Satsning på kvalitet en ljus idé

Medlemsträffar i Syd
SÅ Syd arrangerade
medlemsträffar med intressant
agenda. SIDAN 19
Transportsäkerhetskonferens 2014
Vill transportköpare verkligen
betala för kvalitet? Läs mer i
reportaget på sidorna 15-17.
Sveriges Åkeriföretag arrangerade den 20 november
sin tolfte Transportsäkerhetskonferens, denna gång i
Malmö! SIDAN 8-9
ÅKERISYDNYTT
TIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG REGION SYD #4 2014
Satsning
på kvalitet
en
ljus
idé
Certifiering ledde till ökad
lönsamhet för Närkefrakt
Transportsäkerhetskonferens 2014
Medlemsträffar
med SÅ Syd
HÅLL DIG UPPDATERAD: WWW.AKERI.SE
För vägen framåt
Upp till
2%*
längre med
miles diesel
Under namnet miles fortsätter vi utveckla och leverera hög kvalitet
på våra drivmedel. Ett exempel är miles diesel som innehåller ett
multifunktionellt additiv. Det ger en effektivare förbränning och därmed upp till 2% lägre förbrukning.*
Är du kund hos oss och tankar vår diesel regelbundet
så drar du nu nytta av miles diesels goda egenskaper.
miles diesel ger helt enkelt mer värde för pengarna.
Läs mer på statoil.se/miles
*Vilken faktisk påverkan miles® diesel har på bränsleförbrukningen som kan uppnås i det enskilda fallet beror på
fordonet, körstil och körförhållanden. Läs mer om miles® diesel och våra testresultat på statoil.se/miles
Fortsatt stolt,
trots allt
Jag har alltid varit stolt över min C-behörighet på körkortet. Dock har min stolthet fått sig en törn med domen från Sundsvalls tingsrätt, som friade den makedonska föraren med förfalskat körkort.
Domen blir också en symbol för en svår situation i åkerinäringen. Vi är hårt
utmanade av europeiska företag och chaufförer. Dagligen konkurrerar vi med
företag som har en helt annan kostnadsbild. Eftersom det ekonomiska konkurrensläget är svårt är det desto viktigare att juridiken håller måttet.
Den 26 november kom så beslutet om sanktionsavgifter för otillåten cabotage
samt om möjlighet till klampning. Inför beslutet har SÅ arbetat intensivt med
flera av trafikutskottets ledamöter samt dess ordförande Karin Svensson Smith. I
riksdagsdebatten hördes många av våra åsikter, t ex om det orimliga i 24 timmars
begränsningen samt att polis- eller tulltjänsteman själv ska få besluta om ingripande vid klampning.
Hårdare lagstiftningen är inte tillräckligt för effekt. Hela rättskedjan måste
hålla: Trafikpolis, åklagarmyndighet, domstol. Här behövs krafttag från politiker
och myndigheter.
Därför har vi till den 12 december bjudit in Karin Svensson Smith tillsammans
med berörda myndigheter till ett rundabordssamtal. Syftet är att sätta tryck inför verkställigheten av dessa nya regler.
Det är massor av nya förutsättningar för
att bedriva åkeriföretag. Invanda strukturer i omvärlden gäller inte längre. Nyval,
nytt regelverk, fallande oljepris, stigande
pris på RME, förväntningar att köra mer
miljöeffektivt, ökade kompetenskrav, krav
på kostnadseffektivitet, rationaliseringar, ny teknik och tuffare konkurrens.
Och med det jag har bestämt
mig. För att fortsätta vara stolt över
min C-behörighet. Det ska inte
någon få ta ifrån mig! Att vara en
del av åkerinäringen är att bära en
av samhällets viktigaste funktioner.
Det gör mig stolt att tillhöra åkerinäringen.
Sveriges Åkeriföretag är exklusivt för dig. Vi debatterar och påverkar din värld.
NYHETER4-5
Arbetsmiljöverket skärper föreskrifter för truckar och bakgavelliftar. 4
Tyngre och längre fordon. 4
Ny politisk karta i riksdag och
regering. 5
Nedtonad roll för funktionskrav. 5
PRESS & PÅVERKAN
6-7
Långsiktigt arbete ger resultat. 6
Vi har träffat... 6
Åkeribarometern. 7
NYHETER8-9
Rekordmånga deltog i Transportsäkerhetskonferens 2014. 8-9
MEDLEMSNYTT12-14
Företagskontroller. 12
Social dumping. 12
Medlemsfakturan 2015. 13
FRÅGA EXPERTEN
13
Vilka regler gäller vid förnyelse av
ADR-intyg? 13
REPORTAGE15-17
Kvalitet som lönar sig. 15-17
PÅ VÅRA VÄGAR
19
Medlemsträffar med SÅ Syd. 19
SISTA BITEN
20
Inför medlemsfaktureringen. 20
Julöppettider på Syd-kontoret. 20
Det var en gång... Vi har grävt i
arkiven för att minnas svunna tider. 20
MEDLEMSFÖRMÅNER21
Liane Ask
OPINION22
REGIONCHEF
ÅKERISYDNYTT
Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Syd
Utkommer med fyra nummer per år
Postadress: Box 405 · 201 24 MALMÖ
www.akeri.se/regioner/syd
e-post: [email protected]
tel: 040-664 25 30
Annonser:
Sofie Larsson
040-664 25 32
[email protected]
Ansvarig utgivare:
Magnus Gunnarsson
070-548 78 03
[email protected]
Omslagsfoto:
Anders Siljevall
3
Lång väntan över
Ny ordning och nya lagar
Nu ska även utländska lastbilar betala
trängselskatt från och med 1 januari 2015.
Ännu en fråga som är principiellt viktig där
vi vunnit mark till slut.
Nu står lagförslagen som spön i backen. Ny regering, nya tider: vägslitageavgift – personbilar undantas, arbetsgivaravgiften höjs för unga, producentansvar för avfall blir kommunalt.
Klampning införs eftersom alla partier är för. Skattebefrielse för vissa biodrivmedel. Förbifart
Stockholm förskjuts ett antal månader, räls ska dras. More to come…
Skriftligt tillstånd ska krävas
för truckförare och utfärdas av
arbetsgivaren.
Fenix
Processen att se över möjligheterna till ett
samgående mellan SÅ och arbetsgivareorganisationen BA är avslutat efter styrelsebeslut
av SÅ. Det blir inget samgående.
Arbetsmiljöverket skärper föreskrifter
för truckar och bakgavellyftar
I ett beslut från i mars skärper Arbetsmiljöverket föreskrifterna för
användandet av truckar och bakgavellyftar. Ändringarna gäller skriftligt tillstånd av arbetsgivaren till truckföraren att få köra truck och att
Arbetsmiljöverket kan ta ut sanktionsavgift om detta saknas.
I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5
med aktuell uppdatering AFS 2014:20 och
AFS 2003:10 med uppdatering AFS 2014:16
läser vi följande:
ska ha ett skriftligt tillstånd för att få använda truck. Tillståndet ska utfärdas av arbetsgivaren. Om
truckföraren är inhyrd för att använda truck
19§: EN TRUCKFÖRARE
Lägsta avgiften är 15 000 kronor och högsta avgiften är 150 000 kronor.
i inhyrarens verksamhet ska tillståndet istället utfärdas av inhyraren. Tillståndet ska
vara personligt och upplysa om vilka typer
av truckar och vilka arbetsuppgifter det gäller för.
Den arbetsgivare eller inhyrare av arbetskraft som i strid med kraven i första stycket
låter en eller flera använda en truck ska betala
en sanktionsavgift, se 23 §.
27§: EN ARBETSGIVARE som använder en
besiktningspliktig anordning ska förvara följande dokumentation eller kopia av den:
• Senaste besiktningsintyg.
• Besiktningsintyg från första besiktning om
anordningen genomgått sådan.
• Uppgift om vem som har utfärdat försäkran om överensstämmelse när en sådan
krävs enligt 6 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:3) om maskiner eller
Tyngre och längre fordon
Sveriges Åkeriföretag välkomnar Trafikverkets och Transportstyrelsens rapporter med förslag till tyngre och längre
fordon.
Utredarna konstaterar att:
• Sammantaget innebär tyngre fordon att
samtliga kostnader, såväl fordonskostnader som externa kostnader (olyckor, vägslitage, luftföroreningar och koldioxid),
minskar.
• Den samhällsekonomiska nyttan är betydligt större med längre än med tyngre fordon, eftersom mer gods transporteras som
styckegods (antal paket) och samlastat
gods, vilket framgår av Trafikanalys statistik.
att höga
krav på trafiksäkerhet kan värnas med fordonskombinationer upp till 74 ton och 34
meter genom ett enklare förfarande där
enskilda fordonsenheter godkänns baserat
på uppgifter och underlag till registreringsbevis, bromsgodkännanden, kopplingsunderlag såsom D-, V- och S-värde samt högsta
tillåtna axelvikter och totalvikter. Samhällsnyttan ökar väsentligt om också befintliga
fordon med rätt tekniska prestanda ges möjlighet att ingå i längre och tyngre fordonskombinationer.
4. Upp till 17 m långa släpvagnar inklusive
i
6. Avståndet 12 meter bakom kopplingstapp
SVERIGES
ÅKERIFÖRETAG
FÖRESLÅR
remissvar till Näringsdepartementet:
SVERIGES ÅKERIFÖRETAG ANSER
4
1. Upp till 74 tons bruttovikt bör tillåtas med
ett enklare förfarande än lämplighetsbesiktning av fordonskombinationer
2. Upp till 34 meter långa modulfordon bör
tillåtas med en sammanlagd lastlängd som
inte överstiger 30 m
3. Egenkontrollsystem av vikter ska tillämpas
först vid användning av högre bruttovikter än
64 ton
dragstång bl.a. för att klara 45 fots container
5. 42 tons bruttovikt för femaxliga släpvagnar
motsvarande bestämmelser från
något annat land inom EES.
• Uppgift om tidpunkt då anordningen första gången togs i drift.
• De instruktioner för användning,
drift och skötsel som är väsentliga.
