Att tänka på vid installation av eldstad/ KASSETT/ rökkanal

Lysekils kommun
Kontaktpersoner
Byggnadsnämnden
För ytterligare information och frågor
vänd dig till:
Att tänka på vid
installation av
eldstad/
KASSETT/
rökkanal
Karl-Fredrik Petzäll
Bygglov/byggteknisk handläggare
Telefon: 0523-61 33 22
E-post: [email protected]
Lena Bergqvist
Administrativ handläggare
Telefon: 0523-61 33 44
E-post: [email protected]
Lysekils kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Bygglovenheten
Besöksadress: Kungsgatan 44
453 80 Lysekil
www.lysekil.se
Telefon: 0523-61 30 00
Telefax: 0523-61 33 47
E-post: [email protected]
Installation av eldstad/rökkanal
Anmälan
ATT TÄNKA PÅ:

SKORSTENEN SKA
VARA MINST
1 METER
ÖVER TAKTÄCKNING OCH
MYNNA ÖVER NOCK
(ENLIGT BBR 6:743*)

MURAR DU EN EGEN ÖPPEN SPIS,
TÄNK DÅ PÅ SPISENS TYNGD, EN
MASSIVT MURAD SPIS OCH SKORSTEN
I TEGEL KAN BLI VÄLDIGT TUNG.
ELDSTADENS UNDERLAG SKA HA
TILLRÄCKLIG BÄRFÖRMÅGA
(BBR
5:421*)

INOM OMRÅDEN MED DETALJPLAN
RISK FÖR BRANDSPRIDNING NEDÅT
OCH KRING ELDSTADEN
Vad händer efter att anmälan
lämnats in?
Anmälan ska göras senast 3 veckor före byggstart.
Handlingar som ska lämnas in:




Anmälan
Produktinformation om eldstaden
Planritning, där placering av eldstad/
rökkanal ritas in
Fasadritning, där befintlig,/ny skorsten
markeras
Vår blankett Anmälan hittar du på Lysekils
hemsida, www.lysekil.se, under
medborgarservice via blankettportalen/Bo
och bygga.
Byggnadsnämnden fattar beslut om
STARTBESKED.
Kontrollansvarig och särskild kontrollplan erfordras inte. Efter installationen ska byggherren
lämna in besiktningsbevis från sotaren till
byggnadsnämnden. När besiktningsbeviset inkommit från sotaren utan erinran utfärdas
SLUTBESKED och kaminen kan tas i bruk.
Beslutet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom 2 år från dagen för startbesked.
KAN BYGGLOV KRÄVAS

För att installera en braskamin eller öppen spis
ska en anmälan göras till byggnadsnämnden.
Eldstaden/braskaminen kan installeras i både
befintlig rökkanal och/eller ny rökkanal. I båda
fallen krävs dock att skorstensfejarmästaren
kontrollerar och godkänner installationen.
(BBR 5:421
–422*)
Allmänna upplysningar
Eldstaden/rökkanalen får inte tas i bruk innan
sotaren besiktigat och godkänt installationen.
Kontakta Skorstensfejarmästaren på telefon:
Lysekils kommun
0523-321 60. Byggnadsnämndens
*BBR, Boverkets byggregler, www.boverket.se
granskningsavgift 2013 : 1335 kr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Bygglovenheten
Besöksadress: Kungsgatan 44
453 80 Lysekil
Telefon: 0523-61 30 00
Telefax: 0523-61 33 47
E-post: [email protected]