Document 413667

घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
घबाड (Ghabaad)
कथा
लेखक : मच्छिंद्रनाथ माळी
शिवकृ पा शनवास. कोमलनगर, पडेगाांव , औरां गाबाद.
Email :- [email protected]
Ph : 91-9823615747
या पुस्तकातील लेखनाचे सवव हक्क लेखकाकडे सुरशित असून
पुस्तकाचे ककवा त्यातील अांिाचे पुनमुवद्रण वा नाट्य, शचत्रपट ककवा इतर रुपाांतर
करण्यासाठी लेखकाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
तसे न के ल्यास कायदेिीर कारवाई होऊ िकते.
प्रकािक : ई साशहत्य प्रशतष्ठान
G1102, Eternity, Teen Hath Naka, Thane
www.esahity.com
[email protected]
©esahity Pratishthan® 2014
•
•
•
शवनामूल्य शवतरणासाठी उपलब्ध.
आपले वाचून झाल्यावर आपण हे फ़ॉरवडव करू िकता.
हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यशतररक्त कोणताही वापर
करण्यापुवी ई-साशहत्य प्रशतष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आहे.
या कथाांतील
सवव पात्रे,
प्रसांग आशण स्थळे
पूणवतः काल्पशनक आहेत.
व
व.
अनुक्रम
घबाड
बाच्िंदी
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
‘Ga baa D’
ekdacaM lagna hao}na SaalaInaI saasarI naaMdayalaa gaolaI Ana\ SaalaUcaI Aa[- saarjaabaa[-caa , ,maamaa maamaIcaa
Asaa itGaaMcaahI jaIva ekdmaca BaaMDyaat pDlaa. Saalau AvaGaI dID vaYaa-caI AsataMnaaca daoGaI maayalaokIMnaa
vaar\yaavar saaoDUna raNaUbaa dovaaGarI inaGauna gaolaa haota. eka ASauBa saMQyaakaLI raNaubaa kamaava$na GarI prtlaa
tao mauLI tapanaM fNafNatca. AaOYaQa paNyaacaahI }pyaaoga Jaalaa naahI. jaNau tao Aajaar %yaalaa Gao}na
jaaNyaasaazIca Aalaa haota.
raNaubaacyaa marNaanaMtr SaalaucaI Aa[- va Saalau maamaakDM laaturlaaca rahu laagalyaa. caMd`acyaa klaop`maaNao
vaaZNaar\yaa Saalaucao sagaL\yaaMnaI jara vaajavaIpoxaa jaastca kaoD kaOtuk kolao haoto. saarjaabaa[-caa tr Saalau jaNau
jaIva kI p`aNa haotI. }gaIca baihNaIcaM mana du:Kvaayalaa nakao mhNaUna maamaa pNa Saalaulaa kQaI kahI baaolat nasao
kI dapIt nasao. mhnauna Saalaulaa nakao ittkI maaokLIk imaLalaI. jaomatoma pirsqaItI Asalaolyaa maamaanaMhI
Aaplyaa kuvatInausaar Saalaulaa sauKat vaaZvalaI haotI.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
iSaxaNaat Saalau ivaSaoYa huYaar navhtI. SaojaarcaI nalau itcaI baala maOi~Na AaiNa vaga- maOi~NahI haotI.
nalaucao vaDIla baaMQakama Ka%yaat [Mijainayar haoto. %yaamauLo Garat vaOQa AvaOQa maagaa-naM pOSaacaa nausata AaoGa
laagalaa haota. %yaamauLo nalaulaa caOnabaajaIsaazI pOSyaaMcaI kQaI TMcaa[- nasaayacaI. ‘gaaDIbaraobar naraoLyaacaI ja~a’
yaa nyaayaanao nalaubaraobar SaalauhI caOnabaajaI krNyaat tsauBarhI maagaM navhtI. baoihSaaobaI pOSaatuna daoGaIMcaIhI
caOnabaajaI caalaayacaI. maa~ yaamauLM Saalaucaa svaBaava kahIsaa ivaica~ haot gaolaa. itcyaa manaat kahItrI ivacaar
caalau Asat. ra~Midvasa tI ‘EaImaMtI AaiNa eoSvaya- ,vaOBava’ pNaaMcaIca svaPnaM rMgaivaNyaat dMga AsaayacaI.
‘kahIhI k$na AapNa EaImaMt vhayacaM’ASaI ija_ itnaM ]raSaI baaLgalaI haotI. pNa ‘samaya sao phlao , Baagya sao
jaada iksaIkao kuC nahI imalata’ ho EaImaMtIcyaa Bautanao JapaTlaolyaa Saalaulaa ksaM kLNaar Æ vaaZ%yaa
vayaabaraobar itcaM ho EaImaMtIcaM vaoDhI vaaZtca gaolaM. itlaa yaabaabat AaQaar haota tao lagnaacaa. eKada EaImaMt
navara imaLola hIca AaSaa haotI.
pNa gaolyaa vaOSaaKat ipMprvaaDIcyaa saKa mhOsakraSaI itcaM ‘SauBa maMgala’ JaalaM Ana\ ‘caaMgalaa
pOSaavaalaa’ gazvauna EaImaMt haoNyacaM itcaM gaaoD gaulaabaI svaPna punha ekda BaMga pavalyaacaM du:K itlaa naa[laajaanaM
pcavaavaM laagalaM. naava mhOsakr AsalaM trI AMgaNaat ek daona mhSaI baaMQaNyaa[tka pOsaovaalaahI saKa navhta.
saKacaI pirsqaItI gairbaIcaIca ,saalaa maihNyaanaM laaokakDM kama krayacaM ,vaRQd Aa[- vaDIlahI maaola majaurI
krIt. qaaoDa jaimanaIcaa tukDa haota taohI saavakarakDo lagnaacyaavaoLI gahaNa pDlaa haota.