• I tillämpliga fall montageplan som
av kontrollorgan bedömts erbjuda
betryggande säkerhet.
Den som använder en eller flera
besiktningspliktiga
anordningar
utan att kunna
visa upp senaste
besiktningsintyg ska
betala en sanktionsavgift, se 30 §.
Läs mer på www.av.se
Bestämmelserna i första stycket ska
också gälla den som hyr ut eller
på annat sätt upplåter en besiktningspliktig anordning.
Nedtonad roll för funktionskrav
Mått och vikt hos tunga fordon har historiskt reglerats genom beskrivande regelverk som t ex direktivet 96/53/ECE.
Under det senaste decenniet har flera länder
använt renodlade funktionskrav, s.k. Performance Based Standards (PBS) som verktyg
för att analysera trafiksäkerhetsprestanda hos
längre och tyngre lastbilar. Detta har inneburit att nya innovativa fordonskoncept satts i
trafik, efter omfattande analyser där PBSverktyget har använts. Men utvecklingskostnaden per fordon har varit betydande.
En tydlig trend är nu att beskrivande standarder är bas för implementering av framti-
dens högkapacitetsfordon. Detta ger snabbare implementering av nya fordon så att
samhällsnyttan både kan tidigareläggas och
ökas. Rollen för PBS förskjuts till att vara ett
arbetsverktyg för att analysera specialfordon
som ännu inte finns på marknaden.
I Sverige har Transportstyrelsen föreslagit nio krav för lämplighetsbesiktning
av fordon som är längre än 25.25 m eller
tyngre än 60 ton. Flera av dessa krav har
PBS-liknande karaktär. Transportnäringen
i Sverige har vid konsultationer med myndigheterna och i remissvar uttryckt tveksamhet
till flera av kraven, samt efterlyst enklare förfarande.
och motorfordon
ökas till 12,2 och föreslås dessutom gälla både
för släpvagn med svängkrans och påhängsvagn
7. Avstånd mellan boggi-trippel eller trippeltrippel föreslås ändrat till 4 m på BK1
8. Sju av Transportstyrelsens nio förslag om
lämplighetsbesiktning avvisas
Sveriges åkeriföretag och NVF ordnar en
konferens i Göteborg den 4 december för att
diskutera längre och tyngre fordon.
Ny politisk karta i Riksdag och regering
Nu är det nya tider i politiken. Det kommer
att påverka åkerinäringen på många sätt. Dels
ur företagarperspektiv, men även för specifika åkerifrågor: vägslitageavgift ska införas
– oklart när, arbetsgivaravgift för unga höjs,
höjd inkomstskatt, insamlingsansvaret för
avfall ska bli kommunalt. Eftersom regeringen är ganska svag så kan de inte få igenom
sin politik utan stöd från minst två andra
partier. Det gör att Riksdagen blir starkare.
Regeringens förslag kommer att förhandlas
och ibland omformas för att gå igenom. Trafikutskottet har en ny laguppställning med
Miljöpartiet som ordförande. Som minister
för infrastruktur och våra frågor, har Anna
Johansson utsetts. Johansson har lång erfarenhet av partipolitik och kommunala frågor
och har en plats i (S) partistyrelse.
Konferens med inköpare
och logistikchefer
Silf, Sveriges inköps- och logistikchefers
branschförbund har haft en stor konferens där Sveriges Åkeriföretag deltagit.
Ett bra forum att lyssna in var åkeriernas
kunders fokus är och hur de ser på framtiden. Några tydliga delar var hur man
kan öka värdet i tillgångskedjan genom
effektivare logistik. Kontroll och bra service när det gäller just logistiken var ett
huvudämne. Att få hela kedjan av logistik
att hänga med från en annan kontinent
och ända in i kundens lokaler sammanfattar dagen.
EU:s nya agenda för
åkerinäringen
Sverige har ministrar, EU har kommissionärer. Vi har riksdag, EU har parlament. Olika namn men liknande funktioner. Den 1 november valdes Violeta
Bulc från Slovenien till kommissionär
med ansvar för transportområdet. Kandidaterna genomgår en utfrågning, den
klarade Bulc bra och fick stöd i parlamentet. TRAN, EU-parlamentets transportutskott, har numer två svenska ledamöter
och en ersättare från Sverige, vilket är
en stor framgång som SÅ jobbat för. Nu
finns det goda möjligheter att påverka
EU:s agenda från svenskt håll.
Med fokus på funktion i
upphandlingarna
Årets Renhållarträff innehöll bland annat
vägledning om nya upphandlingsregler,
illegala avfalls-transporter och Konkurrensverkets tillsyn. SÅ har lagt stort fokus
på att få färre teknikstyrda detaljer och
mer av funktionsinriktade upphandlingar
för våra medlemmar. Hur det fungerar i praktiken berättade
avfallschefen i Upplands
Väsby om. Ett annat viktigt ämne var framtid
och trender. Nya beteenden påverkar även åkeriernas förutsättningar. E-handel, miljömedvetenhet och
urbanisering påverkar renhållningens vardag.
Nya generaldirektörer
hos flera myndigheter
Både Transportstyrelsen och Trafikverket får nya generaldirektörer, GD:ar. Sveriges Åkeriföretag har varit tydliga med
att vi vill se mer av näringspolitiskt fokus
hos myndigheterna, vilket har fått stöd
hos politikerna. Nu återstår att se vad de
nya GD:arna kommer att lägga energi på
och hur de tolkar sitt uppdrag från regeringen.
5
Utreder avgiften
PRESS & PÅVERKAN
Sveriges Åkeriföretag, Transportgruppen och
Transportarbetareförbundet utreder fram­
gångsfaktorer för svensk konkurrenskraft för
vägtransporter om vägslitageavgift införs.
Vi har lyckats nå våra politiker
och fått genomslag för många
av SÅ:s frågor.
Transportekonomi
För att få en uppfattning om
konjunkturläget inom åkeri­
näringen tillfrågar vi fyra gånger
per år chefer i åkeriföretag,
som bedömer situationen för
det egna företaget tre månader
bakåt och tre till sex månader
framåt beroende på fråga. Här
publiceras en sammanfattning.
Hela Barometern hittar du på
www.akeri.se
Vi erbjuder vi alla medlemmar hjälp och råd i transporteko­
nomi. Vi har utvecklat program som underlättar för att räkna
ut vad transporterna verkligen kostar. Gå in på våra nya
transportekonomisidor på akeri.se och se vad vi erbjuder.
Tina Thorsell
KOMMUNIKATIONSCHEF
Långsiktigt arbete
ger resultat
Nytt
politiskt
landskap
Nu är det politiska landskapet nytt och spännande. Vi har en ny regering. Nya ministrar. Nytt
trafikutskott i riksdagen.
Nytt EU-parlament. Ny
transportkommissionär.
Ny generaldirektör på
Trafikverket är på ingång
liksom på Transportstyrelsen. Och det är bara på
det nationella planet. Runt
om i landet har landsting
och kommuner fått nya
politiker.
För SÅ handlar det om
att så fort som möjligt
lära känna alla nya personer och få en bild av vad
de vill. En del av dem har
bra bild av vår bransch
och våra utmaningar. Till
exempel är Anders Ygeman idag är civilminister med ansvar för bl a
Polisen. Han var tidigare
ordförande i Trafikutskottet och visade stort
intresse och kunskap för
vår bransch. Jag hoppas
mycket på vårt samarbete
med honom.
I många fall handlar det om att beskriva
branschen, kanske
erbjuda ett studiebesök eller en
introduktion till
branschen. Kort
sagt, det är bråda
dagar för
SÅ att lära
känna
de nya
beslutsfattarna.
66
De senaste årens enträgna arbete med
att få förståelse för branschens tuffa
utmaningar börjar ge resultat. Genom
att ta fram fakta, statistik och visa på
skadliga mönster (illegal konkurrens,
rigida lagtolkningar från myndigheter
etc) har vi lyckats nå våra politiker.
Något som underlättat och förbättrat vår
framgång i olika frågor är fokus på lösningar
istället för problem. Andra framgångsfaktorer är samarbete inom organisationen där
jurist-teamet formulerar och motiverar våra
förslag, samverkan med andra transportslag
och att saklighet och tålamod är prioriterat.
Vi har regelbunden kontakt med EU-parlamentariker, myndighetschefer, regering och
Riksdag med flera, vilket gör att våra idéer
får bättre genomslagskraft. Även i media är
trycket på våra frågor högt, exempelvis artikeln Ljuset i tunneln där vi sätter fokus på
konkurrenskraft, beställaransvar och livskraftig åkerinäring.
FÖR NÄRVARANDE PÅGÅR följande: Transportstyrelsen utreder hur de ska ta näringspolitisk hänsyn samt att de utvärderas som
myndighet, regeringen föreslår ytterligare
skärpningar av sanktionsavgifter, beställaransvar och cabotage.
Riksdagsledamöter har skrivit motioner
delvis med underlag från oss och flera kommuner har sagt sig vilja skriva sina upphandlingsunderlag i enlighet med Fair Transport.
Jönköping var först ut att använda detta i
skarpt läge. Det lönar sig att vara långsiktig.
Vi har
träffat...
NLA – Nordiska sam­
arbetsorganisationen
Rickard Gegö och Tina Thorsell om NLA:s agenda för de
kommande 5 åren
Ett axplock
av de
personer
som SÅ har
träffat och
informerat
om åkeri­
näringen.
IRU – internationella
vägunionen
Rickard Gegö, Tina Thorsell, Mårten Johansson. Fair Transport
och internationella frågor.
SKL – Sveriges Kommuner
och Landsting
Erika Svanström. Upphandlingsdirektivet, samarbeten, Fair
Transport m.m.
Statskontoret
Tina Thorsell och Erika Svanström. Utv. Transportstyrelsen.
Niklas Wykman, Magnus
Oscarsson, Aron Modig,
riksdagsledamöter
Erika Svanström. Aktuellt i Riksdagen, Fair Transport,
riksdagsmotioner m.m.
