Ábhar: DUAIS BURKE DON TEASTAS GHINEARÁLTA MHEÁNOIDEACHAS

Ábhar:
DUAIS BURKE DON TEASTAS
GHINEARÁLTA MHEÁNOIDEACHAS
(TGMO) 2014 (AGUISÍN DE CHUID
CIORCLÁN 2014/22)
Uimhir Chiorcláin:
2014/26
Dáta Éisithe:
6 Samhain 2014
Sprioclucht Léitheoireachta:







Príomhoidí agus Boird Ghobharnóirí
iar-bhunscoileanna dheontaschúnta;
Iar-bhunscoileanna Neamhspleácha;
Boird Oideachais agus Leabharlainne;
Comhairle na Scoileanna Caitliceacha
faoi Chothabháil;
An Chomhairle um Churaclaim,
Scrúdúcháin agus Mheasúnaithe.
Comhairle Thuaisceart Éireann um
Oideachas Imeasctha
Comhairle na Gaelscolaíochta
Achoimre ar Ábhar:
Eolas do scoileanna ar bronnadh an
Duais TGMO Burke 2014.
Fiosruithe:
Ba chóir aon fhiosrúcháin mar gheall ar ábhar
an Chiorcláin seo a chur chuig:
Geraldine Catney
Foireann Measúnaithe agus Cáilíochtaí
An Roinn Oideachais
Teach Ráth Giall
Bóthar Bhaile Aodha
BEANNCHAR
Co an Dúin
BT19 7PR
Stádas an Ábhair:
Eolas do scoileanna
Doiciméid Ghaolmhara:
2014/22
Doiciméid Cealaithe:
Dáta Éaga:
Láithreán Gréasáin an RO:
Tá an ciorclán seo ar fáil ar
http://www.deni.gov.uk
Guthán: 028 9127 9561
Facs: 028 9127 9710
Cóipeanna Breise:
Guthán: 028 91 277640
Subject:
THE BURKE GENERAL CERTIFICATE OF
SECONDARY EDUCATION (GCSE) PRIZE
2014 (ADDENDUM TO CIRCULAR 2014/22)
Circular No:
2014/26
Date of Issue:
6 November 2014
Target Audience:







Principals and Boards of Governors of
grant-aided post-primary schools;
Post-primary Independent Schools;
Education and Library Boards;
Council for Catholic Maintained Schools;
Council for the Curriculum, Examinations
and Assessment.
Northern Ireland Council for Integrated
Education
Comhairle na Gaelscolaíochta
Summary of Contents:
Information for schools on the awarding of the
Burke GCSE Prize 2014.
Enquiries:
Any enquiries about the contents of this
Circular should be addressed to:
Mrs Geraldine Catney
Assessment & Qualifications Team
Department of Education
Rathgael House
Balloo Road
BANGOR
Co Down
BT19 7PR
Status of Contents:
Information for schools
Related Documents:
2014/22
Superseded Documents:
Expiry Date:
DE Website:
This circular is available on
http://www.deni.gov.uk
Tel: 028 9127 9561
Fax: 028 9127 9710
Additional copies:
Tel: 028 91 277640
DUAIS BURKE DON TEASTAS
GHINEARÁLTA MHEÁNOIDEACHAS
(TGMO) 2014 (AGUISÍN DE CHUID
CIORCLÁN 2014/22)
THE BURKE GENERAL CERTIFICATE
OF SECONDARY EDUCATION (GCSE)
PRIZE 2014 (ADDENDUM TO
CIRCULAR 2014/22)
1. Chuir ciorclán 2014/22, curtha
amach ar an 5 Meán Fómhair
2014, eolas ar fáil maidir le
bronnadh Duais deiridh Burke
don TGMO 2014.
1. Circular 2014/22, issued on 5
September 2014, provided
information on the awarding of the
final Burke GCSE Prize 2014.
2. Ina theannta sin, chuir an Roinn
in iúl go gcuirfear deireadh leis an
chiste duaise i ndiaidh do
bhronnadh na duaise deiridh. Ar
cheann de na ceanglais maidir le
deireadh a chur leis an scéim, go
gcaithfidh an fógra reachtúil chuí
a thabhairt. Rialaigh an chéad
chéim den phróiseas go raibh an
Chéad Fógra Reachtúil le bheith
ar taispeáint i scoileanna ar feadh
tréimhse de 28 lá ó dháta an
chiorcláin 2014/22.
2. In addition, the Department
advised that the prize fund will be
wound up following the award of
the final prize. One of the
requirements for winding up the
scheme is that the appropriate
statutory notice must be given.
The first stage of the process
required the First Statutory Notice
to be displayed in schools for a
period of 28 days from the date of
Circular 2014/22.
3. Ó eisiúint an chiorcláin, tá sé
curtha in iúl ag an Roinn
Forbartha Sóisialta (RFS) nach
bhfuair siad aon tuairimí nó
agóidí i ndiaidh d’fhoilsiú an
Chéad Fógra Reachtúil.