Saalau saasarI naaMdayalaa AalaI KrI pNa itlaa AgadIca cauklyaa cauklyaagat vaaTayalaM. e. saI.
tlaa maaNausa }nhat gaolyaagat itlaa JaalaM. itcyaa manaalaa saarKI $K$K vaaTt haotI. itcaM mana kSaatca
rmat navhtM. itcyaa s~IsaulaBa manaacaI daona daiganao AMgaavar GaalaNyaacaI haOsa doiKla lagnaat BaagalaI naahI
mhNauna tI Kupca iKnna JaalaI haotI. itcaM mana saarKM ksalyaatrI ivacaarat gaurfTlyaalaM AsaayacaM.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
lagna JaalyaapasaUna saKacaMhI mana pihlyaasaarKM kamaavar laagaonaa JaalaM. kamaavar tao SarIranaMca
jaayacaa. pNa %yaacaM mana maa~ saarKM SaalauBaaovatI iGarTyaa GaalaayacaM. kQaI ekda GarI jaatao AsaM vhayacaM.
Saotavar Aaja }saacaM rana tyaar krNyaaca kama caalalaM haotM. saaobatcyaa daona gaDyaabaraobar saKa pNa vaavar
baaMQaayacaM kama krIt haota. saUya- maaqyaavar Aalaa haota. ]nh caaMgalaca taplaM haotM. ]YmaahI Kupca vaaZlaa
haota. ivaihrIvarcyaa Balyaa qaaorlyaa JaaDavar basalyaalaI paKrM KuYaIt Asalyaagat ]gaIca kuca||kuca krIt
basalaI haotI. maaNasaM yaM~agat kamaM krIt haotI. favaDyaaMnaI kaLI BausaBauSaIt maatI AaoZlaI jaat haotI.
saKacao hat yaM~agat maatI AaoZIt haoto. %yaacavaoLI %yaacaM mana maa~ Saalaucyaa ivacaarat gauMtlaM haotM. %yaaca
kamaat laxaca navhtM. sagaLyaaMcyaa AMgaatuna Gaamaacyaa Qaara inaqaLt hao%yaa Ana\ kaLyaa maatIt imasaLt
hao%yaa.
[[email protected] saKacyaa hatatlaM KaorM maatItuna sarL %yaacyaa naDgaIvar AadLlaM. naDgaIlaa BalaI qaaorlaI
jaKma JaalaI. [email protected] laala icaLkaMDI kaLyaa maatIt }DalaI. Asa( vaodnaonao saKacyaa taoMDUna nakLt
‘Aa||[- gaM’ mhNat jaaorat ivavhLlaa. daoGaa gaDyaaMnaI %yaalaa ksaMbasaM saavarlaM. %yaacyaa jaKmaovar fDkM
AavaLlaM. Ana\ gaaDIt GaalaUna %yaalaa GarI AMqa$Naavar AaNaUna TaklaM. saKacaI tr kovhaMca SauQd hrplaI
haotI.
idvasa maavaLtIlaa gaolaa haota. kaovaLI kaovaLI ipvaLIQamak }nhM AMgaNaat psarlaI haotI. Saalau
]SaaSaI basaUna koivalavaaNyaa najaronao %yaacyaakDo phat haotI. saKanaM DaoLo iklaiklao k$na ]GaDlao tsaM
SaalaunaM ‘Aata ksaM vaaTtM Æ’ mhNaUna %yaalaa ivacaarlaM. %yaacao Aaoz qarqarlao. ‘Aata barM vaaTtM ,saarM ksaM
xaNaat GaDlaM samajalaca naahI.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
%yaavar ‘jaa} Va ,Aata caaMgalaa Aarama kra. ’ Asaa QaIr dot Saalau mhNat haotI. Ana\ Aaplaa
hat p`omaLpNaanao %yaacyaa garma kpaLava$na ifrvat saKalaa laaDIkpNaanaM mhNaalaI ‘saaoDUna Va jaIva GaoNaM
kama ,Sahrat jaa}. itqaM k$ kahItrI kama. Sahrat kamaalaa kahI kmaI nasatM. ’ Ana\ itnaM saKacyaa
pazImaagaM Sahrat caalaNyaacaa saarKa lakDa laavalaa. yaacaM %yaacaM ]dahrNa idlaM.
saKa maa~ navyaaca gaaoMQaLat saapDlaa haota.
‘Sahrat AapNa kuz rahNaar Æ’Aaplyaa maaGaarI Aa[-vaDIlaacaM ksaM haoNaar Æ Asao ek naa daona
Anaok p`Sna %yaalaa BaoDsaavaU laagalao. ‘[kDM AaD itkDM ivaihr’ ASaI iWQaa Avasqaa JaalaI haotI %yaacaI.
AKor s~I h+apuZM saKanaM hat Toklao haoto. %yaalaa na kLta caaNaaxa SaalaUnaM maamaakrvaI kama Ana\ $ma yaacaI
Agaaodrca jauLvaa jauLvaa k$na zovalaI haotI. yaacaI ibacaar\yaa BaabaDyaa saKalaa jarasauQda klpnaa navhtI.
jaKma barI haotaca eka sakaLIca saKacaM ibaZar baOlagaaDIt GaatlaM gaolaM. Ana\ AaOrMgaabaadcyaa
AitSaya daTIvaaTIcyaa maaohllyaat baaoLatlyaa eka KaolaIt SaalaunaM Aaplaa navaa ‘rajaa raNaIcaa saMsaar’ qaaTlaa
haota. eka ikraNaa dukanaat saKa kamaalaa laagalaa. SaalaunaMhI kuzlasaM p^ikMgacaM kama Garcyaa GarI imaLvalaM
haotM. saMsaaracaM gaaDM AgadI saurLIt caalalaM haotM. tsaM ‘EaImaMtpNaacaM yaoDM KuL’ punha Saalaucyaa [email protected] mauL
Qa$ laagalaM. Saojaarcyaa baaLujavaL gaupcaUp idvasaaAaD pOsao do]na laa^TrIcao AakDo KoLu laagalaI Ana\ manaat
laxaavaQaI baixasaacaI saaonaorI svaPna rMgavau laagalaI ,baaLuhI itcyaa laalacaI svaBaavaacaa fayada Gaot jamaola tSaa
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
Baulaqaapa do}na pOsao ]kLIt haota. ‘dusar\yaavar ivaSvaasalaa %yaacaa kaya-Baaga bauDalaa’ yaa samaqa- ]@tInausaar
baaLu baixasaacao kahI pOsao prspr iKSyaat Gaalau laagalaa.
gaPpa maartaM maartaM maagaM ekda Jaalaolyaa dMgalaIt baaLUcaa baap Garabaahor pDlyaanao ksaa
dMgalaKaorakDUna ksaa maarlaa gaolaa. Aa[-laa SaasakIya madt mhNauna barIca maaozI [email protected] kSaI imaLalaI yaacaa
saaVMt [ithasa baaLUnaM Saalaulaa eokvalaa Ana\ tovhapasauna tr itcaM ivacaarcak` maa~ jara vaogaLyaaca idSaonaM
if$ laagalaM haotM. darava$na kaoNaI BaivaYya saaMgaNaara baajaa$ pMDIt caalalaa tr Saalau %yaalaa Barpur dixaNaa
do]na hat daKvaUna %yaacyaa taoMDUna svat:caM BaivaYya maaozyaa Aaturtonao eoko. pNa jaovhaM %yaacyaa taoMDUna
‘Acaanak QanalaaBaa’ bad\\dla Sabd inaGat nasao maga maa~ tI manaat K+U hao[.
