Resultatrapport OPM Quality Companies

OPM
Optimized
Portfolio
Management
30 november 2015
Resultatrapport november
OPM Quality Companies
NAV-kurs: 101,2001
Avkastning: 1,03%
Månadskommentar
November var på det stora hela taget en relativt lugn månad jämfört med månaderna innan. Globala aktier var upp ett par procent i svenska kronor
medan S&P 500 stod kvar runt 2080. Bristen på riktigt inflytelserika makronyheter och en avslutad rapportsäsong har inneburit att aktier till stor del
varit drivna av fluktuationer i riskvilja och förväntningar kring centralbankernas framtida beslut. Det handlar i huvudsak om eventuella ytterligare
stimulanser från ECB i början på december samt huruvida vi till slut får se en räntehöjning från FED i mitten av december. Från den data som har
kommit ut under månaden kan konstateras att den amerikanska ekonomin ser stark ut, med en överraskande bra jobbrapport i början på månaden
och en tillväxt för senaste kvartalet på 2,1%, vilket också ökar sannolikheten för en räntehöjning i december. I Europa ligger den ekonomiska
utvecklingen hyfsat i linje med förväntningar men samtidigt bedöms riskerna för en avstanning vara större än tidigare. Detta är i mångt och mycket
en konsekvens av osäkerheten kring utvecklingen i Kina och andra tillväxtmarknader. På hemmafronten kom siffror för svensk tillväxt som låg på
3,9% under tredje kvartalet, vilket var över förväntningarna och även högt historiskt sett, där genomsnittet för de senaste 20 året legat runt 2,5%.
Fonden gick upp med 1,03% under november och gav tillbaka lite av senaste månadernas starka överavkastning mot sitt jämförelseindex (MSCI
World TR i SEK 2,03%). Sektorn med störst bidrag till månadsresultatet var industribolag med 0,45%. Månadens bäst avkastande innehav var
Anheuser-Busch som gick upp med 11,83%, starkt drivet av nyheten att SABMiller accepterat deras bud på 44 GBP per aktie. SABMiller har ett
starkt fotfäste i flera tillväxtmarknader och affären kommer innebära en rejäl förstärkning i Anheuser-Buschs globala närvaro. Vi anser fortsatt att
våra kvalitetsbolag ser attraktivt värderade ut relativt börsen som helhet beaktat kassaflöden, vinstutsikter och operativa risker. Att bolagen
dessutom är skuldfria borde vara gynnsamt i det fall att räntorna ökar vilket för snittbolaget (som har väsentlig belåning) kommer att innebära
högre räntekostnader och lägre vinster. Vi vidhåller att bolagen i vår portfölj baserat på framtida kassaflöden borde ge cirka fyra gånger pengarna
för den som har 20 till 25 års placeringshorisont, samt att fonden kompletterar en svensk aktieportfölj väl genom att erbjuda en helt annan industrimix och geografisk exponering.
Månatliga avkastningar
Jan
Feb
2015
Mar
Apr
Avkastning och risk (beta) sedan start
Jun
-5,77%
Jul
7,10%
Aug
-7,88%
Sep
-2,36%
Okt
10,21%
Nov
1,03%
Dec
Totalt
1,20%
Kumulativ avkastning sedan start
5%
2%
1%
Avkastning
Maj
0,12%
0%
0%
-5%
-1%
-10%
-2%
-15%
2015-05-25
Risk (beta)
OPM Quality Companies
MSCI World TR Net Index USD (i SEK)
Exponering - Topp 5
Aktier
SAP SE
Nike Inc
Coca-Cola Co/The
Apple Inc
Alphabet Inc
Valutor
USD
EUR
SEK
CHF
GBP
2015-06-25
2015-07-25
OPM Quality Companies
2015-08-25
2015-09-25
2015-10-25
2015-11-25
MSCI World TR Net Index USD (i SEK)
Strategiallokering
Månadens resultatbidrag per strategi
0
3,2%
3,1%
3,0%
3,0%
3,0%
Consumer
Discretionaries
Information
Technology
23%
Consumer
Discretionaries
18%
Consumer Staples
Financials
Health Care
55,7%
24,3%
7,9%
5,8%
4,1%
Nyckeltal - underliggande innehav
Tillväxt (snitt 5 år)
OPM Quality Companies
8,7%
MSCI World Index
0,8%
Industrials
14%
Consumer Staples
24%
Industrials
Health
Care Financials
15%
6%
Information
Technology
-0,5%-0,3%-0,1% 0,1% 0,3% 0,5%
ROE (snitt 5 år)
29,5%
11,6%
FCF / EV
5,1%
4,3%
ND / EV
0,2%
25,2%
Vinstutveckling 07-09
16,3%
-37,8%
PE (TTM)
21,3
20,0
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att
bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att
ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.optimized.se/investera.
