Kursdokumentation - Inkludering Ht 2015

Vi utvecklar Sveriges
viktigaste människor!
Vi är specialister på skolutveckling
… sedan starten 1989 har vi utbildat hundratusentals
lärare och skolledare, individuellt eller i grupp genom





Kurser
Konferenser
Uppdragsfortbildning
Processutbildning
Nätverk

Förskola/Fritidshem/Grundskola/
Gymnasieskola/Vuxenutbildning
Vad är skolutveckling?
Skolutveckling sker när skolledare, lärare och
elever är målmedvetna, motiverade och använder
effektiva redskap för att driva en kontinuerlig
utveckling av lärandet i skolan.
Vi vet att i skolan finns...



Kunskapen
Engagemanget
Förmågan
Vi lär organisationer att ta tillvara på sin
egen kapacitet och tillför nya kunskaper.
KUNSKAPSSYN
Utveckling sker i samspel med andra
REKTORER
LÄRARE
ELEVER
MÅL
Utbildning av rektorer och lärare ska
påverka elevernas läranderesultat
Inkludering
-att skapa ett klassrum för alla elever
Vågar vi ta nya vägar?
Vad kännetecknar dom som lyckas?
Hur gör vi med resten?
Varför behöver vi agera?
Våren 2015 saknade 23 % av eleverna som slutade grundskolan fullständiga
slutbetyg.
14,4 procent av eleverna var ej behöriga att söka till gymnasieskolans nationella
program.
Låga eller ofullständiga betyg är 5-6 ggr vanligare hos barn till ej facklärda jämfört
med barn till högre tjänstemän.
Vad vet vi ?
Skolprestationer och psykisk hälsa hos barn påverkar
varandra ömsesidigt.
Att kämpa utan att nå resultat hänger ihop med
utvecklandet av depression..
Skolmisslyckande ökar riskerna för missbruk,
kriminalitet, utanförskap, psykisk ohälsa och suicidförsök. J
Differentiering och nivågruppering saknar forskningsstöd.
Elever i svårigheter missgynnas av att bli bärare av problem.
Vi får inte förlägga ansvaret för barnens utveckling till hemmen.
Några internationella röster…
…förmå eleverna att bli självstyrande
... skapa synliga tecken på progression
och lärande
Dylan Wiliam
…lärande bygger på (social) aktivitet
John Hattie
Helen Timperley
…ökat lärande hos eleverna förutsätter
ökat lärande hos lärarna
…högre motivation vid lärandemål (och
lagom dos prestationsmål)
…beröm processen och det hårda arbetet
Carol S. Dweck
Hur kan vi förstå inkludering?
Grundtanke:
Individer är olika och har olika förutsättningar,
men alla har rätt till delaktighet och gemenskap.
Är formen för skola och undervisning statisk eller är vi redo
för förändring?
Hur då?
1. Öka tillgängligheten; socialt, pedagogiskt, fysiskt
2. Undvika särskiljande lösningar så långt det går
”elever med svårigheter ”
”åtgärda”
”kompensera”
”individnivå”
”ett åtgärdsprogram för eleven”
”elever i svårigheter”
”förebygga, vårda ”
”se över relationer”
”gruppnivå, organisationsnivå”
”ett åtgärdsprogram för skolan”
”problemelever” eller ”problem”?
Att arbeta med inkludering
1. Vad menar vi med inkludering?
2. Hur ser nuläget ut?
(vilka problem vill vi lösa? hur ser det ut i verkligheten?)
3. Får våra förändringar önskad effekt?
en fråga om skolans kultur, riktlinjer och praktik
Förutsätter bland annat;
Starkt ledarskap med en klar vision
Övergripande policy
Reflektion
Kompetensutveckling
Goda ekonomiska möjligheter
Samarbete i undervisningen
Vilka stödinsatser gynnar elever i
svårigheter?
Goda effekter:
• Kamratlärande