AsaMca ekda eka kuDbauDyaa jaaoSyaanaM itlaa ‘lavakr Acaanak QanalaaBa haoNaar’ AsaM BaakIt itlaa
eokvalaM. SaalaucaM mana AanaMdanaM maaoh$na gaolaM. KuYa hao}na itnaM %yaalaa paoTBar fraL GaalaUna var maaozI dixaNaa
do}na maaozyaa AapulakInaM %yaacaI baaoLvana kolaI haotI.
Saalaucaa ha ]pWyaap kQaItrI saKacyaa kanaavar pDayacaa. saKa itlaa p`omaanaM ivaSvaasaat Gao}na
samajaavauna saaMgao ‘Aga Saalau pOsaa ,Qana daOlat hoca kahI maanavaI jaIvanaat sava-sva naahI. pOSaanao maanaisak
,Aai%mak sauK samaaQaana ,saMtaoYa imaLt tr naahIca ]laT pOSaacyaa hvyaasaapa[- manauYya manaacaM sauK samaaQaanaalaa
hrvauna basatao. manauYyaalaa saMp%tIcaa mad caZlaa ,gava- Jaalaa kI tao prmaoSvarapasaUna ivanmauK haotao. manauYyaanao
%yaacyaa p`Mpcaalaa AQyaai%makta AaiNa prmaaqaa-caI puYTI idlaI tr %yaacaa p`Mpca saufla saMpnna AaiNa saaqaJaalyaaiSavaaya rhat naahI. EaI saMt &anaoSvar maharaja “AvaGaacaI saMsaar sauKacaa krIna ,AanMaMdo BarIna ithI
laaok” mhNatat to kahI ]gaIca naahI. Saalau tUhI pOSaacyaa icaMtot sauKacao idvasa vaayaa Gaalavau nakaosa. zoivalao
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
AnaMto tOsaocaI samaaQaanao rha’ Asaa ]pdoSaIk BaaYaot samajaavaI. pNa saarM palaqyaa GaDyaavar paNaI.
navar\yaacyaa ]pdoSaacaa Saalauvar tILmaa~ pirNaama haot nasao. Aaplaa hoka kayama zoivat tI navar\yaalaa mhNao…
‘Ahao sa#yaa sajanaa ,jara maagacaM Aazvaa ,tumhI janmaBar dusar\yaacyaa darI r> AaTvaavMa ,]paSaI
paoTI idvasa kMzavaavMa ,to kahI naahI. kahI trI yau>I kaZa ,gairbaIcaa ha duYT kaoYa faoDa ,Ana\ pdrI Qana
jaaoDa ,sauKacyaa gaadIvar pDa. ’ Ana\ maga saKacaa baayakaopuZM naa[-laaja hao[-. tao nausataca mauKstMBaasaarKa
basauna rahI.
saKacaa baa daona idvasaa Agaaodr paorakDo Aalaa haota. Sahrat Acaanak ihMsaacaar ]saLlaa haota.
ihMdu mauislama samaajaat toZ inamaa-Na JaalaI haotI. gallaI baaoLat Baaosaka BaaosakIcao p`kar GaDU laagalao. laaokaMcao
mauDdo pDU laagalao. paolaIsa gaaoLIbaarat laaok baLI pDU laagalao. Garabaahor pDlaolyaa laaokaMcaa zava izkaNaa
navhta.
saKacaa baaphI duQaacaI ba^ga AaNaayalaa mhNaUna gaolaa tao prtlaaca navhta. Sahrat ‘kFyau- ’ laagalaa
haota. sava-~ saamasauma JaalaM haotM. sagaLIkDo smaSaana SaaMtta psarlaI. qaaoDM vaatavarNa inavaLlyaavar Saalaucyaa
Aaga`haKatr %yaanaM ‘baap baop%ta AsalyaacaI Kbar’zaNyaat naaoMdivalaI haotI. dusar\yaaca idvaSaI paolaIsaaMnaI
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
Aavaahna kolyaanao tao AaiNa Saalau p`ot AaoLKayalaa gaolao. SaalaUnaM eka dusar\yaaca p`otakDM baaoT daKvauna toca
saasar\yaacaM AsalyaacaM paolaIsaaMnaa saaMigatlaM.
p`ot tabyaat GaoNyaasaazI to dusar\yaa idvaSaI sakaLI gaolao tr to p`ot dusar\yaaca vaarsadaraMnaI AaoLK
pTvauna tabyaat GaotlaM haotaM. saKalaa maa~ paolaIsaaMnaI caaMgalaca vaozIsa QarlaoM. ‘pOSaacyaa laaoBaapayaI KaoTM
saaMgataosa kaya ro || Æ’ ‘qaaMba tulaa gajaaAaDca krtao’Asaa ragaanaM sajjaD dma Barlaa. tsaM SaalaunaM
hvaaladaracyaa hata payaa pDt gayaavayaa k$na maaozyaa imanatvaarInaM navar\yaalaa saaoDvalaM. daoGaM GarI Aalao.
GarI Aalao tr mhatara AaoTyaavar basauna Aaramaat ibaDIcao Jaurko Gaot Qauracao laaoT hvaot saaoDIt haota.
