E0501938 14季Mspa LITE 说明书

®
CE S+ SAA
LITE
Where Luxury Is Affordable
Bruksanvisning
& Garantier
B-090 LITE ALPINE
B-120 LITE OASIS / GLOW
B-091 LITE ALPINE
B-121 LITE CASTELLO
B-100 LITE NEST
B-130 LITE CAMARO
B-110 LITE SILVER CLOUD
B-140 LITE ELEGANCE
B-112 LITE SILVER CLOUD
B-150 LITE SUPER CAMARO
For after-sales service, please contact:
DenForm Lux A/S
Viborgvej 291 DK-8210 Aarhus V.
Pho. + 45 8712 6900
[email protected] www.denform.dk
www.the-mspa.com
Varning
Vid installation och användande av denna elektriska utrustning skall grundläggande
säkerhetslöreskrifter följas, samt följande instruktioner:
Viktiga säkerhetsföreskrifter
- Om elkabeln är skadad måste den omedelbart bytas ut av leverantören, serviceansvarig
eller av annan behörig fackman, för att undvika olycka.
- För att undvika risk för elchock, använd en förlängningskabel som är godkänd för
utomhusbruk.
- Placera enheten bredvid ett lämpligt eluttag.
- All elektrisk utrustning skall placeras utom räckhåll för personer i badet.
- Alla elektriska komponenter, förutom fjärrkontrollen, måste placeras eller fästas så att de
inte kan falla ned i badet.
- Det är viktigt att du använder ett uttag med 10A för strömförsörjningen (13A i UK, 10A i
Australien & Nya Zeeland).
- Kontrollera att golvet klarar av den förväntade vikten på badet när det är fyllt med vatten.
- Se till att ett lämpligt dräneringssystem kan ta hand om eventuellt vatten vid läckage.
- Varning! För att undvika elchock, använd inte badet då det regnar, åskar eller blixtrar.
- Denna produkt är inte avsedd att användas av barn eller personer med nedsatt fysisk
eller mental funktion såvida de inte fått instruktioner och övervakas av en person som
ansvarar för deras säkerhet.
Varning
- Var säker på att golvet klarar av den beräknade vikten av badet inklusive vattenkapacitet.
▪ Försiktighetsåtgärder
▪ Barn skall instrueras hur badet skall användas.
• För att minska risken för skador, tillåt inte aldrig barn att använda badet utan
övervakning.
• Tryck eller lyft inte kontrollpanelen.
• Häng eller ställ inget på kontrollpanelen.
• Husdjur skall hållas borta för att undvika skador på badet.
• Starta inte bubbelfunktionen med skyddsöverdraget på.
• Starta inte badet om det finns någon risk för att vattnet i badet är fruset.
• Använd endast godkända tillbehör. Användande av andra tillbehör kan påverka garantin.
• Försäkra er om att barn inte kan använda badet utan att vara övervakade.
• Badet skall installeras minst 1,5 m från ytor av metall.
• Använd inga elektriska produkter när du är i badet eller när kroppen är fuktig.
• Placera aldrig några elektriska produkter, såsom lampor, telefoner, radio eller
tv-apparater närmare än 1,5 m från badet.
• För gravida eller de som kanske är gravida, skall vattentemperaturen inte överstiga 38
grader. Bada inte längre än 10 minuter.
• Under graviditet, rådgör alltid med läkare innan bad.
• Vattnet i badet skall aldrig överstiga 42°C. Temperaturer mellan 38°och 40°anses säkra,
för friska vuxna.
• Lägre vattentemperatur rekommenderas om barn skall bada eller om man badar längre
än 10 minuter.
• Före användande av badet skall vattentemperaturen kontrolleras med termometer.
www.the-mspa.com
2
▪ Användande av alkohol, droger eller medicin före bad kan leda till medvetslöshet och
drunkningsrisk.
• Kraftigt överviktiga och personer med hjärtsjukdom, högt eller lågt blodtryck,
cirkulationsbesvär eller diabetes skall konsultera med läkare före användande av badet.
• Personer som använder mediciner skall konsultera läkare före användande av badet
eftersom vissa mediciner kan framkalla dåsighet medan andra kan påverka hjärta,
blodtryck och blodcirkulation.
