För att anlägga en avloppsreningsanläggning krävs ett tillstånd för

För etablering av avloppsreningen har kommunen beslutat att genomföra en
tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9 kapitel – hur går det till?
Innan prövningsprocessen är
det viktigt att utesluta olika
avloppsreningsalternativ
Vägvalsutredning
Vägvalsutredningen innebär
bland annat att valet av
reningsteknik liksom
lokaliseringen av
reningstekniken ska ske efter
utredningar av möjliga
alternativ. När det gäller
teknikval och lokalisering gäller
generellt att ett val bör ske
efter beaktande av följande
aspekter:
• Omgivningspåverkan
genom utsläpp till mark,
vatten och luft
• Omgivningspåverkan
genom lukt, buller, trafik
mm.
• Energi-, resurs- och
markanvändning
• Kostnader för investering,
drift och reinvesteringar
Den reningsverksteknik som
sammanvägt är fördelaktigast
kommer att förordas och vara
presenteras som
huvudalternativ i ansökan om
miljötillstånd.
Prövning om tillstånd för miljöfarlig verksamhet sker hos miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Falun
MKBprocess
Sökanden
upprättar MKB
och ansökan
Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ett dokument som utgör ett
beslutsunderlag. Den ska beskriva de direkta och indirekta effekter
som den planerade verksamheten kan antas medföra på människors
hälsa, miljön och hushållning med naturresurser.
MittSverige Vatten kontaktar
(på uppdrag av Nordanstigs
kommun) länsstyrelsen om
samråd – Myndighetssamråd
Efter myndighetssamrådet
kallas allmänhet och övriga
intressenter till ett fortsatt
samrådsmöte
Genomförande av samråden
och de synpunkter som
framkommer där
sammanfattas och beskrivs i en
så kallad samrådsredogörelse.
Denna biläggs
tillståndsansökan.
MKB:n är ett verktyg för att
bästa möjliga plats eller sätt
att bedriva verksamheten
alternativt vidta en åtgärd på.
En ansökan ska enbart
behandla det alternativ som
verksamhetsutövaren avser
söka tillstånd för, dvs. en
MKB upprättas före ansökan
för att finna detta alternativ
Tillståndsprocess
Sökanden skickar ansökan och
MKB till länsstyrelsen,
Miljöprövningsdelegationen.
Länsstyrelsen skickar vidare till
miljökontoret för att fråga om
handlingarna bör
kompletteras. Tidsåtgång minst 2 veckor
Länsstyrelsen begär in kompletteringar från sökanden om detta
behövs.
Sökanden skickar in efterfrågande uppgifter så ansökan
blir komplett
Länsstyrelsen kungör ansökan
och MKB – remisstid är 4 veckor
Sökanden ges tillfälle att yttra
sig med anledning av de
synpunkter som eventuellt
kommit in.
Länsstyrelsen , miljöprövnings-delegationen godkänner MKB:n
och skriver tillståndsbeslut.
Beslut fattas normalt inom 3-5
månader efter det att en
komplett ansökan lämnats in.
Tillståndsbeslut
När beslutet är färdigt
annonseras i ortspress att
sökanden fått ett tillstånd till
miljöfarlig verksamhet.
Beslutet finns tillgängligt för
allmänheten. Besvärstid är
normalt 3 veckor. De som
berörs av beslutet kan under
denna tid överklaga beslutet
hos miljödomstolen.
Naturligtvis kan även
sökanden överklaga beslutet
inom denna tid. Om beslutet
inte överklagas vinner det
därefter laga kraft.