Bostad Först

Bostad Först Göteborg
Jan Olof Norrman, Gruppchef
Marie Hedström, Metodutvecklingsansvarig
15 oktober 2015
1
Innehåll
Pass 1
Kl 10:40 – 11:40

Bostad Först – Vad är det? Bakgrund, förklaring, forskning

Bostad Först Göteborg – Hur arbetar vi?

Ny metod i befintligt system – Hur ändrar vi ”tänket”?

Tid för frågor (20 min)
2
Politiskt beslut
Ur Göteborgs Kommunfullmäktiges budget 2012-2015
”Hemlösheten ska mötas med individuellt
anpassade insatser. Grunden för att lösa
individens problem är en egen bostad, istället för
att bostaden är målet när övriga problem är lösta.”
3
Bakgrund
Göteborgs stads hemlöshetsplan
Antalet personer i akut hemlöshet ska halveras
2015-2018.
Antalet hemlösa personer med komplex
problematik ska minska.
Fler personer som bor i kommunens boende
ska få egen bostad.
Hur ska vi nå
dessa individer?
Boendeverksamhetens strategiska
utvecklingsplan
Högre grad individualiserat stöd
Ökad flexibilitet och mobilitet
Dagens gränser mellan de olika
boendekategorierna ska suddas ut.
4
Vad är Bostad Först?
Att erbjuda trygga och värdiga bostäder, utifrån
Hyreslagen och utan särskilda
avtal/tilläggskontrakt, som en första insats utan
krav på drogfrihet eller behandling.
Erbjuda stöd från ett Bostad Först-team utifrån
individens egna uttalade behov och önskemål.
5
Målgrupp
Vi vänder oss till personer…
- med lång erfarenhet av hemlöshet.
- som prövat andra boendeformer utan att det har
blivit bra.
- som har missbruk, psykisk ohälsa.
- som vi annars har svårt att möta i befintligt system
(de som ”faller mellan stolarna”.)
6
Exempel på vad som inte är förenligt med
BF-filosofin
När…
•
•
•
•
•
•
boendeförmågan ska utredas innan inflytt.
det ställs krav på psykiatrisk vård eller missbruksvård före inflytt.
det ställs krav på drogfrihet, drogtester.
klienten erbjuds boende i kollektiv boendeform.
det finns personal i anslutning till där klienten bor.
personal har inställningen att klienten inte kan/förmår bo, ta
egna beslut eller sätta upp egna mål.
• personal sätter upp klientens mål och/eller ”tar över” och talar
om för klienten vad han/hon ska eller måste göra.
7
Varför BF som arbetsmodell?
En egen bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att
kunna ta itu med sitt liv och sina problem.
Forskning visar att Housing First (Bostad Först) ger bättre resultat
avseende kvarboende jämfört med Staircase model
(Boendetrappan).
Arbetsmetodiken syftar till stöd för återhämtning, skadereduktion
och ökad autonomi. Målet är att personen ska kunna leva ett så
självständigt och värdigt liv så långt det är möjligt.
8
Forts.
Arbetsfilosofin innebär tron om att varje individ har potential för
återhämtning och är kapabel att sätta upp egna mål och ta egna
beslut. Teampersonal utgör ett stöd på vägen.
Självbestämmanderätt.
Motiverande arbete för att klienten själv ska hitta strategier att
lösa sin vardag.
Vi möter personen där han/hon är – med respekt, värme,
medkänsla och medmänsklighet.
9
Forts.
Vi arbetar för sunda, positiva, hoppingivande och trygga
relationer med klienterna.
Vi har ett åtagande att arbeta med individen så länge han/hon
vill och behöver det (vs Socialtjänstens biståndsbeslut?).
Arbetet får lov att ta tid. Klienten bestämmer själv takten.
Bostaden villkoras aldrig med stödet.
10
Bostad Först i Göteborg
•
•
•
•
•
Lägenheter i vanliga hyreshus
Välja mellan två bostäder – ”consumers choice”
Möblerar själv sin lägenhet
Snabb tillgång till lägenheterna (?)
Andrahandsavtal med möjlighet till eget kontrakt efter
18 månader. Hyreslagen gäller.
• Individanpassat stöd från Bostad Först-teamen.
• Från Socialtjänsten beviljas ”bistånd för
omvårdnadsstöd av Bostad Först”
11
Enheten för Mobila team
Gruppchef
Team 1
ACT-teamet
Team 2
ICM-team 2
Team 3
ICM-team 3
Socionom
Drogterapeut/Egen
erfarenhet
Beteendevetare
Psykiatrisjuksköterska
Socionom
Drogterapeut/Sysselsättningsansvarig
Socialpedagog
Beh.ass.
Undersköterska
Motivatör
DBT-terapeut
Beh.ass
Socionomer
Konsultativt
Psykiatrisjuksköterska
Socionom
Konsultativt
Psykiatrisjuksköterska
Socionom
12
ACT-team
Assertive Community Treatment
= Samhällsbaserat behandlings- och rehabiliteringsstöd i
återhämtnings- och skadereduktionssyfte.
Riktar sig till personer med komplex samsjuklighet och där
stödbehovet är att bedöma som stort.
Man arbetar tvärprofessionellt tillsammans i teamet med
och runt klienten.
Kontinuitet i personkontakter är en avgörande
framgångsfaktor.
13
ICM-team
Intensive Case Management
Personal arbetar som samordnare med boendestödsfunktion.
Riktar sig till personer med lägre grad av samsjuklighet och/eller
