Information om skolan för kemivetenskap Till skolans

KTH Kemivetenskap
Information om skolan för kemivetenskap
Till skolans anställda
_____________________________________
Information on the School of Chemical Science and
Engineering
To the School's employees
1
Hej
Hello,
Den här broschyren riktar sig till alla på
Skolan för Kemivetenskap (CHE).
Här hittar du information om skolans
organisation och om skolans förvaltning som
ansvarar för skolans stödfunktioner. I den
här broschyren tar vi upp vilka personer och
funktioner du ska kontakta i olika frågor,
vilka regler som gäller och en hel del praktisk
info.
This brochure is directed to all at the School
of Chemical Science and Engineering (CHE).
Here you will find information on the
School's organisation and on the School's
administration which is responsible for the
School's support functions. In this brochure
we will address which people and functions
you should contact for different issues, the
rules which apply and some practical
information.
Vi vill också redan nu passa på att hänvisa till
skolans externa och interna webbplats där
utförlig information finns om skolans
organisation, arbetssätt och rutiner.
Also, at this stage we would like to refer to
the School's external and internal website
which contains detailed information on the
School's organisation, work method and
procedures.
www.kth.se/che
www.intra.che.kth.se/
Mikael Lindström, Dean
Marie Larsson, Head of Administration
2
Om skolan
About the School
Skolan för Kemivetenskap förkortas internt
CHE och är en av tio skolor på KTH.
The School of Chemical Science and
Engineering is abbreviated internally as
'CHE' and is one of ten schools at KTH.
Skolan för Kemivetenskap består av
institutionerna Kemi, Kemiteknik och Fiberoch polymerteknologi och avdelningen
ingenjörspedagogik.
Inom Skolan för Kemivetenskap bedrivs
forskarutbildning inom de breda
ämnesområdena Kemi, Kemiteknik samt
Fiber- och polymerteknologi. CHE har ca 215
aktiva forskarstuderande och verksamheten
omfattar användandet av grund- och
teknikvetenskapliga principer för design,
analys och förståelse av molekylära system
samt tillämpningar av dessa på bland annat
bioorganiska material,
energiomvandlingsprocesser,
miljöfrågeställningar och framställning av
kemikalier och läkemedel.
The School of Chemical Science and
Engineering consists of the departments
Chemistry, Chemical Engineering, Fibre and
Polymer Technology as well as the Division of
Engineering Pedagogics.
The School of Chemical Science and
Engineering manages postgraduate studies
within the broad subject areas Chemistry,
Chemical Engineering, Fibre and Polymer
Technology. CHE has approximately 215
active postgraduate students and the
activities cover the use of basic and
engineering science principles for design,
analysis and understanding of molecular
systems and their applications on, for
example, bio-organic materials, energy
transformation processes, environmental
issues and production of chemicals and
pharmaceuticals.
3
Värdegrunden för vårt arbete
Core Values at KTH
KTH har en värdegrund baserad på demokrati,
människors lika värde, mänskliga fri- och
rättigheter samt en fri och öppen diskussion.
Jämställdhet mellan kvinnor och män samt
avståndstagande från alla former av
diskriminering är både en kvalitetsfråga och en
självklar del av KTH:s värdegrund. Jämställdhet
och mångfald bland anställda och studerande är
en viktig resurs för KTH.
KTH has adopted a set of values based on
democracy, equality, human rights and freedom
and free, open discussion. Equality between
women and men, and rejection of all forms of
discrimination are both quality issues and an
integral part of KTH values. Gender equality and
diversity among employees and students also
form an important resource for KTH.
Det ligger ett kvalitativt värde i att kunna ta
tillvara människors olika erfarenheter och
perspektiv. Detta är särskilt viktigt i en
organisation vars främsta syfte är att utveckla och
underhålla teknik som främjar samhälle och
natur.
The purpose of KTH’s diversity work is to
promote a respectful and flexible organisational
culture. This kind of flexibility requires stability.
At the core of this work is the basic principle of
equal rights, opportunities and obligations,
irrespective of ethnic identity, gender, gender
identity or gender expression, religion or other
faith, disability, social background, sexual
orientation or age.
I KTH:s arbete med mångfald ska syftet vara att
främja en respekterande och flexibel
organisationskultur. Denna flexibilitet kräver en
stabilitet. Centralt i dessa sammanhang är
grundsynen lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter oavsett etnisk tillhörighet, kön,
könsidentitet eller könsuttryck, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
social bakgrund, sexuell läggning eller ålder.
KTH operations are based on the conviction that
education and research can and should
contribute to better living conditions and a
peaceful society that fulfils requirements for
ecological, social and economic sustainability. As
a technical university, KTH has a special
responsibility to develop the knowledge needed to
promote such sustainable development.
KTH:s verksamhet bygger på övertygelsen att
utbildning och forskning kan och bör bidra till
bättre levnadsbetingelser och till en fredlig
samhällsutveckling som uppfyller kraven om
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som
tekniskt universitet har KTH ett särskilt ansvar
för att utveckla kunskap som behövs för att
främja en sådan hållbar utveckling.
Scientific progress is based on openness and
collaboration. KTH encourages the free exchange
of information and works to promote national
and international cooperation.
Vetenskapens framsteg bygger på öppenhet och
samverkan. KTH verkar för ett fritt
informationsutbyte och för nationellt såväl som
internationellt samarbete
4
CHE kostnader 2013
5%
12%
Personal-kostnader
Indirekta kostnader
13%
Lokal-kostnader
55%
Drift och övrigt
Avskrivningar
15%
CHE intäkter 2013
4%
4% 0%
Gruanslag
18%
Fofuanslag
Bidrag fr externa
finansiärer
45%
29%
Uppdrag fr externa
finansiärer
Övriga intäkter
CHE personal per befattning
2014
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
5
CHE:s ansvars‐ och verksamhetsområden
CHE's areas of responsibility and fields
of activity
Skolan är direkt underordnad rektor och leds
av en skolchef samt en vice skolchef.
Samtliga skolor har ansvaret för
kvalitetsutveckling och kvalitetsuppföljning
inom sitt verksamhetsområde. Vid skolan
finns ansvarig för utbildning på grundnivå
och avancerad nivå, benämnd