• Håll aldrig vattentemperaturen högre än 40°C i badet.
• Dyk aldrig från kanten på badet eller gå aldrig på badkanten.
• Vattentemperaturen skall vara minst 4°C vid uppstart, nyinstallation eller vattenbyte.
• Använd inte badet ensam. människor med infektionssjukdomar skall inte använda badet.
• Använd inte badet direkt efter ansträngande träning.
• Stig alltid i och ur badet sakta och försiktigt. våta ytor är hala.
• För att undvika skador på pumpen så skall badet aldrig startas om det inte är fyllt med
vatten.
• Lämna omedelbart badet om du känner obehag eller blir sömnig.
• Tillsätt aldrig kemikalier till vattnet när du badar för att undvika starka ångor samt stänk
från kemikalier. placera endast badet på ett golv som håller för den totala vikten av bad
och vatten.
• Badet måste placeras på en hård och absolut plan yta.
• Undersök enheten före användande.
• Försäkra dig om att utrustningen överensstämmer med den modell som du köpt.
• Elektrisk utrustning över 12v får ej användas inom räckhåll av badet i samband med
användning.
• All annan elektrisk utrustning, förutom fjärrkontroller bör hållas utom räckhåll eller vara
fastmonterade för att ej tappas i vattnet.
• Elektrisk utrustning som skall användas i närheten av badet måste vara kopplad med
jordfelsbrytare som garanterar att ström inte överstiger 30mA.
www.the-mspa.com
3
Bubbelspa (EU, UK, SW, AU)
Vatten
Diameter
Sittplatser Kapacitet
Net. Vikt utsida
Modell
Pool
Form
Diameter
insida
Höjd
B-090 LITE ALPINE
Fyrkant 2
+2
650 Ltr
21.5 kg
1.58m
1.18m
0.68m
B-091 LITE ALPINE
Fyrkant 4
+2
930 Ltr
29 kg
1.85m
1.45m
0.68m
B-100 LITE NEST
Oval
2
550 Ltr
21 kg
1.86m x 1.25m 1.46m x 0.85m 0.68m
B-110 LITE SILVER CLOUD
Rund
4
700 Ltr
22 kg
1.80m/
1.40m
0.68m
B-112 LITE SILVER CLOUD
Rund
6
930 Ltr
26 kg
2.04m
1.60m
0.70m
B-120 LITE OASIS
Rund
4
700 Ltr
22 kg
1.80m
1.40m
0.70m
B-120 LITE GLOW
Rund
4
700 Ltr
23 kg
1.80m
1.40m
0.70m
B-121 LITE CASTELLO
Rund
4
700 Ltr
25 kg
1.80m
1.40m
0.70m
B-130 LITE CAMARO
Rund
4
700 Ltr
25 kg
1.80m
1.40m
0.70m
B-140 LITE ELEGANCE
Rund
4
700 Ltr
25 kg
1.80m
1.40m
0.70m
B-150 LITE SUPER CAMARO Rund
6
930 Ltr
34 kg
2.04m
1.60m
0.70m
Control System Specs
Control System
Heater
Massage Air Blower
Filter Pump
Top Lid
Pool Cover
Pool Material
www.the-mspa.com
B-090 / 091 / 100 / 110 / 112 / 120 LITE
220-240V 50Hz
1500W/2.04HP
600W/0.8HP
12V/35W
Rhino-Tech reinforced PVC
none
Premium PVC fabric
B-121 / 130 / 140 / 150 LITE
220-240V 50Hz
1500W/2.04HP
600W/0.8HP
12V/35W
Premium PVC leather cover with foil inside
Premium PVC tough leather, waterproof and anti-UV
Premium PVC fabric
4
Snabbmanual
Börja med att titta på den medföljande installations-DVD:n
När du kommer hem med ditt spabad, se till att det håller minst 4°C innan du ska installera
det. Den inbyggda termostaten kommer annars slå ifrån och displayen kommer att visa
koden ”SPL” och då går det inte att starta badet.
Vi rekommenderar att badet ligger utanför sin kartong, i rumstemperatur, minst 1 dygn
innan uppställning.
Om displayen visar ”SPL” när badet startas upp kan man prova att starta bubbelfunktionen.
