARNKÖRKORT
LOCKAR UNGA BUSSFÖRARE
XX
VARJE
ÅR ANORDNAR köpcentret Oden i Troll­
hättan folkfesten Trolldagarna. Under fyra dagar
i slutet av september fylls centrumet med under­
hållning och aktiviteter för stora och små.
I år fanns Nobina på plats med aktiviteten Kör
bussen. Då fick barnen möjlighet att ta ett så kal�­
lat barnkörkort genom att lära sig bussens vikti­
gaste funktioner och säkerhetsaspekter. I sam­
band med eventet erbjöds barnens föräldrar
provåkar­kort med Västtrafik.
– Det var kö till aktiviteten hela dagen och
totalt utfärdade vi 275 barnkörkort. Barnen var
väldigt glada när de fick sina efterlängtade kort
och nu vet det mer om säkerheten i bussarna,
exempelvis var brandsläckaren sitter, säger Kajsa
Oscarsson, marknadsförare i Göteborg.
d skarpås / ulricehamn
f prinsgatan / göteborg
d hindåsgården / härryda
d södra torget / borås
d gunnebo slott / mölndal
LONDON
d olsfors / bollebygd
LEGOHÅLLPLATSEN
d bräckaskolan / kungsbacka
SUNDSVALL
d tranemo bussterminal
d öresJön / mark
UTBLICK
d holslJunga / svenlJunga
I år firar Transport For London ”Bussens år” eftersom det är 200 år
sedan den första hästdrivna bussen började trafikera Londons gator.
I samarbete med den kända leksaksaffären Hamleys har designföre­
taget Trueform därför byggt en busshållplats av 100 000 Legobitar på
Regent street. Till och med glasväggarna är byggda av Lego.
nummer 4 | 2014
Genom roliga
aktiviteter för
förskolebarn vill man
på Nobina i Sundsvall
skapa en busskultur
för barnen redan i
tidig ålder.
BUSSEN KOMMER
TILL FÖRSKOLAN
XX
PROVSITTNING I FÖRARSTOLEN, stänga dörrar
och trycka på knapparna. Det och mycket mer
fick förskolebarnen prova på när Nobina besökte
Vikingens förskola i Sundsvall.
– Vi vill skapa en busskultur i tidig ålder och
därför tyckte vi att ett besök på en förskola var en
bra idé. Barnen fick åka med till bussnavet i Sunds­
vall. Där åt vi frukt och tittade på alla bussar som
åkte förbi. De fick provsitta i förarstolen, öppna
och stänga dörrarna och självklart trycka på knap­
parna. Efter fotografering utanför bussen fick bar­
nen diplom, reflexer och ballonger som tack för att
de uppfört sig exemplariskt, berättar Lotta
Isaksson, lokal affärsutvecklare i Sundsvall.
11
VÅRT GARAGE: TORSLANDA
Vill du att ditt garage ska vara med i nästa nummer av Access?
Kontakta redaktionen:
[email protected]
Torslanda: I nordvästra Göteborg ligger
Nobinas depå i Torslanda. Hit till den
nya depån flyttade de 46 anställda i
början av 2014 från en provisorisk depå
fem kilometer längre bort från staden.
Med sig tog de sina 15 bussar
som går på två linjer: Lila
Express och Linje 24.
BAKOM KAMERAN
– Vi trivs jättebra, säger
Al Any Shreif och
Madelen Risberg
gruppchefen Kalle Bexelius.
Som förare är det
mycket svårt att
upptäcka fotgängare
utan reflex i
vintermörkret.
Reflexen gör lika
mycket nytta i stan
som på landsbygden.
Linje 24 på Nils
Ericson Terminalen
som är ändhållplatsen i
centrala Göteborg, intill
Centralstationen. Här finns tid
för toalettbesök eller en fika.
SVERIGE
LYS I MÖRKRET!
XX
UNDER HÖSTEN HAR Nobina i flera trafikområden
delat ut reflexer till resenärerna.
– Vi vill visa vår omtanke om passagerarna och
samtidigt öka medvetenheten om hur viktigt det
är att bära reflex i mörkret, säger André Sellén,
trafikchef på Nobina i Skaraborg.
Ahmed Louz har precis log­
gat in på Sign-in. Han ska ut
och köra 24:an, depåns enda
linje som går på kvällen. Lila
express går fram till 22:00.
VÄNERSBORG
REKORDBESIKTNINGAR
I VÄNERSBORG
XX
VÄNERSBORG
El Masri Raed pratar med sin gruppchef Kalle Bexelius. Kanske
diskuteras en rolig anekdot från förra kvällens pass?