EU­parlamentariker
David Östman, styrelseledarmot SÅ, Pia Bergman,
Skatteverket och Tina Thorsell om att minska svartjobben inom
transportnäringen.
Konkurrensverket
Tina Thorsell, Ulric Långberg och Erika Svanström om
myndighetens nya uppdrag – upphandlingsstöd.
Beatrice Ask, Anders
Ygeman, Skatteverket mfl.
SÅ Transportsäkerhetskonferens. Mikael Nilsson, Åsa Sköld
m fl.
Åkerinäringen i media
Branschbevakning och genomslag för Sveriges Åkeriföretag
När regeringen presenterade
sitt förslag kring vägslitageavgift och andra miljöfrämjande åtgärder bemötte SÅ
detta med en replik.
Repliken – av Sveriges Åkeriföretags VD Rickard Gegö
och Branschansvarig Ulric
Långberg – publicerades i
Dagens Nyheter Debatt. Där
hävdar vi att det i grunden
är klokt och bra med tydliga miljömål där också sund
konkurrens prioriteras, men
att regeringen skjuter förbi
målet:
"Ni säger er vilja minska
biltrafiken, och det har vi
förståelse för. Men varför
föreslås då ingen kilometerskatt på privatbilismen?
Det blir mycket märkligt när
nyttotrafiken, det vill säga
godstransporter, ska betala
men privatbilismen, som
utgör nära 80 procent av trafiken, kommer undan. Varför? Om ni menar allvar, så
visa det."
Katrineholmskuriren publi-
cerade debattartikeln ”Ljuset
i tunneln”, där konkursstatistiken för branschen visar
på ljusare siffror. Men vi är
verkligen inte i mål. SÅ Östs
regionchef Ingemar Resare
menar att transportköpare
måste vara med och ta sitt
ansvar för mervärden som
trafiksäkerhet och miljö.
I Östra Småland och andra
tidningar publicerades
debattartikeln som tar upp
det förödande fusket med
körkort. Bland annat regionchef Thomas Hammarström
i SÅ Småland-Öland anser
att vi vill se en myndighet
uttalat få uppdraget att värna
trafiksäkerheten.
Vi vill att åtgärderna som
följs av att avslöjas med ett
hemsnickrat körkort är rejält
kännbara, och att dessa
åtgärder verkställs direkt
och på plats.
Bland annat nwt.se berättade om olycksdrabbade väg
E18 vid Sörmon i Värmland.
Men SÅ Värmland tycker att
mer ska göras, och regionchef Svenerik Eriksson tillsammans med den regionala
styrelsen menar att byggnationen måste påskyndas och
bli klar tidigare.
I Norrbottenskuriren kom-
menterar regionchef SÅ
Norr Carina
Ahlfeldt och
regionstyrelseordförande
Per-Åke Liljergren den
saltning
som nu
görs av E10.
”Från branschen hoppas vi utifrån de
erfarenheter vi har om E 10
från tidigare vintrar,
att förståelse
finns för
den saltning som
utförs
och de
fördelar
som den
för med
sig”.
I Dagens Samhälle har Rickard Gegö skrivit en debattartikel tillsammans med
bland andra tre generaldirektörer om behovet av
bättre upphandlingar i Sverige.
Saxat
sen sist
Några
exempel på
var Sveriges
Åkeriföretag
har synts i
medierna
under
hösten.
Intensiv
avslutning
Åkeribarometern presenterar här resultatet för
fjärde kvartalet 2014. Det sista kvartalet brukar
innebära ökad efterfrågan för åkeriföretagen, och
detta är inget undantag: Nästan 31 procent av de svarande företagen anger ökad efterfrågan de senaste
månaderna.
Den största ökningen ser företagen som är verksamma
inom inrikestransporter och nationella transporter; nästan 36 procent. Den sammanlagda produktionen hänger
i princip med, och ökar med ungefär 29 procent. Internationella transporter sticker här ut med ungefär hälften så
stor efterfrågansökning, och en produktion som bara 14
procent ökande.
Trots en ökande efterfrågan uppger över 80 procent av
de svarande att priser är oförändrade. Av alla svarande
angav 12 procent att priserna faktiskt sjunkit. Även här är
det tuffast situation för de som kör internationella transporter som har en något högre grad av svarande som
anger prissänkningar, 14,3 procent. Antalet anställda följer samma utveckling som priserna - en övervägande del,
73 procent, har oförändrat antal anställda. Antalet företag
som angett minskad personalstyrka är 15,4 procent. Samtidigt uppger nästan en tredjedel av de deltagande företagen
att de har brist på tjänstemannapersonal. Knappt hälften
av de svarande företagen, 42 procent, har en tillfredsställande lönsamhet. Det innebär också att bara 11 procent
är nöjda, medan över 45 procent säger att lönsamheten är
dålig eller mycket dålig.
Jämfört med samma period förra året uppger ändå över
35 procent att efterfrågan ökat, särskilt segmentet inrikesoch nationella transporter. Även för det kommande kvartalet förväntar sig ingen majoritet av de svarande positiv
prisutveckling.
- Det är helt rimligt att en fallande prisutveckling påverkar antalet anställda. Här ser vi att våra medlemsföretag
behöver bli bättre på att ta betalt för de tjänster och den
kvalitet de levererar. Intressant att notera att det även efterfrågas kompetens på tjänstemannanivå, säger Ulric Långberg, Branschansvarig i Sveriges Åkeriföretag.
- Tyvärr är det kämpigt med lönsamheten i branschen
generellt, och internationella transporter speciellt. Men vi
ser ändå att 21 procent av de svarande som kör internationellt anger god lönsamhet- kul!
- Sammanfattningsvis kan det sägas att avslutningen på
året är en intensiv period, och att nästa år förväntas inledas
med sjunkande efterfrågan, som det brukar vara, avslutar
Ulric Långberg.
ÅSA SKÖLD
7
Godsnätverk i Helsingborg
Helsingborgs kommun planerar att starta ett godsnätverk liknande det som redan finns i Malmö och Göteborg. Syftet med ett godsnätverk är
att olika aktörer, till exempel fastighetsägare, affärsidkare, transportföretag, akademi ska träffas och diskutera utvecklingen av staden och
då också planera för hur transporter med varor kan komma in i staden och hur avfall kan tas ut ur staden. Ett inledande möte hölls den 15
oktober med representanter för bland annat åkerinäringen.
Årets Transportsäkerhetskonferens i Malmö lockade rekordmånga besökare och utställare!
SÅ Calc Basic
SÅ Calc Basic är en webbaserad och förenklad version av vårt beprövade
excelbaserade program SÅ Calc. Programmet hjälper dig att hålla koll på åkeriföretagets kostnader. Du kan kostnadsfritt prova programmet under en månad,
för mer information besök www.akeri.se/transportindex/sacalc-basic
Transportsäkerhetskonferens 2014
Per-Arne Nilsson, känd (numera
pensionerad) polis med bekämpning av transportrelaterad brottslighet som sin speciallitet, hade
tillsammans med Sveriges Åkeriföretag bjudit in till Transportsäkerhetskonferens i Malmö den
20 november. Cirka 180 personer
hade anmält sig för att delta, och
de flesta kom också att närvara.
Bland dessa fanns ett flertal internationella gäster.
Konferensen inleddes med kaffe och mingel i
utställarlokalen där det fanns ett tiotal utställare och samarbetspartners på plats under
dagen. Deltagarna förflyttade sig sedan till
Auditoriet där konferensen inleddes genom
att Helle Faerch från Mercedes-Benz hälsade välkomna. Därefter tog Sveriges Åkeriföretags ordförande, Mikael Nilsson, och VD,
Rickard Gegö, till ordet och pratade om åkerinäringens förutsättningar inför 2015.
inbjudna föreläsarna över
och först ut på programmet var biträdande
SEDAN TOG DE
Håkan Carlsson från Polisens nationella
transportsäkerhetsgrupp talade om de olika som
oftast drabbar transportbranschen.
8
skulder för till exempel obetalda böter
eller parkeringsanmärkningar så kanske man ska tänka en gång till innan man
anställer. Anlitar man ett bemanningsföretag så bör man även då göra samma kontroll av en sådan chaufför.
Enligt polisen kan man misstänka att en
stor del av brotten begås av så kallade insiders, alltså personer som arbetar eller har
arbetat hos företaget och därför har speciella
kunskaper om gods och rutiner. Polisen arbetar tillsammans med andra myndigheter som
till exempel Skatteverket, Försäkringskassan
och Tullverket, för att komma åt den organiserade brottsligheten.
Det finns i Sverige cirka 28500 poliser
varav 256 är trafikpoliser, 149 av dessa är specialister på tung trafik och där är medelåldern
52 år. Arbetstiden är mellan 06.00 och 23.00,
det är alltså riskfritt för att inte bli kontrollerad att köra på nätterna. Mellan 2007 och
2013 har antalet anmälda stölder från lastbilar ökat med 52 %. Transporterna är oskyddade och det är lätt att stjäla från kapelltrailers och olåsta skåp. Två till tre procent av
stölderna klaras upp av polisen. Senare under
dagen belönades Per-Arne av Svenska Stöldskyddsföreningens Lotta Mauritzsson, för sitt
idoga arbete mot transportrelaterade stölder.
Pia Bergman ett
mycket uppskattat föredrag om hur Skatteverket arbetar för att ”komma åt” organiserad brottslighet som drabbar transportbranschen. Skatteverket förfogar över
stora och kvalificerade utredningsresurser,
något som trafikpolisen saknar. Deras arbete
underlättas också av att man fattar beslut i en
förvaltningsrättslig process om att eftertaxera
personer eller företag. Beviskraven i de fallen
EFTER LUNCHEN HÖLL
det Per-Arne Nilssons tur med temat "Vem övervakar brott
på väg?". Och Per-Arne är ju en fantastiskt
kunnig och samtidigt humoristisk talare.
Han har förmågan att raljera och säga
”sanningar” om allt och alla, men det finns
alltid substans bakom det han säger, som
till exempel hur många, eller rättare sagt,
hur få trafikpoliser det finns.