grundutbildningsansvarig (GA) och ansvarig
för forskarutbildning, benämnd
forskarutbildningsansvarig (FA). Skolorna
ska också ha programansvariga (PA) för alla
utbildningsprogram. Skolan har en
ledningsgrupp bestående av skolchef, vice
skolchef, GA, FA och företrädare för
linjeorganisationen på skolan såsom
administrativ chef, prefekt/avdelningschef
etc. samt studeranderepresentanter.
The School is directly subordinate to the
President and is managed by the Dean and
Vice Dean. All schools are responsible for
quality development and quality monitoring
within their field of activity. The School has a
Director of First and Second Cycle Education
(GA) and a Director of Third Cycle Education
(FA). The Schools should also have
Programme Directors (PA) for all study
programmes. The School has a management
group consisting of the Dean, Vice Dean, GA,
FA and representatives of the line
organisation at the School as well as Head of
Administration, Head of Department etc. as
well as student representatives.
Skolan har ansvar för såväl rekryterings‐ som
anställningsprocessen inom sitt
verksamhetsområde.
The School is responsible for both the
recruitment and employment process within
its field of activity.
6
Skolchef och vice
skolchef
Skolchefen leder skolans
arbete och ansvarar mot
rektor för skolans
verksamhet. Vidare är
skolchefen arbetsgivarens
representant och är
arbetsledare för skolans
personal. Skolchefen ska
representera skolan i såväl
forsknings‐ och
utbildningsfrågor som
samverkansfrågor. Skolchef
har en ställföreträdare,
benämnd vice
skolchef/prodekan.
Dean and vice Dean
Dean, Mikael Lindström
The Dean manages the
School's work and is
responsible towards the
President for the School's
activities. Furthermore, the
Dean is the employer's
representative and
supervisor of the School's
staff. The Dean should
represent the School in
research and educational
issues as well as
collaboration issues. The
Dean has a deputy, referred
to as the vice Dean.
Vice Dean, Mats Jonsson
Administrativ chef
Vid CHE-skolan finns en
administrativ chef, ansvarig
för den skolgemensamma
förvaltningsorganisationen.
Administrativa chefen ska
ansvara för övergripande
administrativ samordning
och utveckling samt för
säkring av kvalitet och
effektivitet i det
administrativa arbetet.
Head of Administration
Marie Larson
7
Head of Administration
CHE has a Head of
Administration, who is
responsible for the Schoolwide administration
organisation. The Head of
Administration should be
responsible for overall
administrative coordination
and development as well as
securing quality and
efficiency of the
administrative work.
Grundutbildningsansvarig
(GA)
GA har ansvar för skolans
grundutbildning - program
och kurser, att dessa utvecklas
i linje med KTH:s
övergripande strategi och mål
och i samförstånd med KTH:s
övriga skolor.
Forskarutbildningsansvarig (FA)
Utbildning på forskarnivå
genomförs inom ramen för
KTH:s inrättade
doktorsprogram. Inom
skolan har FA ansvar för
skolans forskarutbildning
och att denna utvecklas i
linje med KTH:s
övergripande strategi och
mål samt i samförstånd med
KTH:s övriga skolor.
Director of First and Second
Cycle Education (GA)
GA is responsible for the programmes
and courses offered at the School.
These should develop in accordance
with KTH's overall strategy and targets,
as well as in agreement with the other
schools of KTH
GA, Susanna Wold
FA, Inger Odnevall Wallinder
8
Director of Third Cycle
Education (FA)
Third cycle education is
conducted within the
framework of the doctoral
programmes devised at
KTH. Within the School,
FA is responsible for the
School's doctoral studies
and for ensuring that these
are developed in line with
KTH's overall strategy and
targets and in agreement
with the other schools of
KTH.
Strategiskt råd
Strategic Advisory Council
Skolans strategiska råd utgör
rådgivande organ till skolchefen i
följande ärenden:
• viktigare ärenden rörande skolans
organisation
• utvecklings‐ och verksamhetsplan,
budget, verksamhetsberättelse och
bokslut
• övergripande frågor rörande
utbildning
• andra ärenden av stor vikt för skolan.
The School's Strategic Advisory Council
comprises an advisory board for the Dean in
the following cases:
• significant cases concerning the School's
organisation
• development and operational plan, budget,
annual report and annual accounts
• overall issues concerning education
• other significant cases for the School.
Per Berglund, Hans-Jürgen Federsel, Lena Hultin, Mikael Lindström, Lennart Bohnstedt, Rasmus Karlsson, Marie Larson,
Gunnar Svedberg, Mia Hjertén, Ulf Arvidsson
Missing: Mark Rutland, Lars Wågberg, Klas Engvall, Lidija Glavas, Erik Bergendal
9
Ledningsgrupp (LG)
Management group (LG)
För operativa frågor, och som informations‐
och diskussionsforum, har skolchef en
ledningsgrupp. Ledningsgruppen består,
förutom av skolchef, av vice skolchef, GA, FA,
prefekter, administrativ chef, ekonomi
ansvarig, HR-ansvarig och två
studeranderepresentanter.
The Dean has a management group for operational
issues and as an information and discussion forum.
In addition to the Dean, the management group
comprises the vice Dean, GA, FA, heads of
departments, Head of Administration, Financial
Manager, Human Resources Manager and two
student representatives.
Göran Lindbergh, Lidija Glavas, Mats Johansson, Mikael Lindström, Mia Hjertén, Rasmus Karlsson, Marie Larsson, Susanna Wold,
Mats Jonsson, Sara Thyberg Naumann, Tore Brinck
Missing: Helene Hedin, Inger Odnevall Wallinder, Ulf Arvidsson, Erik Bergendal
Samverkansgrupp (SSG)
Collaboration group (SSG)
SSG består av företrädare för de fackliga
arbetstagarorganisationerna ST och Saco-S
på KTH samt arbetsgivarrepresentanter.
Frågor som behandlas i SSG är till exempel
anställningsärenden, ombyggnationer och
arbetsmiljöfrågor.
The SSG consists of representatives of the trade
unions ST and Saco-S at KTH and employer's
representatives. Issues addressed in SSG
include employment cases and work
environment issues
10
Skolfakultetsråd
The School Faculty's Council
Ett rådgivande organ, Skolfakultetsråd, har
inrättats med ansvar för att förbereda och ge
råd om alla viktiga beslut i
basfinansieringssystemet, framförallt frågor
som rör rekrytering. Beslut i de olika
frågorna tas av skolchef eller GA enligt KTHs
gällande regler.
An advisory board, The School Faculty's Council,
has been established with responsibility for
preparing and advising on all major decisions in
core funding, particularly issues relating to
recruitment. Decisions on the various issues
taken by the Dean or GA according to KTH
current rules.
Detta organs arbete skall ske i enlighet med
