4. Ekonomisk rapport efter maj 2015

TJÄNSTESKRIVELSE
Handläggare
Datum
Ärendebeteckning
Kristina Appert
0480-450950
2015-06-08
SN 2014/0652.03.01
Socialnämnden
Ekonomisk rapport efter maj 2015
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten efter maj 2015.
Bakgrund
Varje månad redovisas en ekonomisk rapport inklusive helårsprognos i Socialnämnden.
Kristina Appert
Avdelningschef ekonomi
Bilagor
Ekonomisk rapport efter maj 2015
Statistik efter maj månad 2015
Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare
Tel 0480-45 00 00 vx │ [email protected]
Cecilia Frid
Socialchef
Handläggare
Datum
Kristina Appert
0480-450950
2015-06-15
Ekonomisk rapport efter maj månad 2015
Prognosen är oförändrad jämfört med april. Det innebär att socialnämndens
utfallsprognos fortfarande pekar mot ett underskott gentemot budget med 5
mkr vid årets slut. De besparingsåtgärder som är på gång hinner inte ge helårseffekt under innevarande år. Med en ökad kostnadsutveckling för försörjningsstödet samt utebliven kompensation för förändrade jour och ob-avtal där den
årliga kostnadsökningen är beräknad till 4,7 mkr finns risk för ytterligare underskott. Därför fortsätter arbetet med ytterligare effektiviseringsåtgärder. Ett
minusresultat på 5 mkr innebär att socialnämnden uppnår hälften av årets
sparbeting på totalt 10 mkr.
Effektiviseringsåtgärder
Kort lägesrapport från pågående effektiviseringsåtgärder:
Förändringar inom anhörigstödet – förslag att befintlig 1,0 tjänst reduceras
till 0,5 tjänst. Riskbedömning och riskanalys pågår.
Reducering av resurser för budgetrådgivning – utredning ännu inte klar.
Riskbedömning och riskanalys pågår.
Förändringar inom sysselsättning SoL – förslag att 1,0 tjänst minskas.
Riskbedömning och riskanalys pågår.
Reducering föreningsbidrag – inga förändringar föreslås i dagsläget.
Förändringar inom avdelning för verksamhetsutveckling – översyn pågår
om vakant tjänst inte ska tillsättas.
Förändringar inom avdelningarna ekonomi, personal – översyn pågår.
Kommunövergripande utredning om Koncentrerad administration kommer att
påverka förändringarna.
Minskad sjukfrånvaro – förbättringsteam har påbörjat sitt arbete.
Överflyttning av handläggning av faderskapsärenden (s-protokoll) till
Kontaktcenter – förslag innebär att hanteringen inryms inom befintlig be-
manning, Kontaktcenter efter modell som tillämpas i Kristianstad kommun.
Riskbedömning och riskanalys pågår.
Uppföljning av beslut om servicebostad – uppföljning pågår. Målsättningen
är att delar av kommande års behov av servicebostad ska inrymmas inom befintliga resurser. Behovet av antalet nya servicebostäder reduceras därmed.
Uppföljning av beslut om personlig assistans- uppföljning pågår. Bl. a. sker
översyn av egenvården.
Avdelning för ekonomi │ Socialförvaltningen
Adress Box 128, 391 21 Kalmar │ Besök Nyggatan 36
Tel 0480-45 00 00 vx │ Fax 0480-450968│[email protected]
2 (2)
Utredning om entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet – utredning pågår.
Fortsatt översyn av bemanningsprocessen – Arbetet med scheman, användande av resurstider, bättre bemanningsstyrning etc pågår.
Sysselsättningsåtgärder för personer med långvarigt försörjningsstöd –
Ytterligare samarbete med Arbetsförmedling och kommunens Arbetsmarknadsenhet väntas ge sysselsättning för den här gruppen och därmed reducera
försörjningsstödet. Dessutom har ansökan inlämnats till Europeiska Socialfonden ESF om nytt sysselsättningsprojekt.
Fortsatt genomgång av externplaceringar barn/ungdomar samt vuxna
missbrukare – rätt insatser, utökad vård på hemmaplan väntas minska antalet
externplaceringar.
Riktlinjer inom vuxna missbruksvården- fastställs av Socialnämnden i augusti och väntas bl. a. ge utökade möjligheter till vård på hemmaplan.
Funktionshinderomsorgen/socialpsykiatri
Kostnaderna inom funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin visar totalt
ett underskott på 0,5 mkr efter maj månad. Personlig assistans, bostad med
särskild service- vuxna, bemanningsservice samt boendestöd visar underskott.
Inom bostad med särskild service-barn och korttidsvistelse ligger kostnaderna
dock något under riktpunkt. Med de åtgärder som vidtas väntas kostnaderna
totalt sett balansera budgeten vid årets slut.
Försörjningsstödet
Försörjningsstödet har minskat något under maj jämfört med april. Utfallet
ligger dock högre än budgetsnittet för månaden. Underskottet beräknas till 1
mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras för den här gruppen.
Barn och ungdomsvården
Antalet externa institutionsplaceringar fortsätter att minska. Flertalet av externplacerade barn och ungdomar har omplacerats till familjehem eller får fortsatt vård på hemmaplan vilket är målsättningen med institutionsplaceringarna.
Dock har kostnaderna för familjehem ökat och totalt beräknas underskottet för
barn/ungdomsplaceringar bli 2 mkr vid årets slut.
