Bidrag vägsamfälligheter

Sida
Tjänsteskrivelse
Datum
2015-06-02
1(2)
Tn/2015:77
432 Gator/vägar, underhåll enskilda
Tekniska förvaltningen
Monica Söderlund ,0550-858 65
[email protected]
Bidrag vägsamfälligheter
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att särskilt driftsbidrag för vägsamfälligheter
utbetalas med 10 % av Trafikverkets bidragsberättigade belopp.
Sammanfattning
Kristinehamns kommun lämnar årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade
enskilda vägar inom Kristinehamns kommun. Den kommunala delen av
driftbidraget betalas ut efter Trafikverkets beslut utan att väghållaren behöver
göra en ansökan till tekniska nämnden.
Trafikverket har nu infört ett nytt bidragssystem med ny beräkningsmodell för
det statliga årliga driftbidraget till enskild väghållning. Den nya
beräkningsmodellen bygger på klimatzoner, trafikklass och slitlager och innebär
att bidrag beräknas lika i hela landet, vilket ger bättre förutsättningar för rättvisa
och likabehandling. Tekniska nämnden upphävde 2015-04-20 beslut Tn § 49
2009-08-31 eftersom det nya beräkningssystemet inte rymdes i budgeten och
beslutade att 2015 års utbetalningar sker enligt förra årets beviljade bidrag och
med samma summor.
I Kristinehamns kommun finns 95 bidragsberättigade vägsamfälligheter varav
24 får sänkt bidrag från Trafikverket med 500 kr eller mer. 27 får höjt bidrag
med 500 kr eller mer, ett tiotal får höjt med 10 000 kr eller mer och 44 får
ungefär samma bidrag som förut.
Förvaltningen har jämfört hur andra kommuner hanterat bidragsfrågan och
nedan följer ett urval av kommuner i Sverige. Många kommuner har sedan
länge avskaffat kommunalt bidrag.
Karlstad, Arvika
Kommunen driftar en del enskilda vägar genom
avtal och är bidragsmottagare av statsbidragen.
Årjäng, Mariestad
Bidrag till vägar med statsbidrag avskaffades 2014
Hagfors
1,15 kr/meter
KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress
Tekniska förvaltningen
681 84 Kristinehamn
E-post
[email protected]
Besöksadress
Uroxen
Kungsgatan 30
Telefon
0550-880 00 vx
Fax
0550-10590
Bankgiro
110-0213
Organisationsnr
212000-1868
2
Götene
15 %
Sunne, Nora, Köping,
Katrineholm, Söderhamn
10 %
Sigtuna
5%
Förvaltningen har försökt komma fram till en rättvis bedömning och anser att
bidragets storlek bör vara 10 % av Trafikverkets bidragsberättigade belopp.
Beslutsunderlag
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-06-02
Skickas till
Gatuchef
Trafikhandläggare
Andreas Rudsvik
Förvaltningschef
Monica Söderlund
Trafikhandläggare