KTHs rådande policy och arbetsordning och
kommer att revideras i takt med dessa.
The work shall be in accordance with KTH's
current policies and procedures and will be
revised in line with these.
Björn Dahlgren, Mats Jonsson, Mikael Lindström, Marie Larson, Helene Hedin, Mia Hjertén, Susanna Wold,
Mats Johansson, Inger Odnewall Wallinder, Åsa Emmer; Göran Lindbergh, Erik Bergendal
Missing: Tore Brinck
11
GA-råd
Beredande och rådgivande organ till
Grundutbildningsansvarig. Beredning av
bemanningsplan CHE. Kvalitetsuppföljning
grundutbildning.
GA rådet består av de programansvariga och
utbildningsadministrationen.
GA Council
Preparatory and advisory board to GA.
Preparation of staffing plan CHE. Quality
monitoring of undergraduate education.
GA council members are Program Directors
and Educational administration Manager
Members: Zoltan Szabo, Minna
Hakkarainen, Joaquin Martinez, Sara
Naumann, Anna Finne Wistrand, Susanna
Wold, Marie Larson
FA-råd
Doktorsprogramrådet - rådgivande organ till
Forsknings Ansvarig.
FA Council
Advisory board to FA.
Members: Inger Odnevall Wallinder, Vera
Jovanovic, Minna Hakkarainen, Olof
Ramström, Per Alvfors and Joakim Halldin
Stenlid
Marknadsföring & Kommunikation
Marketing & communication
Gruppen ansvarar för att koordinera och
samordna aktiviteter som sker inom området
marknadsföring och kommunikation.
Gruppens uppdrag är att möjliggöra och
koordinera intern kommunikation för att
skapa delaktighet, medvetenhet och
förståelse för CHE:s verksamhet och mål.
Gruppen har ett uppdrag att vara ett stöd för
en effektiv extern och intern kommunikation
via skolans egen webbplats. Gruppens
uppdrag är att överblicka, samordna och
koordinera de marknadsföringsaktiviteter
medsyfte att rekrytera studenter, såväl
nationellt som internationellt på kortsikt
inför närmast kommande ansökningstillfälle.
Gruppen har också ett ansvar att koordinera
det långsiktiga rekryteringsarbetet.
The group is responsible for coordinating
activities in the field of marketing and
communications.
The Group's mission is to facilitate and
coordinate internal communication to create
participation, awareness and understanding of
CHE's activities and goals. The Group has a
mission to be an aid to effective internal and
external communications via the school's own
website. The Group's mission is to assess and
coordinate the marketing activities in order to
recruit students, both nationally and
internationally in the short-term before the
next. The Group also has a responsibility to
coordinate the long-term recruitment efforts
Members: Marie Larson, Tessie Borg, Mats
Jansson, Marie Magnefjord and Anna Finne
Wistrand
12
JML-grupp
CHE-skolans JML grupp (Jämställdhet,
Mångfald och Likabehandling). Gruppen
jobbar med policyfrågor och utredningar och
kommer att vara starkt kopplad till och
underställd ledningsgruppen.
Gender equality, Diversity and Equal
treatment group
The Gender equality, Diversity and Equal
treatment group of CHE. The Group works
with policy issues and investigations and will
be strongly linked and subordinate to the
management group.
Members: Mats Jonsson, Ann Ekqvist,
Elisabet Brännvall, Olena Sevastyanova,
Anders Clenander and Love Pallon
Doktorandråd
Ph.D. Student Council
Doktorandrepresentanter för skolans
avdelningar, deltar på möten med skolans
grupper och råd och förmedlar information
om doktorandfrågor. Doktorandrådet ska
dessutom vara ett forum där
doktorandrelaterade frågor som diskuteras
bland doktoranderna på respektive avdelning
kan tas upp.
Ph.D. student representatives for the School's
departments participate in meetings with the
School's groups and councils and
communicate information on the Ph.D.
student issues. The Ph.D. Student Council
should also be a forum where issues related
to Ph.D. students which are discussed among
Ph.D. students at each department can be
addressed.
Members: Neda Mazinanian, Payam
Pourmand, Huiran Lu, Pirouz Shahkarami,
Tahani Kaldéus, Rodrigo Suarez Paris,
Beatrice Johansson, Yousef Alipour and
Björn Eriksson
13
Institutioner
På skolan för kemivetenskap finns fyra
institutioner. På tre av dessa bedrivs både
forskning och undervisning. På den fjärde
Ingenjörspedagogiska avdelningen bedrivs
ingen forskning
 Fiber- och polymerteknologi
 Kemiteknik
 Kemi
 Ingenjörspedagogiska avdelningen
Institutionerna leds av en prefekt
Departments
The School of Chemical Science and
Engineering consists of four departments.
Both research and teaching are conducted at
three of these departments. No research is
conducted at the fourth, Engineering
Pedagogics department.
 Fibre and Polymer Technology
 Chemical Engineering
 Chemistry
 Engineering Pedagogics department
The departments are managed by a Head of
Department.
Organisation chart
Dean: Mikael Lindström
Vice Dean: Mats Jonsson
Head of Administration: Marie Larson
Director of First and Second Cycle Education:
Susanna Wold
Director of Third Cycle Education: Inger
Odnewall Wallinder
Human Resources Manager Helene Hedin
Financial Manager: Ulf Arvidsson
Educational Administration Manager: Marie
Larson
Communication Manager: Marie Magnefjord
Website administrator: Mats Jansson
IT Manager: Raimund von der Emden
Infrastructure Manager: Ulla Jacobsson
14
Institutioner och Avdelningar
Fiber- och polymerteknologi
Biokompositer
Fiberteknologi
Polymera material
Polymerteknologi
Träkemi och massateknologi
Ytbehandlingsteknik
Wallenberg Wood Science Centre
Kemi
Organisk kemi
Tillämpad fysikalisk kemi
Yt- och korrosionsvetenskap
Kemiteknik
Energiprocesser
Kemisk apparatteknik
Kemisk teknologi
Teknisk strömningslära
Tillämpad elektrokemi
Departements and Divisions
Head of Dept.
Prof Mats
Johansson
Fibre and Polymer Technology
Biocomposites
Fibre Technology
Polymeric Materials
Polymer Technology
Ass. Head of Dept. Wood Chemistry and Pulp
Technology
Prof Minna
Coating Technology
Hakkarainen
Wallenberg Wood Science Centre
Chemistry
Organic Chemistry
Applied Physical Chemistry
Surface Chemistry and
Corrosion Science
Head of Dept.
Prof. Tore Brinck
Head of Dept.
Prof Göran
Lindbergh
Ass. Head of Dept.
Prof Per Alvfors
Chemical Engineering
Energy Processes
Chemical Engineering
Chemical Technology
Transport Phenomena
Applied Electrochemistry
Ingenjörspedagogiska
Avdelningen
Högskoleingenjörsprogrammet
Tekniskt basår
Engineering
Engineering Pedagogics
Department
Bachelor of Science in
Engineering
Technical Preparatory Year
department
Head of Dept.
Sara
Naumann
Ass. Head of Dept.
Lennart Bohnstedt
15
Skolans utbildning
The School's education
Utbildning på grund och avancerad
nivå
Education at first and second cycle






