Preliminärt program för Kraftsamling 2015

Beredskap och säkerhet
Maria Linder
2015-06-08
Preliminärt program Kraftsamling 2015
Dag 1
11:30 Gemensam lunch
12:30 Konferensen startar
1.
Introduktion
Passet innehåller syfte och mål med Kraftsamling samt återkoppling från förra årets
Kraftsamling.
2. Elförsörjningens krisberedskap - ett arbete vi måste göra tillsammans
Passet fokuserar på elförsörjningens krisberedskap och vikten av god samverkan
SvK1000, v3.3, 2014-03-26
mellan företagen inom elförsörjningen och Svenska kraftnät. Vi tittar på vad våra
olika roller som företag och myndighet innebär samt vilket ansvar vi har för elförsörjningens krisberedskap.
3. Elberedskapsmyndigheten stödjer elbranschens aktörer
Som elberedskapsmyndighet har Svenska kraftnät en viktig roll för att stödja elförsörjningens krisberedskap och öka robustheten i elförsörjningen. Under passet kommer vi gå igenom hur vi fördelar det elberedskapsanslag vi årligen blir tilldelade
samt ge exempel på konkreta elberedskapsåtgärder vi genomför. Vi kommer att
1/3
presentera den fältövning vi genomfört tillsammans med Jämtkraft Elnät AB och
Skellefteå Kraft Elnät AB under våren.
Ca 17:30 Slut dag 1
Ca 19:00 Gemensam middag
Dag 2
08:30 Start dag 2
1.
Introduktion dag 2
Presentation av dagens agenda och kort återkoppling från gårdagen.
2. IT-säkerhet
De flesta organisationer har investerat stort i skydd av sin IT, men tyvärr är det
väldigt få som arbetar med den löpande övervakningen och analysen av angrepp
som sker mot IT-miljöer. Undersökningar visar att läget är värre i den IT-miljö som
används för automation och processkontroll. IT-säkerhet får inte upplevas som onödigt, krångligt och dyrt av vare sig verksamhetssidan eller IT-sidan. Presentationen
handlar om varför verksamheten och IT-avdelningar behöver ändra tankesätt.
Under passet presenteras även Svenska kraftnäts nya vägledning som ITsäkerhetsarkitektur. För att bistå aktörer på svenska elmarknaden att hålla god ITsäkerhet gav Svenska kraftnät 2015 ut en vägledning med goda råd och exempel. ITsäkerhetsarkitektur är ett samlingsbegrepp för de komponenter, metoder och koncept som utgör verktygslådan för att skydda och följa upp säkerheten i sin IT-miljö
och sin information.
3. Vägledning säkerhetsanalys
Genomgång och beskrivning av den uppdaterade vägledningen för säkerhetsanalys.
Vi talar om säkerhetsanalysens beroende till hot- och riskanalys och vikten av att
sådana analyser ligger till grund för bedömningarna. Vidare talar vi om kopplingen
till befintliga sårbarheter i verksamheten som kan ge, eller ger, upphov till konsekvenser av typen svåra påfrestningar på samhället. Särskild vikt kommer i detta
2/3
pass att läggas på hur en omgivande hotbild i ett större perspektiv kan bedömas och
utnyttjas i arbetet med säkerhetsanalys.
4. Aktuellt från enheten beredskap och säkerhet
Under passet presenteras kort information om övriga aktuella frågor från enheten
för beredskap och säkerhet på Svenska kraftnät.
5. Uppsummering och avslutning Kraftsamling 2015
Ca kl 12:00 Gemensam lunch
3/3