microINR Brief Instructions (SE)

Kort bruksanvisning
microINR
1
Ta ut chipet från
folieförpackningen och
sätt in det i mätaren så att den
gula delen med texten microINR
är synlig. Sätt in chipet ordentligt
i mätaren.
2
Mätaren utför en kontroll
och chipet värms upp till
rätt temperatur.
När rätt temperatur är uppnådd,
» Avger mätaren ett pip
» Börjar en droppsymbol på
displayen att blinka
» Startar nedräkning från 80 sek
» Är chipet konstant belyst
3
Stick i fingret och
kontrollera att
bloddroppen är tillräckligt
stor och sfärisk. Tillsätt blodet
genom att droppen får kontakt
med mitten på chipet. Enbart
bloddroppen (ej fingertoppen)
ska vidröra chipet.
Mini-USB-anslutning
AV / OK
PÅ / SET
Display
5
Mätaren visar svaret inom
1 minut. Ta bort chipet
från mätaren efter avslutad
mätning.
insättning av chipet
4
Mätaren piper när
blodvolymen är tillräcklig.
Håll kvar fingret i några sekunder
och avlägsna det sedan försiktigt.
För utförlig
metodbeskrivning, se
inlagan i förpackningen.
Mätaren
»» Mätaren innehåller ett batteri som är laddningsbart via USB-anslutning. Ett fulladdat batteri
håller till ca 100 mätningar. Laddning av batteriet
tar ca 3 timmar.
»» Mätaren kräver ingen speciell rengörning eller
underhåll. Du kan vid behov torka av mätaren
med en fuktig trasa.
»» Mätaren fungerar i en temperatur på 15–35°C.
»» Mätarens minne rymmer 200 resultat.
microINR
Testchip
»» De singelförpackade testchipen är i 2–25°C
hållbara till sista förbrukningsdagen.
»» Chipen kan användas upp till 6 timmar efter att
folieförpackningen har öppnats.
»» Kalibreringsuppgifterna finns i testchipet, ingen
separat kalibrering behövs.
Provtagning
»» OBS! Stick inte i fingret innan mätaren ger en
signal om att chipet har värmts upp.
»» Fingrarna bör vara varma då provtagningen
börjar. Vid behov kan fingrarna värmas genom att
tvätta dem i varmt vatten. Torka fingrana väl.
»» Fingret kan decinficeras före provtagningen. Låt
fingret torka ordentligt före mätningen, då rester
av desinfektionsmedel påverkar resultatet.
»» Rekommenderat är att provtagningen görs på sidan av långfingret eller
ringfingret, eftersom det där enklare bildas en lämplig droppe.
Orion Diagnostica Oy / Sverige
Box 520, 192 05 Sollentuna
Tel. 08-623 64 40, Fax 08-623 64 80
www.oriondiagnostica.se
8006-03SE, 09/2015
Fel
Beskrivning
Lösning
E01
Mätaren kan inte läsa datamatrisen.
Sätt in samma chip igen. Om felet kvarstår, använd ett nytt
chip från samma kit och gör om analysen.
E02
Utgånget chip.
Använd ett nytt chip från ett nytt kit och gör om analysen.
Kontrollera att datumet är korrekt inställt.
E03
Tiden har passerat för provappliceringens nedräkning på 80 s.
Sätt in samma chip igen. Om felet kvarstår, använd ett nytt
chip från samma kit och gör om analysen.
E04
Chipet är isatt upp och ned.
Vänd chipet och gör om analysen. Om problemet kvarstår,
använd ett annat chip.
E05
Otillräcklig provvolym eller inte
ordentligt applicerat.
Använd ett nytt chip från samma kit och gör om analysen.
E06
Fel på mätarens elektroniska delar.
Kontakta er lokala återförsäljare.
E07
Temperaturen ligger under fastställt
temperaturområde.
Gör om analysen på en varmare plats.
E08
Låg batterinivå.
Nätanslut mätaren och gör om testet med
samma chip.
E09
Otillräcklig provvolym eller inte
ordentligt applicerat.
Använd ett nytt chip från samma kit, gör om analysen och se
till att provvolymen är tillräcklig.
E10
Kontrollkanalens INR-värde ligger
utanför fastställt område.
Använd ett nytt chip från samma kit och gör om analysen.
Om E10 värdet är stort, kontakta er lokala återförsäljare.
E11
Chipavläsningsfel.
Sätt in samma chip igen. Om felet kvarstår, använd ett nytt
chip från samma kit och gör om analysen.
E12
Temperaturen ligger över fastställt
temperaturområde.
Gör om analysen på en kallare plats.
E13
Felaktig isättning av chipet.
Stick in chipet tills det tar stopp.
E14/
E15
Felaktig hantering av provet eller
defekt chip.
Använd ett nytt chip från samma kit och gör om analysen.
E16
VARNING: Möjligt fel i koagulationstider, kan vara associerat med
onormalt höga koagulationstider.
Gör om testet med ett nytt chip. Om E16 visas igen, gå
vidare med en annan mätmetod. Oftast kan detta fel uppstå
hos patienter med höga koagulationstider.
E17
Chipavläsningsfel under testtiden.
Använd ett nytt chip från samma kit och gör om analysen.
E18
Felhantering av prov eller
EVF utanför intervall.
Upprepa testet med ett nytt chip. Försäkra att ni följer
instruktionerna för insamling och applicering av prov. Om
E18 visas igen, gå vidare med en annan mätmetod. Detta
fel uppstår oftast hos patienter med EVF utanför microINRsystemets intervall.