Presentation Martin Henning, Göteborgs universitet

CRA – Centrum för regional analys
Sverige – världsbäst på regional ekonomisk
omställning?
Temadag i samarbete mellan Reväst och Centrum för Regional Analys
revast.org.gu.se
#reväst
cra.handels.gu.se
En naiv motivering
• Folk verkar ju få jobb igen (men vissa inte…)
• Många regioner verkar kunna skifta fokus (och
andra inte…)
• Ibland kan de nya jobben i
omställningsprocessen verka förvånande.
• Men det finns ändå klara mönster i hur
– människor rör sig i arbetslivet
– företag diversifierar sig
om man tittar lite djupare på bakomliggande
kvalitativa skills eller resurser (Neffke Henning 2013)
Regional ekonomisk omställning
• ”Förändring av viktiga faktorer”, ”anpassning
till (vissa) förändrade omständigheter”
(Norstedts stora svenska ordbok)
• Omställning av befintliga resurser (till att göra
något annat)
• Omställning genom inflöde av något nytt
• Eller både och
– „Neue Kombinationen” (Schumpeter)
Vad är karaktären på en sådan omställning?
“Our remote ancestors did not expand their economies much by simply doing
more of what they had already been doing: piling up more wild seeds and
nuts, slaughtering more wild cattle and geese, making more spearheads,
necklaces, burins and fires. They expanded their economies by adding new
kinds of work. So do we.”
(J Jacobs 1969)
”…new goods and services […] do not come out of thin air. New work arises
upon existing work; it requires ”parent” work.” (J Jacobs 1969)
Och ibland överdriver vi kanske
omställningstakten…
• Branschsammansättningen och de konkreta
”produkterna” kan ändras snabbt (över en dag)
• Men den underliggande resursstrukturen förändras
mycket långsammare (Neffke et al, 2014)
• Och kan ibland med smärre modifieringar användas
till Nya Saker
Vad resursen används till
Här brukar vi mäta!
Det är detta som är
coolt att mäta!
Vad resursen används till
Regional resurs (t.ex. arbetskraft)
Omställning är en gradfråga, avvägning
och kombination
• Regional resilience (Pike et al 2010, Boschma 2015)
– Förmåga till återhämtning efter kris (förändring?)
– Förmåga till omställning
• Adaptation
– Förändringar inom existerande utvecklingsvägar
• Adaptability
– Utveckling av nya vägar
Henning & Nedelkoska (2014) Branschöverskridande kompetensknippen
Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur. Västra Götalandsregionen, Region Halland
”Industry space”
2015-11-02
Henning & Nedelkoska (2014) Branschöverskridande kompetensknippen
Nya perspektiv på Västsveriges näringslivsstruktur. Västra Götalandsregionen, Region Halland
Specialisering, Fyrbodal
Mekanismer för Bra Regional
Omställning
• Vi vet ganska mycket om faktorer hos individen
som påverkar Bra omställning
• Och vi vet att relaterad omställning är väldigt
vanligt på företagsnivå och regional nivå (och
Bra?)
• Men länkarna mellan dessa är ganska oklara
• Institutioner?
Individ
Regional resursmiljö
Företag
Institutioner
Jag tror att det är bekymmersamt för att
• Det är svårt att få en bild av exakt vilka mekanismer
som bidrar till Bra regional omställning
• Arbetsmarknadens dynamik handlar om mycket mer än
matching av det befintliga till det befintliga
– Nya kombinationer
• Det finns en klar risk att kognitiva faktorer spelar roll
för vad vi ”tycker passar”
• Den regionala miljön (”efterfrågesidan”) kvalitativa
sammansättning påverkar också möjligheten till
”quality matching” (t.ex. Boschma, Eriksson, Lindgren 2014; Eriksson,
Henning Otto, så småningom)
• Gränsen mellan kvantitativ och kvalitativ forskning på
området är för skarp
Dimensioner av regional omställning (idag)
Emelie
Individ
Regional miljö
Donald
Martin
Fredrik
Lars
Ola J
Företag
Ola B
Institutioner