Föreläsningsbilder Fysisk aktivitet

2015-03-11
Vad säger lagen?
Fysisk aktivitet, fallrisk och
fallprevention:
Viktiga faktorer för att främja hälsa och
välbefinnande för en åldrande befolkning
Anna Cristina Åberg
Leg Fysioterapeut, Docent
Kunskapscentrum Kommunal Hälso- och sjukvård
KIPS och ReCALL
Hälso- och sjukvårdslagen
Reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda
och behandla sjukdomar och skador.
Målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen
Socialtjänstlagens värdegrund
Omsorg om äldre ska inriktas på att den äldre får leva ett
värdigt liv och känna välbefinnande.
Välbefinnande och Hälsa
•Välbefinnande = Balans: Förväntningar / Realiteter
LIVETS
U-KURVA
•Hälsa = Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och
socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom
(WHO)
•Välbefinnande innebär alltid en egen värdering!
1
2015-03-11
Välbefinnande
Global WB: ladder.
Vändpunkt
”När det här hände, det här med mitt ben och
lunginflammationen, exakt samtidigt som jag
fyllde 80 år, då tyckte jag att det var som om ett
lass tegelstenar rasade ner över mig.
Jag blev plötsligt gammal på en gång.
Eftersom jag aldrig har tänkt på mig själv som
ömkansvärd och inte kunna dammsuga och
också därför att jag aldrig har behövt någon
hjälp.”
Stone A et al. PNAS
2010;107:9985-9990
Viktiga faktorer för välbefinnande
• Aktivitetsförmåga
• Oberoende
• Anpassning
Aktivitetsförmåga & Oberoende
•
•
•
•
•
Kontinuitet
Personlig vård
Sociala kontakter
Aktiviteter i hemmet
Intressen
•
•
•
•
Fysisk förmåga som förutsättning
Kontroll & valfrihet
Undvika att vara en börda
Hjälp från personal
(Livstillfredsställelse - Ett mål för geriatrisk
rehabilitering. Åberg, AC. Incitament. 2004)
2
2015-03-11
Aktivitet och självbild
”Jag tycker det är meningslöst, nu när
inte kan vara aktiv längre.
Man känner sej inte som en riktig
människa utan mer som ett paket
eller nåt”
Anhöriga och självbild
”Hon har ju varit väldigt duktig för hon ju varit
Lotta bland annat, så att det är inget problem.
Jag fixar och köper strömming och lägger in
och gör i ordning fläsk-kotletter.
Hon är ju med, så i veckan så stekte hon
kotletter. Hon får ju göra det i den mån hon
orkar. Men tänka sig att hon skulle klara det på
egen hand. Nej då behövs nog hjälp.”
Anpassning
”Jag anpassar mig. Jag har räknat ut att jag
måste hitta ett helt nytt sätt att leva, även om jag
har levt ensam och varit isolerad väldigt länge
nu. Men tidigare kunde jag åtminstone besöka
mina vänner.”
”När man tänker att man inte kan göra
någonting, då blir det svårt. Då tänker jag att det
bara måste gå. Det blir så här när man inte kan
klara sig själv, då måste man lita på andra”
Strategier för anpassning
•
•
•
•
Omorganisation
Interaktion med vårdare
Mental anpassning
Mental aktivitet
3
2015-03-11
Mental aktivitet
”Självklart vill man komma tillbaka till
tiden då man var i full vigör. Så tänker
jag på allt trevligt som jag varit med om.
För så är det verkligen också. Jag har ju
varit frisk och kry. Då blir jag glad, när
jag tänker på det.”
Livsrumsarea
• Arean som en person rör sig inom
under en bestämd tidsperiod
• Associerad till mobilitet och generell
hälsa bland äldre
• Ju mer och oftare en person utnyttjar
en större livsarea – ju sannolikare
finns engagemang i fysisk eller social
aktivitet
Livsrumsarea
Närmast den egna kroppen
Utanför hemmet
I hemmet
Närmast den
egna kroppen
• ”Toalettbesöken är viktigast tycker jag.
(Behöver du hjälp med det nu?)
Ja, till största delen så. Det räcker ju med en person, men i
regel blir det två. Jag måste flytta runt. Det är ju rätt
kinkigt...Det känns lite förargligt naturligtvis.
• Ibland får man ligga i våta kläder för länge, då är det lite
otäckt...Dom har inte tid så då....får man ligga där till kvällen
eller...och likaså på natten då får man ligga till på morgon
och det blir sån hemsk klåda efter det där sen så att
man...kliar och river sönder sig”
4
2015-03-11
Välbefinnande?