Ett civilingenjörsprogram, Teknisk
kemi, 5 år
Ett högskoleingenjörsprogram,
Kemiteknik, 3 år
Tre masterprogram,
Makromolekylära material, Molekylär
vetenskap och teknik, Kemiteknik för
energi och miljö
Ett nordiskt Masterprogram
Ett tekniskt basår
För dig som kommer att arbeta med
undervisning och administration inom
skolans grundutbildning finns praktisk
information på skolans intranät –
grundutbildningsfrågor




Degree Programme in Engineering
Chemistry, 5 years
Degree Programme in Chemical
Engineering, 3 years
Three Master's programmes,
Macromolecular Materials, Molecular
Science and Engineering, Chemical
Engineering for Energy and
Environment
A Nordic Master's programme
Technical Preparatory Year
For those of you who will work with teaching
and administration within the school’s
undergraduate programmes practical
information is available on the school’s intranet
– undergraduate questions
16
Utbildning på forskarnivå
Skolan har ett doktorandprogram med tre
forskarämnen:
 Kemi
 Kemiteknik
 Fiber- och polymerteknologi
Education at third cycle
The School has a Ph.D. programme with three
research disciplines:
 Chemistry
 Chemical Engineering
 Fibre and Polymer Technology
Du som är antagen till forskarstudier vid
CHE kan läsa mer om forskarutbildning på
KTHs web och på skolans internweb. T ex
finns mycket bra information i KTHs
regelverk och på skolans hemsida där du
hittar mycket praktisk information.
If you are admitted to graduate studies at CHE
you can learn more about postgraduate studies
at KTH's web and on the school's internal Web.
For example, there is a lot of good information
in the KTH Regulations and on the school's
website where you will find much practical
information.
Skolans forskning
The School's research
Skolans forskning är omfattande och täcker
ett brett område av viktiga problem, bl.a.
utveckling av förbättrade solceller,
utveckling av miljövänliga och effektiva
energiprocesser, design och framställning av
nya polymerer för medicinsk tillämpning och
mycket mer.
The School's research is extensive and covers
a broad area of important issues, including
the development of improved solar cells, the
development of environmentally-friendly and
efficient energy processes, design and
production of new polymers for medical
application, etc.
17
CHE förvaltning
CHE administration
Skolans administrativa stödfunktioner är
organiserade i en egen avdelning
benämnd CHE förvaltning som leds av
skolans administrativa chef.
Administrationen ska vara delaktig i hela
processen i arbetet för kärnverksamheten
genom beredning av ärende, underlag för
beslut, uppföljningar och utveckling.
The School's administrative support
functions are organised in a separate
department referred to as 'CHE
administration' which is managed by the
School's Head of Administration. The
administration should participate in the
entire process of the work for core
activities through preparation of cases.
Administrationen ska se till att arbetet
görs i enlighet med lagar och
förordningar samt KTH:s riktlinjer mm
på ett för skolans så gynnsamt och
effektivt sätt som möjligt.
Stöd och service ska finnas för alla
anställda så att alla ges samma
möjligheter och förutsättningar att utföra
sitt arbete. En fungerande infrastruktur
ska finnas för skolans alla delar.
The administration should ensure that
assignments are conducted in accordance
with laws and ordinances as well as
KTH's guidelines etc. in a manner which
is as favourable and efficient for the
School as possible.
Support and service should be available
for all employees so that everyone is
given the same opportunities and
prerequisites to perform their work.
There should be a functioning
infrastructure for all parts of the School.
CHE skolans förvaltning är
organiserad enligt följande
The administration of CHE is
organised accordingly











Ekonomienheten
HR-enheten
Utbildningskansliet
Stöd/Servicefunktion CHE
IT (decentraliserat, varierar
mycket mellan avdelningarna)
Kommunikation
(funktionsansvarig information)

