Ladda ner uppföljningen - Kettilstorps villaförening

AVSÄNDARE
DATUM
SIDA
Samuel Wikström
Kerstin Alm
2013-10-16
2015-02-12
1 (4)
Protokoll från trygghetsvandring 2013-10-16
Närvarande från Jönköpings kommun
Säkerhetssamordnare: Gert Kvick
Ljusplanering: Maja Laveklint
Förvaltning Gata/park: Rolf Sandström
Närpolis
Andreas var närvarande under första delen av vandringen.
Närvarande Villaföreningen
Samuel Wikström, Kerstin Ahlm, Ewa Pettersson, Nils Ingvarsson, Per Gemheden,
Sofia Frödén, Martin Ahlm
Generellt:
•
All belysning i området kommer att bytas till LED för att i förlängningen leda
till att alla lampor kan lysa dygnet runt.
•
Hastigheten på Norrahammarsvägen är hög, Gert föreslår att vi tar kontakt
med Trafikavdelningen hos Polisen för att mäta upp hastigheten på
Norrahammarsvägen.
•
Även bussarna har hög hastighet på Norrahammarsvägen:
Förslag på att ta kontakt med Keolis och påpeka hög hastighet, det brukar ge
resultat enligt Gert Kvick.
•
Alla trasiga lampor som hittades under vandringen är rapporterade till
Jönköpings Energi på deras hemsida av Samuel Wikström
Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
AVSÄNDARE
DATUM
SIDA
Samuel Wikström
Kerstin Alm
2013-10-16
2015-02-12
2 (4)
Punkter för åtgärd
1. Hållplats Hagaberg riktning Torsvik är väldigt dåligt upplyst.
Hållplats Hagaberg riktning Jönköping C. Byte till vitt sken på befintlig
belysning som ger bättre ljus och en markering av var hållplatsen finns. Lyser
till viss del även upp hållplatsen i riktning mot Torsvik. Åtgärdat
2. ”Kullen” och ”gångstig” till Kullegatan kommer att gallras och röjas enligt
Rolf Sandström vilket kommer att leda till en mer öppen och ljusare park.
Förslag framkom om att ta kontakt med JTH angående ev belysning av
kullen, ev ett belysningsprojekt för en grupp elever. Gallring är gjord,
Åtgärdat
Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
AVSÄNDARE
DATUM
SIDA
Samuel Wikström
Kerstin Alm
2013-10-16
2015-02-12
3 (4)
3. Kettilstorpsg. 35 hög häck vid brandgata (max 80cm hög är tillåtet 10m från
korsning).
4. Korsning ok.
5. Träd hänger ut över trottoar (Villaägarens ansvar). Åtgärdat på
Norrahammarsvägen
6. Gångstig ok (man ser början och slut på stig). Åtgärdat
7. Hållplats Kättilstorp: Byte till vitt sken på befintlig belysning som ger bättre
ljus och en markering av var hållplatsen finns. Åtgärdat
8. Gångstig mellan Hållplats Kättilstorp och Kettilstorpsgatan är väldigt dåligt
upplyst.
Här fick vi medhåll från både kommunen och Räddningstjänsten att det är en
mörk och otrygg gångväg som man inte gärna går på kvällen.
Kommunens repr kommer att ta fram karta över servitutet och se hur
ägandet ligger.
Vi påtalade att belysning saknas, förslag på belysning på stolpe som lyser upp
i trädet på ”hörnet” samt gångstigen, vi förde också fram att trappa och
trappräcke är i dåligt skick, samt att det inte skottas här vintertid. Pågår
9. På cykel och gångväg från Lundgatan till Gamla Råslätt är många lampor
sönder. Åtgärdat
Bron över Tabergsån är i allmänt dåligt skick och på vissa ställen saknas
ribbor i staketet. Ribbor i staketet är lagade samt en planka i bron är bytt.
Säkerheten före och efter bron är inte bra, lätt att vingla till och köra ner i ån.
Vi förde fram önskemål om att staketet bör ”förlängas” på sidorna.
10. Gång och cykelväg mellan Lundgatan och Råslätt saknar belysning.
11. Träd och buskar över trottoar är radhusägarnas ansvar.
Lekplats är inte belyst.
Lekplatsen är nu under utredning och förändringar kommer att ske enligt
Rolf Sandström. Lekplatsgruppens arbete med lekplatsen pågår
Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se
AVSÄNDARE
DATUM
SIDA
Samuel Wikström
Kerstin Alm
2013-10-16
2015-02-12
4 (4)
12. Träd vid väg ner till lekplats (korsning Sparres väg/Gärdesgatan) skymmer
lampa. Trädet står troligen på villaägarens mark men kommunen tar fram
karta över ägandet.
Besök vår webbplats för mer information om villaföreningen.
www.kettilstorp.se