Värmen från luftmotorn värmer då upp kontrollboxen.
Samma sak gäller även för vattentemperaturen, om badet fylls på med vatten som håller
en temperatur under 4°C kommer det att stå ”SPL” i displayen.
För att undvika detta; Fyll i varmvatten innan du fortsätter med vanligt kallvatten så att
vattnet håller över 4°C eller låt badet stå utan lock och låt det värmas av omgivande
temperatur (om det är plusgrader ute).
• Värmare 1500W.
• Uppvärmningstid: Värmer 1 - 2 grader / h beroende på yttertemp.
• Kräver endast ett helt vanligt eluttag med 10 amp / 230 volt.
• Inbyggd fasfelsbrytare.
• Ett tvättbart filter (spola av) ingår.
• Samma inbyggda kompressor som ger bubblorna blåser upp badet på 10 minuter.
• När badet är uppblåst; fyll vatten i poolen.
• Starta värmaren som automatiskt värmer till 38 grader, vill du ändra temperatur; håll in
temp-knappen till den blinkar och välj önskad temp med upp- eller nedpilen.
• För att kunna använda samma vatten i 4-8 veckor klorerar man vattnet.
Använd dagsklor i tablettform. 1 tablett de veckor man inte badar, 2 tabletter i veckan vid
2 olika tillfällen när man badar.
Tänk på: Klor kan missfärga material om det ligger direkt på materialet, använd en
klordoserare för att undvika missfärgningar i botten på badet.
• Låsbart lock med dragkedja ingår. (Bra när man har småbarn hemma så de inte trillar i
när man inte är i närheten). Smörj in kedjan med teflonspray för att öka livslängden på
kedjan.
• Om badet läcker vatten; dra åt in och utlopp för vattnet som sitter inne i badet (det är den
nedersta som filtret ska sitta på).
Verktyg för detta finns med i förpackningen. Detta är det enda stället som det kan läcka
vatten på såvida du inte har fått hål i gummibälgen.
• Om badet läcker luft; Kontrollera ventilen/skruvlocket som du fyller på / tömmer ur luften
med. Vid behov, ta bort gummiringarna som håller ihop de båda skruvlocken. Skruva
därefter dit locket igen.
www.the-mspa.com
5
Installation
Viktigt! Kontrollera att alla delarna finns
A: Lock med dragkedja och aluminiumfolie på insidan.
B: Kontrollpanel / Display
C: M-spa bad
D: Kombinationslås (inte B-090/091 LITE)
E: Luftslang
F: Filter
G: Reparationsset
H: Tryckgivare
I: Adapter för vattendränering / trädgårdsslang
J: Verktyg till IN- UTLOPP
K: LED-slinga (endast GLOW B-120 LITE)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
Placeringskrav
Se till att ett lämpligt dräneringssystem kan ta hand om eventuellt överflödigt vatten samt
läckage.
På grund av den totala vikten av badet, vatten och användare, är det extremt viktigt att
man placerar badet på ett underlag som är slätt, platt, jämnt och som klarar av den
sammanlagda vikten under hela den tid som badet är i bruk.
Garantin gäller ej för de skador som kan uppstå om badet placeras på ett underlag som
inte håller dessa krav. Det är ägaren till badet som ansvarar för att det är korrekt placerat
och installerat.
Utomhusinstallation
För att undvika elchock, använd inte badet då det regnar. Om badet installeras utomhus är
det viktigt att inga vassa föremål kan skada badet. Badet skall installeras plant och nära
markdränering. Utsätt inte badet för direkt solljus under en längre tid.
Om det är nödvändigt att använda en förlängningssladd, se till att den är anpassad för 10A
och för utomhusbruk.
Av säkerhetsskäl, placera badet ett par meter från strömkällan.
Inomhusinstallation
Speciella krav ställs för att installera badet inomhus. Golvet måste tåla den totala vikten.
Golvet skall vara halkfritt jämnt och plant. Korrekt avlopp är ett krav för inomhusinstallation.
vid nybyggnation rekommenderas installation av golvbrunn.