Komma ut i friska luften
I. ”Man
ligger och tänker och slumrar till
ibland, somnar till och med ibland. Så
det finns inget annat att göra. Ja, jag
har blivit van vid det, så jag har det
bra.”
II. ”Det måste gå, en dag i taget.”
III.” Jag vet inte vad jag skall kalla det,
har inget namn för det, men: dödligt
tråkigt.”
Det var väldigt skönt att få sitta ute
i friska luften. Och det var så
solvarmt, så man vart så trött.
Jag höll på att somna flera gånger.
Fysisk inaktivitet och ohälsa
Slutsatser
• Stöd förmåga till aktivitet och oberoende
• Stöd fysisk och mental anpassning
• Vidga livsrummet – med möjlighet till utevistelse
• Kontinuitet har stor betydelse
• Respekt för självet
• Öppna frågor, upprepa, lyssna aktivt
• Tillvarata anhörigas unika möjligheter
- Stillasittande är en riskfaktor för flera sjukdomar
och förtidig död
- Risken att dö i förtid är ca. 150% större för den
som rör sig mindre än två timmar/vecka på fritiden
- Den ökade risken för död är likvärdig med den vid
rökning
- Flera ohälsosamma vanor ökar ohälsa flerfalt
•
- De fysiskt inaktiva som har mest att vinna på att bli
mer aktiva
5
2015-03-11
Fysisk aktivitet och hälsa
•Fysisk aktivitet ger hälsosamma förändringar i många
kroppssystem
•Man blir gladare, sover bättre, kan lättare hantera stress och
hålla vikten och kanske tänka klarare
•Fysisk aktivitet har bevisad effekt och kan förebygga eller
förbättra många sjukdomar t.ex.:
Högt blodtryck
Kärlkramp
Diabetes
Benskörhet
Reumatiska sjukdomar
Smärttillstånd
Depression
Fysisk aktivitet för bättre hälsa
•
Rekommendationen är: 30 min/dag om intensiteten är
måttlig, vilket kan delas på 3 x 10 min eller 2 x 15 min
(Folkhälsoinstitutet)
•
Rekommenderade aktivitetsnivån ger sannolikt ett större
välbefinnande och högre livskvalitet
•
Belastning på gränsen till förmåga ökar kapaciteten
•
Regelbundenhet ger bäst effekt
•
Positiva effekter oavsett ålder, utbildningsnivå, kön samt
tränings- och rökvanor
•
Det aldrig för sent att börja!
Fysisk aktivitet för äldre med skör hälsa
• Ojämlik tillgång till rehabilitering inom vård och omsorg för
äldre personer
ÄTTESTUPA eller
FOLKHÄLSOMÅL –
• Starkt vetenskapligt stöd för specifik rehabilitering med riktad
individanpassad träning som utförs av rehabiliteringsutbildad
personal
Ett manifest för äldre
medborgares rätt till
specifik rehabilitering
• Teaminsatser kan behövas
• Möjligheten att få specifik rehabilitering är många gånger en
bristvara
• Kan inte ersättas av vardagsrehabilitering
• Intensiteten och mängden av aktivitet har betydelse för
resultatet på hälsa och funktion.
Sektionen för Äldres Hälsa – LSR &
Äldreutskottet – FSA, 2011
http://www.fysioterapeuterna.se
6
2015-03-11
I Sverige avled 1 600 äldre personer
av fallskador 2011
• Fem gånger fler som dör i fallolyckor än i
trafikolyckor
• 4 äldre personer dör varje dag av en fallolycka
• Sju gånger fler som måste läggas in på sjukhus
efter fallolyckor jämfört med olyckor i trafiken,
• Antalet döda i trafiken minskar
• Fallhändelser ökar snabbast av alla olyckstyper
Fallrisk
• 20-30%: Ålder över 65 år
• 50%: ≥65 år och fallit det senaste året
• 50%: ≥65 år och balans- eller med
förflyttningsproblem
Fallhändelser
• Den enskilt största skadehändelsen
• De flesta fallolyckorna sker inomhus och i det
ordinarie boendet
• Vanligast är ett fall som inträffar på vägen
mellan sängen och toaletten eller vid av- och
påklädning.
• Oftast handlar det om man tappar balansen
Vem som helst kan falla när som helst men
risken ökar vid:
• Stigande ålder
• Tidigare fall
• Balans- och gångsvårigheter
• Fallrädsla
• Inaktivitet
• Läkemedel: sömnmedicin, psykofarmaka
• Infektion och nedsatt nutrition
• Diagnoser: fraktur, stroke, demens
7
2015-03-11
Demenssjukdom och fallrisk
• 2-3 gånger högre risk
• Funktionsnedsättning :
Kognitiva funktioner
Uppmärksamhetsfunktioner
Exekutiva funktioner
Motoriska funktioner
Gångmönster
Balanskontroll
Data från
Motoriklaboratorium
A longitudinal study of gait
function and characteristics of
gait disturbance in individuals
with Alzheimer's disease.
