Inledning och välkomna!

Välkomna!
Nätverksträff Forum iFörvaltning
4 mars 2015
PROGRAM
13:00
Välkomna!
13:10
Intryck från utbildningsdagar i Ledningssystem för
verksamhetsinformation och Oberoende arkivinformationssystem
13:20
Vårt sätt att arbeta med dokumenthantering
Josefin Haraldsson, projektledare Uppsala läns landsting
13:50
Vem äger informationen?
Helena Sääf, arkivarie Riksgälden
14:20
Att jämföra sig med andra – en liten introduktion till sista passet
Olle Ebbinghaus, konsult Dokumentinfo
14:30
Fika
15:00
Reflektioner om användning av standarder, jämförelser och
benchmarking som verktyg för att utveckla
informationsförvaltningen
Olle Ebbinghaus, konsult Dokumentinfo
15:50
16:00
Nätverksträffen summeras
Tack för idag!
2015-03-06
2
2015-03-06
3
Forum i Förvaltning
Styrgruppen består av:
CGI, www.cgi.se
Dokumentation, Information och Kultur, DIK, www.dik.se
Dokument INFO i Sverige AB, www.dokumentinfo.se
Föreningen arkivverksamma i landsting och kommun, FALK,
www.falkarkiv.se
Föreningen för arkiv och informationsförvaltning, FAI,
www.fai.nu
MicroData, www.microdata.nu
Nobeli Business Support, www.nobeli.se/business-support/
Organisationsmedlemmar:
Energidataföreningen NäRa, www.edf.nu
Ida Infront, www.idainfront.se
Kungliga biblioteket, www.kb.se
Näringslivets Arkivråd, NLA, www.nla.nu
Riksarkivet, www.riksarkivet.se
Stockholms stadsarkiv, www.ssa.stockholm.se
2015-03-06
4
Forum i Förvaltning
geografiskt
Fakta om FiF
163 nätverksmedlemmar
118 företag/organisationer/
myndigheter/föreningar/nätverk
50 städer/orter
2015-03-06
5
Pågående standardiseringsarbete Ledningssystem för verksamhetsinformation
Översättningar av standarder till svenska
• SS-ISO 23081-1:2006 Metadata för dokumentation
(records) – Del 1 Principer
• SS-ISO 23081-2:2009 Metadata för dokumentation
(records) - Del 2: Begrepp och stöd för införande
• SS-ISO 14721:2012 Oberoende Arkivinformationssystem
(OAIS) – Referensmodell
Internationell påverkan
• Arbete med framtagning av internationella standarder
såsom ISO 30302 samt ISO 15489
• Delta och bevaka arbetet i TC 46/SC11 Archives/records
management. Skriva kommentarer, föreslå hur Sverige
ska rösta samt delta i internationella ISO-möten. Arbetet
pågår kontinuerligt.
2015-03-06
6
Pågående inom standardisering IT-standarder för distribuerade plattformar,
applikationer och tjänster
 Den svenska kommittén TK 542 speglar arbet i en
nystartad arbetsgrupp inom ISO som arbetar med Big
data.
 Ny standard – Cloud Computing (SS-ISO/IEC 17788)
– Lanseringsseminarium genomfördes i veckan för den nya
standarden för molnet om vilka globala molnstjänststandarder
som är på gång, om standardisering av Big Data och om varför
standarder utgör en viktigt förutsättning för innovativ IT.
– Microsoft har som den först stora molntjänst-företag anammat
standarden!
2015-03-06
7
Utvärdering
SIS Utbildning Ledningssystem för
verksamhetsinformation 2014-09-17
10
9,4
9,2
9
7,8
8
8
8
7,2
7
6
5
4
3
2
1
0
Mina förväntningar har Mitt helhetsintryck är Jag kommer ha god Föreläsarna har goda
infriats till fullo
bra
nytta av informationen i kunskaper i ämnet
mitt arbete
Föreläsarna
presenterade
informationen på ett
pedagogiskt sätt
Administrationen kring
utbildningen var till
belåtenhet (kontakt
med SIS)
Utvärdering 2014-11-19
SIS Utbildning Oberoende Arkivinformationssystem
10
9,4
9,2
9
8,4
9,5
9,6
Föreläsaren
presenterade
informationen på ett
pedagogiskt sätt
Administrationen kring
utbildningen var till
belåtenhet (kontakt
med SIS)
8,3
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Mina förväntningar har Mitt helhetsintryck är Jag kommer att ha god Föreläsaren har god
infriats till fullo
bra
nytta av informationen i
kunskap i ämnet
mitt arbete
2015-03-06
9
Kampanj på standarder
25% rabatt gäller till 31 mars 2015
Ange kampanjkoden iFörvaltning för att erhålla rabatten
2015-03-06
10
Händer på SIS under våren 2015
15 april (Norra Latin, Stockholm)
SIS Fullmäktigemöte samt årets tema Innovation och kvalitet
i vården
22-23 april (Clarion Sign och SIS, Stockholm)
Perspektivdagarna – förändringar inom standarderna för
ledningssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö
27 maj (Stockholm)
Rätt säkerhet - de nya versionerna av ISO 27001 och 27002
har blivit klara, nya myndighetskrav har kommit, fler
organisationer har certifierat sig och det har kommit nya
standarder inom angränsande områden, såsom
kontinuitetshantering.
2015-03-06
11
Ett urval av planerade utbildningar 2015
 2 dagars kurs, Grunderna i kvalitetsledning
24-25 mars (Stockholm)
18-19 maj (Både Stockholm och Göteborg)
 Heldagsutbildning i LVI, Ledningssystem för
verksamhetsinformation
September 2015 (Stockholm)
 Halvdagsutbildning i OAIS, Oberoende
arkivinformationssystem
November 2015 (Stockholm)
2015-03-06
12
Vi vill gärna veta vad du tyckte om
eftermiddagen!
- utvärderingslapp låg på stolen när du kom…
2015-03-06
13
Tack för idag!
2015-03-06
14