Högre luftfuktighet är en naturlig följd av badinstallation inomhus. Begränsa luftfuktigheten
för att inte skada omliggande miljö genom att sörja för god ventilation. Installera inte badet
på en matta eller andra material som kan skadas.
www.the-mspa.com
6
Montering
Packa upp badet och bred ut bad, lock och värmeskyddsmattan (bild 1 & 2)
Se till att badet och locket ligger med rätt sida upp. Lägg värmeskyddsmattan under badet.
Värmeskyddsmattan används för att undvika värmeförlust underifrån och för att ge god
varmhållningsförmåga.
Vattentemperaturen skall vara minst 4°C vid uppstart, nyinstallation eller vattenbyte. Badet
håller inställd vattentemperatur ner till - 10°C beroende på vind och väderförhållande. Vid
kallare väderlek kan temperaturen sjunka. en värmeskyddsmatta mellan badet och
underlaget ger extra isolereffekt. Installera inte badet direkt på gräsmatta då detta kan
orsaka stopp och rost i luft- pumpen, garantin gäller inte vid felaktig installation.
1
2
Skruva fast kontrollpanelen på badet:
Anslut stiftkontakten. Se till att stiften passar och skruva sedan
på hylsan / låsringen (bild 3).
OBS! Böj inte och låt inte stiften bli fuktiga inne i kopplingen då
de kan skadas av detta.
Försiktighet!
▪ Kontrollpanelen får ej tas bort när badet används utomhus.
• De två O-ringarna på luftrören är viktiga för att få badet
att fungera ordentligt (bild 4).
• Saknade O-ringar kan föranleda rostbildning och
driftproblem med luftpumpen.
• O-ringarna kan även påverka bubbel-funktionen, om
de saknas.
3
O-rings
4
Pumpa upp ditt M-Spa:
1. Koppl a in strömkabeln.
2. En röd lamp a syns på kontrollpanelen.
3. Öppna luftventilen under kontrollpanelen.
4. Montera den ena änden av luftslangen på kontrollpanelen (bild 5)
5. Montera fast den andr a änden av luftslangen på manometern (bild 6)
6. Skruva bort ytterdelen av backventilen på badet (bild 6)
7. För in manome ter i backventilen och vrid lätt åt något håll (bild 6)
Valve
Unscrew
5
www.the-mspa.com
6
7
8. Tryck på “ON/OFF” knappen på kontrollpanelen.
9. Tryck på ”BUBBLE”-knappen för att starta luftmotorn
(bild 7)
BUBBLE
Fortsättning från föregående sida.
När den gula delen i manometern trycks ut under
luftfyllningen är badet uppumpat och klart.
Tryck på ”BUBBLE”-knappen igen för att stoppa uppblåsningen.
Ta bort luftslangen från backventilen på badet. Skruva på locket
på backventilen.
Om visaren i manometern är i den röda delen är badets lufttryck för högt.
Tryck då på den svarta knappen på manometern för att släppa ut luft och
sänka trycket släpp ut luft tills visaren är i den gula delen.
OBS! Varmt väder (över 20°C) eller solsken kan skapa övertryck i
bälgen och luftrycket bör då reduceras.
Reducera även luftrycket till gul markering när badet inte skall anvädas
under en längre tid.
7
Gul
Grön
Röd
Fyll inte på för mycket luft. Detta kan leda till läckage.
Garantin gäller inte för skador uppkomna på grund av för högt lufttryck.
Blås upp isolerlocket.
Koppla luftslangen till luftventilen på det uppblåsbara isolerlocket och tryck på
”BUBBLE”-knappen på kontrollpanelen för att blåsa upp det. då isolerlocket vecklat ut sig
och är uppblåst tryck ”BUBBLE”-knappen igen för att stoppa uppblåsningen.
OBS! manometern skall vara på gul markering även när man fyller isolerlocket.
Fyll badet med vatten.
Använd en trädgårdsslang för att fylla badet med vatten.
Fyll på tills vattenytan är mellan markeringarna max och min på insidan av badet.
OBS! fyll i vattnet varsamt, speciellt första gången badet skall fyllas.
Vattnet måste nå lägsta vattennivåmarkeringen på insidan av badet innan det driftsätts,
annars kan vattenpumpen skadas.
Undvik att spilla vatten över elektriska delar då dessa kan ta skada av detta.
