Riktat föreningsbidrag, avser föreningar som

Utbildnings- och fritidsförvaltningen
Riktat föreningsbidrag,
avser föreningar som söker bidrag som kulturföreningar.
Ansökan om Riktat föreningsbidrag för år: ____________________
Föreningens namn
Kontaktperson
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
Faxnummer
Postgiro/bankgiro
Organisationsnummer
E-postadress
Styrelse
Ordförande
Kassör
Telefon hem/arbete
Telefon hem/arbete
Sekreterare
Telefon hem/arbete
Undertecknad medger att inlämnade uppgifter får användas i enlighet med personuppgiftslagen i kommunens
föreningsregister och att kontaktuppgifterna får publiceras på kommunens hemsida.
Signatur(kontaktperson)
Postadress
737 80 FAGERSTA
Besöksadress
Norbergsvägen 19
Namnförtydligande
Telefon
0223 – 442 47
E-post [email protected]
Hemsida
www.fagersta.se
Postgiro 12
37 80-9
Bankgiro
810-3079
Org.nr. 212000–
2106
Föreningslokal
Adress
Hyra/månad
Totalt/år
Medlemsantal innevarande år
Antal
Man
Kvinna
Ålder 3 – 22 år
Ålder 23 år -
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Aktiva
Övriga
Totalt
Ansökan om Riktat föreningsbidrag ska lämnas senast 1 juli tillsammans med:
* verksamhetsberättelse, balans- samt vinst- och förlusträkning för föregående år.
* arrangemangsuppgifter, publik-/besökssiffror med mera för föregående och innevarande år.
* arbetsplan och budget för innevarande års verksamhet
* uppgifter om planerad verksamhet för kommande verksamhetsår.
Erhåller bidrag föregående år
Erhållet bidrag innevarande år
Sökt bidrag kommande år
Det åligger föreningen att förvara räkenskaper och redovisningshandlingar i minst 4 år och ställa dem till
utbildnings- och fritidsnämndens förfogande för eventuell granskning. Kommunens eventuella fordran på
föreningen regleras innan beviljat bidrag utbetalas. Bidrag utbetalas endast över föreningens post- eller
bankgiro. Föreningar med årsbidrag som överstiger 50 000 kronor får normalt sett hälften av bidraget
utbetalt 1 februari och resterande 1 juli.
För ytterligare upplysningar kontakta kulturschefen på telefon 0223-442 47 eller e-post till
[email protected]
Ansökan undertecknas av föreningens ordförande, sekreterare, kassör eller revisor.
Fagersta den
Signatur Namnförtydligande
Preliminärt besked om bidrag kan lämnas tidigast efter budgetberedningens förhandlingar i november.
Årsbidraget utbetalas i januari/februari kommande år.
Ansökan med bilagor skickas till Utbildnings- och fritidsförvaltningen, 737 80 Fagersta
Postadress
737 80 FAGERSTA
Besöksadress
Norbergsvägen 19
Telefon
0223 – 442 47
E-post [email protected]
Hemsida
www.fagersta.se
Postgiro 12
37 80-9
Bankgiro
810-3079
Org.nr. 212000–
2106