(Tillstånd till) Uthyrning av

Sid 1 (1)
ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL
UTHYRNING AV BOSTADSRÄTTSLÄGENHET
Nr:
Bostadsrättsförening
Namn:
Leoparden 5
Orgnr:
769611-5687
Bostadsrättshavare/
sökande
Namn:
Personnr/orgnr:
Namn:
Personnr/orgnr:
Adress:
Lgh nr:
Föreslagen
hyresgäst
Namn:
Personnr/orgnr:
Antal medl i hushållet:
Nuvarande adress:
Telefonnummer:
Referens:
Telefonnummer:
Skäl och övriga
upplysningar
Hyrestid
Från och med:
Bostadsrättshavarens adress
under
uthyrningstiden
Ansökan och
förbindelse
Adress:
Till och med:
Telefonnummer:
Bostadsrättshavaren ansöker härmed om tillstånd att hyra ut lägenheten till den föreslagna hyresgästen.
Bostadsrättshavaren förbinder sig att med hyresgästen träffa avtal om avstående från besittningsskydd till lägenheten enligt 12 kap. 45 a §
jordbalken vid hyresförhållande som överstiger två år. Överstiger hyresförhållandet fyra år ska avståendeavtalet dessutom godkännas av
hyresnämnden. I sistnämnda fall ska hyresavtal mellan bostadsrättshavaren och hyresgästen göras beroende av att hyresnämnden godkänner
avståendeavtalet.
Bostadsrättshavaren ansvarar för att hyresgästen informeras om bostadsrättsföreningens stadgar och ordningsföreskrifter.
Ort/datum:
Bostadsrättsföreningens
beslut
Ansökan beviljas
Bostadsrättshavare:
Ansökan avslås
Ansökan beviljas för tiden
För beviljat tillstånd gäller följande villkor:
Anledning till att ansökan har avslagits:
Ort/datum:
Firmatecknare:
Firmatecknare:
Fastighetsägarna Sveriges formulär 1051 upprättat 1997. Reviderat 2006 och 2011. Eftertryck förbjuds.