När upptappning av badet är klar. Kontrollera ännu en gång lufttrycket för att försäkra er
om att visaren på manometern är i den gula delen.
Placera isolerlocket över vattnet och dra på dragkedjelocket på badet.
Lås badet med bifogat kombinationslås. Du bör med jämna mellanrum kontrollera och
justera luftrycket. Spraya dragkedjan med teflonspray en gång i veckan för att hålla
dragkedjan i gott skick.
www.the-mspa.com
8
Att byta sifferkombination på kombinationslåset:
Den ursprungliga koden är 000
1. Tryck på utlösningsknappen (A) i pilens riktning
och låset öppnas.
2. Vrid sifferhju len till önskat nummer (B). Glöm
ej den nya koden.
3. Sätt tillbaka låsarmen i pilens riktning (C).
Nu är den nya koden klar att använda!
(c)
(a)
(b)
(1)
(2)
(3)
Varning: Vrid inte på sifferhjulen då låset är öppet såvida du inte skall ändra kod. Vrids
hjulen ändras koden automatiskt och låset kan bli obrukbart om man inte uppmärksammar
den nya koden.
OBS! Dragkedjelocket ersätter inte vuxen tillsyn. Barn skall hållas under uppsikt i närheten
av badet, vatten lockar barn, sätt alltid på dragkedjelocket då badet inte används.
Det är badets ägare som ansvarar och är skyldig att se till att badet installeras och sköts
korrekt och att säkerheten upprätthålls. Garantin omfattar inte fel och skador som uppstår
på grund av brister i säkerhet och skötsel, exempelvis att badet startas utan vatten,
översvämning vatten eller för högt lufttryck.
4 3 2
Kontrollpanelen:
1. ”ON/OFF” Startar och stänger av badet.
2. ”BUBBLE” Aktiverar bubblorna (luftpump).
Knappen lyser grönt då bubbelfunktionen är
aktiverad. OBS! Om bubbelfunktionen är på
mer än 15 minuter och stoppas manuellt, vänta
minst 10 min för att aktivera den manuellt igen.
Bubbelfunktionen stängs av automatiskt efter 20 minuter.
3. ”FILTER” Aktiverar filtreringssystemet. Lyser grönt när
filterfunktionen är aktiverad.
1 5 6
4. ”HEATER” Startar värme och filtrering samtidigt.
Filtreringen kan inte stängas av då värmesystemet är påslaget.
5. ”TEMPERATURE UP” För att höja temperaturen. (håll knappen nedtryckt i 3 sekunder
innan du kan ändra temperaturen)
6. ”TEMPERATURE DOWN” För att sänka temperaturen.
OBS inställd temperatur 38°C visas då badet startas första gången. Temperaturskalan går
mellan 20°C och 42°C.
Displayen visar inställd temperatur då man trycker på ”TEMPERATURE”-knappen en gång
och visar sedan aktuell vattentemperatur efter 1 sekund. När man håller in
”TEMPERATURE”-knappen i 3 sekunder börjar displayen blinka och önskad temperatur
kan ställas in genom att trycka på ”UP”- och “DOWN”-knapparna. Efter att önskad
temperatur har ställts in, vänta 10 sekunder så visas aktuell temperatur.
När badet startats upp visar LED-displayen automatiskt temperaturen.
www.the-mspa.com
9
Lås kontrollpanelen genom att trycka på både ”UP”- och ”DOWN”-knappen samtidigt.
Används t ex för att inte barn skall kunna ändra inställningarna. Tryck ned båda knapparna
igen för att låsa upp panelen. En ljudsignal bekräftar upplåsning.
”HEATER”-knappen lyser röd då värmesystemet är påslaget. OBS, det är normalt att
reningssystemet inte kan slås av manuellt då värmesystemet är påslaget.
Filtreringssystemet kan endast stängas av genom att trycka på ”HEATER”-knappen, inte
”FILTER”- knappen.
Värmaren slutar inte att värma badet förrän vattentemperaturen är uppe i den inställda
temperaturen. Då kommer filtreringen stängas av och “HEATER”-knappen kommer att lysa
grön. Då vattnets temperatur sjunker 2 grader under inställd temperatur kommer
värmesystemet att starta igen och lampan lyser röd. Filtreringsfunktionen startar
automatiskt samtidigt. Temperaturen ökas maximalt med 1,2°till 2,5°C per timme.