SaalaU Aa|| vaasauna phatca rahIlaI. ‘ho kaya baabaa Æ daona idvasa tumhI haota kuzM Æ’saKanaM ivacaarlaM.
tsaM mhatar\yaanaM Kulaasaa krIt saaMgau laagalaa… ‘AarM| baabaa duQa AaNaayalaa gaolaao tr itkDM hvaa
ekdma Ta[T JaalaI. paolaIsaaMcyaa gaaDyaa rs%yaavar Qaa] laagalyaa ,jamaavaacyaa raoKanao paolaIsaaMcyaa fOrI JaDU
laagalyaa. xaNaaQaa-t rsto inama-nauYya Jaalao. malaa tr kahI saucanaa gaolaMM. naa[laajaanao maI eka Garat Gausalaao
Ana\ saudOvaanao to Gar pavhNyaacaM inaGaala. maga qaaMbalaao itkDMca’. Ana Saalaucyaa svaPnaacaa punha ekda cauraDa
Jaalaa. Jaalyaa p`karanao saKa maa~ jaama vaOtagalaa haota.
ASaatca Saalaucyaa Aa[-nao yao}na zaNa maaMDlaM. tsaa ilaMbaajaInao mhNajao saKacyaa baanaM Garatuna kaZta
paya Gaotlaa. tao gaavaI prtlaa haota. sau+Icaa idvasa mhNauna saKa GarIca haota. daoGaI maaya laokI saaMjacyaalaa
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
gaNaptIcyaa dSa-naasaazI maMidrakDo jaayalaa inaGaalyaa. %yaa raoDnao jaat hao%yaa [[email protected] DaoLyaacao pato lavato na
lavato taoca maagaUna Aalaolyaa maa$tI karcaa [email protected] mhatarIlaa laagalaa. mhatarI raoDvar AadLlaI. mhatarIcaa
paya maaoDlaa.
mhatarIcaa paya maaoDlaa Kra pNa %yaacavaoLI Saalaucyaa naiSabaacaa naaL QanalaaBaaSaI dovaanao jaaoDlaa.
karmaQalyaa daoGaaMnaI ]t$na kaoNaalaa kahI kLayacyaa Aat mhatarIlaa AaiNa Saalaulaa gaaDIt GaatlaM Ana\ Gaa[Gaa[-tca eka maaozyaa ha^spITlaat mhatarIlaa A^DimaT kolaM. mhatarIcaa [-laaja sau$ Jaalaa tSaI %yaaMnaI Gaa[-tca
p^MnTcyaa iKSyaatuna naaoTaMca baMDla kaZlaM. dvaaKanyaacyaa ka]MTrlaa A^DvhaMsa Barlaa Ana\ baakIcyaa naaoTa na
maaojataca Saalaucyaa hatat Tokvalyaa Ana\ Gaa[-nao toqauna saTklao. ho sagaLM Saalaulaa kahI kLNyaacyaa Aatca
GaDlaM. pNa hyaa gaDbaDIt ,QaavapLIt to laaok %yaaMcaI ba`Ifkosa mhatarIcyaa ka^TjavaL ivasa$na gaolao.
SaalaunaM tI gaupcaUp ]GaDUna pahIlaI Ana\ itcao DaoLo idpuna gaolao. tI hjaaracyaa navyaa krkrIt naaoTaMnaI Kccauna
BarlaI haotI. itnao tI ba`Ifkosa lapvalaI. ba^ga GaoNyaasaazI to laaok kaoNa%yaahI xaNaI yaotIla hyaa iBatInao
tabaDtaoba mhatarIcyaa payaacao PlaasTr k$na Gaotlao AaiNa ta%kaL mhatarIlaa toqaUna kaZlao ,Ana\ GarI
AaNalao. ba^gacaa SaaoQa krIt to laaok kovhaMhI Aaplyaa Garapya-Mt paohcatIla hyaa iBatInao va hatI AalaolaI
laxmaI hatcaI jaa] nayao mhNaUna dusar\yaa idvaSaI Balyaa phaTo JauMjaUmauMjaU vhayacyaa Aat AaplaM Garsaamaana
KaolaIbaahor kaZlaM Ana\ SaojaarI pajaarI yaaMnaa kahI kLNyaaAaQaI Sahr saaoDlaM Ana\ AaplaM gaaMva gaazlaM.
Aata gaaMvaI to AanaMdat rahu laagalao . pNa saKa Sahrat jaatao kaya Ana\ daona caar maihNyaatca to
gaaMvaI prt yaotat kayaÆ gahaNa jaimana saaoDvatao kayaÆ ASaI kaya ‘jaadu’ GaDlaI kI saKacaa ekdma kaLca
palaTlaaÆ ASaa Anaok p`SnaaMcaM kaoDM gaaMvakr\yaaMnaa kahI kolyaa }lagaDt navhtM. Saalau AaiNa saKa maa~ yaa
baabatIt maaOna paLuna haoto.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
maa~ eka duparcyaa vaoLI gaavaat ek kar AalaI. kaya GaDtMya ho kLayacyaa Aat karmaQalyaa
itGaaMnaI kaoNaItrI ‘haca saKa’ AsalyaacaM saaMigatlyaanao %yaaMnaI saKalaa gaaDIt Gaaluana naolaM %yaacaa AVaphI
qaaMgap%ta kaoNaalaahI kLt navhta mhNauna saarojaNa hLhLt haoto……
pNa Saalaulaa ‘GabaaD’ imaLalyaacyaa AanaMdanaM manaaomana KuYa haotI. tI itlaa ‘saKacyaa yaa
AphrNa naaT\yaa’ mauLM kaoNaasamaaor }GaD krtaM yaot navhtI. baohaoYaIt saKacaa SaaoQa ksaa Gyaavaa ho kLt
navhto.