INNAN LUNCHEN VAR
Cirka 180 deltagare fanns på plats i Auditoriet hos Mercedes-Benz för årets Transportsäkerhetskonferens.
Bland dessa fanns flera internationella gäster.
rikskriminalchef vid Rikspolisstyrelsen,
Johan Grenfors, som talade om Södertälje
och gängkriminalitet med koppling till
organiserad brottslighet.
Näste man på programmet var poliskommissarien Håkan Carlsson, vid Polisens
Nationella Transportsäkerhetsgrupp. Han
gick noggrant igenom de olika brott som
oftast drabbar transportbranschen.
Det är stölder av gods från tunga transporter på väg, stölder av lastbilar och trailers,
stölder av fordonsdelar och stölder av drivmedel, läs diesel. Det som stjäls är ofta varor
som är lätta att snabbt sälja vidare till mindre nogräknade handlare, till exempel kan
nämnas livsmedel och hygienartiklar. Men
även hemelektronik, verktyg och alkohol
är attraktivt att stjäla. Det är inte bara lönsamt att stjäla från transporter utan risken
för upptäckt är låg och dessutom är straffen,
om någon nu skulle bli dömd, relativt låga.
Görs jämförelsen med narkotikabrott så är
vinsterna i stort sätt lika stora men risken för
upptäckt vid narkotikabrott är mångdubbelt
större och så är även straffen.
transportbranschen göra för
att undvika att bli drabbad av dessa brott?
Det handlar om att transportföretagen och
speditörerna måste planera transporterna
bättre så att fordon inte kommer att stå på
obevakade parkeringsplatser när föraren
håller rast eller tar sin dygnsvila.
Åtminstone delar av försäkringsbranschen
anser att en förare som sover i sin lastbilshytt inte anses övervaka fordonet och lasten. Vidare kan transportbranschen investera
i säkrare lastutrymmen. Branschen måste
också bli bättre på att kontrollera de personer som söker arbete som chaufför eller terminalarbetare. Nu finns det lagförslag som
kan komma att leda till att företag förbjuds
att kräva att en arbetssökande själv ska begära
och visa upp utdrag från straffregistret. Detta
motverkar tyvärr möjligheterna att kontrollera arbetssökanden.
VAD KAN DÅ
till Kronofogden om en
arbetssökande har obetalda skulder, vilket
är offentliga uppgifter, kan ändå ge en bild
av personen. Finns det många eller stora
är inte lika höga som i en straffrättslig process. Man kan jämföra Skatteverkets arbete
med det amerikanska skatteverket som var
den myndighet som fick fast Al Capone när
de polisiära myndigheterna i Amerika misslyckades.
Statoils säkerhetschef, Torbjörn Lenstad,
berättade om hur Statoil framgångsrikt har
arbetet mot dieselstölder genom rörelselarm
och kameraövervakning. I princip alla stationer har idag kameror efter en lång och ibland
långsam ansöknings- och tillståndsprocess. Samtidigt som Statoil blev bättre på att
skydda sina anläggningar blev tjuvarna ännu
mer kreativa vilket i några fall har lett till spill
och skadegörelse. Idag leder Statoil matchen
mot brottslingarna och fortsätter att arbeta
för att förebygga så mycket som det bara går.
Erik Ryrberg från Trygg-Hansa berättade om varuförsäkring, som är varuägarens
försäkring av ett särskilt objekt (t ex en viss
sändning med gods), och om transportöransvarsförsäkring (som är transportörens försäkring och som täcker skadestånd på grund
av vårdslöshet) och skillnaderna mellan dessa
försäkringar. När det gäller den senare typen
av försäkringar så finns det särskilda aktsamhetskrav som är viktiga att tänka på, till
exempel att låsa fordonen, ta ur startnyckel,
vara noggrann var man parkerar och att fordonet hålls under uppsikt. Konsekvenserna
av att inte följa de aktsamhetskrav vid stöld
som försäkringsbolaget ställer är höjd självrisk eller rent av att ersättning uteblir.
föredrag hålls en
politikerdebatt mellan Boriana Åberg (M),
trafikutskottet, Leif Pettersson (S), trafikutskottet och Anders Hansson (M) justitieutskottet. Det var en intressant debatt och
utfrågning av Åsa Sköld, Sveriges Åkeriföretag, och Anders Karlsson, TransportLogistik.
Dagen avslutades med vinstdragning av
tipsrundan som utställare och samarbetspartners bidragit till. Sammanfattningsvis
var Transportsäkerhetskonferensen 2014 en
mycket lyckad tillställning med rekordmånga
deltagare.
EFTER ALLA INTRESSANTA
MEN EN FRÅGA
Johan Grenfors och Per Blomqvist från Rikspolisstyrelsen deltog i Transportsäkerhetskonferensen i
Malmö som arrangerats av Per-Arne Nilsson på uppdrag av Sveriges Åkeriföretag.
TEXT: JOHN WOXSTRÖM
FOTO: ANDERS SILJEVALL
9
RabaldeR pRoduktion
missa inte
sista chansen!
Alla vi yrkesförare måste snart vara
klara med vår YKB-utbildning.
Deadline är 10 september 2016
– utan möjlighet till dispens.
Det finns ingen tid kvar nu. Vi passade
på innan utbildningsplatserna tog slut.
Vänta inte till sista sekunden du heller!
På transportstyrelsen.se hittar du
godkända utbildare.
VI FINNS DÄR DU
BEHÖVER OSS
Oförutsedda stopp kan uppstå när du minst anar – och alltid
vid helt fel tillfälle. STS är en rikstäckande verkstadskedja
som servar och reparerar lastbilar och släp. Vi ser till att du
når fram till ditt mål i tid.
Vår engagerade organisation finns över hela landet, från
Malmö i söder till Luleå i norr. Du kan även få hjälp via någon
av alla våra jourbilar.
Vi kommer under året knyta samman samtliga våra
verkstäder i ett gemensamt system där vi har full tillgång
till den senaste historiken på ditt fordon, oavsett på vilken
av våra verkstäder du befinner dig.
Luleå
Umeå
Timrå
Sundsvall
För mer information besök: www.ststrailerservice.se
Borlänge
Örebro
Stockholm
Norrköping
MAN
Efficiency continues.
Är du på jakt efter
ökad produktivitet
och lägre kostnader?
Då kan du sluta leta.
Tack vare innovativ teknik, låg bränsleförbrukning och hög tillförlitlighet kommer
din MAN-lastbil att göra sitt för att förbättra din totalekonomi.
Gör dig själv en tjänst – satsa på MAN
Göteborg
Jönköping
Helsingborg
Malmö
Säljare
Håkan Boström
070-578 14 13
Evert Landgren
070-321 10 10
[email protected]
Basaltgatan 1
254 68 Helsingborg
[email protected]
Terminalgatan 5
211 24 Malmö
Bobby Herrström
MAN Rental
070-416 09 32
[email protected]
Basaltgatan 1
254 68 Helsingborg
SERVICEVERKSTÄDER
Helsingborg
Neoplan Syd AB
Basaltgatan 1
Tel. 042-545 75
Malmö
STS Sydhamnens
Trailer Service AB
Svedala
LT-Jouren i
Sturup AB
Kristianstad
LV-Service
I Larsson AB
Terminalgatan 5
Tel. 040-12 26 00
Södra Sturupsvägen 255
Tel. 040-48 31 45
Blekingevägen 106
Tel. 044-501 77
STS Sydhamnens
Trailer Service AB
Bunkagårdsgatan 8
Tel. 042-29 97 88
MAN Truck & Bus Sverige AB
www.mantruckandbus.se
SERVAR OCH REPARERAR LASTBILAR OCH SLÄP ÖVER HELA SVERIGE
MALMÖ | HELSINGBORG | JÖNKÖPING | GÖTEBORG | NORRKÖPING | ÖR E B R O | STOCKHOLM | BOR L ÄNGE | S U N DSVA LL | TI M RÅ | U M EÅ | LU LEÅ
10
11
MEDLEMSNYTT
SÅ Årsmöte
Boka redan nu in SÅ Årsmöte 2015. Det
kommer att hållas i Gävle den 21 maj.
Välkommen!
SÅ kritiserar Transportstyrelsens
regeltolkning och tillämpning av
företagskontroller.
SOCIAL DUMPING
SÅ medverkar i IRU:s arbete och följer
kommissionens arbete nära.
VÄGEN TILL SUND
KONKURRENS MED
SKATTEVERKET
I slutet av november arrangerade Skatteverket en konferens på temat Vägen till
sund konkurrens i offentlig upphandling.
Sveriges Åkeriföretag var med i planeringen av dagen och närvarade också
under själva konferensen.
Åhörare var upphandlare, politiker och
myndigheter samt branschorganisationer.
Medverkade gjorde bland annat Fredrik
Tamm, VD Doublecheck, och expert på
offentliga upphandlingar.
Här kom många bra förslag
fram hur kommuner och
andra kan förbättra sin kontroll. En annan uppskattad
föreläsare var Inga-Britt
Ahlenius, bl.a. f.d. revisor i FN, som talade
om vad samhället
riskerar om kontrollen uteblir.
Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens
branschorganisation och vi arbetar för en sund
och lönsam utveckling av åkerinäringen.
Vår organisation består av ett huvudkontor och
tolv regionkontor.
HUVUDKONTOR
Kungsgatan 24, 111 35 Stockholm
Post: Box 7248, 103 89 Stockholm
Tel: 08–753 54 00 · Fax: 08–755 60 01
[email protected]
www. akeri.se
12
I januari fakturerar vi medlems- och serviceavgifter. Serviceavgiften baseras på det antal fordon som är anmält hos
Transportstyrelsen, så kontrollera att ditt företag är har rätt
uppgift registrerad.
Vilka regler gäller
vid förnyelse av
ADR-intyg?
Det öppna Europa innebär en ny konkurrenssituation. Detta var också ett av
de politiska syftena med EU, att ge fri
rörlighet åt varor, tjänster, människor och
kapital.