Följande omständigheter kan orsaka långsam eller ingen uppvärmning:
1. Omgivande temperatur är under -10°C.
2. Det blåser mer än lätt bris.
3. Om bubbelfunktionen slås på samtidigt som uppvärmning sker. För snabbare
uppvärmning och för att spara energi rekommenderas påfyllning med varmvatten.
4. Om dragkedjelocket inte är på eller är felaktigt pålagt på badet då det värms upp.
Underhåll av badets vatten.
Dålig vattenkvalité kan allvarligt skada hälsan.
• Vi rekommenderar följande:
• Använd filter. Skruva fast filtret på den nedre silen som sitter på insidan av badet genom
att matcha två pinnar mot spåren och vrida den medurs. Ta ur filtret när du badar för att
undvika eventuella skador på filtret.
• Rengör filtret regelbundet, helst en gång i veckan. Byt filter varje månad beroende på hur
mycket det använts. Koppla bort elen innan följande steg påbörjas.
• Lossa filtret genom att vrida det moturs och dra ut det.
• Filtret kan sköljas av och återanvändas. Om filtret är täppt eller missfärgat bör det bytas
ut. Rengör och rensa det under rinnande kallt eller ljummet vatten (ej varmt). Om
”pappersväggarna” i filtret ser fräscha ut kan filtret användas ett par veckor till. Ha alltid
minst ett extrafilter för att byta med för att upprätthålla en god vattenkvalité. Låt filtret
torka helt innan det sätts tillbaka på badet. Om vattnet innehåller jord eller järnpartiklar
måste filtret bytas ut oftare.
• Byt vatten efter ett par dagar eller använd klortabletter. Alla bad behöver kemikalier för att
bibehålla en god badvattenkvalite. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information
om hur man använder dem. Var uppmärksam på dessa instruktioner. Skador på badet
orsakade av felanvända kemikalier omfattas inte av garantin.
• Vattenbalans: pH-värdet bör ligga mellan 7,2 och 7,8. Det alkaliska värdet mellan 80 och
120 ppm och Klor-halten mellan 3 till 5 ppm. Använd teststicka för att kontrollera vattnet
minst en gång i veckan. Lågt pH värde skadar poolen och pumpen. Dessa skador
omfattas inte av garantin. Vattenrening: Det är ägarens ansvar att se till att inte vattnet
innehåller bakterier eller virus. Använd klortabletter för att säkerställa en god
vattenkvalité.
www.the-mspa.com
10
• Använd endast klortabletter avsedda för badet. Blanda inte badolja eller dylikt i
badvattnet. Detta kan skada badet allvarligt. Använd alltid friskt dricksvatten, inte
saltvatten då det skadar pumpen allvarligt.
Underhåll
Vatten
Duscha alltid innan du badar. Använd teststicka för att kontrollera vattnet minst en gång i
veckan. pH-värdet bör ligga mellan
7,2 och 7,8. Det alkaliska värdet mellan 80 och 120 ppm och Klor-halten mellan 3 till 5
ppm. Lågt pH värde skadar poolen och pumpen. Dessa skador omfattas inte av garantin.
Vattenrening: Det är ägarens ansvar att se till att inte vattnet innehåller bakterier eller virus.
Använd klortabletter för att säkerställa en god vattenkvalité. M-Spa är inte ansvarig för
skador orsakade av inkorrekt underhåll av vattnet.
Rengöring av badet
Tvålrester och partiklar från exempelvis badkläder kommer så småningom samlas i
badvattnet. Om det är mycket smuts i vatt- net, försök få bort det med hov eller byt vatten
och rengör badet. Använd en mild tvållösning och mjuk trasa för att tvätta badet, skölj noga
och töm ut sköljvattnet innan det fylls på med friskt vatten. Använd inte borste eller
skrubbsvamp för att rengöra badet!
Tömning av badet
1. Stäng av badet på kontrollpanelen.
2. Skruva loss vattenventilen på utsidan badet tills den är helt loss från dräneringsslangen,
skruva sedan dit adaptern med snabbkoppling för trädgårdslangen.