18
Finance unit
HR unit
Education Office
Support/Service function CHE
IT (decentralised, varies highly
between the departments)
Communication (Information
manager)
Ekonomienhet CHE
Finance unit CHE
Arbetar på skolnivå med planering och
utveckling för verksamheten med budget,
bemanning och uppföljning på övergripande
nivå. Med stark koppling till utvecklingsplan
och andra styrdokument.
På institutionsnivå med budget, bemanning
och uppföljning. Stöd till prefekter och
projektledare: kalkyl, budget, bemanning,
rapportering och uppföljning.
Samt löpande ekonomiadministration och
andra förekommande arbetsuppgifter inom
CHE
Works at the School level with planning and
development of the activities with budget,
staffing and monitoring at an overall level.
With a strong connection to development
plans and other policy documents.
At the departmental level with budget,
staffing and monitoring. Support to the
Heads of Departments and project managers:
calculations, budget, staffing, reporting and
monitoring.
As well as ongoing finance administration
and other tasks within CHE.
Personer
Ulf Arvidsson, ekonomiansvarig, gruppchef
Guy Löving
Judit Mozes
Barbara Karan
Susanne de Meyere
Charlotte Cerps
Maria Andersz
Ilona Moszi
Kiki Price
Jan-Erik Tibblin
Persons
Ulf Arvidsson, Finance Manager
Guy Löving
Judit Mozes
Barbara Karan
Susanne de Meyere
Charlotte Cerps
Maria Andersz
Ilona Moszi
Kiki Price
Jan-Erik Tibblin
Susanne de Meyere, Judit Mozes, Barbara Karan, Kiki Price, Charlotte Cerps, Jan-Erik Tibblin, Maria
Andersz, Ulf Arvidsson
Missing: Ilona Moszi, Guy Löving
You find the major part of the Finance unit at Teknikringen 48
Kiki Price at Teknikringen 42 and Jan-Erik Tibblin at WWSC, Teknikringen 56
19
HR-enhet CHE
HR unit CHE
HR-enheten är ett stöd för skolans anställda i
alla personalrelaterade frågor. Arbetar med
strategiska personalfrågor och handlägger
alla anställningsärenden,
befordringsärenden, tillsättningar av högre
tjänster, arbetsmiljöfrågor,
jämställdhetsfrågor, miljöfrågor och
stipendieärenden. HR-enheten registrerar
arvoden, utlägg och reseräkningar samt
handlägger övriga personalärenden.
The HR unit is a support for the School's
employees in all staff-related issues. Works
with strategic staff issues and administers all
employment cases, promotion cases,
appointments of senior positions, work
environment issues, gender equality issues,
environmental issues and scholarship issues.
The HR unit registers remuneration,
reimbursements and travel claims and other
staff administration.
Personer
Helene Hedin, HR-ansvarig, gruppchef
Ewa Waern Morath
Ann Ekqvist
Lena Skowron
Inga Persson
Persons
Helene Hedin, HR Manager
Ewa Waern Morath
Ann Ekqvist
Lena Skowron
Inga Persson
Lena Skowron, Helene Hedin, Ann Ekqvist, Inga Persson, Ewa Waern Morath
Teknikringen 36
20
Utbildningskansli
Education Office
Ansvarar för frågor som rör
utbildningsadministration. Ansvarar därmed
för att det finns bemanning, rutiner och
processer som garanterar korrekt
handläggning av ärenden inom
utbildningsadministrationen på samtliga
utbildningsnivåer och därmed korrekt
myndighetsutövning. Ger service och stöd till
studenter på alla nivåer. Stöd till
verksamheten. Utbildningskansliet är
gemensamt med Skolan för bioteknologi och
leds av administrativa chefen Marie Larson
som tillika har funktion UA för skolan för
bioteknologi och kemivetenskap.
Is responsible for issues related to
educational administration. Is thereby
responsible for ensuring that there are
procedures, staff and processes which
guarantee correct processing of cases within
educational administration at all educational
levels and thereby correct exercise of
authority. Provides service and support to
students at all levels. Support to the teachers
and programme directors, FA and GA. The
Education Office is shared with the School of
Biotechnology and is managed by the Head
of Administration Marie Larson who also has
the role of Educational Administration
Manager of the School of Biotechnology and
School of Chemical Science and Engineering.
Personer
Marie Larson, kanslichef
Sara Sabrie
My Lönn
Nadiya Rudyk
Maria Orgmets
Pelle Dalhammar
Marija Bogdanovic
Nina Werner
Vera Jovanovic
Johanna Nyholm
Persons
Marie Larson, manager
Sara Sabrie
My Lönn
Nadiya Rudyk
Maria Orgmets
Pelle Dalhammar
Marija Bogdanovic
Nina Werner
Vera Jovanovic
Johanna Nyholm
My Lönn, Marija Bogdanovic, Nadiya Rudyk, Marie Larsson, Pelle Dalhammar,
Nina Werner, Vera Jovanovic, Sara Sabrie
Missing: Maria Orgmets, Johanna Nyholm
Teknikringen 42
21
Informationsfunktion
Information function
Tryckeritjänster, intern- och extern
kommunikation i alla kommunikationskanaler för hela skolan. Skolan har en
webansvarig och en kommunikationsansvarig. Marie Magnefjord
kommunikationsansvarig och Mats Jansson
Webansvarig
Printing services and internal and external
communication in all communication
channels for the entire School. The School
has a website administrator and an
communication manager.
Marie Magnefjord Communication manager
Mats Jansson Website administrator
Infrastruktur (Lokaler)
Infrastructure (Premises)
Ulla Jacobsson
Infrastrukturansvarig
(Felanmälan, Brandskydd,
Löpande kontroll
lokaler/korridorer/labb)
Ulla Jacobsson Infrastructure
manager
(Fault reporting, Fire protection,
Ongoing checks
premises/corridors/lab)
Kurslaboratorier
Course lab
Mats Jansson är ansvarig för
kurslabbet (Teknikringen 48-50,
plan 5 & 6). Mats uppdrag är att
ansvara för att alla kurser ska få
plats, att förbrukningsartiklar
köps in, att säkerheten följs och
för inpasseringen. Mats är även
skyddsombud för kurslab.
Mats Jansson is responsible for
course lab (Teknikringen 48-50,
level 5 & 6). Mats' assignment is
to be responsible to see to that all
courses should fit, that common
supplies are purchased, that the
safety is followed and for
admission to the lab. Mats are
also safety representative for
course lab.
22
IT-stöd
IT support
Raimund von der Emden, ITansvarig
Raimund von der Emden, IT
manager
Stöd/ service
Support/service
Vår servicefunktion ska omfatta alla
anställda. Målet är att vi ska undvika
dubbeljobb men samtidigt se till att saker
inte hamnar mellan stolarna. Det ser idag lite
olika ut mellan de olika
institutionerna/avdelningarna
Prefektstöd: genom beredning av ärenden,
mötesadministration, information,
samordning
Stöd centra: genom beredning av ärenden,
mötesadministration, information,
samordning
Stöd forskningsadministration: Vid större
forskningsprojekt eller särskilda uppdrag där
administrativt stöd behövs.
Our service function should cover all
employees. The aim is that we should avoid
double work but at the same time prevent
things from being neglected. The situation
currently varies between the different
divisions/departments.
Support for Head of Department: through
preparation of cases, meeting administration,
information, coordination
Support centres: through preparation of
cases, meeting administration, information,
coordination
Support research administration: For major
research projects or specific assignments
which require administrative support.
Personer
Mia Hjertén
Thèrése Feierbach
Persons
Mia Hjertén
Thèrése Feierbach
Thèrése Feierbach at FPT and Mia Hjertén at Teknikringen 42
23
Skyddsombud
Safety representative
Skyddsombuden företräder arbetstagarna i
arbetsmiljöfrågor och skall verka för en
tillfredställande arbetsmiljö.
Huvudskyddsombudets huvuduppgift är att
samordna skyddsombudens verksamhet och
vara en länk mellan skyddskommitté och
skyddsombud.
Safety representatives represent employees
in work environment issues and should
ensure that the work environment is
satisfactory.
The main task of the principal safety
representative is to coordinate the activities
of safety representatives and serve as a link
between the safety committee and safety
representative.
Safety representative persons:
Catharina Silfverbrand Lind, principal safety
representative
Safety representative:
Jinshan Pan, Surface and Corrosion Science
Pontus Olin, Fibre and polymer technology
Ingemar Jerling, IP department
Yohannes Kiros, Chemical Engineering
Mats Jansson, Course lab, Teknikringen 48-50,
Floors 5 and 6
Catharina Silfverbrand Lind
Miljöråd
Environment Council
Miljöombudets uppgift är att tillsammans med
skolledningen systematiskt stödja, samordna,
medverka och driva skolans miljö- och
miljöledningsarbete. Som miljöombud ska
man även informera och engagera sina
medarbetare i miljöarbetet. Till sin hjälp har
miljöombudet ett miljöråd.
The task of the environmental delegate is to,
together with the School's management,
systematically support, coordinate,
contribute to and manage the School's
environmental and environmental
management work. As an environmental
delegate you should also inform and involve
your employees in the environmental work.
The environmental delegate has an
environmental council for assistance.
Environment Council Persons
Daniel Tavast, Love Pallon, Carina Lagergren, Mia
Hjertén, Catharina Silfverbrand Lind, Ingemar Jerling,
Ulla Jacobsson
Catharina Silfverbrand Lind, environmental
delegate
Environment Council
Daniel Tavast
Ulla Jacobsson
Ingemar Jerling
Carina Lagergren
Mia Hjertén
Love Pallon
24
KTH:s policy och tillämpningar
KTH's policies and applications
De värderingar som styr KTHs verksamhet
uttrycks i olika KTH policyer. För mer
ingående information om dessa riktlinjer
hänvisas till:
The values which govern KTH's activities are
expressed in different KTH policies. For
more detailed information about these
guidelines, please refer to:

Policy för intellektuella tillgångar

Policy for intellectual assets

Inköps- och upphandlingspolicy

Purchasing and procurement policy

Etisk policy

Ethical policy

Kvalitetspolicy för KTH 2011-2015

Quality policy for KTH 2011-2015

Placeringspolicy

Placement policy

Policy för hantering av plagiering
inom KTH:s utbildning

Policy for handling plagiarism in KTH
education

Miljöpolicy

Environmental policy

Besökspolicy

Visiting policy

Personaltidning

Staff magazine

KTH:s personalpolicy

KTH's staff policy

Sponsringspolicy

Sponsoring policy

Språkpolicy

Language policy
25
Info om KTH webben
Information about the KTH web
För dig som anställd på skolan finns två
intranät:
 KTH intranät: www.intra.kth.se/
 CHE intranät: www.intra.che.kth.se/
There are two intranets for employees of the
School.
 KTH Intranet: www.intra.kth.se/
 CHE Intranet: www.intra.che.kth.se/
Information till studenter på KTH finns på
studentwebben, www.kth.se/student
Information for students at KTH is available
on the student web, www.kth.se/student
Information till presumtiva studenter finns
på Utbildningswebben
www.kth.se/utbildning
Information for prospective students is
available on the study at KTH web
www.kth.en/studies
Praktisk information
Practical information
KTH-menyn
KTH menu
När du går in på en KTH-sida kan du logga in
dig på din personliga meny!
When you visit a KTH page you can login to
your personal menu!
Personliga menyn finns längst upp på hela
kth.se, så att du alltid kan komma till dina
personliga sidor och funktioner, ex.
studieöversikt, schema osv.
Ex på funktioner där är:
 Din profil
 Kurser och program
 Egenrapportering
 Mina resor
 KTH för mig
 Wisum
 Fakturahantering
The personal menu is at the top of all kth.se,
so that you can always access your personal
pages and functions, for example, study
syllabus, schedule, etc.
Examples of functions include:
 Your profile
 Courses and programmes
 Self-reporting
 My travel
 KTH for me
 Wisum
 Invoice handling
26
Om din anställning
About your employment
På KTH:s intranät under ”Om din
anställning” hittar du det mesta du behöver
veta om din anställning.
 Arbetstid
 Löneutbetalningar
 Företagshälsovård
 Ledighet
 Egenrapportering
 Friskvård
On KTH's Intranet below "About My
employment" you can find most of what you
need to know about your employment.
 Work hours
 Payment of salary
 Occupational health service
 Leave
 Self-reporting
 Healthcare
Egenrapportering
Self-reporting
I KTH:s egenrapporteringssystem ansöker du
om:
semester, vård av sjukt barn, sjukledighet,
etc.
Här hittar du även din lönespecifikation och
kan se kvarvarande semesterdagar.
In KTH's self-reporting system you can apply
for:
vacation, care of sick child, sick leave, etc.
Here you can also find your payslip and can
view remaining holidays.
27
Utlägg
Expenses
Får endast göras för varor som inte omfattas
av KTH:s ramavtal och om du inte kan få en
faktura. Upphandlingsregler måste även
följas vid köp med utlägg. Utlägg lämnas
efter attest av närmaste chef till HR gruppen.
May only be made for goods which are not
covered by KTH's framework agreement and
if you cannot receive an invoice.
Procurement rules must also be complied
with during purchases with expenses.
Företagskort
Business charge card
Alla anställda erbjuds möjlighet att ansöka
om företagsupphandlat betalkort.
Företagsupphandlat privatkort (FUP) är ett
betalkort med personligt betalningsansvar.
Fakturan skickas till kortinnehavarens
bostadsadress och regleras direkt mellan
kortinnehavaren och kortföretaget.
All employees are offered the opportunity to
apply for a business procured charge card.
Business procured personal cards (FUP) are
a charge card with personal liability. Invoices
are sent to the card holder's residential
address and are settled directly between the
card holder and the card company.
Syftet med att använda FUP är att minska
behovet av kontanta reseförskott och
voucheranvändandet samt möjliggöra
smidiga betalningar i samband med
tjänsteresor.
The purpose of using a business procured
personal card is to reduce the need for cash
travel advance payments and voucher use, as
well as enable smooth payments in
connection with business trips.
28
Inköp och upphandling
Purchasing and procurement
KTH är enligt lagstiftningen en
upphandlande myndighet. Alla inköp och
upphandlingar måste följa statens, KTH:s
och skolans regler och avtal.
KTH och staten har ett stort antal
upphandlade ramavtal som du måste
använda när du köper produkter som
exempelvis:

Resor

Tryckeritjänster

Konferenstjänster

Catering

IT och telefoni

Kontorsvaror

Översättningstjänster

Konsultstöd

Böcker och tidskrifter
In accordance with legislation, KTH is a
contract awarding authority. All purchasing
and procurement must comply with the rules
and agreements of the State, KTH and the
School.
KTH and the State have a large number of
procured framework agreements which you
must use when you purchase products, for
example:

Travel

Printing services

Conference services

Catering

IT and telephony

Office goods

Translation services

Consulting support

Books and journals
Skolan har en rutin som beskriver hur inköp
och upphandlingskontrakt på skolan
genomförs och vilka personer som har rätt
att göra dessa inköp och upphandlingar.
Har du frågor om inköp och upphandling,
kontakta Guy Löving.
The School has a procedure which describes
how purchasing and procurement contracts
at the School are conducted and which
people are entitled to make these purchases
and procurements.
If you have questions on purchasing and
procurement, please contact Guy Löving.
29
Fakturahantering
Invoice handling
All fakturahantering är elektronisk och sker i
det webbaserade systemet
EFH/Agresso.
Alla fakturor ska skickas till KTH:s
fakturaadress.
All invoices are handled electronically in the
online system
EFH/Agresso.
All invoices should be sent to KTH's invoice
address.
Questions on invoice handling
Guy Löving
E-mail: [email protected]
Tel: 790 82 02
Invoice address
KTH Royal Institute of Technology,
Fakturaservice/Invoice service, Box 24075
104 50 Stockholm
30
KTH-RES
Business trips
Resor
Travel
Beställning av resor görs på webben i KTHRES av resenären själv. Alternativt kan du vid
resebeställning ringa eller mejla till VIA
Egencia, tel: 08-555 237 20, email:
[email protected]
Travel can be booked online in KTH-RES by
the travellers themselves. Or for booking
travel you can call or e-mail VIA Egencia, tel:
08-555 237 20, e-mail:
[email protected]
www.intra.kth.se/anstallning
www.intra.kth.en/anstallning
Lathund
I KTH-res-systemet finns en ”Lathund för
resenären”. Där står beskrivet hur du skapar
en reseorder samt hur du kommer vidare via
”Sök/Boka” till VIA-Online för elektronisk
bokning av flyg, tåg och hotell.
Reseräkning
Du gör själv din reseräkning i KTH-res
Tänk på att alla kvitton, konferensprogram
och eventuella boardingkort måste sparas och
bifogas reseräkningen.
Ersättningar för utlägg vid resor betalas ut
med lön alternativt vid ett extra tillfälle i
mitten av månaden, så snart reseräkningen är
granskad och attesterad.
Manualer mm hittar du här:
www.intra.kth.se/administration/kthres/manualer
Har du frågor om din resa eller reseräkning
kan du vända dig till HR-gruppen
Quick guide
The KTH-RES system has a "Quick guide for
travellers." This describes how to create a
travel order and how to proceed through
"Search/book" to VIA-Online for electronic
booking of flights, trains and hotels.
Travel claim
You can make your travel claim yourself in
KTH-RES.
Please ensure that all receipts, conference
agendas and any boarding cards are saved and
attached to the travel claim.
Compensation for outlay for travel is paid
with the salary or at another time in the
middle of the month, as soon as the travel
claim has been audited and attested.
You can find manuals etc. here:
www.intra.kth.se/administration/kthres/manualer
In the event of questions about your travel or
travel claim, you can contact the HR group.
31
Skolwebb
School web
Skolwebben är skolans externa webbplats.
Ansvaret för webben ligger på
kommunikationsstaben.
Under skolwebben ligger institutionernas
webbplatser.
The school web is the School's external
website. The communication office is
responsible for the web.
The departmental websites are below the
school web.
www.kth.se/che
www.kth.se/che
Polopoly
Polopoly
KTH:s och skolans webbplats hanteras i
publiceringssystemet Polopoly. Behöver du
access till systemet för att exempelvis kunna
skapa en egen webbsida kontaktar du
webbansvarig på din institution/avdelning
eller webansvarig på skolan
För att få access behöver du delta på
utbildning i systemet vilket ges ca två gånger
per månad av KTH:s IT-enhet.
Läs mer om Polopoly på KTH
intra.kth.se/polopoly
The website of KTH and the School is
handled in the publishing system Polopoly. If
you need access to the system to, for
example, create your own web page, please
contact the website administrator of your
division/department or website
administrator at the School.
In order to gain access, you need to
participate in training on the system which is
provided twice per month by KTH's IT unit.
Read more about Polopoly on KTH
intra.kth.se/polopoly
Frågor om skolwebben/polopoly
Kommunikationsansvarig Marie
Magnefjord
Webansvarig Mats Jansson
Questions about the School web/Polopoly
Communication Manager Marie
Magnefjord
Website Administrator Mats Jansson
32
KTH-Social
KTH-Social hanterar personlig sida,
utbildningsprogramwebbar, kurswebbar,
grupper mm. Systemet kräver ingen
utbildning. Du behöver endast kth-id för att
logga in.
KTH Social
KTH Social handles the personal page,
training programme webinars, course
webinars, groups, etc. The system does not
require any training. You only require a KTH
ID to login.
Frågor om social
Kommunikationsansvarig Marie
Magnefjord
Questions on social
Communication Manager Marie
Magnefjord
Webansvarig Mats Jansson
Website Administrator Mats Jansson
Profilsidor
Alla KTH-anställda har en profilsida på
webben som du når via
kth.se/profile/[användarnamn].
Profilsidorna hämtar kontaktuppgifter från
KTH:s personaldatasystem HR+.
Forskare som har publikationer registrerade i
KTH:s forskningsdatabas DiVA får dessa
publicerade på sidan per automatik.
Även de kurser som en lärare undervisar på
visas.
Du kan skriva en kort text om dig själv och
lägga in en bild.
Profile pages
All employees of KTH have a profile page
online which you can access through
kth.se/profile/[user name].
The profile pages obtain contact information
from KTH's staff system HR+.
Researchers who have publications
registered in KTH's research database DiVA
will automatically have these published on
the page.
The courses which a teacher teaches are also
displayed.
You can write a brief text about yourself and
add a photo.
DiVA
DiVA
KTH:s publikationsdatabas är en del av
den nationella portalen Digitala
Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Tanken är
att information om alla avhandlingar,
rapporter, artiklar etc. utgivna på KTH
ska återfinnas här. Förutom att posterna
blir fritt tillgängliga i DiVA kan de även
sökas via andra tjänster som Scirus,
Google och SwePub.
The KTH publication database is a part of the
national portal Academic Archive Online
(DiVA). The intention is that information on
all theses, reports, articles etc. published at
KTH should be available here. Apart from the
records being freely available in DiVA, they
can also be accessed using other services,
such as Scirus, Google and SwePub.
33
Visitkort
Visitkort beställer du själv
(efter godkännande av chef).
KTH har ramavtal med USAB för att trycka visitkort.
Din titel ska vara densamma
som i HR+