Inom åkerinäringen har vi sett fall där
förare har utnyttjats så pass att det närmar sig slaveri. Problemet med ”social
dumping” är inte unikt för Sverige. För
att försöka komma åt detta har både
vår internationella organisation IRU och
EU-kommissionen startat arbeten för att få
slut på ”social dumping”.
Medlemsfakturan 2015
FRÅGA
VÅRA
EXPERTER
Till vem vänder jag mig för att genomgå en
ADR-utbildning och hur länge gäller intyget?
Lars Runesson svarar:
Företagskontroller
Transportstyrelsen behöver säkerställa att dess företagskontroller på
åkerierna håller måttet och fyller avsikten för
kontrollerna.
För det första har de tolkat EU-förordningen felaktigt. För det andra tillämpar de
sin egen tolkning på ett dåligt sätt. SÅ har
under lång tid kritiserat Transportstyrelsen
för detta och senast i en skrivelse under hösten. De punkter vi särskilt lyfter fram är:
att personalen följer de regler som finns,
med viss rätt. Det måste finnas möjligheter att följa lagen inom ett företag. Men
någonstans övergår detta ansvar för att t ex
följa hastighetsbegränsningarna och flyttas
från arbetsgivaren (som ju inte sitter med
i bilen) till arbetstagaren. Transportstyrelsen behöver bli mycket tydligare när man
kan anse att föraren bryter både mot lagstiftningen och arbetsgivarens regler.
• Korta förflyttningar av fordon utan förarkort. När det gäller användande av förarkort är Transportstyrelsen stenhård, varje
meter en lastbil flyttas ska det vara med
förarkort. SÅ menar att det är verklighetsfrämmande att göra en sådan tolkning.
Normal åkeriverksamhet innebär att man
inte bara kör bil, utan att bilen tvättas, lastas och repareras och att mycket av detta
inte är färdskrivarpliktig körning och att
de utförs i många fall av andra än förarna.
• Obesiktigad, fungerande färdskrivare.
En färdskrivare ska besiktigas vartannat
år säger regelverket. Det händer dock att
åkare missar att besiktiga färdskrivaren
men fortsätter att använda den fungerande
färdskrivaren. Detta misstag bestraffas
idag med 4 000 kr/dygn, vilket snabbt blir
stora belopp. Orimligt anser SÅ.
SÅ MENAR ATT
• Ansvaret för arbetstagare. En företagare
och arbetsgivare har ett stort ansvar för
ABC
Fagerstagatan 6
163 53 Spånga
Tel: 08–687 44 50
Fax: 08–687 44 90
[email protected]
GOTLAND
Skarphällsgatan 20 · Box 1163
621 22 Visby
Tel: 0498–28 45 05
Fax: 0498–21 49 70
[email protected]
GÄVLEBORG
Beckasinvägen 16
803 09 Gävle
SÅ fortsätter arbetet med att påverka Transportstyrelsen så att vi kan få rimliga tolkningar och ett regelverk som hjälper trafiksäkerhet, sund konkurrens och goda
anställningsvillkor.
Tel: 026–18 82 95
Fax: 026–51 67 55
[email protected]
HALLAND
Fräsaregatan 1
302 62 Halmstad
Tel: 035–15 09 50
Fax: 035–21 51 93
[email protected]
MITT
Ölandsgatan 6 · Box 1958
791 19 Falun
Tel: 023–454 90
Fax: 023–454 99
[email protected]
NORR
Storgatan 28F
903 21 Umeå
Tel: 0771–16 10 00
Fax: 090–13 22 64
norr @akeri.se
SKARABORG
Norregårdsvägen 2
541 34 Skövde
Tel: 0500–47 17 40
Fax: 0500–41 94 1
skaraborg @akeri.se
SMÅLAND–ÖLAND
Kungsvägen 115
352 44 Växjö
ADR-INTYGET ÄR GILTIGT i fem år. För att
förnya intyget måste repetitionsutbildning
genomgås med godkänt resultat. Repetitionsutbildning ges av utbildningsorganisationerna som är godkända av MSB.
INTYGET SKA FÖRLÄNGAS om föraren uppvisar bevis på sitt deltagande i repetitionskurs
inom tolv månader innan intygets giltighetstid löper ut.
Observera att repetitionsutbildningen
måste vara avslutad med godkänt resultat
från examinationen, innan ADR-intygets
giltighet har gått ut. Om giltigheten har gått
ut måste en ordinarie utbildning genomföras,
det vill säga en ny grundkurs kompletterad
med eventuella specialkurser.
REPETITIONSUTBILDNINGENS
INNEHÅLL
längd är beroende av vilka delar som
ska repeteras.
Repetitionsutbildningen kan göras under
hela sista året av giltighetstiden utan att förlora giltighetstid. Exempel: Mitt ADR-intyg
går ut juni 2014 och jag genomför min reputbildning januari 2014 så får jag utgångsdatum juni 2019.
OCH
Lars
Runesson.
Regionchef,
Halland.
SYD
Jörgen Kocksg. 1B · Box 405
201 24 Malmö
Tel: 040–664 25 30
Fax: 040–664 25 31
[email protected]
VÄRMLAND
Box 2043 · Säterivägen 3
650 02 Karlstad
Tel: 054–13 66 10
Fax: 054–24 19 55
varmland @akeri.se
Arbetet med att leta efter bra erbjudanden
till dig som medelm blir aldrig klart. Ibland
handlar det om att hitta en ny partner men
lika ofta handlar det om att utveckla de
samarbeten vi redan
har.
Nedan ser du alla
förmånsavtal du just nu
kan ta del av.
Vill du fördjupa dig ett
speciellt avtal kan du
logga in på akeri.se
och läsa mer.
Marie Mörsin
[email protected],
0470-71 81 84
Sveriges
Åkeriföretag
har en rad
experter på
olika områden , som
gärna svarar
på dina frågor.
Undrar du
något om t
ex juridik,
ekonomi,
utbildning,
teknik eller
annat? Skicka
din fråga till
[email protected]
akeri.se
Läs mer: msb.se
klicka dig vidare till Förebyggande
Tel: 0470–71 81 80
Fax: 0470–154 15
smaland @akeri.se
DINA FÖRMÅNSAVTAL
VÄSTRA GÖTALAND
Importgatan 2A
422 46 Hisings Backa
Tel: 031–58 51 00
Fax: 031–52 28 15
[email protected]
•
BRÄNSLEBESPARING LeanHaulage™
•
DATORER & PROGRAMVAROR Dustin, Fortnox,
Visma SPCS, SÅ Index, SÅcalc
•
DRIVMEDEL Statoil fuel & retail, Swea Energi
•
ENERGI Mölndal Energi
•
FINANSIERING Nordea Finans
•
FORDON Mercedes, Toyota, Volkswagen
•
FÖRSÄKRINGAR Förenade Liv, Trygg Hans
•
HOTELL Elite Hotels
•
INKASSO Collector
•
TELEFONI Phone House
•
TEKNIK Safedriving 24
•
YRKESBUTIKER Swedol, Skånetruck
•
TJÄNSTER Svensk Mediabevakning, Vision 2099
ÖST
Transportgatan 4
702 27 ÖREBRO
Vxl 019–70 80 330
Fax 019–27 86 81
[email protected]
13
Förändringar i regelverket ADR-S 2015
MEDLEMSNYTT
KVALITET SOM LÖNAR SIG
Bilaga S del 16: 16 Transporter av farligt gods i mindre förpackningar till återvinning eller
bortskaffande. 16.0 Tömda ej rengjorda uttjänta förpackningar. 16.1 Tillämpningsområde.
16.1.1 Transport av farligt gods som avfall får utföras enligt bestämmelserna i del 16 i bilaga
S till MSBFS 2012: 6 längst t.o.m 30 juni 2015.
Ökad global kunskap om lastsäkring
lastsäkring kontrolleras vid
flygande inspektion. Följer
man den lastsäkringsnivå
som är fastställd i standarden EN 12195-1 lever man
upp till direktivets krav som
bland annat kräver lastsäkring som motsvarar accelerationer på 0,8g framåt och
0,5g i sidled och bakåt. En
revision av de svenska reglerna för lastsäkring och
implementering av EUdirektivet genomförs nu av
Transportstyrelsen. Enligt
vad Sveriges Åkeriföretag
erfar överväger Transportstyrelsen att implementera
direktivet genom att före-
slå ett förenklat regelverk
för lastsäkring. Det innebär
att användare behöver bra
handböcker och anvisningar
som förklarar hur reglerna
kan tillämpas för olika typer
av gods.
EU-kommissionen har
uppdaterat European Best
Practize Guidelines on
Cargo Securing enligt kraven I EN 12195-1. Sveriges
Åkeriföretag har medverkat
till att våra erfarenheter med
regler för säkring av rundvirke och sågade trävaror
har införts i dessa riktlinjer
från EU-kommissionen.
Sveriges Åkeriföretag
medverkade också till att ta
TRANSPORTER
SPELAR ROLL – FULL
FART MOT 2030
fram IRUs riktlinjer för lastsäkring, International Guidelines on Safe Load Securing for Road Transport,
som är tillgänglig som fil
för fri nerladdning på www.
iru.org. Publikationen, som
följer EU-kommissionens
krav baserat på EN 121951, är nu spridd globalt och
finns på engelska, franska,
spanska, estniska och ryska.
Hela 17000 nerladdningar
har nu genomförts globalt i
117 länder.
Kunskap om lastsäkring
är efterfrågad och Sveriges
Åkeriföretag medverkar i
kunskapskluster som kan
medverka till säkra gods-
FOTO: VOLVO LASTVAGNAR
ENLIGT EU-DIREKTIV SKA
transporter på väg. Under
hösten medverkade Sveriges Åkeriföretag i SAGITs
konferens om lastsäkring i
Stockholm samt i den internationella konferensen
Heavy Vehicle Transport
Technology, HVTT13 i San
Luis med föredrag om lastsäkring.
Granskning av Transportstyrelsen pågår
För tionde året i rad arrangerades
konferensen ”Hållbara transporter” av
Svenska Miljöinstitutet. Konferensen har
blivit en populär mötesplats för de som
arbetar med miljöfrågor i transport- och
logistiknäringen. I år var nätverket KNEG
-Klimatneutrala godstransporter på väg
en av huvudtalarna, där vi tillsammans
andra nätverksmedlemmar samtalade
under temat Transporter spelar roll – full
fart mot 2030.