3. Koppla sedan på din trädgårdsslang i andra änden av kopplingen.
4. Öppna bottenventilen för dränering på insidan badet och vattnet rinner ut.
5. Lyft ena sidan av badet tills allt vatten har runnit ut och badet är helt tömt.
Om man skall resa bort en lägre tid och inte har någon som kan se efter och ta hand
om skötseln av badet, töm ut vattnet innan avresan och sänk lufttrycket till gul
markering.
Reparation
Om badet får revor eller småhål, använd det medskickade reparationskitet för reparation.
Torka och rengör ytan som skall repareras. Stryk på lim på lagningslappen och låt limmet
vila i 1-2 minuter innan du fäster den på den skadade ytan. Stryk ut ytan för att ta bort
eventuella luftbubblor. På detta sätt kan man vanligen reparera mindre skador med ett
lyckat resultat.
Förvaring
När badet är tömt kör bubbelfunktionen ytterligare 1-2 min för att torka bottenringen. Ta
bort kontrollpanelen / Displayen och filtret från sitt fäste. Töm vattnet och torka av ev.
smuts. Töm poolbälgen på luft. Var försiktig så du inte skadar badet mot vassa föremål.
Återvinning
Denna produkt skall ej slängas med vanliga hushållssopor. Ta kontakt med din kommun
eller återförsäljaren för vidare instruk- tioner angående återvinning. Denna produkt
innehåller värdefulla material som kan återvinnas och bidra till en hållbar miljö.
www.the-mspa.com
11
Eventuella orsaker
Problem
Det tar ca 5 sekunder för
kontrollsystemet att göra
självdiagnos vid varje uppstart.
Kontrollp
anel en /
Displayen
stannar i
stand
by-läge
och inga
funktioner
fungerar.
Använd
självdiagnoslä
get genom att
hålla in ”pil
upp”-knappen
(och samtidigt
trycka på
”ON/OFF”. Då
startas
självdiagnospr
ocedu ren .
Om det är
något
elektroniskt fel
kommer det
visas en
felkod efter en
kort stund.
Felkoden
visas i två
sekunder.
Felkod ”SPL”=
Temperatur är
lägre än 0 grader
celsius.
Felkod ”SPH”=
Temperatur
högre än 60
grader celsius.
Felkod ”F1"
Felkod ”F2"
Felkod ”F3"
Felkod ”F4"
Felkod ”F5"
Felkod ”CEF"
Lösningar
Om det händer pga onormalt strömavbrott, vänta mer
än 5 sekunder efter omstart och prova igen.
Kontrollera att vattnet inte är fruset någonstans.
Använd varmt vatten för att smälta eventuell is samt
höja temperaturen över 0 grader i vattnet.
Kontrollera att utloppet för vattnet inte är blockerat,
rengör vid behov. Om flödet är bra ut utloppet, använd
inte badet och kontakta M-Spa servicecenter.
Uppge eventuella felkoder.
Kontrollera att UTLOPPET för vattnet inte är löst,
skruva åt vid behov. Kontrollera att INLOPPET för
vattnet inte är blockerat, rengör vid behov. Kontrollera
att vattnet når över minimumnivån, fyll på vid behov.
Om inget av ovanstående hjälper, kontakta M-Spa
servicecenter.
Är ett elektriskt fel. Använd ej spabadet. Kontakta
M-spa servicecenter.
Kontrollera signalkabel mellan kontrollpanel / display
och elektronikbox. Koppla ur och kontrollera att alla stift
ser hela och rena ut.
Tänk på att alltid skriva ned eventuella felkoder. Dessa uppges till
M-Spa servicecenter för att underlätta felsökning etc.
Kontrollera lufttrycket i poolbälg, justera upp eller ned
vid behov. Vid starkt solsken ökar lufttrycket och
Annorlun
därmed kan poolbälgen deformeras. Normalt inträffar
Högt lufttryck i poolbälg pga
da form
detta om det redan varit högt tryck i bälgen innan den
starkt solsken.
på
hettades upp av solskenet.
spabadet.
En smart investering är ett spa-hölje från en M-Spa
återförsäljare eller webshop. Denna skyddar ditt
spabad från UV-strålar och andra föroreningar.