3. Since the issue of the circular, the
Department for Social
Development (DSD) have advised
that they did not receive any
comments or objections following
the publication of the First
Statutory Notice.
4. DSD has now asked that the
Second Statutory Notice for The
Burke Memorial Prize Fund,
attached at Annex A, to be
displayed in schools for a period
of 28 days from the date of this
circular, and your co-operation in
this matter would be appreciated.
4. Tá an RFS i ndiaidh iarraidh
anois go bhfuil an Dara Fógra
Reachtúil don Chiste Duaise
Chuimhneacháin Burke, faoi iamh
ag Iarscríbhinn A, curtha ar
taispeáint i scoileanna ar feadh
tréimhse de 28 lá ó dháta an
chiorcláin seo, agus bheinn
buíoch as do chomhoibriú sa
ghnó seo.
5. Má tá aon cheist agat maidir leis
an duais, téigh i dteagmháil le
Geraldine Catney nó liom féin
san Fhoireann Measúnaithe agus
Cáilíochtaí ag an Roinn: r-phost
[email protected] nó
ar an ghuthán 028 91 277640; nó
[email protected] nó ar
an ghuthán 028 91 279361.
5. If you have any queries regarding
the prize, please contact
Geraldine Catney or myself in the
Assessment and Qualifications
Team at the Department: e-mail
[email protected] or
telephone 028 91 277640; or
[email protected] or
telephone 028 91 279361.
PAUL MURRAY
An Fhoireann Measúnaithe agus Cáilíochtaí
Assessment & Qualifications Team
Iarscríbhinn A
ACHT NA gCARTHANAS (TUAISCEART ÉIREANN) 1964
Tá scéim cy-près déanta ag an Roinn Forbartha Sóisialta i leith an Chiste Duaise
Chuimhneacháin Burke, de bhun ailt 13 agus 22 (1) (e) (iii) agus 3 den Acht
Carthanas (Tuaisceart Éireann) 1964, mar atá ar aghaidh ag na hailt sin a chur i
bhfeidhm de bhua Airteagal 3 den Acht Carthanas 2008 (Soláthar iarmhartacha agus
Coigiltis) (Tuaisceart Éireann) 2013.
Seo iad sonraí na scéime thíos. Ba chóir tuairimí nó agóidí a sheoladh chuig:
Foireann na gCarthanas
An tAonad Deonach agus Pobail
An Roinn Forbartha Réigiúnaí
3ú hUrlár
Teach an tSolais
1 Plás Cromac
Páirc Ghnó na nOibreacha Gáis
Bóthar Ormeau
BÉAL FEIRSTE
BT7 2JB
ríomhphost: [email protected]
guthán: (028) 9082 9427
ACHT NA gCARTHANAS (TUAISCEART ÉIREANN) 1964
DUAISCHISTE CUIMHNEACHÁIN BURKE
DE BHRÍ GUR
1. Bunaíodh Duaischiste Cuimhneacháin Burke sa bhliain 1883 i gcuimhne ar
Thomas Henry Burke (1829-1882), Fo-Rúnaí Fhear Ionaid an Rí.
2. Dílsíodh sócmhainní Dhuaischiste Burke, arna gcionnroinnt chuig Tuaisceart
Éireann, (“an Ciste”) san Aireacht Oideachais (an Roinn Oideachais a thugtar
uirthi anois) de bharr alt 1(4) d’Acht na bhForálacha Riaracháin (Tuaisceart
Éireann) 1925.
3. Bronnadh Duais Chuimhneacháin Burke (“an Duais”) suas go dtí 1994,
chuaigh sí i léig don tréimhse 1995 go dtí 2004, athsheoladh í sa bhliain 2005
agus bronnadh den uair dheireanach í sa bhliain 2007.
4. Bronnadh an Duais den chéad uair faoi rialacha arna leagan amach ag
Coimisnéirí an Oideachais Idirmheánaigh agus níos moille bronnadh í ar an
iarrthóir a bhí ar “an freagróir ab fhearr” dar leis an Roinn Oideachais i
scrúduithe Theastas Ginearálta an Mheánoideachais (“TGMO”) a rinneadh i
dTuaisceart Éireann.
5. Tá 200 scair sa Chiste agus iad sa Lárchiste Infheistíochta do Charthanais, le
luach caipitil de £2,234.80 mar atá ar an 30 Aibreán 2014 agus ioncam
fabhraithe de £2,068.99 mar atá ar an 31 Nollaig 2013.
6. De bhun iarratais chuig an Roinn ar an 3 Bealtaine 2012, molann an Roinn an
Ciste a thabhairt chun críche, mar gheall ar a laghad atá an t-ioncam ón Chiste,
agus de bharr gur stad duaiseanna de bheith ina bhfeidhm oiriúnach agus
éifeachtach den Chiste agus gur chóir roinnt duaiseanna deireanacha in ábhair
áirithe a bhronnadh maidir le bliain acadúil amháin agus thar ceann na
Comhairle Curaclaim, Scrúdúcháin agus Measúnachta (CCEA).