Statskontoret är en myndighet som ska granska andra myndigheters arbete. Nu är det Transportstyrelsens, TS, tur. Eller otur. Vi har träffat Statskontoret och framfört en lång rad förslag
på åtgärder. I en gemensam artikel i Svenska Dagbladet framförde samtliga transportslag
och facket sin kritik mot TS. Inte minst behövs mer av näringspolitisk hänsyn. Företagarförståelse, med andra ord.
SÅ UTBILDNING erbjuder ADR 1.3 E-learning
Utbildningen för dig som arbetar med farligt gods med en automatisk anpassning
kopplat till dina arbetsuppgifter. Utbildningen passar även dig som arbetar med inköp,
eller transporterar farligt gods men inte omfattas av kravet på ADR-intyg. Efter godkänt
testresultat får du ett personligt intyg på ditt kunnande. www.akeri.se/utbildning
SNABB JURIDISK HJÄLP
På SÅ Juridik kan du som medlem få kostnadsfri
rådgivning och, mot en konkurrenskraftig kostnad,
anlita en erfaren jurist för att driva ditt ärende.
SÅ Juridik: 010–51 00 300
14
Sitter säkert. Närkefrakt arbetar
systematiskt med trafiksäkerhet
inom ISO 390001 – något som
visat sig lönsamt.
Vill transportköpare verkligen betala för
kvalitet? Det är en central fråga för många
åkeriföretagare. Vi har pratat med två företag
som gjort omfattande kvalitetssatsningar – och
sedan belönats med ökad lönsamhet.
TEXT: ANNIKA LUND · FOTO: OLA HEDIN
L
astbilscentralen Närkefrakt har sedan 2007 jobbat hårt för att få en rad certifieringar. Nu har
bolaget fyra fjädrar i hatten: ISO 39001, ISO
14001, ISO 9001 och AFS 2001:1, som tillsammans omfattar trafiksäkerhet, miljö, kvalitet och
arbetsmiljö.
– Det var ett strategiskt styrelsebeslut att satsa på certifieringar. Syftet var att ge bolaget konkurrensfördelar. Det har
lyckats – vi har stärkt vårt varumärke och fått nya kunder delvis tack vare kvalitetsarbetet, säger Kristin Gabrielsson, miljöoch kvalitetssamordnare på Närkefrakt.
Företaget, som omfattar ungefär 110 åkerier, nära 300 bilar
och sysselsätter cirka 450 chaufförer, hade problem med lönsamheten för snart fem år sedan. Efter ett bolagsförvärv gick
verksamheten med förlust under 2010, men därefter redovisas en stadigt ökande omsättning som ger vinst varje år.
krav vara svåra att leva upp till, och ibland kan kraven också
ha mindre betydelse ur miljö-, trafiksäkerhets- eller kvalitetsaspekt, vilken troligen är vad kunden vill uppnå genom att
formulera kravet. Ett konkret exempel på ett kundkrav som
historiskt varit problematiskt inom branschen gäller miljövänlig hydraulolja, som tidigare fungerade mindre bra och
som till och med kunde skada vissa motorer, något som givetvis kunde bli dyrt för åkeriägaren. I dag ser dock dessa produkter annorlunda ut, så möjligheterna att uppfylla kravet är
rimligt. Ett annat exempel är önskemål att alla däckdimensioner på alla bilar ska redovisas i detalj.
– Vi ser en del sådant, och där har vi mindre nytta av vår
certifiering. Å andra sidan ser vi också en strävan efter att
upphandla transporttjänster med enhetliga och relevanta
krav, så jag tycker att branschen är på rätt väg, säger Kristin
Gabrielsson.
har kvalitetssatsningarna
varit bidragande till bolagets utveckling.
– Vi har vunnit flera upphandlingar som vi inte ens hade
kunna delta i utan våra certifieringar. Det är stora upphandlingar med skall-krav, alltså kriterier som måste vara uppfyllda för att man ska få sitt anbud beaktat. Ungefär hälften av
vår omsättning kommer numera från sådana upphandlingar,
säger hon.
Enligt Kristin Gabrielsson är det tydligt att allt fler transportköpare ställer skall-krav i sina underlag. Ibland kan dessa
ETT EXEMPEL PÅ ett relevant och nästan enhetligt krav är
backkameror, som för några år sedan dök upp i allt fler kravspecifikationer. Närkefrakt ansåg att önskemålet hade betydelse för trafiksäkerheten och ville möta kundernas önskemål,
så numera mäts och redovisas hur många lastbilar som har
backkameror.
Det görs inom ramen för Närkefrakts systematiska trafiksäkerhetsarbete inom ISO 390001. Det är ett exempel på hur
relevanta kundönskemål kan forma verksamheten, samtidigt som certifieringssystemet ger en mall för hur företaget
ENLIGT KRISTIN GABRIELSSON
15
KVALITET SOM LÖNAR SIG
Kvalitets­
satsning
som gav
klirr i kassan
kan jobba med frågan – och samtidigt använda den ökande
mängden backkameror som en konkurrensfördel. När frågan
nu kommer upp i kravspecifikationer kan Närkefrakt hänvisa
till sina mätningar, där 56 procent av bilarna hade backkameror förra året, och samtidigt berätta att andelen ökar, vilket ger bolaget en fördel framför andra bolag, som inte kan ge
en sådan redovisning, även om de kanske har backkameror.
– Våra certifieringar är ett löpande, systematiskt arbete. Vi
Vi formulerar mål vi ska uppnå,
och sedan mäter vi och följer
upp alla krav från oss själva, från
våra kunder och de lagmässigt
reglerade kraven.
formulerar mål vi ska uppnå, och sedan mäter vi och följer
upp alla krav från oss själva, från våra kunder och de lagmässigt reglerade kraven, säger Kristin Gabrielsson.
Målen ska vara både lång- och kortsiktiga. Närkefrakt
omfattas självklart av det svenska klimatpolitiska målet om
en fossilfri fordonsflotta år 2030. För att nå dit har Närkefrakt
inom ramen för ISO 14001, som handlar om miljö- och klimataspekter, satt upp årliga delmål fram till år 2018. Under
2013 skulle utsläppen av fossil koldioxid vara högst 8,5 kilo
per mil. Detta delmål är uppfyllt, enligt företagets bokslut. Ett
tydligt fokus har alltså effekt – och det systematiska arbetet gör
det möjligt att uppnå bestående förändringar i verksamheten.
– Bränslekostnaden är vanligen den största utgiften för det
enskilda åkeriet, så en besparing där har stor betydelse. Svårigheten är att nå ut i chaufförsledet, säger Mattias Nilsson.
Närkefrakt har i nuläget inga planer på att satsa på ytterligare certifieringar. I stället handlar de kommande åren om att
förankra det pågående arbete. Då måste viljan, motivationen
och kunskapen nå ända in i förarhytten – i slutändan är det
chauffören som möter kunden, som lastar och lossar gods och
som kör fordonet på vägen. På så sätt är det chauffören som
avgör om strategiska och högt ställda kvalitetsmål verkligen
kommer att ge utdelning i form av förbättrat varumärke, fler
kunder – och ökad lönsamhet.
EN SÅDAN FÖRÄNDRING kan ge konkreta besparingar i
reda pengar. Till exempel anses en förare som varaktigt förändrar sin körstil mot sparsam körning minska bränslekostnaderna med upp till tio procent, berättar Mattias Nilsson,
som också är miljö- och kvalitetssamordnare på Närkefrakt.
DEN SITUATIONEN ÄR densamma inom byggbranschen. En
bolagsstyrelse kan ha mycket högt ställa mål med verksamheten, men det är ändå den enskilda medarbetaren som styr
kvaliteten på det hantverk som ska utföras. För att höja kvaliteten på de levererade produkterna måste man jobba systematiskt med personalvård, anser John Söderberg, vd för byggbolaget BTH Bygg AB, som sedan starten 1992 bygger, renoverar
och underhåller bostäder och affärslokaler i stockholmsregionen.
– Vi satsar på att hjälpa våra anställda med kost, träning
och vila. Vårt mål är att alla medarbetare ska få dessa tre hörnpelare på plats i sina liv och kunna ta hand om sin hälsa, säger
John Söderberg.
Sedan 2007 driver BTH Bygg friskvårdssatsningen Superstark. Det är en omfattande satsning. Alla anställda erbjuds att
få träffa en dietist, som ger personliga kostråd och håller matlagningskurser. Den som vill kan också få träffa en naprapat,
få subventionerad massage och träningskort betalda upp till
en viss summa. Dessutom görs en mängd aktiviteter i grupp.
Årets kick-off hölls på idrottsanläggningen Bosön, där de
Olika kvalitetscertifieringar
De flesta certifieringar handlar om att arbeta systematiskt med ett område. Det handlar om att skapa rutiner, sätta mål och följa upp hur
det går. Det handlar också om att skapa medvetenhet och involvera hela företaget, så att alla medarbetare jobbar mot samma mål.
» ISO 9001: Ett sätt att arbeta med företagets kvalitetsmedvetenhet. Tänkandet ska genomsyra internt arbete, kundkontakt och levererad produkt.
» ISO 14001: Ett sätt att ständigt försöka minska negativ miljöpåverkan.
» ISO 39001: En mycket omfattande certifiering om trafiksäkerhet, som omfattar allt från ledningens engagemang till förarnas
fortbildning och fordonens underhåll.
» AFS 2001:1: Arbetsmiljöverkets certifiering som går ut på att fysisk, psykisk och social arbetsmiljö ska uppmärksammas i det vardagliga arbetet.
16
– Vi har stärkt vårt varumärke och fått nya
kunder delvis tack vare kvalitetsarbetet,
säger Kristin Gabrielsson som
tillsammans med Mattias Nilsson är miljöoch kvalitetssamordnare på Närkefrakt.
anställda fick välja mellan exempelvis löpning, mindfulness
eller mer krävande boot camp.
