Beskrivning av avgiftsförändringar - Vägtrafik

PM
Datum
2015-06-01
Handläggare
Jasmina Hasic
Controllerenheten
Beskrivning av ändring av Transportstyrelsens
föreskrifter om avgifter inom Vägtrafik
1
Gemensamma principer för
Transportstyrelsen
Grundläggande regler för Transportstyrelsens avgiftsberäkningar ges bland
annat i avgiftsförordningen (1992:191), förordningen (2008:1300) med
instruktion för Transportstyrelsen och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter.
De verksamheter inom Transportstyrelsen som finansieras av avgifter är:
-
Tillståndsprövning
Tillsyn
Registerhållning
Enligt avgiftsförordningen ska avgifter beräknas så att full kostnadstäckning
uppnås, vilket innebär att avgifterna ska beräknas så att den långsiktiga
självkostnaden täcks. För att frångå principen om full kostnadstäckning
krävs ett särskilt beslut från regeringen.
Avgifterna ska konstrueras på ett sådant sätt att det är ändamålsenligt för
både Transportstyrelsen och det aktuella kollektivet som ska betala avgiften.
2
Beskrivning av avgiftsändring för tillsyn
och kontroll
2.1
Tillsyn av ackrediterade besiktningsorgan
2.1.1
Beskrivning av området
Transportstyrelsen ska enligt 5 kap. 3 a § fordonslagen (2002:574) utöva
tillsyn av efterlevnaden av lagen och de föreskrifter som meddelats med
stöd av lagen. Inom ramarna för detta ryms tillsyn av de ackrediterade
besiktningsorganen. Tillsynen omfattar stickprovskontroller och
skrivbordstillsyn. Enligt 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) får
Transportstyrelsen meddela föreskrifter om avgifter för denna tillsyn.
Avgiften berör tio ackrediterade besiktningsorgan.
1 (4)
Datum
2015-06-01
2.1.2
Förändring
2015 års avgift för de ackrediterade besiktningsorganen är 70 öre per
genomförd förrättning. Debitering sker månadsvis i efterskott. Antalet
förrättningar under 2013 var cirka 5 860 000 stycken. I den årliga
genomgången kan vi se att myndigheten får ett överskott för denna
verksamhet. Därför föreslår vi att det inte ska tas ut någon avgift per
genomförd förrättning till dess att ackumulerade överskott har förbrukats.
Enligt Transportstyrelsens uppfattning bör detta ske under en period om två
till tre år. Den paragrafen i Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom
vägtransportområdet med bestämmelser om denna avgift föreslås därför
upphävas.
2.1.3
Konsekvenser
Det föreslagna upphävandet av avgiftsbestämmelsen skulle innebära en årlig
kostnadsminskning för de ackrediterade besiktningsorganen under de
aktuella åren. Transportstyrelsen kommer att få minskade administrativa
kostnader för fakturor (10*12=120 stycken per år) som inte behöver skickas
under perioden. Besiktningsorganen kommer också att få något minskade
administrativa kostnader avseende fakturahanteringen.
3
Beskrivning av avgiftsändring för
tillstånds- och andra prövningar
3.1
Tillstånd att betraktas som yrkesmässig
fordonstillverkare
3.1.1
Beskrivning av området
Transportstyrelsen prövar ansökningar om tillstånd av olika slag. Denna
prövning finansieras av avgifter.
3.1.2
Förändring
Avgiften för beslut om tillstånd att betraktas som yrkesmässig
fordonstillverkare (5 500 kr) tas bort och finansieras istället med
vägtrafikregisteravgiften. Transportstyrelsen har gjort bedömningen att
handläggningen är att likställa med annan prövning av ansökan som sedan
tidigare finansieras genom vägtrafikregisteravgiften. För att
konkurrensneutralitet ska råda, föreslår Transportstyrelsen att avgiften tas
bort.
De som påverkas av förändringen är företag som ansöker om sådant
tillstånd.
2 (4)
Datum
2015-06-01
3.1.3
Konsekvenser
Konsekvensen innebär att främst små företag underlättas genom att ingen
avgift tas ut vid tillståndsprövningen. Avgiftsuttaget mot kollektivet minskar
med ca 55 000 kronor.
3.2
Körkort
3.2.1
Beskrivning av området
Brukarkollektivet Personliga behörigheter inom vägtrafiken avser
medborgare som ansöker om olika tillstånd för att få framföra ett fordon.
Anledningen kan vara att man önskar ta körkort för bil eller tyngre fordon,
att man vill övningsköra i privat regi, att körkortet är återkallat eller att man
önskar byta ut sitt utländska körkort mot ett svenskt körkort. Syftet med
dessa tillstånd är att erhålla en behörighetshandling som består av ett körkort
och som utfärdas av Transportstyrelsen. Körkortet ska också fungera som en
nationell ID-handling. Kollektivets storlek är teoretiskt alla vuxna över
16 år.
3.2.2
Förändring
Inom körkortsområdet är förslaget att sänka flera ansökningsavgifter. Detta
då Transportstyrelsen har ett ackumulerat överskott att hantera och eftersom
överskottet ökat mer än plan så görs avgiftsjusteringar för en del avgifter på
körkortsområdet redan 2016. De avgifter som sänks är följande:

Ansökningsavgiften för körkortstillstånd efter återkallelse är idag
1670 kr. Förslaget är att avgiften sänks till 500 kr.

Ansökningsavgiften för körkortstillstånd i annat fall är idag 220 kr.
Förslaget är att avgiften sänks till 150 kr.

Ansökningsavgiften för utbyte/förnyelse av utländskt körkort är idag
600 kr. Förslaget är att avgiften sänks till 150 kr.

Ansökningsavgiften för godkännande handledare är idag 65 kr.
Förslaget är att avgiften sänks till 50 kr.
3.2.3
Konsekvenser
Det totala avgiftsuttaget för brukarkollektivet, Personliga behörigheter,
minskar med ca 35 mnkr. Effekter på hushålls- respektive individnivå för
stora grupper kan sammanfattas med att:

en ungdom som tar körkort och där anhöriga blir handledare får en
minskad avgiftskostnad med 100 kr.
3 (4)
Datum
2015-06-01

en person där körkortet har blivit indraget och som ansöker om ett
körkortstillstånd efter spärrtidens utgång får en lägre
ansökningsavgift med 1 170 kr.

en person som byter ut sitt utländska körkort mot ett svenskt körkort
får en lägre ansökningsavgift med 450 kr.
4
Beskrivning av avgiftsändring för
registerhållning m.m.
4.1
Vägtrafikregisteravgift
4.1.1
Beskrivning av området
Vägtrafikregisteravgiften tas ut av fordonsägare för att finansiera
registerhållningen för vägtrafikregistret. Intäkterna från vägtrafikregisteravgiften ska finansiera kostnaderna för förvaltning och utveckling av
vägtrafikregistret samt kostnader förknippade med automatiserad och
manuell ärendehandläggning.
4.1.2
Förändring
Vägtrafikregisteravgiften är idag 60 kronor. Transportstyrelsen föreslår att
avgiften sänks till 50 kronor. Transportstyrelsen har under ett antal år
upparbetat betydande ekonomiska överskott inom vägtrafikregisteravgiften.
Med den sänkta avgiften beräknas överskottet att balanseras under en
5-årsperiod.
4.1.3
Underlag för avgiften
Som beräkning för avgiften har dels de faktiska årliga avgifterna tagits i
beaktning, dels överskottet. Målet med avgiftssänkningen är att komma
tillrätta med det ackumulerade överskottet som uppstått.
4.1.4
Konsekvenser
Transportstyrelsen har beräknat att sänkning av vägtrafikregisteravgiften
leder till att avgiftsuttaget mot fordonsägare blir 84 miljoner kronor mindre
per år.
4 (4)