Stockholm Visitors Board AB – fråga om bolaget

BESLUT
2015-06-29 Dnr 224/2015
1 (2)
Stockholm Visitors Board AB
Stockholms stad
Drottninggatan 33
Box 16282
103 25 Stockholm
Stockholm Visitors Board AB – fråga om bolaget är ett offentligt styrt
organ
Konkurrensverkets beslut
Konkurrensverket skriver av ärendet.
Ärendet
Vi har, inom ramen för vår upphandlingstillsyn, öppnat ett ärende för att utreda
om Stockholm Visitors Board är ett sådant offentligt styrt organ som omfattas av
bestämmelserna i lag (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU. Av denna
anledning har vi skickat en skrivelse till bolaget med en förfrågan om det anser
sig vara ett offentligt styrt organ. Stockholm Visitors Board har svarat att så är
fallet och att de därmed omfattas av bestämmelserna i LOU.
Skäl för beslutet
Konkurrensverket bedömer att det inte är motiverat att fortsätta utreda ärendet.
Offentligt styrda organ jämställs med upphandlande myndigheter och ska
därmed tillämpa bestämmelserna i LOU vid samtliga inköp. Stockholm Visitors
Board har uppgett att de är ett offentligt styrt organ. Det finns följaktligen ingen
anledning för oss att fortsätta utredningen.
Vi skriver därför av ärendet.
KKV1044, v1.0, 2015-02-03
_____________________________
Adress 103 85 Stockholm
Besöksadress Torsgatan 11
Telefon 08-700 16 00
Fax 08-24 55 43
[email protected]
BESLUT
2015-06-29 Dnr 224/2015
Detta beslut har fattats av enhetschef Ewa Wennberg. Föredragande har varit
Suzanne Malmberg.
Ewa Wennberg
Suzanne Malmberg
Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats
Våra bedömningsgrunder
Vi bedömer i varje enskilt fall om ett ärende ska utredas vidare. Detta sker med
utgångspunkt i vår prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger vi in hur
allvarligt problemet eller företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande
avgörande samt om någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att
agera i frågan. I bedömningen väger vi även in våra förutsättningar att utreda
en överträdelse.
Läs mer i vår prioriteringspolicy för tillsynsverksamheten. Den hittar du på vår
webbplats www.kkv.se.
2 (2)