En gång per år får de anställda träffa en hälsocoach, som
mäter hälsovärden som blodtryck och blodfetter och gör
styrke- och konditionstester. Informationen delas med den
anställda, men också med företagets ledning, som får en avi-
Satsningen på friskvård ska göra
företaget attraktivt, så att vi kan
rekrytera de bästa medarbetarna.
dentifierad summering på gruppnivå. På så sätt vet företagsledningen exempelvis hur många armhävningar och sit-ups
medarbetarna orkar göra i genomsnitt.
– Det går åt rätt håll. Vi blir hela tiden lite starkare och lite
mer uthålliga, säger John Söderberg.
John
Söderberg,
vd för BTH
Bygg AB.
satsningen har betalat sig i kronor och ören.
Det bygger han bland annat på att sjukfrånvaron har sjunkit.
Enligt senaste årsredovisningen var sjukfrånvaron 2,75 procent, vilket betyder att företaget nådde sitt mål att komma
under 3 procent. Även personalomsättningen har gått ned.
År 2011 gick företaget med förlust. Men sedan dess har det
vänt, och vinstmarginalen ligger nu mellan 1 och 2,5 procent,
prognosen för 2014 inkluderad.
– Vår tanke är att satsningen på friskvård ska göra företaget attraktivt, så att vi kan rekrytera de bästa medarbetarna.
Dem ska vi sedan vårda så de kan prestera bra på jobbet och
så att de vill stanna i bolaget. Jag tycker det fungerar bra – jag
blev själv sugen på att börja arbeta här när jag hörde om satsningen, säger John Söderberg.
HAN ANSER ATT
17
Fråga oss om Transportstyrelsens kontroller
SÅ PRODUKTER & TJÄNSTER
UTBILDNING FÖR
TRANSPORTLEDARE
Har du frågor eller funderingar kring Transportstyrelsens företagskontroller?
Du vet väl att vi har experter som kan hjälpa dig? Kontakta SÅ juridik på
010-51 00 300.
HÅLL DIG UPPDATERAD
För 880 kronor kan du som
medlem få uppdateringar av
index under ett helt år, varje
månad.
(Icke medlemmar betalar
1 200 kronor).
Beställ enkelt på www.akeri.se
Transportföretagen står inför nya krav
och arbetsmetoder. Utan transportledare
med uppdaterade kunskaper kan det
vara svårt att hänga med i utvecklingen.
Här får du de nödvändiga kunskaperna
i både logistik, försäljning, juridik och
transportekonomi.
De fyra dagarna fördelas med en dag
per ämnesinriktning omfattandes:
•Logistik
•Transportekonomi
•Försäljning/kundrelationer
•Juridik (avtals-, köp- och transporträtt)
Medlemsträffar med SÅ Syd
I november anordnade SÅ Syd två
medlemsträffar, den 19 november i Olofström och kvällen efter
i Malmö. På programmet stod
främst information från SÅ angående de fokusområden och prioriteringar man jobbar med och en
chans att träffa Rickard Gegö, VD
på SÅ sedan årsskiftet.
I Olofström samlades ett tjugotal medlemmar hos Kjell Olsson på Åkerihistoriska
Muséet, Brocenter. Sveriges Åkeriföretags
nya VD Rickard Gegö var speciellt inbjuden
för att presentera sig och för att presentera
åkerinäringens framtid som Rickard såg den.
Mikael Nilsson uppdaterade SÅ Syds medlemmar
om den numera nedlagda Fenix-processen.
CERTIFIERING HÖJER
KVALITETEN OCH
MINSKAR RISKERNA
Vi utför tredjepartsrevisioner enligt:
Kursorter:
Göteborg, 28-29/1 + 4-5/2
anmälan senast 29/12
Helsingborg, 8-9/4 + 22-23/4
anmälan senast 9/3
Kontakt:
SÅ Utbildning 010-51 00 400,
[email protected]
Se även akeri.se/utbildning för mer i
nformation.
18
PÅ VÅRA VÄGAR
ISO 14001 - Miljö
ISO 9001 - Kvalitet
ISO 39001 - Trafiksäkerhet
AFS 2001:1 - Arbetsmiljö
Läs mer på www.akeri.se/certifiering
Rikard Gegö, VD för Sveriges Åkeriföretag,
uppdaterade SÅ Syds medlemmar om vad som är
på gång inom organisationen.
Möteslokalen - där Åkerihistoriska Sällskapet
har en samlingsplats - är en historisk exposé
över organisationens historia, och nya VD:n
fick finna sig i att trängas med tidigare höga
SÅ-potentater. Dessa hängde dock på väggen
i form av tavlor och bilder.
- En gång kommer Rickard själv att hänga
på väggen när kommande generationer håller sina möten i lokalen, menade Kjell Olsson,
som ansvarar för lokaliteterna där Åkerihistoriska Sällskapet huserar. I lokalerna inryms
också ett bilmuseum av hög klass som hyser
Volvo-bilar genom historien.
Väggaskolans transportgymnasium medverkade under mötet och presenterade sin
verksamhet. Man vädjande om åkeriernas
medverkan till att erbjuda APL-platser (se
faktarutan nedan) och menade att åkerierna
har mycket att vinna på att erbjuda gymna-
APL - ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE
För att åkeribranschen ska få duktiga chaufförer är det av yttersta
vikt att våra medlemsföretag ställer upp med så kallade APL-platser, arbetsplatsförlagt lärande. Vad är då det? Jo, när ungdomarna går sin gymnasieutbildning på transportprogrammen så är
det mycket viktigt att de får möjlighet att komma ut och praktisera
hos ett riktigt åkeriföretag för att där handfast och praktiskt lära
sig hur det går till. Sveriges Åkeriföretag önskar som branschorganisation att våra medlemsföretag är villiga att ställa upp med
platser för dessa gymnasieelever. Det är de som är framtiden. Just
nu håller tiden för fortbildningen av YKB på att rinna ut. Senast
den 10 september 2016 måste alla chaufförer ha gått en fortbild-
sieelever praktikplatser, främst eftersom det
leder till en högre kvalitet och kunskapsnivå
på eleverna när de senare kommer ut i arbetslivet.
Åsa Sköld, pressekreterare på SÅ, redogjorde för SÅ Syds verksamhetsplan och vad
som är på gång regionalt vad gäller lobby- och
påverkansarbete, då regionchef i Syd, Liane
Ask, inte kunde närvara. Anders Falk från
SÅ Syd informerade också om branschaktuella frågor.
I Malmö anordnades i samband med
Transportsäkerhetskonferensen 2014 en
medlemsträff i Mercedes-Benz lokaler i Fosie
den 20 november. Ett trettiotal medlemmar
samlades för information och diskussioner
kring branschaktuella ämnen. De närvarande
medlemmarna fick också chansen att träffa
Sveriges Åkeriföretags nya VD sedan årsskiftet, Rickard Gegö, som informerade Syds
medlemmar om vad som är på gång inom SÅ
och de fokusområden man jobbar med inför
2015.
På plats fanns även Mikael Nilsson, ordförande i Sveriges Åkeriföretag, som uppdaterade Syd-medlemmarna om den numera
avslutade Fenix-processen. John Woxström
från SÅ Syd informerade om branschaktuella
frågor och svarade på medlemmarnas funderingar kring dessa.
Åsa Sköld, f.d. SÅ Syd men numera pressekreterare på Sveriges Åkeriföretag, informerade om vad som är på gång regionalt i Syd,
då regionchef Liane Ask inte kunde närvara.
Särskilt inbjudna var representanter från två
gymnasieskolor i Malmö som informerade
om behovet av APL för sina gymnasieelever.
TEXT: SOFIE LARSSON & ANDERS FALK
FOTO: SOFIE LARSSON
ning. Då upphör möjligheten att utöva yrket som chaufför med stöd
av ”hävdvunna rättigheter”. Tiden är nu knapp för att genomföra
fortbildningen om 35 timmar för era chaufförer. Gymnasieskolorna
ser till att alla elever får 280 timmars grundutbildning i yrkeskompetens. Det innebär att de kommer att vara mycket eftertraktade
som chaufförer inom kort. Låt inte denna möjlighet glida förbi er
att få kontakt med eleverna under sin APL-period för att sedan
kunna rekrytera dem som utbildade chaufförer. Tänk på att gymnasieskolan idag är en yrkesutbildning. När ni nu blivit intresserade
av detta, så kan ni kontakta en gymnasieskola som utbildar chaufförer. Känner ni inte till någon sådan i närheten av där ni bedriver
er verksamhet, så kontakta oss på Sveriges Åkeriföretag så kan vi
hjälpa till med att förmedla kontakter.
19
SISTA BITEN
Helgöppettider på Syd-kontoret
Åkerihandbok 2015
Under jul- och nyårshelgerna har kontoret stängt följande dagar: 23-26/12, 30/12-1/1
samt 5-6/1. Vi har öppet som vanligt mellan 08.00-17.00 den 29/12 och 2/1 och öppnar
sedan igen den 7/1. Vi önskar alla läsare och medlemmar en god jul och gott nytt år!
Nästa nummer av ÅkeriSydntt kommer ut i början av mars 2015.
Snart kommer den nya utgåvan av Åkerihandboken. Alla
medlemmar får boken gratis med sitt medlemskap och kan köpa
fler böcker för endast 85 kr/st (ord. pris 375 kr/st). Leverans är
beräknad till mitten av januari.
Information inför medlemsfaktureringen för 2015
I början av januari 2015 fakturerar vi
medlems- och serviceavgifter för 2015.
Här följer lite kort information kring fakturan och vad som ingår i ditt medlemskap.
Kalendarium SÅ Syd
januari - mars 2015
Januari
18
YKB, Delkurs 3:
Lagar och regler
Hörby
Februari
7
28
YKB, Delkurs 4: Ergonomi
och hälsa
Hörby
YKB, Delkurs 5:
Trafiksäkerhet & kundfokus
Hörby
Serviceavgiften i Sveriges Åkeriföretag är
baserad på det antal fordon som ditt företag
har yrkestrafikanmält hos Transportstyrelsen. Om du är osäker, kontrollera gärna med
dem hur många fordon du har anmält så att
vi har rätt uppgifter registrerade. Observera
att eventuella ändringar i fordonsantal ska
vara oss tillhanda senast 2014-12-31. Tänk på
att de fordon som räknas med är alla tunga
fordon, lätta lastbilar och personbilar som är
Y-märkta.