ANOIS DÁ BHRÍ SIN
Déanann an Roinn Forbartha Sóisialta, i ndiaidh fiosrú cuí faoi ailt 13 agus
22(1)(e)(iii) agus (3) d’Acht na gCarthanas (Tuaisceart Éireann) 1964
AN SCÉIM SEO A LEANAS LEIS SEO
Tabharfar an Ciste chun críche agus bainfear úsáid as an chaipiteal le duaiseanna
deireanacha a chur ar fáil, faoi Dhuais Burke Theastas Ginearálta an Mheánoideachais
2014, agus déanfaidh CCEA iad a bhronnadh mar seo a leanas:
i.
beidh an Duais bunaithe ar na scóir is fearr a úsáideann CCEA le grád a
bhronnadh sna hábhair seo a leanas i Samhradh 2014: Béarla, Matamaitic agus
Gaeilge;
ii.
roinnfear an Duais go cothrom idir:
na hiarrthóirí a bhainfidh an 1ú áit go dtí an 3ú háit amach in TGMO Béarla,
na hiarrthóirí a bhainfidh an 1ú áit go dtí an 3ú háit amach in TGMO
Matamaitice, agus
na hiarrthóirí a bhainfidh an 1ú agus an 2ú háit amach in TGMO Gaeilge;
iii.
lena chinntiú nach rachaidh luach gach duaise thar £350, féadfaidh CCEA an
Duais a shíneadh go dtí an chéad rangú eile nó do dtí an chéad dá rangú eile i
ngach ábhar.
Annex A
CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 1964
The Department for Social Development has made a cy-près scheme in respect of The
Burke Memorial Prize Fund, in pursuance of sections 13 and 22(1)(e)(iii) and 3 of the
Charities Act (Northern Ireland) 1964, as those sections continue to apply by virtue of
Article 3 of the Charities Act 2008 (Consequential Provision and Savings) Order
(Northern Ireland) 2013.
The details of the scheme are below. Comments or objections should be made to:
Charities Team
Voluntary and Community Unit
DSD
3rd Floor
Lighthouse Building
1Cromac Place
Gasworks Business Park
Ormeau Road
BT7 2JB
Belfast
e-mail: [email protected]
telephone: (028) 90 829427
CHARITIES ACT (NORTHERN IRELAND) 1964
THE BURKE MEMORIAL PRIZE FUND
WHEREAS
1.
The Burke Memorial Prize Fund was established in 1883 in memory of
Thomas Henry Burke (1829-1882), Under-Secretary to the Lord Lieutenant of
Ireland.
2.
The assets of the Burke Memorial Prize Fund apportioned to Northern Ireland
(“the Fund”) were vested in the Ministry (now the Department) of Education by
section 1(4) of the Administrative Provisions Act (Northern Ireland) 1925.
3.
The Burke Memorial Prize (“the Prize”) was awarded up to 1994, lapsed for
the period 1995 to 2004, was re-launched in 2005 and was last awarded in 2007.
4.
The Prize was initially awarded annually under rules set by the Commissioners
of Intermediate Education and later awarded to the candidate who the Department of
Education considered was “the best answerer” in General Certificate of Secondary
Education (“GCSE”) examinations taken in Northern Ireland.
5.
The Fund consists of 200 shares in the Central Investment Fund for Charities,
with a capital value of £2,234.80 as at 31 April 2014 and also accrued income of
£2,068.99 as at 31 December 2013.
6.
Pursuant to an application to the Department on 3 May 2012, the Department
of Education proposes that, due to the small income from the Fund, prizes have
ceased to provide a suitable and effective application of the Fund and that the Fund be
wound up and a number of final prizes in certain subjects be awarded in respect of a
single academic year and on its behalf by the Council for the Curriculum,
Examinations and Assessment (“CCEA”).
NOW THEREFORE
The Department for Social Development, after due inquiry under sections 13 and
22(1)(e)(iii) and (3) of the Charities Act (Northern Ireland) 1964
HEREBY MAKES THE FOLLOWING SCHEME
The Fund shall be wound up and the capital and any accrued income shall be applied
to provide final prizes, under the Burke General Certificate of Secondary Education
Prize 2014, to be awarded by the CCEA as follows:
i.
the Prize will be based on the best scores contributing to the Summer 2014
award of grade in CCEA GCSE English Language, Mathematics and Gaeilge
examination results;
ii.
the Prize will be divided equally between:
the candidates achieving 1st to 3rd place rankings in GCSE English Language,
the candidates achieving 1st to 3rd place rankings in GCSE Mathematics, and
the candidates achieving 1st and 2nd place rankings in GCSE Gaeilge;
iii.
to ensure that the value of each prize does not exceed £350, the CCEA may
extend the Prize to the next ranking or next two rankings in each subject.