-----------x----------
…Aaplyaa
p`itk`IyaosaazI
AaiNa
kqaocyaa
puZIla
BaagaasaazI
saMpk-
saaQaa…
[email protected]
-----------x----------
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
“baa ijaM dI”
BagatvaaDIcyaa XaaLocao jaunao kavaLo maastr saovaainavaR<a hao}na navyaanao iXaxaNa ivaBaagaat iXaxak mhNauna
BagatvaaDIcao XaaLovar naomaNaUk Jaalaolao naivana t$Na tDfdar iXaxak saaopana naamaokr yaacaa “svaagat samaarMBa”
AaiNa jaaNaaro kavaLo maastr yaacaa “inaraop samaarMBa” gaavakr\yaaMnaI ekaca idvaXaI ,ekaca vaoLI Ana\ XaaLot
ekaca rMgamaMcaavar duhorI kaya-k`ma Aayaaoijat kolaa Asalyaanao ‘ekaca dgaDat daona pxaI maarNyaatlaa AanaMd’
sava-jaNa ]pBaaogat haoto. yaoNaaro AaiNa jaaNaaro Asao daoGaohI vyaasapIzavarIla Aapaplyaa naomaUna idlaolyaa
Aasanaavar ivarajamaana Jaalaolao haoto. pihlaa Aaplyaa ‘kma-yaaogaacaI saaMgata’ hao}na jaIvanacak`acaI ivdtIya
pirk`maa puNa- k$na AayauYyaacaI maavaLtI saayaMkaL pazIXaI Gao]na itsar\yaa Ana XaovaTcyaa pirk`maolaa saamaaoro
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
jaaNyaasaazI baahor pDNaar haota. %yaacavaoLI saaopana ‘XaaLocyaa ya&vaodIvar Aaplyaa kma-ya&acaI’ navyaanao
sau$vaat krNyaasaazI ivaVaqaI-dXaa saMpvaUna jaIvanak`maacyaa idtIya gaRhsqaaEamaI p`vaoXa krIt &anadanaacaM piva~
kama krNyaasaazI navyaa ]%saahanao kma-yaaoga xao~at ]trt haota.
vyaasapIzavar basalyaajaagaI saaopana naamaokrcyaa [email protected] maa~ ivacaaraMcaM kahur ]zlaM haotM. DaoLyaapuZM
A#Ka BaUtkaL saakarlaa haota…… saaopana BaUtkaLat hrvaUna gaolaa…
…………………
hIca tI SaaLa. vaIsaok vaYaa-MpuvaI-caa idvasa Asaola.
naohmaIsaarKa GaDyaaLacaa kaTa baaravar Aalaa tsaM kavaLo maastraMnaI Qaaotracyaa saaogyaanaM
caohr\yaavarcaa Gaama puXaIt ‘e || GaMTa vaajavaa ro||’Asaa maaoGama hukUma saaoDlaa tXaI caardaona paorM XaaLocyaa
kaopr\yaat TaMgalaolyaa ‘laaoKMDI faLacyaa GaMTo’cyaa idXaolaa ]QaKlaI Ana ekjaNa jaaorjaaorat GaMTa baD]
laagalaa tao kavaLo maastr AaorDlyaavarca GaMTa vaajavaayacaa qaaMbalaa. hI XaaLocaI ek tasaacaI maQalaI sau+I.
dPtr Mjaagaovarca saaoDUna maulaaMcaa laaoMZa baahor pDo. baahor QaIMgaamastI krayacaI ,ekmaokaMcyaa KaoDyaa kaZayacao
,ek dusar\yaalaa icaDvaayacao. maQalyaa sau+IcaI vaoL saMplaI mhNajao gaumaana XaaLot prtayacaI. tI pacalaa XaaLa
sauTlyaacaI GaMTa vaajalyaavarca baahor pDayacaI.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
XaaLa sauTtovaoLI va sakaLI daonhI vaoLolaa maa~ GaMTa saaonaaracaa saaMDUca vaajavaayacaa. saaMDuhI ‘vagamaa^inaTr’ AaiNa ‘XaaLocaa ibanapgaarI AQa-vaoL capraXaI’Asaa mah%vapuNa- duhorI pdBaar [-maanao[tbaaro saaMBaaLIt
haota. drraoja sakaLI savaa-Mcyaa AaQaI XaaLot yao[-. JaaDlaaoT krI ,kavaLo maastraMcaM Tobala KucaI- saaf krI
,iBaMtIlaa TaMgalaolaa fLa pusaUna zovaI. XaaLa BarNyaacaI vaoL JaalaI mhNajao jaaorjaaorat GaMTa vaajavaayacaa.
GaMTanaad saMpuNa- gaavaat Gaumaayacaa Ana saarI paorM XaaLokDo QaavaayacaI. pMQaravaIsa imanaITat XaaLa BarayacaI.
AMgaat PaaMZraXauBa` XaT- ,[email protected] kaonaobaaja gaaMQaI TaopI ,laala kazI masar[- JauLJauLIt Qaaotr AXaa $baabadar
pohravaatlao kavaLo maastr ]javyaa hatat Qaaotracaa saaogaa Qa$na Ga$na yaqaavakaXa XaaLot yaayacao. XaaLot
sava- Alabaola pahuna p`sannaica<a KucaI-t sqaanapnna vhayacao.
maulaaMvar kavaLo maastr BaarI maayaa krayacao. maulaaMnaa jaIva laavauna iXakvaayacao. ekda maaQava
jyauilayanaaMcaI ‘p`omasva$p Aa[- vaa%salyaisaMQaU Aa[- ’hI kivata maulaaMnaa talaasaurat mhNaUna daKivalaI Ana\
rsaga`hNa iXakvataMnaa %yaaMcao DaoLo Ba$na Aalao. maulaaMcaopNa DaoLo DbaDbauna Aalao haoto. saaopanacyaa DaoLyaasamaaor
AajahI tao p`saMga jasaacyaa tsaa ]Baa raihlaa haota.
daona idvasaapasaUna kavaLo maastr daona maihNyaacaI qaklaolaI fI saaopanakDo maagat haoto. saaopananao Aa[kDo pOsao maaigatlao pNa itcyaakDo navhto. itnaM saaopanalaa saaMigatla ‘XaaLa sauTlyaavar maastr ekTM
Asalyaavar saaMga ,tumhalaa maplyaa Aa[-naM GarI baaolaavalaM mhuna,’ pacacaI GaMTa vaajalaI Ana saar\yaa paoraMcaa GaaoLka
baahor pDlaa Ana Aapaplyaa GarakDo inaGauna gaolaI. kavaLo maastr Ana saaMDU daoGaoca haoto. baaolaavaM kI na
baaolaavaM *yaa ivacaarat toqaoca roMgaaLt haota. kavaLo maastraMnaIca %yaalaa ivacaarlaM ‘ka qaaMbalaasa ro||
saaopanaÆ’ %yaavar [email protected] Aavaajaat saaopana mhNaalaa ‘tumhalaa Aa[-nao GarI baaolaavalaM’. maastr ‘barM ’mhNaalao
tsaa tao GarI Aalaa.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
duusar\yaa idvaXaI sakaLI dPtr Gao]na XaaLolaa inaGaalaa tovhZyaat saaopanacyaa Aa[-nao ,XaovaMtanao
fIsaazI %yaacyaa hatat vaIsa $pyaacaI kaorI krkrIt naaoT zovalaI. naaoT nausatI kDkD Aavaaja krIt
haotI. saar\yaa rs%yaanao tI naaoT nyaahaLIt Ana [tkI navaI naaoT Aa[-kDo kXaI Æ haca ivacaar krIt
paohcalaa. XaaLa sau$ JaalaI haotI. %yaanaM tI GaDI na krta pustkat zovalaI Ana AByaasaalaa laagalaa. %yaacaM
ica<a qaar\yaavar navhtM. DaoLyaasamaaor naaoT naacat haotI. %yaalaa maaoh Anaavar Jaalaa. %yaanaM tI pustkatUna
gaupcaup baahor kaZlaI iktItrI vaoL nyaahaLIt raihlaa hatatlyaa ponaanaM naaoTovar eka kaopr\yaat baarIk
Axarat ‘saao. naa. ’ AsaM ilahIlaM. maQalyaa sau+It naaoT %yaanao kavaLo maastrcyaa hatI saaopivalaI. naaoT
maastrkDo dotaMnaa manaacaa maaoh Aavaronaa Jaalaa pNa kaya krNaar Æ Ana\ %yaalaa Aa[-cyaa va svat:cyaa garIba
pirisqatIcaI tIva`tonao jaaNaIva hao] laagalaI.
