Lena Sommestad - Länsstyrelserna

Välkommen till plan- och bostadsdagarna 2015!
Du kan ställa frågor
till föredragshållarna
via twitter
#planobo2015
Kort om Halland
• Sex kommuner med över 300 000
invånare; Sveriges sjunde län räknat i
befolkning
• Hög förvärvsfrekvens, många små företag
• 1,3 procent av Sveriges yta; med hälften
skogsmark och en fjärdedel jordbruksmark
• 1000 sjöar och fyra stora åar
• 160 naturreservat 2,7% av länets yta
Attraktivt att bo
i Halland!
• Närhet till
storstadscentra
• Goda
pendlingsmöjligheter
• Trivsamma
boendeorter
• God folkhälsa
• Kustnära; vackra,
och varierade
naturomgivningar
Kv Lorensberg, Varberg
Hållbar tillväxt – en utmaning
för samhällsplaneringen i Halland
• Bostadsbrist och stor inflyttning
• Stark konkurrens om strandzoner och
jordbruksmark
• Allt mer pendling och stora
klimatutsläpp från transporter
• Stor känslighet för oväder och
klimatförändringar
• Utsatta lövskogar, vattendrag,
sanddyner och kustvatten
Kusten
Många riksintressen
Värdefulla natur-, kultur- och
friluftslivsvärden
Viktig för turismen
Tryck på bebyggelseutvecklingen
Klimatförändringar
Utmanande
samhällsbyggnadsprojekt…
Länsstyrelserna i
bostadsförsörjning och
samhällsplanering
– vart är vi på väg?
Utmaningar för
länsstyrelserna…
• Utveckla Länsstyrelsernas nyckelroll i
den hållbar samhällsplaneringen – i
samspel med kommuner och regioner
• Ökat fokus på miljömålen!
• Effektiv organisation - effektiv
handläggning
• Skapa förtroende för demokratin
Varbergs stadshotell
Samtalspassen
Samtalspass 1 - 13.30-14.45
A. Tätortsutveckling inom strandskydd – angeläget för vem och vad?
B. Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design
C. Energikrav i byggnader
D. Stöd och bidrag
E. Tillsynsvägledning bygg
Samtalspass 2 – 15.15-16.30
F. Hemlöshet – en fråga om bostäder
G. Uppföljning och utvärdering av tillämpningen av plan- och bygglagen
H. Digitala lösningar för ökat bostadsbyggande
I. Klimatanpassning och dagvattenhantering i planeringen
J. Hur svårt kan det vara?
Lokal
Spegelsalen
Middelgrund
Kärra
Södra Näs
Vadberg
Södra Näs
Vadberg
Kärra
Middelgrund
Spegelsalen
Studieresor
•
•
•
•
•
Grupp 1. Stadsvandring i Varberg Samling 08.30 utanför entrén till
Varbergs stadshotell & Asia Spa
Grupp 2. Världsarvet Grimeton radiostation och Öströö fårfarm
Buss avgår kl. 08.00 utanför Varbergs stadshotell & Asia Spa
Grupp 3. Ullared Buss avgår kl. 08.00 utanför Varbergs stadshotell &
Asia Spa
Grupp 4. Ringhals kärnkraftverk Buss avgår kl. 08.00 utanför Varbergs
stadshotell & Asia Spa
Grupp 5. Cykeltur i Varberg Samling kl. 08.00 utanför entrén till
Varbergs stadshotell & Asia Spa.