Anders Ekholm

www.iffs.se
Vad driver utvecklingen?
• Demografi
• Värderingar
• Teknik
Demografisk försörjningskvot
”hur många personer – förutom sig själv – måste varje person i arbetsför ålder försörja”
Ca 20 % försämring av
försörjningskvoten mellan 2010 2030
Arbetsför ålder: 16- 64
Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110
Antal
Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for
Demographic Research (Germany), SCB.
Ålder
Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110
Antal
Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for
Demographic Research (Germany), SCB.
Ålder
Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110
Antal
Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for
Demographic Research (Germany), SCB.
Ålder
Befolkningens komposition
Komprimerad sjuklighet
Kvinnor svår ohälsa
Kvinnor måttlig ohälsa
Kvinnor lätt ohälsa
Kvinnor full hälsa
Lancet
Män svår ohälsa
Män måttlig ohälsa
Män lätt ohälsa
Män full hälsa
Befolkningens komposition
Komprimerad sjuklighet
Kvinnor svår ohälsa
Kvinnor måttlig ohälsa
Kvinnor lätt ohälsa
Kvinnor full hälsa
Lancet
Män svår ohälsa
Män måttlig ohälsa
Män lätt ohälsa
Män full hälsa
Befolkningens komposition
Komprimerad sjuklighet
Kvinnor svår ohälsa
Kvinnor måttlig ohälsa
Kvinnor lätt ohälsa
Kvinnor full hälsa
Lancet
Män svår ohälsa
Män måttlig ohälsa
Män lätt ohälsa
Män full hälsa
Livet 1845
Livet 2010
Resultat
Till 2050 väntas kostnaderna för:
•Äldreomsorg öka med 70%
•Hälso- och sjukvård öka med 30%
•med ökad ambition/teknologinivå 80%
Vägval
Finansieringsmodeller,
Besparingar
eller
Effektivisering
?
Personalbrist inom äldreomsorg år 2030 per län
3,0%
Brist år 2030
2,5%
Riket ca 65 000
2,0%
1,5%
1,0%
Brist på antal årsarbetare i äldreomsorgen 2030
Östergötlands län
Örebro län
Västra Götalands län
Västmanlands län
Västernorrlands län
Västerbottens län
Värmlands län
Uppsala län
Södermanlands län
Stockholms län
Skåne län
Norrbottens län
Kronobergs län
Kalmar län
Jönköpings län
Jämtlands län
Hallands län
Gävleborgs län
Gotlands län
Dalarnas län
0,5%
Blekinge län
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
0,0%
Brist som andel av arbetsför befolkning
Bristen är mest
springande:
Gotland
Norrbotten,
Dalarna och
Västerbotten
Slutsats: de framtida behoven kan mötas!
Med en produktivitetsökning på 0,6 – 0,7 procent per år inom vård- och
omsorg kan det ökade behovet mötas utan att öka sektorns andel av
BNP
Det är möjligt att kombinera åtgärder för att möta de ökande behoven:
• Bättre hälsa och funktionsförmåga minskar behovet av vård och
omsorg
• Tillgänglighet och hjälpmedel
• Fler arbetade timmar bidrar till tillväxten
• En effektivare vård och omsorg kan innebära bättre resultat
och/eller minskade kostnader
• Nytänkande, utveckling och forskning
• Organisationsinnovationer och kapitalintensitet
Värderingar
World Values survey
Källa: World Value Survey
Källa: World Value Survey
Autonomi -extremt viktigt för vår
välfärd
Vi kan och vi vill!
Vi vill ha hjälpmedel, jmf glasögon
Men inte alla och inte alltid!