TRAFIKOMRÅDE HAR under många
år haft goda resultat på sina besiktningar. Under
de senaste tolv månaderna var det endast två
bussar som blev underkända. Anledningen till de
goda resultaten tros vara en kombination av låg
personalomsättning i verkstaden, bra lokaler och
ledarskap, och framförallt duktiga bussförare.
En förbättringsgrupp arbetar också med att ta
bort yttre omständigheter för skador, exempelvis
felplacerade skyltar som bussförarna riskerar att
köra på. Bra jobbat Vänersborg!
Amhult resecentrum är vår nya terminal i Amhult-Torslanda.
Här finns åtta hållplatslägen.
Ahmed Louz är alltid glad.
Avlösningsbilen, en fin
Dacia, står parkerad utanför
depån. På väggen tronar
Nobinas och Västtrafiks loggor.
VÄNERSBORG
UTROP I MIKROFON
LOCKAR NYA KUNDER
XX
I SOMRAS LÄT NOBINA anställda
vid Norra Älvsborgs Länssjukhus
(NÄL) svara på en enkät om hur
de vill att trafiken skulle se ut i
december. För att marknads­föra
enkäten lät man bussförarna
berätta om enkäten i bussens
mikrofon. Samtidigt tog man
fram ett röstmeddelande som
spelades upp i bussarna med
samma budskap.
– Att göra uttalanden i bussen är ett effektivt
sätt att nå ut. Och det ger resultat. Dagen efter
utropen hade vi fått in 67 ifyllda svar. De hjälpte
oss att förstå hur personalen på NÄL arbetar och
vilken potential det finns att få nya kunder däri­
från. Svaren sattes ihop som en prioriterad öns­
kelista på förbättringsmöjligheter och bland
annat har trafikplaneringen fått underlag för en
utökning av trafiken, berättar Kajsa Oscarsson,
marknadsförare i Vänersborg.
Keise Jama tar med sig förar­
specen in på depån efter
avslutat pass. Förutom att köra
buss är han även en av våra
klippor i servicehallen.
Gruppchefen Kalle Bexelius
står och beundrar den fina
anslagstavlan.
– Här är det minsann ordning
och reda bland anslagen!
Här har vi en av fotograferna,
Al Any Shreif.
nummer 4 | 2014
12
!
Å ANDRA SIDAN
Gör din röst hörd, tipsa Access på FIA
eller via [email protected] Blir ditt tips
publicerat får du biobiljetter!
KRYSSA OCH VINN
BIO­BILJETTER!
Lös krysset och skicka in bildtexten till
[email protected] eller till
Åkesson & Curr­y, Sveavägen 62,
111 34 Stockholm
(märk kuverte­t ”Busskrysset”). Glöm inte att
bifoga namn, adress och telefonnummer.
Vi behöver ditt svar senast 9 februari 2015.
En lycklig vinnare får fyra biobiljetter!
Rätt svar på Busskrysset hittar du på FIA.
Grattis till Hans Sandahl, Filipstad, som prickade
in rätt svar i Busskrysset i förra numret av
Acces­s. Trevlig biokväll!
MITT ENERGITIPS!
Tipstävling
Har du ett knep som du ofta tar till när du känner att orken
börjar tryta? Då ska du vara med i Access energitipstävling!
NU ÄR VINTERN HÄR och ibland känns det knappt
som dagen kommer igång förrän solen går ner
igen. Sådana dagar behöver man lite extra energi
för att orka med. Till nästa nummer av Access
lottar vi ut presentkort på Ikea till de tre som
skickar in de bästa tipsen.
SKICKA IN DITT TIPS TILL
Access c/o Åkesson & Curry, Sveavägen 62,
111 34 Stockholm eller maila till
[email protected]
Märk kuvertet / mailet ”Energitips”.
SENAST DEN 9 FEBRUARI 2015 vill vi ha ditt
­tävlingsbidrag.
ACCESS BÄSTA ENERGITIPS: VARM BLÅBÄRSSOPPA
ATT HA MED SIG EN TERMOS varm blåbärssoppa kan göra
underverk för trötta kroppar. Blåbär ger dig både ork och
energi och som bonus är den fullproppad med nyttiga
nummer 4 | 2014
antioxidanter som hjälper mot förkylningar. Kom ihåg att
välja en sort som har lågt sockerinnehåll eller mixa din
egen soppa med frysta bär.