Untitled - Landskrona

1(2)
Stadsledningskontoret
Datum
Er Referen s
2015-08-24
Landskrana sIad
Handläggare
Vår Referen s
Boel Kvist
201511931
Nä mnd
Datum
Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott för
2016
Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap. 7 § kommunallagen (1991 :900) bestämmer kommunfullmäktige
när ordinarie sammanträden ska hållas. Detta innebär att kommunfullmäktige
ska bestämma antalet sammanträden och vid vilka tidpunkter dessa ska äga
rum. Vidare framgår av 5 kap 64 § samma lag att fullmäktiges arbetsordning
ska innehålla föreskrifter om bl.a. när sammanträden ska hållas. Regler om
detta har tagits in i 5-7 §§ arbetsordningen för kommunfullmäktige i Landskrona. I 5 § första stycket framgår att kommunfullmäktige håller ordinarie
sammanträde varje månad utom i juli och augusti samt att kommunfullmäktige
för varje år bestämmer dag och tid för sammanträdena.
Enligt 6 kap 18 § kommunallagen (199 1:900) bestämmer nämnderna tid och
plats för sina sammanträden. I kommunstyrelsens reglemente 20 § anges att
kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen
bestämmer.
Av 26 § femte stycket i kommunstyrelsens reglemente framgår att
kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder på dag och tid som utskottet
bestämmer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att
fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsens arbetsutskott under år 2016 enligt stadsledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att
fastställa sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsen under år 2016 enligt stadsledningskontorets förslag.
Landskrona stad
Stadshuset
261 80 Landskrona
Besöksadress Drottnin ggatan 7
Tfn041 8-470081
Fax 0418-473400
BOEL.K v [email protected] landskrona.sc
www.landskrona.sc
Bankgiro 868 -6123
Plusgiro 12345-5
Org.nr 212000-1140
2(2)
Kommunstyrelsen fOreslår kommunfullmäktige besluta att
fastställa sammanträdesdagar och tider for kommunfullmäktige under år 2016
enligt stadsledningskontorets fOrslag.
Ärendeberedning
Under de senaste åren har sammanträdesplanen utfonnats utifrån att
sammanträden med kommunstyrel sens arbetsutskott hålls måndagar,
kommunstyrelsen torsdagar och kommunfullmäktige måndagar ca två och en
halv vecka efter kommunstyrel sen. Med utgångspunkt från detta har
stadsledningskontorets juridiska avdelning upprättat ett fOrslag till
sammanträdestider for 2016, se bilaga. Samråd har skett med
kommunfullmäktiges ordforande Gunlög Stenfelt (FP) och kommunstyrelsens
ordforande Torkild Strandberg (FP). En samordning med ekonomiavdelningen
har även skett for att säkerställa att sammanträdestiderna hannonierar med
styrmodell ens tidplan. l möjligaste mån har hänsyn tagits till kända
helgdagar/klämdagar och lov samt Region Skånes fastställda
sammanträdestider for 20 16, for att så många ledamöter och ersättare som
möjligt från de olika nämnderna ska kunna närvara vid sammanträdena under
året. När personalutskottet har beslutat om sammanträdestider for 2016
kommer dessa att läggas till som en egen kolumn i översikten for 2016.
Sammanfattning
Mot bakgrund av ovanstående foreslår stadsledningskontoret
kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrel sen besluta enligt lämnat
forslag ovan.
Bilagor
ST ADSLEDNINGSKONTORET
SL,,,<-n
-Tf. Stads ire tör
Utredningschef
SAMMANTRÄDESDAGAR
Kommunstyrelsens
OCH SAMMANTRÄDESTIDER
ÅR 2016
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Torsdagar
Måndagar kl 18 00
arbetsutskott
Måndagar
kl 09 00-15 00
2015-12-14
kl 10 OO
2016-02-01
2016-01-14
(faststa/ll 2014)
(fastställt
2014)
2016-02-01
2016-02-1 1
2016-02-29
2016-03-07
2016-03-17
2016-04-04
(årsredovisning 2015)
(årsredovisning 2015)
(årsredovisning 2015)
2016-03-29
2016-04-07
2016-04-25
2016-05-02
(kvartalsrapport 1 2016)
2016-05-12
(kvartalsrapport 1 2016)
2016-05-30
(kvartalsrapport 1 2016)
2016-05-23
2016-06-02
2016-06-22
(fastställt 2014)
obs! tisdag
(fuiimäktigeplan
budget 2017)
2017-2019
med
2016-07-25
(fuilmäktigeplan
budget 2017)
2017-2019
med
2016-08-04
(Om KF sammanträder
22/8)
2016-08-08
(fulimäktigeplan
(obsl onsdag
2017-2019
2017)
2016-08-22
(Om KF sammanträder
22/8)
(Vidbehov)
2016-08-18
(besiktningsresa)
2016-08-29
(delårsrapport 2016)
2016-09-08
2016-10-03
2016-10-13
2016-10-31
2016-10-31
2016-11-10
2016-11-28
2016-1 1-14
(nämndplaner för kännedom)
2016-1 1-24
(nämndplaner för kännedom)
2016-12-12
(kvartalsrapport
(kvartalsrapport
2016-12-19
3 2016)
(delårsrapport
2017-01-12
2016-09-26
2016)
(delårsrapport
3 2016)
2017-01-30
2016)
kl. 09)
med budget