För att veta mer, läs den här foldern!

Uppdrag:
Skyddsombud
Transport är ett fackförbund inom LO. Förbundet bildades 1897 och har cirka 63 000 medlemmar som arbetar
inom åkeri, lager och terminaler, bevakning, stuveri, tidnings- och reklamdistribution, flygunderhåll, taxi, gummiverkstäder, bränslehantering med flera branscher.
Mer om Transport, vad vi gör och vad vi tycker hittar
du på transport.se
Du kan även nå oss på: facebook.com/transportfacket
och på twitter: @transport
Svenska Transportarbetareförbundet
transport.se
Tr
ansp
t
r
o
Elevmedlemskap – för dig som vill ha koll på arbetslivet
Bli skyddsombud på din arbetsplats
Vill du förbättra arbetsmiljön på din arbetsplats? Gör som många andra
transportare – bli skyddsombud!
I en bra arbetsmiljö har riskerna att utsättas för ohälsa eller olycksfall
begränsats till ett minimum. En bra arbetsmiljö innebär också att du är
delaktig i besluten om ditt jobb och din arbetsplats. I arbetsmiljölagen står
det att arbetet ska ge möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling,
samarbete, självbestämmande och ansvar.
Är det så på ditt jobb – eller skulle du vilja att det vore så? Som skyddsombud har du alla möjligheter att påverka.
Så utses skyddsombudet
Ett skyddsombud ska utses på alla arbetsplatser med minst fem anställda,
men man kan även utse skyddsombud vid mindre arbetsplatser. Skyddsombud utses av Transports lokalavdelning och uppdraget gäller normalt
tre år i taget. Inom Transport finns det också 36 heltidsanställda regionala
skyddsombud som stöttar skyddsombuden och stärker arbetsmiljöarbetet
på mindre arbetsplatser.
Vad gör ett skyddsombud?
Som skyddsombud är du de anställdas
representant i arbetsmiljöfrågor. Din
viktigaste uppgift är att samverka med
arbetsgivaren i arbetsmiljöarbetet och,
om det behövs, agera för att förhindra
ohälsa och olycksfall. Du ska också vara
med i planeringen av förändringar som
kan påverka arbetsmiljön. Det kan röra
nya eller ändrade arbetslokaler eller
anordningar, förändringar av arbetsmetoderna eller användning av farliga
ämnen.
Transport strävar
efter en nollvision för
antalet döda i arbetslivet. Alla ska komma
hem efter jobbet. Var
med i det arbetet – bli
skyddsombud!
Dessutom har du inflytande över hur arbetet organiseras: arbetstempot i
olika arbetsuppgifter, förekomsten av ensamarbete, arbetstidens längd,
förläggning med mera.
Om något händer som gör att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara
för liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att stoppa arbetet omedelbart.
Utbildning och information
Arbetsmarknadens parter (fackförbund och arbetsgivare) är tillsammans
ansvariga för att skyddsombuden får tillräcklig utbildning för att kunna
sköta sina uppgifter på ett bra sätt.
En stor del av utbildningen sköts inom samarbetsorganen TYA (Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd), BYA (Bevakningsbranschens arbetsmiljönämnd) och TAN (Tidningsdistributörernas arbetsmiljönämnd) som till
hälften ägs av facket och till hälften av arbetsgivarna.
Du ska få utbildningen så snart som möjligt efter det att att du tillsatts som
skyddsombud. Under utbildningstiden behåller du din lön och arbetsgivaren får ersättning för att täcka kostnaderna.
Skyddsombudets rättigheter
Skyddsombud har enligt arbetsmiljölagen också rätt till den ledighet som
behövs för uppdraget med bibehållen lön och andra anställningsförmåner.
Dessutom är skyddsombud fackliga förtroendemän enligt förtroendemannalagen.
Skyddsombud ska ges bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag, och
ska självklart ha samma arbetsvillkor som andra anställda, under och efter
uppdraget.
Du behövs!
Det är du och dina kollegor som bäst vet vad som behöver förändras
på er arbetsplats. Om du är intresserad av att bli skyddsombud, ta
kontakt med din Transportavdelning!
Du kan även ringa Transport på direkten och få prata direkt med ett
regionalt skyddsombud, 010-480 30 00, 08.00 –18.00 måndag till
fredag.