• Explicit undervisning ( tydliggörande & synliggörande)
• Träning i metakognitiva strategier
Lägre effekter:
• Individuellt lärande, enskild undervisning (kvaliteten)
• Samarbetslärande (gynnar elever generellt)
Reguljär klass eller särskild undervisningsgrupp?
Delaktighet
Vad försvårar?
•
•
•
En otrygg miljö
Otydliga förväntningar och orimliga krav
Negativ självuppfattning
Tydlig struktur
Ramnivå
-Komma till
lektionen.
-Ta med rätt saker.
Undervisningsnivå
-Följa med i
undervisningen.
Kunskapsnivå
-Hantera och
strukturera stoffet.
Tydliga ramar
Inledning
Mening;
vad? hur? mål?
varför? med vem?
när? hur länge? Vad
händer sen?
Variation;
metoder, material, nivåer
arbetskonstellationer,
redovisning, bedömning
Hur ska jag nå alla?
Hur skapar jag
delaktighet och
gemenskap?
Aktivitet
Hur ska jag lyckas
ensam?
Hur ska jag hinna med
det?
Reflektion;
Vad har vi gjort? Vad har vi lärt?
Hur gick det? Varför gjorde vi det?
Hur var det idag?
Vad ska vi tänka på till nästa gång?
Avslutning
Trygghet
Vi lär när:
• vi är i känslomässig balans
• vi tillåts utnyttja våra
kognitiva resurser effektivt
Bör undvika:
• rädsla
• hot
• stress
• konkurrens
• perceptuella störningar
Hur skapar vi en lugn och trygg miljö?
Värna om det sociala klimatet
Låt oss söka efter goda tecken
• uttrycker glädje
• uttrycker nyfikenhet
• kan be om hjälp
• kan säga ifrån
• vågar göra ”fel”
• prövar sig fram
Förutsätter goda förebilder...
Tillämpa ett lågaffektivt bemötande
”ta ett steg bakåt”
”Alla som kan uppföra sig gör det…”
Vad hindrar oss?
Ledarskap
A) Identifiera riskområden…
• Brist på förutsägbarhet
• När den sociala statusen utmanas
• När självständigheteten beskärs
• Upplevd orättvisa
• Begränsad tillit
B) Generella utgångspunkter:
Det du uppmärksammar får du mer av.
Vi lyssnar mer på personer vi tycker om
Sluta skäll, trots att eleven gör fel (om det
inte leder någonvart).
Regel 5:1
Kontakta föräldrar när det gått bra.
Goda relationer
I en trygg relation vågar man
försöka och misslyckas
Kan jag lita på dig?
Orkar du med mig?
Kan jag anta
utmaningen eller
ska jag göra som
jag brukar?
Samarbete
Problem:
Ni är inte överens….
Metod
Vi ska prata….Vad stör ni er på?
Höga förväntningar…
Stödjande förväntningar
Är jag tillräckligt smart? Kan jag
verkligen lära mig det här?
Vad ska jag göra för att bli
skickligare?
”Elever med föreställningen att
lärande vilar på ansträngning lär
sig mer eftersom de anstränger sig mer”
” fixed mindset” eller ” growth mindset” ?
(Carol Dweck)
Tid för återkoppling och reflektion
Du är en av Sveriges
viktigaste människor!
Din kompetens är helt avgörande
för elevernas lärande, framsteg
och deras resultat.
Välkommen till Lärarfortbildning!
Vi kan genomföra den här
utbildningen på din arbetsplats!
Att arbetslagen fungerar är helt avgörande
för hur lärandet utvecklas.
Sätt fart på skolutvecklingen tillsammans.
Det är inspirerande. Det är effektivt.
Vi anpassar våra uppdrags- och
processutbildningar efter ert nuläge, era mål
och förväntningar. Vi utbildar i hela landet.
Mer information:
Åsa Källsten på 08-737 65 70
Ulrica Heinrici 08-737 67 45
www.lararfortbildning.se
Kursdokumentation och utvärdering

Kursdokumentation


hittar du på
lararfortbildning.se
Kursutvärdering


gör du på plats eller
via e-post