2015-‐03-‐24 Årsmöte Protokoll Plats: Celsius

2015-­‐03-­‐24 Årsmöte Protokoll
Plats:
Celsius-salen, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm
Närvarande: Se bilaga
§ Punkt
1 Preliminärer
a Mötets öppnande
Mötet öppnades av vår kanslist Arja Leppänen
b Mötets stadgeenliga utlysande
Årsmötet beslutade finna mötet stadgeenligt utlyst.
c Val av mötesfunktionärer
Mötet valde följande funktionärer:
Mötesordförande:
Arja Leppänen
Mötessekreterare:
Agneta Spetz
Justerare:
Eskil Degsell, Margareta Westermark
d Fastställande av dagordningen
Mötet beslutade godkänna dagordningen.
2 Meddelande
Inga meddelanden hade inkommit till årsmötet.
3 Behandling av Verksamhets- och Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelsen sändes ut i samband med kallelsen till årsmötet.
Arja Leppänen föredrog årsredovisning och man konstaterade att föreningen har en ganska
god ekonomi och att det i styrelsen förs diskussioner om vad man ska göra med överskottet.
Sedan lästes delar av revisionsberättelsen upp där man tillstyrker att föreningsstämman
beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
4 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
5 Fastställande av medlemsavgift för 2015
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag på medlemsavgifterna för
verksamhetsåret 2015 samt oförändrade avgifter för 2016 det vill säga 150kr
för enskild person och 300kr för familj/hushåll
Årsmötet vill att styrelsen ska se över medlemsavgiften vad som är mest
lönsamt för föreningen.
6 Beslut om arvode för styrelsen
Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag på 0kr i styrelsearvode för
verksamhetsåret 2015.
7 Val
a Styrelseordförande
Valberedningens nominering: Alex Johansson , omval på 1 år
Årsmötet beslutade välja Alex Johansson till ordförande på 1 år.
b Styrelseledamöter
Valberedningens nominering: Lars Paro, omval 2 år
Eskil Degsell nyval 2 år
Årsmötet beslutade att välja ovanstående personer enligt valberedningens
nominering. Eftersom styrelsen uttryckt önskemål om möjligheten att utöka
styrelsen med flera ledamöter, väljer årsmötet ytterligare två ledarmöten;
Agneta Spetz omval 2 år.
Åsa Tönne nyval 2 år.
c Valberedningen
Årsmötet beslutar att välja Heli van der Valk, Mikael Lundell och Lena
Rosenlund till valberedningen.
d Val av revisor;
Årsmötet väljer Niklas Elzes (auktoriserad revisor, Grant Thornton Sundsvall
som föreningens revisor.
8 Behandling av styrelsens förslag och stadgenlig
Inga propositioner/motioner har inkommit.
9 Övriga frågor
Inga övriga frågor uppkom.
10 Mötets avslutande
Mötet avslutades av mötesordförande Arja Leppänen.
Kvällen avslutades med en Work Shop.