där behoven av samtida tvärprofessionell kompetens inte är lika
hög/nödvändig.
14
Uppdrag och mål
Vi ska stötta våra klienter till…
- Att kunna bo och bo kvar i sina bostäder.
- Att känna ökad livskvalitet.
- Empowerment - självbestämmande
- Att kunna leva ett så självständigt och gott liv som
det är möjligt.
15
Boendeplanen
Boendeplanen är en individuell arbetsplan där personen själv formulerar sina mål, delmål
och tillvägagångssätt för att uppnå dessa.
Behandlar ”hur” – inte ”om” – målet ska uppnås.
Boendeplanens syften;
– Bidra till delaktighet och egenansvar för sin livssituation.
– Bidra till eget engagemang och reda ut stödbehov som finns men också det som
personen klarar eller vill klara på egen hand utifrån ett normaliseringsperspektiv.
– Ska inge hopp och tilltro till förändring genom att påvisa utveckling och framsteg i
vardagen.
– Ska fungera som överenskommelse och gemensam arbetsplan mellan person och
personal. Boendeplanen är teamets styrdokument i allt klientarbete och ligger
också som grund vid klientgenomgångsdiskussionerna.
Viktigast för mig i mitt liv/Långsiktigt mål
Datum 2015-10-15
Kontakt med mina
barn
Detta behöver jag stöd från teamet
med/Kortsiktiga mål
Fixa tänder.
Kontakt med
tandläkare.
Mig själv
Boendeplan för
Jessica
Stöd att ringa mina
barn varje torsdag.
Detta vill jag klara själv
Städa lägenheten.
Handla 1 gång/vecka.
Betala räkningarna.
17
Viktigast för mig i mitt liv/Långsiktigt mål
Datum 2015-10-15
Detta behöver jag stöd från teamet
med/Kortsiktiga mål
Utbilda mig till
läkare
Mig själv
Boendeplan för
Jessica
Detta vill jag klara själv
Ställa klockan varje
morgon och gå upp före 12.
18
Viktigast för mig i mitt liv/Långsiktigt mål
Datum 2015-10-15
Detta behöver jag stöd från teamet
med/Kortsiktiga mål
Få bevisat för
världen att det är
jag som är Gud.
Mig själv
Boendeplan för
Jessica
Detta vill jag klara själv
Allt.
19
Viktigast för mig i mitt liv/Långsiktigt mål
Datum 2015-10-15
Detta behöver jag stöd från teamet
med/Kortsiktiga mål
Jag vet inte.
Mig själv
Boendeplan för
Jessica
Detta vill jag klara själv
Jag vill och klarar
ingenting.
20
Vanliga argument mot Bostad Först
•
•
•
•
•
•
•
”Vi gör ju redan detta”
”Våra klienter klarar inte eget boende”
”Andrahandskontrakt räcker”
”Utan villkor kan vi inte ingripa”
”Orättvist att de som misskött sig får gå före i kön”
”Vad gör vi om grannarna klagar?”
”Vi kan ha ”Bostad först” för några få”
(Marcus Knutagård, Lunds Universitet 2014)
”Vi gör ju redan detta”
Det befintliga systemet i Göteborg är präglat av den
traditionella boendetrappan med kvalificering, kontroll och där
bostaden är villkorad.
Kollektiv boendeform är vanligast. Påföljder → social
exkludering, ökad ohälsa, ökat missbruk, ökad kriminalitet.
Bostad och stöd – ej separerat. Personalen är i stor utsträckning
också hyresvärdar.
Individanpassat stöd? Går det ihop med kontroll och
kvalificering?
”Våra klienter klarar inte eget boende”
Bostad Först 80-93%
(Kvarboende efter 3 år, nationell och
internationell forskning)
Trappstegsmodellen ca 6-8%
(Eget kontrakt, Göteborg 2012/2013)
”Andrahandskontrakt räcker”
”Mitt hem är min borg”.
Klient Bostad Först Göteborg
Trygghet, stabilitet och säkerhet = förutsättning för återhämtning.
Att kunna få bo kvar så länge man själv vill.
Ha en plats på bostadsmarknaden – bytesmöjligheter.
”Utan villkor kan vi inte ingripa”
Relationsskapande arbete är A & O.
Vad är viktigast för dig?
Hur kan vi hjälpa/stötta dig?
25
”Orättvist att de som misskött sig får gå
före i kön”
Hur löser vi hemlöshetsproblematiken om vi inte ger
människor en ny chans?
Egen bostad är en mänsklig rättighet.
”Vad gör vi om grannarna klagar?”
”Vad gör vi om grannarna stör?”
Normalisering!
”Vi kan ha ”Bostad först” för några få”
Med rätt stöd kan de flesta bo i egen bostad.
Behovet och efterfrågan är stort.
En del vill och behöver bo kollektivt med hög
personaltillgänglighet. Vana? Institutionalisering?
Statistik
• Första inflyttningen: juni 2013
• 37 klienter i aktivt arbete, varav 13 av dem är
kvinnor.
• 12 pågående inflyttningsprocesser
• 5 utflyttningar (4 personer)
• 2 förstahandskontrakt – flera på väg.
• Närmare 200 personer har lämnat in
intresseanmälan.
Framgångsfaktorer
• Team med olika kompetenser → brett stöd
• Personligt engagemang → möta upp med
medkänsla!
• Boendet är inte villkorat med stödet
• Våga tro på förändring och ha tilltro till individens
egna förmågor! Våga prova! Våga fråga!
• Långsiktiga relationer, livslångt stöd → trygghet!
Tack för oss!
För mer information:
Marie Hedström, Metodutvecklingsansvarig
Tfn. 031/367 99 01
[email protected]