Ofta är personalen och strukturen broms
för utveckling
Teknik
Big data
• De som är bäst på
data är de som kommer att bli bäst på verksamhet, om de även kan
implementera
• Integritetsdiskussion
• Maskininteraktion
• Användarinteraktion
• Internet 2.0, Semantic web, från textmassa till information
IBM Watson -Algoritmbaserad vård
• Världens bästa jepardy-spelare
• Efter 2011 har watson ”suttit” på en Cancerklinik
för att ge beslutstöd
• Förstår naturligt tal (i skrift)
• Läser igenom några hundratusen forskningspapper
• Alla kliniska riktlinjer osv
• Jämför med andra historiska patienter
Revolutionerande teknik på ingång
• Videokommunikation – Nattfrid Giraffe
• Bestic - Äthjälpmedel
• Duschautomater
• Hårtvättsrobotar
• GPS på dementa
• C-Path, självlärande system för patologiska analyser
• Utandningsluft analyserare, för infektioner och lungcancer
• Salivtest för infektioner
• EEG och EKG i mobilen
• Kuddar som känner aktivitet, hållning, puls mm.
• Blodsocker, antikoagulantia etc
• Quantify-self rörelsen
Varför behöver vi hjälp av beslutsfattande maskiner?
• Gregor Mendels arbete om genetik 1865 uppmärksammades inte förrän
runt 1900
• Semmelweis om handhygien
• BMJ 17 år
• Pubmed 17 milj artiklar ökar med 700 000 per år
Vi kan inte rätt värdera vår
produktionskvalitet
• 97 % av college professorer anser sig till höra den bästa halvan
• 75 % av svenska akademiker samma
• Dito svenska förare
• Dvs vi inser inte att vi, patienter eller profession, behöver hjälp, därför
måste jämförelserna och stöden diskret byggas in i vardagen.
En bild av framtiden
Den nya hälsovården
• All rutiniserad sjukvård inklusive
•
psykiatri är automatiserad
• Läkare träffar enbart
•
intressant sjuka
• Nästan all personlig kontakt med vård och omsorg går via den personliga
mentorn som med stöd av AI- beslutsstöd stöttar och motiverar. Främst
livsstil och välbefinnande
• Patienter stöttar och hjälper varandra
• I huvudsak är det AI system som förskriver all medicin
• I huvudsak är det AI system som diagnosticerar
• Terapi sköts av människor med en ökande andel robotar
Den nya hälsovården
• Primärvården läggs succesivt ner, blir något nytt
• Hemdiagnostik
• Omplåstring - färre olyckor - palpation
• Färre hus - mer hembesök – ambulerande
• Labb & röntgen på tunnelbanan, spårvagnen, i affärer
• Kontakterna i vården initieras automatiskt eller av en mentor efter avvikande
mätvärden/vanor
• Utökad screening gör att sjukdomar upptäcks i stage 0 -> Hälsovård istället
för sjukvård
• Behandlar risker och inte främst sjukdomar
Äldreomsorg
• Industrialisera basbehoven, välfärdsrobotik
• Samma effektivitet och struktur som i snabbmatsrestauranger för
renlighet, fysisk terapi och mat.
• Sensorer för att minimera fusk och tidsbrist.
• Underlätta än mer för äldre att träffa släkt
• Uppkopplade rullatorer som kan visa bilder från promenaden
• Personalen ska istället ägna tid åt att få de äldre att umgås.
• Genom musik, konst och kultur ge meningsfullhet och klinisk nytta
UR och SKUR äldreboende
• Fysiskt aktiva äldre mår bättre.
• Ge dem som vill ha fysisk aktivitet större möjligheter
Morgondagens problem
har vi haft länge
Dålig kvalitet och produktivitet
Bostadsbyggande
Trafiken (SJ+Bilar)
3000 personer dör i förtid i vården
100 000 skadas
10 procent får infektion efter operation
Väntetiderna har varit konstanta
10 procent av grundskoleeleverna klarar inte grundkrav eller blir drop outs
Missbrukare fortsätter droga
Patienter-Brukare faller mellan stolar och organisationer
IT-systemen sämst av alla branscher
Detta har hållit i sig i decennier
Samtidigt blir vi bättre i punktproduktivitet, mätt som tex femårsöverlevnad i
olika diagnoser, framförallt hjärt-kärl.