Cedervall Y, Halvorsen K, Aberg AC.
Gait Posture. 2014
FALLRISK?
Video capture of the circumstances of falls
in elderly people residing in long-term care:
an observational study.
Robinovitch SN, et al. Lancet. 2012 Oct 16.
8
2015-03-11
Individuella åtgärder
– Uppåtgående spiral
Flera samtidiga faktorer
orsakar fall
Aktivitet
Hastighet
Komplexitet
Understödsyta
• Minskad fallrisk
Omgivning
Underlag
Hinder
Ljus
Insikt
Omdöme
• Motivation & Självtillit
• Bättre balans och
muskelstyrka
• Fysisk träning
• Fysisk aktivitet
• Mat och dryck
• Synhjälpmedel
Fysisk kapacitet
Syn, Rörlighet, Styrka
BALANS
Modifiering efter
Lundin-Olsson L
& Rosendahl E
Nya riktlinjer från SKL 2011
Vid
fallhändelse
Akuta
Åtgärder
Fallincidentregistrering
Fallriskbedömning
Förhöjd
Risk
Gängse
Risk
Individuella Åtgärder
grundade på fallrisk- eller
fallhändelseutredning
Uppföljning
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/fall-ochfallskador-atgarder-for-att-forebygga.html
Vårdutveckling
Generella Åtgärder
multifaktoriell fallprevention såsom fortgående prevention
Generella
multifaktoriella
och
behandling av
ev. vårdkomplikationeråtgärder
t.ex. UVI och
förvirring, eliminering av risker i omgivningen t.ex. dålig
belysning och hala golv samt personalutbildning
9
2015-03-11
Balans för färre fall
• Kvalitetsregister
• Tvärprofessionellt
• Tre områden
– Fall
– Trycksår
– Undernäring
• Balansträning är den enskilt viktigaste
åtgärden för att öka balansen och minska fall
hos äldre som bor i eget boende.
• Kan minska antal fall med 30-40%
• God effekt även för personer med skör hälsa
och demens
Balanskontroll =
Förmågan hos centrala nervsystemet att
använda aktuell och tidigare förvärvad
information för att:
•
Kontrollera kroppshållningen
•
•
Koordinera ändamålsenliga rörelser
Förflyttningar utan fallhändelser
10
2015-03-11
Fallförbyggande träning
UTMANA
BALANSSYSTEMET
”Om det inte känns läskigt
kan vi lika gärna dricka kaffe”
• Träning 1-3 gånger/vecka
• Balans är en färskvara: slutar vi träna så minskar den successivt
• Träna minst 50 tim. för att minska fallrisken:
Effektivt med 50 tim. träning under 6 månader: ca: 2 timmar/vecka
• Träningen ska vara utmanande och stegras successivt så att
övningarna alltid upplevs som utmanande
• Dynamiska övningar är viktiga
• Komplettera med träning av styrka och funktionell koordination och
hjälpmedelsanvändning
Utforma fallförebyggande balansträning
• Individanpassad:
utifrån analys av individuell kapacitet, behov och
omgivning
• Viktbärande positioner
• Tyngdöverföringar och stegstrategier
• Träning med återkoppling
11
2015-03-11
Viktiga faktorer för hälsa och
välbefinnande i korthet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
God kommunikation är viktig när välbefinnande är ett mål
Anhöriga kan bidra med unik kunskap
Fysisk aktivitet: En viktig del i vardagen
Livsrumsarean har betydelse och ”att komma ut i friska
luften”
Fysisk aktivitet är receptet för god hälsa!
Vardagsaktivitet och Specifik individanpassad rehabilitering
för jämlik folkhälsa
Multifaktoriell analys och multifaktoriella fallförebyggande
åtgärder
Nedsatt kognition medför ökad fallrisk
Kapacitet – Aktivitet – Omgivning
Systematiskt arbete för fallprevention
Träna balans på rätt: Utmana balanssystemet
Det är aldrig för sent att börja!
Filmer från
Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Säkerhet i vardagen - Tips och råd på äldre dar!
https://www.youtube.com/watch?v=wAtinWnl4O4
http://www.dinsakerhet.se/Filmgalleriet/Filmer/65/Sakrare-hemmamed-Sydney/
http://www.dinsakerhet.se/Filmgalleriet/Filmer/65/Sakrare-ute-medSydney/
Bilder:
www.du.se/kommunalvardutveckling
Under fliken: Informationsmaterial
TACK FÖR I DAG!
12