Aaz na} vaYaa-cyaa saaopanalaa farsaM AsaM kahI kLt navhtM. pNa Aata %yaacaM mana AkalaI
[email protected] hao] laagalaM haotM.
…………………………………
dha Akra vaYaa-puvaI- XaovaMtacyaa baapanaM [email protected] huMDa do}na baaorgaavacyaa saMBaa naamaokraMXaI XaovaMtacaM
lagna laavauna idlaM haotM. XaovaMta rMgaa$panaM pacapMcavaIsa t$NaImaQyao ]zUna idsaola AXaIca haotI. itcaM
saLsaLNaarM ta$Nya %yaat maaohk saaOMdya- , pahNaara GaayaaL hao]na jaayacaa. saMByaalaa da$caM jabardst vyasana
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
jaDlyaalaM. Aa[-baap ,Baa} ,baihNa Asaa saha maaNasaacaa pirvaar vaaZta. pOsaa purnaa gaolaa. XaovaMtacaa
maanaisak ,XaairrIk CL sau$ Jaalaa. saasarcao ‘maahora]na pOsao AaNa’ mhNau laagalao. pOsao AaNaayalaa maahorI
jaat naahI mhNaUna ~asa k$ laagalao. XaovaMta maUkpNaanaM sahna krIt haotI. navara da$ ip]na Aalaa mhNajao
maarhaNa krayacaa. SaovaMta ha jaaca garIba gaa[-saarKa sahna krIt haotI. manaatlyaa manaat jaLt hotI
,laakDasaarKI vaaLt haotI.
bauQavaar. Aaja baajaarcaa idvasa haota. saMBaa sakaLIca Garabaahor pDlaa tao maQyara~Icyaa
javaLpasa prtlaa tao BaolakaMDt ,JaaokaMDyaa Katca. da$cyaa naXaot tao t||r- Jaalaa haota. XaovaMtalaa
iXavyaa hasaDItca Garat iXarlaa. XaovaMtalaa laaqaaKalaI tuDvalaI ,baDvatca tovhZyaa Apra~I Garabaahor
kaZlaI. Ana ‘pOsao AaNalyaaibagar tulaa yaa Garat jaagaa naahI’ AsaM baDbaDt dar QaaDkna baMd k$na GaotlaM.
vaadLat saapDlaolaa naavaosaarKI itcaI Avasqaa JaalaI. caar maihNyaacaI gaBaa-r XaovaMta [email protected] qaMDIt
ra~Bar daravar pDUna haotI.
Balyaa phaTo kaoMbaDM AaorDlaM. saasaunaM dar ]GaDlaM Ana itcyaa iJaMjyaa Qa$na itlaa ]BaM kolaM , hMDa
[email protected] zo]na ivaihrIvar paNyaalaa ipTaLlaM. AMQaar Ajauna inavaLlaa navhta. XaovaMta qaMDInao kuDkuDt
baadlaInao paNaI kaZt haotI. saMBaanao naomakI vaoL saaQauna paya na vaajavata gaupcaUp pazImaagauna jaa]na tIlaa
ivaihrIt ZklaUna idlaI Ana AMQaarat psaar Jaalaa.
XaovaMta jaIvaacyaa AakaMtanao paNyaat hatpaya maarIt haotI. AayauYya baLkT mhNaUna ivahIrIcyaa
kazalaa kMgaNaIlaa Qa$na jaIva vaacavalaa. p`aNaavar baotlaolaa p`saMga ksaabasaa inaBaavalaa. idvasa inaGaalaa tsaM
gaavaatIla daoGaacaaOGaaMnaI tIlaa baahor kaZlaI Ana maahorI paohcavalaI.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
maahorI sahavyaa maihNyaatca tInaM saaopanalaa janma idlaa. vaYa- ]laTlaM naahI taoca XaovaMtacaa baap
[hlaaok saaoDUna gaolaa. Aa[- tr Agaaodrca svaga-vaaXaI JaalaI haotI. Baa}BaavajayaaMnaa XaovaMtacaI hI nasata
]zazova nakaoXaI JaalaI haotI. Garat nausa%yaa kTkTI sau$ Jaalyaa hao%yaa. ‘[kDo AaD itkDo ivahIr’AXaI
XaovaMtacaI gat JaalaI haotI. maahorI BaavaakDo inaBaava laagaNyaacaI AaXaa saMplaI. saasarI p`aNaacaI XaaXvatI
navhtI. ]BaM AayauYya raxasaI Aak`aL ivak`aL $p QaarNa k$na tIcyaapuZM ]BaM zaklaM haotM. [-valyaaXaa
saaopanacyaa maaoh maayaonao itcaa Aa%mah<aocaa maaga-hI baMd kolaa haota. naa[laajaanao tI gaavaatca vaogaLM Gar k$na
inaraQaar va inaraiEatacaM jaIvana kMzIt rahu laagalaI haotI. maaolamajaurI k$na jagat haotI.
