läs här - InterMilia

Skolråd 2015-03-26
Upprop
Marie Johansson (klass 5), Maria Petersson (klass 4), Frida Potter (F-klass), Daniel
Gottfridsson (klass 3), Anne – Kristine Jedler (klass 6), Hanna Cederin (klass 1)
Riitta Paananen; ordförande, Tanja Ronkainen; sekreterare
1§ Mötet öppnas
2§ Ärenden
a) Dagsläget – 194 elever finns för närvarande inskrivna. Under intagningsperioden kan
rektor se att vissa elever från andra skolor har ett ovårdat språk och vill gärna lösa
konflikter med ”våld”. Detta ser skolans personal som en utmaning och relativt
snabbt lär sig nya elever skolan trivlseregler.
Influensan har slagit väldigt hårt och vissa veckor har väldigt många i personalkåren
varit sjuka. Camilla Wettergren är långtidssjukskriven och kommer inte tillbaka förrän
i höst. Kuratorn/coachen tros vara borta i två veckorna 13 och 14. En ny engelsklärare
har anställds på prov Maan Antar och skolan har även en praktikant vid namn Lama i
huset, hon bistår i engelska. Rektor rekryterar för närvarande lärare inom matematik
och No, vilka inte är lätta att hitta.
b) Pedagogiska caféer våren 2015
Utvärdering av mattecaféet 17/3 – bra att få diskutera och höra andras tankar, man fick
många höra många olika infallsvinklar kring ämnet. Diskussionen om ämnet kommer
säkert att fortsätta. Skolan har fått projektpengar för att utveckla matteämnet från och
med hösten 2015.
16/4 Dator och andra spel, gränssättning - rektor gör en inbjudan. Jesper Eriksson som
jobbar med spelberoende tillfrågas om han delta i annat fall frågar rektor om Pia W från
kommunen kan komma.
c) Egen resursverksamhet lå 15/16, vår syn på ”En skola för alla”
En egen resursverksamhet kommande läsår har diskuterats i skolans ledningsgrupp och
chefsgrupp. Det finns elever som har svårt att klara av en vanlig skolverksamhet, men det
finns också högpresterande elever som inte hinns utmanas tillräckligt. Tanken har växt
fram enligt behovet och nu utreder ledningen på skolan hur verksamhet med mindre
undervisningsgrupper både i teoretiska och praktiska ämnen skall kunna utvecklas.
d) Medicineringspolicy
Enligt IVO är det en skolläkare som får dela ut huvudvärkstabletter som sedan
journalförs. Om skolläkaren inte är på plats är det skolsköterskan som får dela ut om inte
heller skolsköterskan finns på plats, måste pedagogen ringa till skolläkaren.
e) Skolläkare
Nu är skolans elevhälsogrupp total och skolläkaren som är anknyten till verksamheten
heter Tommy Widelius.
f) Sjukanmälanpolicy
Föräldrar ska ringa till skolan och sjukanmäla och varje dag. Viktigt att även meddela
skolskjutsen om barnet är sjuk och när barnet är friskt.
g) Värdegrundsarbete – tankar
Skolrådet enades om att trygghet, kunskapsutveckling, glädje och allas lika värde är
viktiga värdeord.
3§ Övriga frågor
a) Årskurs 1: Efter påsklovet ska extra resurser sättas in i läsämnena.
b) Schemafrågor: Stödlektioner har satts in på schemat för att stötta elever med
svårigheter och ämnena som gäller är främst matte och svenska.
4§ Rapporter
a) Redovisningskväll 12/2
Kul att de här kvällarna finns, då man har möjlighet att se barnens utveckling.
b) Internationella veckan vecka 11
Ellinor Frankemo berättade om romernas/resandes historia till elever i klasserna 4-9. På
torsdagen den veckan hade skolan olika workshops bl. a. eritreansk musik, thaimat,
burundisk dans osv.
c) Ankara 11-15 mars
Elever från klass 6 var i Ankara Turkiet, på en projektresa.
5§ Nästa möte
21 maj klockan 17:30
Mötet avslutades