1= Stämmer inte alls 2= Stämmer ganska dåligt 3= Stämmer ganska

1= Stämmer inte alls
2= Stämmer ganska dåligt
3= Stämmer ganska bra
4= Stämmer helt och hållet
_________________________________________________________________________________
Förskolan Paletten mars 2015 Svarsfrekvens 93 procent.
Medel
Övergripande frågor
1. Jag är nöjd med verksamheten på Paletten
2. Jag är nöjd med maten som serveras på Paletten
Utveckling och lärande
3. Verksamheten är utvecklande för mitt barn.
4. Mitt barn verkar trivas i förskolan.
5. Pedagogerna är engagerade i mitt barns utveckling.
6. Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns språk
7. Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för matematik.
8. Mitt barn får möjlighet att uttrycka sin kreativitet på många olika sätt.
Ansvar och inflytande för barn
9. Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan.
10. Mitt barns tankar och intressen tas till vara i förskolan.
Normer och värden
11. Personalen bryr sig om mitt barn.
12. Personalen ingriper om något barn behandlas illa i förskolan.
13. Jag upplever att mitt barn är tryggt i förskolan.
14. Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar.
15. Förskolan arbetar medvetet med att barn lär sig lösa konflikter och ta hänsyn till andra.
Förskola och hem
16. Känner du som förälder till förskolans styrdokument.
17. känner du till Reggio Emilias pedagogiska filosofi.
18. Jag upplever att förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt barn stöds på
bästa sätt.
19. Jag upplever att personalen är intresserad av mina synpunkter och önskemål.
20. Det finns möjlighet för mig som förälder att ha inflytande i förskolan verksamhet.
21. Jag upplever att mitt barn får möjlighet att reflektera över sitt lärande.
22. Jag upplever att mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs.
23. Jag får tydlig inforation om hur mitt barn utvecklas.
24. Jag har förtroende för pedagogerna i mitt barns förskola.
Ledning
25. Jag upplever att biträdande förskolechef är tillgänglig i den dagliga verksamheten.
26. Jag upplever att jag får tillräcklig information från förskolans biträdande förskolechef och
huvudman.
27. Jag får snabb återkoppling när jag har frågor och funderingar till ledningen.
3,9
3,8
3,9
3,8
3,9
3,7
3,8
3,9
3,7
3,7
3,9
4,0
3,8
3,9
3,8
3,1
3,4
3,7
4,0
3,5
3,7
3,8
3,7
3,9
3,6
3,5
3,6