………………………………
daona idvasa Jaalao saMQyaakaLcao saha vaajalao haoto. XaovaMta GarIca haotI. saaopana nauktaca XaaLotuna
Aalaa haota. tovhZyaat kavaLo maastr Garat iXarlao. tsaM XaovaMtanao saaopanacyaa hatI vaIsaacaI naaoT dot %yaalaa
duQaba^ga ,saaKr AaNaayalaa dukanaat ipTaLlaM. fI Barayalaa idlaolyaa naaoTosaarKIca hI naaoT pNa kaorIQak
pahuna tao AaXcaya-cakIt Jaalaa vaaTanao caalata caalata tao tI naaoT nyaahaLUna baarka[-nao pahu laagalaa Ana %yaa
naaoTovar %yaalaa %yaanao ilahIlaolaI ‘saao. naa. ’hI AxarM idsalaI Ana fI mhNauna idlaolaI naaoT Ana hI naaoT ekca
AsalyaacaI %yaacaI Ka~I pTlaI. hI naaoT punha Aa[-javaL AalaI kXaI Æ *yaa eka p`XnaanaM %yaacaM DaokM
paoKrayalaa sau$vaat kolaI Ana Aaplyaaca ivacaarat gaurfTlaM. ivacaar k$na k$na %yaacaa maoMdu baQaIr Jaalaa.
jasajasaa tao ivacaar k$ laagalaa tsatsaM %yaalaa ekok kaoDM ]lagaDU laagalaM. kavaLo maastr to Aa[,Ana Gar to XaaLa Ana XaaLa to prt Gar vhayaa kavaLo maastr AXaI ek p`dixaNaa puNa- k$na puZcyaa
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
p`dixaNaolaa tI naaoT inaGaalaI haotI ho %yaanao manaaomana AaoLKlaM haotM. Aata %yaa naaoTocyaa pirk`mao caI punaravaR<aI
hao[-la ka Æ *yaa ivacaaranao %yaacyaa [email protected] Baugaa Jaalaa haota.
maastrivaYayaI %yaa%yaa manaat GaRNaa inamaa-Na JaalaI haotI pNa maastrvar %yaacaI inataMt EaQda haotI.
caaOqyaa [ya<yaot iXakt Asalaolaa saaopana Aata vaaZNaar\yaa vayaabaraobar bauQdInaohI vaaZlaa haota. svaBaavaanao
saalasa Asalaolyaa saaopanacyaa haDImaaXaI Aa&aQaarkpNaa Ana kYTaLUpNaa iBanalaa haota. vagaa-t huXaar
Asalaolyaa saaopanavar maastrcaIhI ivaXaoYa maayaa haotI.
saaopanalaa maastrcaa manaatlyaa manaat Kup raga yao[- pNa tao kQaI maastrlaa cakar XabdanahI baaolalaa
navhta. nausata manaatlyaa manaat Qaumasat rahI.
kavaLo maastrcyaa Aata XaovaMtacyaa GarI vaoLI AvaoLI cakra vaaZlyaa hao%yaa. gaavaat maaNasaM baayaa
[email protected] Aavaajaat kujabaujaU laagalao. caMpavaaNyaacaM GarI yaoNaM ,kQaI kQaI tlaazyaacaa GarI tL pDNaM *yaamaagacaM
gauZ ]klau laagalaM. gaavatlao laaok ‘raMD’ ‘rKola’ ‘baaijaMdI’ AXaa saucaola tI saMbaaoQanaM XaovaMtalaa bahala k$
laagalao. gaavaatlaI paorMTaorM baI saaopanalaa ‘baarbaaPyaa’ ‘ibanabaapacaa’AsaM mhNaUna ihNavau laagalaI. saarM gaava
XaovaMtacyaa ‘baaijaMdopNaa’ baabat kucakUcat haotM. XahaNaI ,p`itYzIt maaNasaM ‘*yaa baaijaMdInao tr gaavaacaI [jjat
vaoXaIlaa TaMgalaI’ mhNauna kurkU$ laagalaI. baayaabaapDyaa ‘*yaa gaavaBavaanaIcaM taoMD pahu na[’ mhNauna XaMK k$
laagalyaa.
XaovaMtalaa [jjatIcaI caaD navhtI. k$na BaagaNyaasaarKM navhtM. tI baomauva-tpNao vaagat haotI.
itcyaa ‘baaijaMdopNaanaM’ kLsa gaazlaa haota. gaava itlaa Aata ]GaD ]GaD “baaijaMdI” mhNauna saMbaaoQau laagalaM.
saaopanalaa ho saarM sahna hao[-naa gaolaM. Aa[-laa kahI baaolaNyaa[tpt %yaalaa saahsa navhtM. manaatca tao
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
घबाड
मच्छिंद्रनाथ माळी
jaLfLt haota. Aa[-cyaa badfOlaI vaagaNyaacaI %yaalaa ikLsa vaaTu laagalaI. laaokaMcyaa ]phasakark Taocauna
baaolaNyaanaM tao du:Kavalaa gaolaa.
AKor ek idvasa ra~Icyaa AMQaarat tao kaoNaalaa kahI na saaMgata Gar saaoDUna inaGauna gaolaa.
AMQaaratca %yaacao paya Xahracyaa idXaonao gatImaana Jaalao %yaabaraobarca [email protected] ivacaaraMcaM cak` vaogaanao if$
laagalaM. %yaacyaa manaanaM inaraXaavaadI ivacaar JaTkuna Taklao va to ‘navyaa AaXaavaada’kDo Qaavau laagalaM.
ra~Icyaa gaDd AMQaaratcyaa gaBaa-tunaca ‘]nmaoYaI ]Ya:kaL’caa ]dya haotao. ‘jaunyaacaa naaSa hao]na navyaacaI
inaima-tI haoNaM’ha saRYTIcak``acaa inayamaca Aaho. maatIcyaa gaBaa-t baIja $jauna kujaUna naYT haoto Ana %yaatunaca
caOtnyamaya nava AMkuracaa janma haotao. paNyaacaI vaaf hao]na to laaop pavalyaavarca QartIlaa saujalaama sauflaama
banaivaNaar\yaa “AmaRt QaaraMcaa” vaYaa-va krNaar\yaa pyaaoQaraMcaI ]%p<aI haoto. kYTaMcao DaoMgar caZuna par
kolyaaiXavaaya yaXaacaI maalaa gaLyaat pDt naahI.