Ingen av de dagliga politiska diskussionerna löser dessa
problem
Privat – offentligt
Statligt – kommunalt
Mer – mindre resurser
Fler – färre landsting/kommuner
Större - mindre klasser
Senare – tidigare betyg
Valfrihet
Alla dessa har liten eller ingen påverkan på kvalitet och produktivitet,
(förutom under vissa speciella förutsättningar)
Konkurrens verkar ha viss påverkan, kan dock kanske gå via storlek – liten
storlek är bättre än stor
Mikrosystem
All vård, skola, omsorg produceras i mötet mellan patient, elev, brukare systemet (i vid bemärkelse) och professionerna
Alla reformer som inte förändrar detta möte kommer inte heller förändra
resultat, kvalitet eller effektivitet.
Varför är det så svårt att göra något åt vård, skola,
omsorg?
Komplicerade system
Komplexa självorganiserade system
Dave Snowden’s Cynefin framework
När vi lever längre
Ökar priset på död
Ökar värdet på liv
Ökar värdet av snabbare akutvård
Heli pads
Snabbare vägar för ambulanser till sjukhusen
Ännu mer service I ambulansen
Simuleringsmodeller för kontinuerlig optimering av flöden
När vi blir vana att få all sevice direkt I hemmet
Större garage för att rymma bussar med ambulerande vård eller för att
stödja vid event som World cup in Åre
Bussar för öppen/primär/dental på avlägsna platser eller servicehus, skolor,
arbetsplatser
Portabla operations salar för transport med helikopter finns redan
Vi vet att placebo är en stark läkekraft
kortare rehab med vackrare utsikt
Vackra parker att promener i
Väldigt bra restauranger och cafeer
Växthus på taket för närodling rehab o trevliga miljöer
Musik - kultur
konst
Patient rum med dold teknik – inga slangar!
Mer utrymme infrastruktur för robotar och gadgets
Hemtrivligt möblerade rum, kanse kan du välja stil på rummet
Dubbelrum så att partner kan sova kvar
Kropp och själ
Alternativ medicin
Djur (robot och biologiska)
Mer specialiserad vård
Mer teknik per rum som måste hanteras I flödena
Mer transport mellan sjukhus med olika specialiteter
Mer och mer bekväma transport möjligheter ie egna tåg plattformar förarlösa
bilar som kör mellan avdelningar eller sjukhus
Maybe a parking deck in the ground plane with lots of elevators to the wards
Mer hotellverksamhet för anhöriga
Men även för patienter som kommer från andra städer/länder
Och specilister som kommer från andra sjukhus
Mer sjukhemsplatser för de som inte är krya nog att åka hem, men inte
sjuka nog att stanna kvar.
Framtidens vård och omsorg kommer att vara mycket
mer teknisk
Inomhus “GPS” navigation för att hålla reda på var alla grejjer patienter och
personal, anhöriga och robotar är.
Guide system I golvet?
Speciella korridorer och hissar för robotar?
Dom fraktar mat, prover, läkemedel och medicinsk utrustning.
Robotar städar, bevakar, underhåller och är sociala.
Korridorer med inbyggda scanners? (Airport)
Större verkstäder för sensorer, exoskeletons, reservdelar, 3D printning av
organ tillverkning av proteser och robotlemmar
Träning verksamhet för personer med nya proteser och cyborgs
Kontorsutrymme för programmerare och analytiker uten på kliniker
Kök för att lära människor laga och äta hälsosam mat
Back up server hallar
Mer reservkraft
Viss teknologi en bisak!
Miljön blir allt viktigare både intern och extern
Luft sensorer för att hålla koll på partiklar I luften, för att trigga
automatstädning
Toalett sensorer för at följa biomarkörer
Individuella avlopp för att rena/återanvända läkemedel
Beröringsfria dörrar, hissar kranar etc
Din egen musik följer dig I alla rum du är
Mer enkelrum för att minska infektion men även för att vi kräver det
Olika korridorer för patienter och personal?
Separata väntrum för varje patient?
Framtidens samverkan
• Sker i huvudsak inte genom organisationsförändringar
• Sker inte genom ändrade huvudmannaskap
• Sker inte genom centralt föreskrivna processer
• Sker inte genom multidisciplinära team
• Sker genom användandet av stora datamängder för beslutstöd
• För ruttoptimering
• Med patientens/brukarens fokus
Tack!
www.regeringen.se/LEV
www.iffs.se