Hållbarhetsguide regional och näringslivsutveckling

Guide: Beskriv hur ert projekt
förhåller sig till hållbar tillväxt
Stärk er konkurrenskraft
– tänk utanför rutan!
När ni söker stöd från Tillväxtverket ska ni beskriva hur ni
utnyttjar möjligheterna med hållbar tillväxt. Väljer ni
miljösmarta lösningar som ger konkurrensfördelar? Inkluderar
ni personer med olika bakgrund och kön i verksamheten för att
stärka regionen?
Det ingår i Tillväxtverkets uppdrag att främja hållbar tillväxt i
näringslivet och i företag och regioner, och detta påverkar
därför hur vi bedömer er ansökan.
I den här guiden berättar vi hur ni kan arbeta med hållbarhet
och ger praktiska exempel. Använd frågorna längst ner som
inspiration när ni fyller i ansökan.
Låt hållbarheten förbättra er verksamhet
En hållbar tillväxt ger oss det vi behöver i dag – ekonomiskt,
miljömässigt och socialt – samtidigt som kommande
generationer får möjlighet att tillgodose sina behov.
När ni inkluderar hållbarhetsaspekter i ett projekt kan ni få ett
bättre resultat, en mer hållbar verksamhet och en stärkt
konkurrenskraft.
Hållbar tillväxt är grön
Dagens miljöutmaningar ställer nya krav på näringslivet. Men
de ger också nya affärsmöjligheter, inom grön tillväxt. En
grön tillväxt får vi genom att utveckla smarta lösningar som
förbättrar både miljön och ekonomin, och effektivisera
användningen av energi och resurser.
Exempel: Återvinning stärker möbel- och textildesignen
Västra Götalandsregionens miljönämnd satsar på att designa möbler och
textilier med återvunnet material. Fyra nya projekt ska styra regionen mot
en mer hållbar tillväxt.
Möbel- och textilbranscherna har en stark bas i regionen, och företagen ser
både ekonomiska och miljömässiga vinster i att ställa om från en linjär
produktionskedja till en cirkulär.
I projekten samverkar näringslivet med kommunerna för att till exempel
starta nätverk inom delad ekonomi, ställa om tillverkningsindustrin till
återbruk och hitta nya logistiklösningar för möbler.
Hållbar tillväxt är inkluderande
En inkluderande tillväxt möter sociala utmaningar och
motverkar ojämlikhet och utanförskap. En inkluderande tillväxt
får vi genom att ta vara på hela befolkningens potential,
kunskap och kompetens – och inkludera till exempel personer
med olika kön, med både svensk och utländsk bakgrund, och i
olika åldrar.
Regioner har allt att vinna på detta. Ni stärker näringslivet om
ni gör regionen attraktiv att leva och bo i för alla grupper av
människor. Företagen får då lättare att rekrytera medarbetare
med rätt kompetens. Dessutom stärker ni den regionala
innovationsförmågan. Innovationer uppstår ofta när olika
erfarenheter bryts mot varandra, och när människor tillför nya
perspektiv till det som är etablerat.
Exempel: Skogsbruket siktar skogen bland träden
Kalix Naturbruksgymnasium driver projektet Jämlikt och jämställt
skogsbruk. Här utbildas svenskfödda kvinnor samt utlandsfödda kvinnor
och män, för att möta skogsbranschens utmaningar. Förhoppningen är att
fler från dessa grupper framöver ska välja en yrkesbana i skogsindustrin.
Hela landet riskerar annars brist på skogsarbetare. Medelåldern blir
nämligen allt högre, och många maskinförare lockas till andra branscher.
Historiskt har det ansetts som typiskt manligt att jobba i skogen, men
detta behöver alltså ändras.
Du kan läsa mer om vad Tillväxtverket menar med hållbarhet
på www.tillvaxtverket.se.
Beskriv i ansökan hur ni arbetar med hållbarhet
Ta hjälp av frågorna nedan för att beskriva hur arbete för
hållbarhet är relevant i ert projekt. Låt beskrivningen utgå från
hur det ser ut i er region i dag.
Alla projekt kan inte vinna på alla aspekter av hållbar tillväxt,
men redovisa idéer och lösningar för åtminstone något område
inom grön tillväxt respektive inkluderande tillväxt.
Kontakta gärna den programansvariga på Tillväxtverket om ni
vill bolla idéer och diskutera möjligheter.
Frågor om grön tillväxt

Vilka naturresurser är projektet, regionen och det regionala
näringslivet beroende av? Trä, mineraler, vatten, kött, fisk?
Vad händer om tillgången och priserna ändras? Har ni
beredskap för det i er aktivitetsplan?

Hur påverkar eller påverkas er verksamhet och regionen av
ekosystemtjänster – sådant naturen och djuren gör som
skapar nytta för människan? Exempel: pollinering, fotosyntes,
luft- och vattenrening och skadedjursreglering. Kan ni
utnyttja ekosystemtjänster på ett nytt, smart sätt i er
verksamhet eller i det regionala näringslivet?

Jobbar ni resurseffektivt? Kan ni förbättra regionens
branscher, produktionsprocesser, affärsmodeller och liknande
så att de
o använder och återanvänder material på ett effektivare
sätt?
o sparar energi?
o minskar utsläppen?

Följer ni upp vilka konsekvenser ert projekt har för miljön,
på kort och lång sikt? Ser ni till att effekterna av ert arbete går
att mäta?
Frågor om inkluderande tillväxt

Vilka branscher finns i regionen? Vilka branscher berörs av
ert projekt? Vilka grupper av personer arbetar i dessa
branscher – kön, ålder, bakgrund? Vilka driver företag?

Om ni väljer att stötta en specifik bransch, kan ni vinna på
att samtidigt analysera och stärka hela systemet av
verksamheter på orten? Finns det fördelar med ett parallellt
projekt, till exempel för att nyinflyttade ska få tillgång till
barnomsorg?

Vilken målgrupp har ert projekt? Kan ni bredda målgruppen
och nå ut till fler branscher och till personer med andra kön,
åldrar eller bakgrunder än nu? Kan ni anpassa ert språk och
era kommunikationskanaler till nya grupper?

Vilka kompetenser och erfarenheter behövs i regionen
och i ert projekt? Vilka personer eller grupper ingår i
projektet, och vilka testar och utvecklar resultatet? Kan ni få
in deltagare från fler grupper, med fler bakgrunder, som kan
bidra med nya infallsvinklar och en bättre analys av
möjligheter och risker? Vilka risker medför det om ni väljer
bort vissa perspektiv eller grupper?

Kommer projektets resultat till nytta för flera olika
grupper? Bidrar det till att bryta traditionella mönster? Kan ni
redovisa resultatet för varje indikator uppdelat på kön, ålder
och bakgrund, och ange mål och effekter på sikt?
Så fyller ni i ansökan
Ange …
hur ni sammantaget förhåller er till
samhällsutmaningar och hållbar
tillväxt i ert projekt
 om ni kan bredda er målgrupp och
nå ut till fler
 hur olika grupper representeras i
er ledning
 vilka resultat ni förväntar er, och
hur ni följer upp och sprider
resultaten
vilka aktiviteter som är kopplade till
frågorna om hållbar tillväxt
vilka indikatorer ni använder för att
följa upp resultatet
under rubriken …
Projektbeskrivning – Del
1/3.
Projektbeskrivning – Del
2/3.
Planerade aktiviteter.
Indikatorer.