Hur mycket ditt medlemskap i Sveriges
Åkeriföretag kostar beräknas utifrån hur
många yrkestrafikanmälda fordon du har i
ditt företag. Medlemsfakturan består av serviceavgift (momsavdragsgill) och medlemsavgift (icke-momsavdragsgill).
”Vad får man egentligen som medlem?”
är en av de vanligaste frågorna vi får från
både medlemmar och icke-medlemmar. Vi
brukar svara att du får förutsättningar! Ditt
medlemskap ger dig nämligen förutsättningar att driva ditt företag på ett proffsigt
sätt. Du kan utvecklas i ledarskap, bli bättre
på prissättning, få senaste branschnytt, specialanpassade utbildningar och använda vår
rådgivning när helst du behöver. Våra medlemsförmåner gör att du kan spara tid och
pengar. Du kan läsa om alla våra samarbetspartners, förmånsavtal och rabatter här bredvid och på vår hemsida, www.akeri.se.
På ett större plan bidrar du som medlem till
en bättre värld för dig och för åkeribranschen.
Vi är din röst i opinions- och påverkansarbetet, till exempel lobbar vi om kör- och vilotider och cabotagefrågan. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vi. Beslutsfattare
lyssnar på en stor och stark organisation
och vi kan förhandla bättre villkor för dig.
Enkelt sammanfattat: Du behöver oss, vi
behöver dig!
MEDLEMSFÖRMÅNER
»» Bränslebesparing Lean Haulage™
»» Datorer & programvaror Dustin, Fortnox, Visma
SPCS, SÅ Index, SÅ Calc
»» Drivmedel Statoil fuel & retail, Swea Energi
»» Energi Mölndal Energi
»» Finansiering Nordea Finans
»» Fordon Mercedes, Toyota, Volkswagen
»» Försäkringar Förenade Liv, Trygg Hansa
»» Hotell Elite Hotels
»» Inkasso Collector
»» Telefoni Phone House
»» Teknik Safedriving 24
»» Tjänster Svensk Mediabevakning, Vision 2099
»» Yrkesbutiker Swedol, Skånetruck
Finansiering
på rätt väg.
»» Branschinformation genom hemsida och nyhetsbrev
»» Åkerisydnytt (4 nr/år)
»» Svensk Åkeritidning (12 nr/år)
»» Åkerihandboken (1 ex/år)
»» Delta i möten, kurser och studieresor
»» Omvärldsbevakning
Mars
14
28
YKB, Delkurs 1:
Sparsam körning
Hörby
YKB, Delkurs 2:
Godstransporter specifikt
Hörby
För anmälan och mer information om våra
aktiviteter, besök vår hemsida på
www.akeri.se/regioner/syd
Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt,
alternativt ring oss på 040-664 25 30.
»» Tillgång till juridisk kompetens och rådgivning via SÅ
Juridik
BEGÄRAN OM UTTRÄDE
»» Utbildningar (t.ex. YKB och Eget på Väg) och kurser i
aktuella ämnen
Kanske har du sålt ditt åkeri eller har bytt bransch helt? Vi förstår att dina omständigheter
kan ha ändrats sen förra årsskiftet och att det kan finnas anledning att avsluta medlemskapet. Om du vill utgå som medlem hos oss ska denna begäran vara oss tillhanda senast
2014-12-31, gärna skriftligt via brev eller e-post till [email protected]
Innan du bestämmer dig för att avsluta medlemskapet så ring oss gärna på 040-664 25
30 eller skicka e-post till [email protected] så kan vi diskutera just din situation och förklara
hur du kan utnyttja ditt medlemskap på bästa sätt och hur vi kan hjälpa dig och ditt
företag.
Skulle du ändå besluta dig för att avsluta medlemskapet behöver vi veta detta senast
2014-12-31. Kontakta oss på telefon eller via e-post enligt ovan.
Det var en gång...
»» Lokala informationsmöten, seminarium och nätverksträffar
Nordea Finans kan lastbilsfinansiering
Ring oss gärna för en offert!
DINA MEDLEMSFÖRMÅNER
För mer information om medlemsförmåner och de avtal
du kan teckna genom Sveriges Åkeriföretag, kontakta
ditt regionkontor eller läs mer på www.akeri.se
Gör det möjligt
VI VÄLKOMNAR VÅRA NYA MEDLEMMAR!
Var det alltid "bättre förr"? Vi har grävt djupt bland gamla nummer av KLM-nytt, föregångaren till ÅkeriSydnytt. Följande är saxat ur nummer 3 från 1981. Vad gäller fotboll verkar det i alla fall ha gått bättre för MFF i år
än det gjorde 1981.
S.B Logistik AB, Malmö
Paul Berntsson, Vinslöv
W S Transport AB, Skivarp
Johan From
042-17 21 12
Catrin Skoglund
08-787 66 94
Nordea Finans - ett helägt dotterbolag till Norda Bank
20
Ditt medlemskap i Sveriges
Åkeriföretag Syd ger dig
följande förmåner:
Annette Brewitz
08-787 69 80
CHL Transport, Lund
Jimmy Tarler, Klagstorp
Fagerbergs Transport och
Service, Höganäs
Herbst Åkeri, Ängelholm
21
Vi är stolta över att kunna erbjuda:
Lars Adaktusson
Kristdemokratisk Europaparlamentariker,
suppleant i transportutskottet
Gemensamma
lösningar krävs
i Europaparlamentets transportutskott är det med stort
intresse jag tar mig an transportfrågorna.
Transporter är intimt förknippat med tillväxt och handel och en nyckelkomponent
för att uppfylla tre av de fyra friheterna inom
EU:s inre marknad: fri rörlighet för personer,
tjänster och varor. Friheter som ett exportberoende land som Sverige inte kan vara utan.
Ett av de bästa sätten att stimulera tillväxt
är att ta bort fler av de hinder som alla försvårar transporter och handel. Därför vill jag
arbeta för att EU ska fokusera sin transportpolitik på att minimera dessa hinder mellan
medlemsstaterna – oavsett om dessa är av
teknisk, administrativ eller reglerande karaktär. Det yttersta målet är därför att skapa ett
gemensamt avreglerat europeiskt transportområde: ett mål som kan vara till stor gagn
för alla de fantastiska transportföretag vi har
i Sverige.
VI TAR PULSEN
PÅ SVENSK
ÅKERINÄRING
Försäkringspaketet
som hjälper dig snabbt
tillbaka på vägen.
SOM NYVALD SUPPLEANT
I SVERIGE FINNS ca 50 000 transportrelaterade företag, som tillsammans sysselsätter ca
260 000 personer. Europeiska transportsektorn sysselsätter mer än 11 miljoner människor. Om man inkluderar tillverkning av
transportrelaterad utrustning såsom fordon
står den för åtta procent av sysselsättningen
i EU: 18 miljoner arbetstillfällen. Därför är
det är glädjande att EU-finansieringen av
transportinfrastrukturen för 2014-2020 mer
än tredubblats jämfört med föregående budgetperiod.
Jag vill generellt sett inte se mer pengar
till EU, men då transporterna är en gemensam utmaning i Europa, kräver detta gemensamma lösningar. Ett bra exempel på hur
EU skall prioritera. Ett bra exempel på rätt
agenda i Bryssel.
26
22
Transportsektorn är
betydelsefull.
Den producerar nästan
fem procent
av EU: s
BNP.
Det finns för
många hinder som tulllar, skatter,
flaskhalsar,
byråkrati
och olikheter
vad gäller
standarder,
särskilt i
transportbranschen,
som är i
vägen för en
stimulerande
tillväxt.
Eftersom alla varor som hamnar i butikerna någon gång har
transporterats med lastbil är konjunkturläget i åkerinäringen
värt att hålla koll på, både för folk i och utanför branschen.
På webben kan du ta del av Åkeribarometern, med nya och
uppdaterade värden för varje kvartal.
Fyra gånger om året mäter Sveriges Åkeriföretag konjunkturläget inom åkerinäringen. I undersökningen tillfrågas
personer inom större transportsäljande åkeriföretag om hur
de uppfattar läget i branschen.
I underlaget till Åkeribarometern ställs frågor om efterfråga,
produktion, investeringar, försäljningspriser och personalstyrka. De som svarar bedömer situationen för det egna
företaget i tre månader bakåt och tre till sex månader framåt
beroende på fråga. Det ger en bra fingervisning om aktuella
trender.
Läs mer på akeri.se/akeribarometern
Förändringar sker ofta löpande i företagets verksamhet, och det är viktigt att
försäkringsskyddet följer utvecklingen. Det hjälper vi dig med, bland annat genom
en årlig genomgång av ditt skydd. Du slipper oroa dig över att inte ha ett tillräckligt
skydd eller betala för ett skydd du inte behöver. Den årliga försäkringsrådgivningen
är bara en av många förmåner som ingår i försäkringspaketet Trygga Yrkesförare.
Kontakta oss så berättar vi mer om fördelarna för just dig!
I samarbete med
Vill du bli ett av Sveriges säkraste företag?
Ring 0771-111 720 redan idag.
POSTTIDNING B
ÅkeriSydnytt – Sveriges Åkeriföretag Syd
Box 405
201 24 MALMÖ
en Laguppställning
som håller måttet.
Volvo Trucks har lanserat fyra nya modeller fullmatade
med nyheter. Möt den allsidiga FM, FMX för de tuffaste
jobben och de smidiga stadsfordonen FE och FL.
Vilken modell täcker dina behov?
www.volvotruckcenter.se
Volvo Truck Center region syd | Eslöv 0413-774 70 | Helsingborg 042-29 99 00 | Malmö 040-680 24 00 | Trelleborg 0410-529 80