Luftventil lös
Spabadet
tappar
luft.
Hål eller reva i poolbälg
INLOPP eller UTLOPP för
Vattenläc vattnet är lösa i spabad.
kag e från
Spabad.
Dräneringsventilen läcker.
Töm ur allt vatten om det är nödvändigt och möjligt.
Prova smörj in gummipackningar, i luftventil, och i
anslutningen för luftventilen med vaselin eller liknande.
Pumpa upp poolbälgen och låt det stå några timmar för
att se om det fortfarande läcker.
Använd en sprayflaska med såpavatten och spraya på
poolbälgen, insida och utsida. Vid läckage kommer det
att bubbla från hålet / revan. Hål eller revor upp till 10
cm går att laga med bifogade lagningslappar, såvida
skadan inte är i någon skarv eller söm.
Om det endast droppar vatten går det bra att använda
badet, och det är bara att skruva åt IN- och UTLOPP.
Kontrollera O-ringen i ventilen är hel och på plats.
Ersätt med en liknande om den är trasig eller saknas.
För ytterligare information
besök vår hemsida:
www.the-mspa.com
12
Villkor garanti
Garantin är begränsad till att endast ersätta eller reparera delar av denna enhet som enligt
vår uppfattning visar tecken på fel som omfattas av garantin.
Alla reparationer och garantianspråk som görs måste på förhand godkännas av M-Spa.
Alla godkända återförsäljare är ansvariga för all fältservice som utförs på din M-Spa ®
produkt. M-Spa ansvarar inte för resultat eller kostnader för service utförd av obehörig
person eller återförsäljare.
Det är viktigt att alla garantiansökningar innehåller nödvändig information. Inklusive
kundens namn, inköpsdatum, serienummer, produktmodell, problem. saknas information
att garantin är ogiltig.
Begränsningar på garantier
Denna garanti är en begränsad garanti. Det omfattar inte en produkt eller en skada på
produkten som orsakats av eller kan hänföras till godstransporter, missbruk, felanvändning
eller onormal användning eller reparationer som inte tillhandahålls av Mspa-auktoriserad
servicepersonal, till produkter som används för i kommersiella sammanhang eller hyrts ut,
eller produkter som används i butik, demo-modeller.
Skador orsakade av eller som kan hänföras till följande händelser är speciellt
undantagna:
a. Eventuella skador som orsakats av driften av spabadet med vattentemperaturer utanför
intervallet 0°C-42°C
b. Eventuella skador som orsakats av igensatt, smutsig eller förkalkade filter.
c. Eventuella skador som är rent estetiska och inte hindrar funktionen hos M-Spa.
d. Eventuella skador på utsidan på grund av felaktig skötsel eller skador på utsidan som är
hänförlig till godstrafik.
e. Överfyllning
f. Skador orsakade av felaktig vinterförvaring.
g. Skadar orsakade på badet som beror på felaktig kemisk behandling,
h. Skador på badet till följd av exponering av extrema temperaturer.
i. Skador på badet till följd av exponering för direkt solljus och ultravioletta strålar.
j. Skador på pump, motor och övriga komponenter på grund av felaktigt underhåll, kemisk
behandling eller exponering.
k. Skador till följd av underlåtenhet att korrekt följa bruksanvisningen för installation, drift
eller underhåll /instruktioner.
www.the-mspa.com
13
Eventuella ändringar på badet kommer att ogiltigförklara garantin. Ändringar inkluderar,
men är inte begränsade till: någon komponent- eller vvsförändring, elektrisk konvertering
eller tillsats av alternativa renhållning eller värmesystem.
M-Spa godkänner inga andra garantier än vad som uttryckligen anges i denna
bruksanvisning. M-Spa är inte ansvarig eller ansvariga för indirekta skador eller följdskador
som uppstår eller i samband med användning eller utförande av produkten eller skador
med avseende på ekonomiska förluster, förlust av eller skada på egendom inklusive
vattenskador, förlorade intäkter, förlust av njutning eller användning, kostnader för flytt,
installation eller andra följdskador av något slag.
Ingen agent, återförsäljare, distributör eller serviceföretag eller annan part har rätt att ändra
eller modifiera eller utlova villkoren i denna garanti.
www.the-mspa.com
14