Optimized Portfolio Management Stockholm AB, Kungsgatan 4 A, 111 43 Stockholm, Sverige.
Telefon: +46 8 524 636 60, Fax: +46 8 524 636 61, Mail: [email protected], Web: www.optimized.se
1
OPM
Optimized
Portfolio
Management
30 november 2015
Resultatrapport november
OPM Quality Companies
Nyckeltal
Avkastning sedan start
Standardavvikelse
Beta mot MSCI World
Korrelation MSCI World
Sharpekvot
Tracking Error
Active Share
NAV-kurs: 101,2001
Avkastning: 1,03%
1,2%
18,2%
0,93
0,96
0,15
5,1%
85,6%
Beta mot MSCI World
Avkastningsfördelning
1,10
25%
1,00
20%
0,90
15%
0,80
10%
0,70
5%
0,60
1
OPM Quality Companies
0%
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0%
OPM Quality Companies
MSCI World TR Net Index USD (i SEK)
Normalfördelning
Om fonden
OPM Quality Companies är en aktiefond som investerar med globala kvalitetsbolag och är byggd för långsiktigt ägande. Innehaven kännetecknas av;
stark internationell marknadsposition, god tillväxt och låg operationell risk. Portföljkonstruktionen bygger på företagens aggregerade
resultatutveckling över en konjunkturcykel i syfte att bygga en portfölj av verksamheter som i låg grad påverkas av konjunktur-svängningar. Ansvarig
förvaltare är Simon Reinius som började utveckla förvaltningsmodellen redan på 90-talet under sin tid på Investor AB. Fonden utnyttjar ett flertal
systematiska felprissättningar och har ett tydligt förvaltningsmål om att slå MSCI World TR i SEK över en börscykel samtidigt som risken är lägre.
Fonden befinner sig på nivå 5 på CECRs 7-gradiga skala. Det innebär att fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning och de
förvaltningsmetoder som används.
Om OPM
Optimized Portfolio Management Stockholm AB (OPM) är ett svenskt fondbolag grundat 2003 som erbjuder fonder inom Hedgefonder, Private
Equity och Kvalitetsbolag. Alla fonder förvaltas aktivt för att skapa mervärde genom avkastningsökning, risksänkning och förbättrat
korrelationsmönster. Bolagets ägs till 50% av Carnegie Investment Bank och använder PWC för revision och oberoende granskning.
Ansvarsfulla investeringar
Socialt ansvar innebär respekt för människorna i vår omvärld och omtanke om framtida generationer. OPM bedömer att det finns ett generellt
positivt samband mellan målet om god riskjusterad avkastning för fonderna och god etik och ansvarstagande hos de företag som fonderna direkt
eller indirekt investerar i. OPM arbetar i enlighet med det globala initiativet för investerare PRI – Principles for Responsible Investments , och har
även åtagit sig detta formellt genom att signera ett åtagande att följa principerna. OPM genomför även tillsammans med ISS-Ethix löpande en
systematisk granskning av alla fondens innehav.
Fondfakta
Inriktning
Globala kvalitetsbolag
Förvaltningsarvode
1,50%
Prestationsbaserat arvode
N/A
High water mark
N/A
Kursnotering
Dagligen
Inlösen
Dagligen
Valuta
SEK
Fondstruktur
UCITS
Domicil
Sverige
Startdatum
25 Maj, 2015
Administratör
Wahlstedt Sageryd
Revisor
PwC
Minsta initiala investering
50 000 SEK
Bloomberg-kod
OPMQCOM SS
ISIN-kod
SE0006993390
Hur investerar jag i Fonden?
Teckingssedlar och blanketter för tilläggsinvesteringar finns tillgängliga på bolagets hemsida
under www.optimized.se/investera. På respektive fonds teckningsanmälan finner ni
information om hur och när fonden handlas. Bifoga teckningsanmälan, kundkännedomsformulär samt kopia på legitimation. Företag skickar även kopia på registreringsbevis. Sätt in
det tecknade beloppet på fondens kontonummer (Betalningsinstruktioner finns på
teckningsanmälan). Om du har en investeringsrådgivare så ta kontakt med honom/henne för
hjälp med teckning. För allmän information kan du även kontakta Emilie Taube enligt nedan.
Kontakt
Emilie Taube - Head of Investor Relations
[email protected]
+46 72 320 01 37
Simon Reinius - Ansvarig Förvaltare
[email protected]
+46 8 524 636 60
Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde eller kan komma att
bli värdelösa. Detta skall inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller att
ingå eller utföra några andra transaktioner. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.optimized.se/investera.
Optimized Portfolio Management Stockholm AB, Kungsgatan 4 A, 111 43 Stockholm, Sverige.
Telefon: +46 8 524 636 60, Fax: +46 8 524 636 61, Mail: [email protected], Web: www.optimized.se
2