(se KTH:s telekatalog på
webben).
På intranätet hittar du de
engelska/svenska
akademiska
titlar som ska användas vid
KTH.
Business cards
You can order business cards
yourself (following approval
by a manager).
KTH has a framework
agreement with US-AB for
printing business cards.
Your title should be the same
as in HR+
(see KTH's online telephone
catalogue).
On the Intranet you can find
the English/Swedish
academic titles which are
used at KTH.
www.us-ab.com
www.us-ab.com
E-post signatur
E-mail signature
Mall för e-postsignatur kan du ladda ner
från Intranätet. Sök på ”e-post signatur”.
Föreskrift för e-post på KTH
KTH är en statlig myndighet och
omfattas av offentlighetsprincipen. Detta
innebär att även e-post du
skickar/mottar kan vara offentlig
handling. Läs mer om detta på
Intranätet.
Mer information hittar du på intranätet;
”Föreskrift för E-post”.
You can download the template for email signature from the Intranet. Search
for "e-mail signature."
Provisions for e-mail at KTH
KTH is a stage authority and is covered
by the principle of public access. This
means that even e-mails which you
send/receive may be a public document.
Read more about this on the Intranet.
You can find more information on the
Intranet; "Provisions for e-mail."
34
Parkering
Parking
För att få parkera till personaltaxa krävs en
personaldekal. Dekalen finns att hämtas hos
HR-gruppen, Teknikringen 36 och på
skolkansliet, Teknikringen 42.
A staff sticker is required for parking at staff
rates. The sticker can be obtained from the
HR group, Teknikringen 36 and at the
Student Office, Teknikringen 42.
Personaldekal och giltig parkeringsbiljett
gäller på följande ställen oavsett var man har
köpt den (dock inte i garage eller p-hus):
KTH Campus (inklusive AlbaNova), Campus
Solna KI, Frescati SU, Campus Gärdet och
Flemingsberg.
Fordon med handikapptillstånd parkerar
avgiftsfritt på samtliga KTH
Campusområden i Stockholm.
The staff sticker and valid parking ticket
apply at the following places regardless of
where you have purchased it (however, not in
the garage or multi-storey car park):
KTH Campus (including AlbaNova), Campus
Solna KI, Frescati SU, Campus Gärdet and
Flemingsberg.
Vehicles with disabled parking permit can
park free of charge at all KTH Campus areas
in Stockholm.
Mat på Jobbet
På Teknikringen 56, plan 5 finns en “Mat på
Jobbet” automat med sallader, färska och
frysta färdigrätter, dricka, godis och glass.
Du handlar i automaten med ett “Mat på
Jobbet” kort som du hämtar hos Mia Hjertén,
[email protected] . Du registrerar kortet på
www.matpajobbet.se och betalar för det du
handlar månadsvis via faktura
On Teknikringen 56 , 5th floor , there is a
"Food on the Job " machine with salads,
fresh and frozen ready meals, drinks , candy
and ice cream.
You buy in the machine with a Food on the
Job card that you collect from Mia Hjertén ,
[email protected] You register the card on
www.matpajobbet.se and pay what you buy
by a monthly invoice
35
Säkerhet
Safety
Laborativt arbete
Det är av yttersta vikt att vi, vid laborativt
arbete, följer de säkerhetsrutiner som finns
för arbete på lab, både lokalt på avdelningen
och centralt på CHE.
Laboratory work
It is essential that during laboratory work we
comply with the safety procedures for work
in laboratories, both locally at the
department and centrally at CHE.
Brand
Utrymningsvägar finns markerade med
gröna skyltar. Släckningsutrustning finns
utplacerade i CHEs alla lokaler. Det är var
och ens ansvar att känna till
utrymningsvägarna samt var närmaste
släckutrustning finns. Brandövningar utförs
kontinuerligt. Det är av största vikt att dessa
övningar tas på allvar så att rutinerna är väl
inövade vid fara.
Fire
Larma
Larmnummer:
SOS Alarm: 112
KTH larmnummer: 00-790 7700
Giftinformationscentralen:
08 - 331 231 (Mon-Fri 9-17)
www.giftinformation.apoteket.se
S:t Eriks Ögonsjukhus AB
08-672 3100, www.sankterik.se
Återsamlingsplatser vid brandlarm
Teknikringen 26-36( hus 43:15): Kemigården
framför huset (TR30).
Teknikringen 40-42 (hus 43:17): Planen
utanför TR33
Teknikringen 48/50 inkluderar kurslab, (hus
43:18): Planen utanför TR33 (endast
personal).
Studenter och närvarande lärare och
övningsassistenter från plan 5 och 6: TR34
under gula K:et.
Teknikringen 56-58 (TR43:19): Planen
utanför TR33.
Drottning Kristinas väg 51 (hus 90:1):
Parkeringsplatsen bakom YKI-huset.
Om brandchefen bedömer att vi inte bör vara
kvar i närheten av våra lokaler på ovan
nämnd samlingsplats gäller KTH-Hallen som
samlingsplats.
Evacuation routes are labelled with green
signs. Fire-fighting equipment is placed in all
premises of CHE. It is everyone's
responsibility to be aware of their evacuation
routes and where the nearest fire-fighting
equipment is located. Fire drills are
performed continuously. It is essential that
these drills are taken seriously so that the
procedures are well-practised in the event of
danger.
Emergency
Emergency numbers
SOS Alarm: 112
KTH Emergency: 00-790 7700
The Poison Information Centre
08 - 331 231 (Mon-Fri 9-17)
www.giftinformation.apoteket.se
S:t Erik's Eye Hospital:
08-672 3100, www.sankterik.se
Reassembly locations for fire alarm
Teknikringen 26-36 (building 43:15):
Kemigården in front of the building (TR30).
Teknikringen 40-42 (building 43:17): The
court outside TR33
Teknikringen 48/50 includes course lab,
(building 43:18): The court outside TR33
(only staff).
Students and present teachers and labassistants from floors 5 and 6: TR34 below
the yellow K.
Teknikringen 56-58 (TR43:19): The court
outside TR33.
Drottning Kristinas väg 51 (building 90:1):
The parking behind YKI building.
If the fire chief assesses that we should not be
close to our premises at the mentioned
reassembly locations, KTH-Hallen applies as
the reassembly location.
36
Hjärtstartare
Defibrillator
CHE-skolan har
hjärtstartare uppsatta
på följande ställen:
 Teknikringen 42,
utanför skolkansli/utbildningskansli
 Kemiinstitutionens entréplan från
kemigården vid anslagstavlan
 Kurslabb, plan 5 vid hissen
 Fiber- & Polymerteknologi, i
vestibulen utanför K1
 Yt- och Korrosionsvetenskaps
kontorsrumsplan
 Greenhouse Labs, entréplan vid
hissen
CHE has
defibrillators at the
following locations:
 Teknikringen 42, outside the
Education Office.
 The entrance of the Department of
Chemistry from Kemigården by the
noticeboard.
 Course lab, 5th floor by the elevator
 Fibre and Polymer Technology, in the
entrance hall outside K1
 Office floors of Surface and Corrosion
Science
 Greenhouse Labs, entrance floor by
the elevator
Återsamlingsplats vid brandlarm
Assembly point at the fire alarm
Hjärtstartare/Defibrillator
37
Graphic design: Mia Hjertén, [email protected]
Translation: Språkservice Sverige AB, Malmö
38