Vuxna missbruksvården
Antalet externa institutionsplaceringar har minskat kraftigt och Smedbackens
HVB har ökat sin beläggning jämfört med förra året. Antalet LVM-mässiga
personer har dock ökat kraftigt vilket inneburit att antalet placeringar i familjehem och i stödboende inte minskat enligt planeringen. Placeringarna har förhindrat omedelbara omhändertaganden. Underskott för placeringar väntas bli 2
mkr vid året slut.
Ekonomisk rapport efter maj
månad 2015
Utfallsprognos
Beräknat underskott
Placeringar barn/ungdomar -2 mkr
Placeringar vuxna missbrukare -2 mkr
Försörjningsstöd – 1 mkr
Totalt -5 mkr
Risk för underskott
• IT-kostnader
• Nytt avtal för jour/beredskap/ob-ersättning
Utbetalt försörjningsstöd per månad
Tkr
6000
5000
4784
4507
4091
4000
3758
3722
Fös exkl flykt 2013
3000
Fös exkl flykt 2014
Fös exkl flykt 2015
Budget
2000
1000
Flykting 2015
Flykting 2014
0
JAN
FEBR MARS APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
Hushåll med försörjningsstöd
2015
Familjetyp
Endast barn
Ensam kvinna med barn
Ensam kvinna utan barn
Ensam man med barn
Ensam man utan barn
Gift/sambo med barn
Gift/sambo utan barn
Summa
Jan
0
61
121
8
209
103
35
537
Feb
0
63
122
8
210
93
36
532
Mars
0
72
132
13
240
112
39
608
April
0
78
129
19
242
107
36
611
Maj
0
78
120
15
221
112
33
579
Juni
Juli
Aug Sept
Okt
Nov
Dec
0
0
0
0
0
0
0
Jan
Febr
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
0
84
81
120
108
126
18
537
0
82
81
122
103
125
19
532
0
99
87
143
120
140
19
608
0
88
95
144
134
135
15
611
0
94
81
138
118
134
14
579
0
0
0
0
0
0
0
2015
Ålder
0 - 17
18 - 24
25 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 64
65 Summa
Orsaker till försörjningsstöd (inkl flyktingar) april
månad
Ant hush
per beslut
Proc
Bev belopp Proc
Akut/tillfälligt behov, utan försörjningshinder
9
1,5%
50 114
1,1%
Arbetar deltid, ofrivilligt - otillräcklig inkomst
21
3,4%
138 666
2,9%
Arbetar deltid, ofrivilligt - väntar på inkomst
1
0,2%
14 320
0,3%
Arbetar heltid - Otillräcklig inkomst
8
1,3%
45 651
1,0%
Arbetar heltid - Väntar på inkomst
7
1,1%
75 463
1,6%
Arbetshinder, sociala skäl
57
9,3%
481 663
10,2%
Arbetslös - Flykting i introduktion
10
1,6%
58 785
1,2%
0
0,0%
0
0,0%
Arbetslös - Ingen ersättning
137
22,2%
1 358 336
28,7%
Arbetslös - Otillräcklig ersättning
182
29,5%
1 079 610
22,8%
Arbetslös - Väntar på ersättning
12
1,9%
125 335
2,6%
Arbetslös - Flykting studerande
Begravningshjälp
1
0,2%
15 214
0,3%
Föräldraledig - Otillräcklig föräldrapenning
11
1,8%
65 583
1,4%
Föräldraledig - Väntar på föräldrapenning
1
0,2%
3 597
0,1%
Internatboende
2
0,3%
49 786
1,1%
Pensionär
15
2,4%
73 129
1,5%
Sjukskr m läkarintyg - Ingen sjukpenning
62
10,1%
656 196
13,8%
Sjukskr m läkarintyg - Otillräcklig sjukpenning
13
2,1%
75 618
1,6%
Sjukskr m läkarintyg - Väntar på sjukpenning
3
0,5%
40 183
0,8%
Sjuk- el aktivitetsers - Otillräcklig ers
46
7,5%
195 339
4,1%
Sjuk- el aktivitetsers - Väntar på ers
11
1,8%
79 969
1,7%
7
1,1%
57 738
1,2%
616
100,0%
4 740 295
100,0%
Språkhinder
Summa
Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare
2015
Antal beslut
Smedbacken
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
13
13
12
12
12
Totalt antal unika
personer
Totalt antal
Ext inst. - HVB Stödb/famhem beslut
3
3
2
4
5
8
12
8
7
8
24
28
22
23
25
23
26
22
23
24
Lagrum antal beslut
SoL
LVM
23
27
22
23
25
1
1
0
0
0
Antalet beslut om placeringar vuxna missbrukare
2014
Antal beslut
Smedbacken
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
8
9
13
12
11
10
9
11
11
8
10
9
Ext inst. - HVB
Totalt antal
beslut
Stödb/famhem
12
10
13
12
12
10
11
8
7
5
4
5
Totalt antal unika
personer
9
8
8
9
10
7
7
7
5
7
5
5
29
27
34
33
33
27
27
26
23
20
19
19
Lagrum antal
beslut
SoL
LVM
27
24
31
29
29
27
27
22
20
17
16
18
2
3
3
4
4
4
4
4
3
3
3
1
Antalet externt institutionsplacerade barn/ungdomar
Placeringsenheten
2015
Antal unika personer
Avslut Nya plac UB
IB
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
30
31
27
28
26
0
4
0
3
3
1
0
1
1
1
Varav
SIS
31
27
28
26
24
Varav plac:
Varav utsluss
Utred Behandl eller eftervård
4
4
5
4
4
1
1
1
1
1
30
26
27
25
23
0
0
4
4
4
Lagrum
SoL
LVU
13
13
14
13
11
18
14
14
13
13
§
LSS/
Psykiatri
9
9
9
9
9