……………………
AXaa Anaok p`orNaadayaI ivacaaraMnaI inaraXa Jaalaolyaa saaopanalaa navaI AaXaadayak p`orkdRYTI inayatInao
p`dana kolaI mhNaunaca ‘AnaaqaaEamaat daKla Jaalaolaa saaopana naamaokr BagatvaaDIcaa iXaxak hao}naca baahor
pDlaa’ Ana\ Aaja ‘sa%kar samaarMBa p`saMgaI’ kavaLo maastr XaojaarI basalaa haota………
-----------x----------
ई साहित्य प्रहिष्ठान
www. esahity. com
ई साशहत्य प्रशतष्ठान
वाचन हा एक चाांगला टाईमपास आहे. त्यात
वेळ िंातो. पण वाचन हा के वळ
टाईमपास नाही. आशण “वेळ” हा “घालवण्या”साठी नाही. आपण वाचत असतो तेव्हा आपण
घडतही असतो. पुस्तकाांतले िब्द आपले शिंन्नी हतोड्याचे काम चोख बिंावत असतात.
मनावर सांस्कार होत असतात. त्यामुळे वाचन करणारा समािं आशण शनव्वळ पोटाथी
समािं याांछयात फ़रक असतो. ददसतो. िंाणवतो.
त्यातून िब्द िंर मातृभाषेतून असतील तर त्या शिंन्नीला धार येते. हातोडी िंोमदार
होते. मनावर होणारे पररणाम आशण सांस्कार अशधकच गडद असतात. म्हणून मराठीत
वाचन सांस्कृ ती रुिंवायची आहे. वाचनाची आवड िंोपासायची आहे. वाचनाची वृत्ती,
वाचनाचा िंांद फ़ु लवायचा आहे. एकट्यादुकट्या व्यक्तीत नाही. मराठीछया कोट्यवधी
सािराांत मराठी वाचनाची गोडी शनमावण करणां आशण त्याचां िंांदात रुपाांतर करणां हे आमचां
ध्येय आहे. आशण त्यासाठी माध्यम आहे इां टरनेट.
एक गोष्ट सत्य आहे. अगदी रुस्तमातला रुस्तम वाचक आपलां पशहलां पुस्तक शवकत
घेत नाही. कधी भॆट म्हणून, कधी घरात पडलेल.ां कधी िॆिंारून. कधी वाचनालयातून.
त्याछया हातात शवनामूल्य पुस्तक पडतां आशण तो वाचतो/वाचते. मग िंसिंिी गोडी लागत
िंाईल तसतसां ककमतीची पवाव न करता पुस्तक शमळवून वाचायला लागतो. पण ही गोडी
पेरावी लागते. म्हणून आम्ही शवनामूल्य पुस्तकां दर आठवड्याला शनमावण करून पाठवत
असतो. या अशभयानात आम्हाला लेखकाांचां खुप पाठबळ आहे. अनेक चाांगले चाांगले लेखक
आपली उत्तम दिंावची पुस्तकां आम्हाला शवनामूल्य उपलब्ध करून देतात. म्हणून तर आम्ही
आपल्याला उत्कृ ष्ट पुस्तकां शवनामूल्य देऊ िकतो. शवनामूल्य आहे म्हणून काहीतरी साधांसुधां
देत नाही. बािंारात पैसे देऊनही शमळणार नाहीत अिी उत्कृ ष्ट दिंेदार भारी पुस्तकां आम्ही
शवनामूल्य देऊ िकतो ती के वळ आमछया लेखकाांछया कृ पेने.
ई साशहत्य प्रशतष्ठान हे व्यासपीठ नवीन मराठी साशहशत्यकाांसाठी आशण वाचकाांसाठी
ई पुस्तकाांचे दालन घेऊन उभे ठाकले आहे. लाखो वाचकाांपयंत ही पुस्तके शवनामूल्य
शवतरीत करायला सुरूवात के ली आहे. इां टरनेटवर मराठी भाषेतील साशहत्य लोकशप्रय
करण्याची चळवळ शहरररीने पुढे नेली. कशवता, कथा कादांबऱ्या आशण गांभीर शवषयाांवरची
पुस्तके प्रकाशित के ली. दोन लाख रशसकाांपयंत हे दिंेदार साशहत्य शवनामूल्य पोचवले.
शवनामूल्य. हे एक भव्य काम सुरू आहे. नव्या प्रशतभा, नवे लेखक, नवीन शनर्ममती. मराठीत
एक नवा अध्याय शलशहला िंात आहे. ही नुसती सुरुवात आहे. लेखकाांचां पाठबळ िंर असांच
शमळत राशहलां तर फ़ार मोठी झेप घ्यायची मशनषा आहे.
ई साशहत्य प्रशतष्ठानछया वेबपेिंवर सातत्याने नवनवीन भर पडत असते. आपण
पहाता ना? नवीन सुमारे तीस पुस्तकां लवकरच येत आहेत. सगळीच तुम्हाला हवी असतील
तर सांपकावत रहा. VIP सभासद बना.
VIP सभासद बनणां अगदी सोप्पां आहे. आपल्या ओळखीछया दहा लोकाांचे मेल आय
डी कळवा आशण बना VIP सभासद.
एका दमात तीन कामां. पशहलां म्हणिंे तुम्ही VIP सभासद बनता. ज्या दहा लोकाांना
तुमछयामुळे फ़्री पुस्तकां शमळतात ते खुि होतात. आशण यातून तुम्ही मराठी भाषेछया
सांवधवनाला अमूल्य असा हातभार लावता. आहे ना : एक दम : तीन कामां.
सांपकव साधा : [email protected]
ही सेवा पूणवपणे शनःिुल्क आहे. त्यामुळे आपले शमत्र आपल्यावर खुि होतील. शिवाय
आम्ही ही खात्री देतो की या ई मेल्सचा वापर फ़क्त आशण फ़क्त मराठी साशहत्य
पाठवण्यासाठीच के ला िंाईल. इतर कसल्याही िंाशहराती पाठवून त्याांना त्रास ददला िंाणार
नाही. तेव्हा लवकरात लवकर आपल्या माशहतीतल्या दहा ककवा अशधक मराठी सािराांचे ई
मेल पत्ते आम्हाला द्या.
आपल्या पत्राची वाट पहात आहोत.
धन्यवाद
आपले नम्र
टीम ई साशहत्य प्रशतष्ठान