KYC - KUNDUPPGIFTER FYSISK PERSON

Lagstiftningen om penningtvätt som grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, ställer höga krav på att Banken har god kännedom om dig som
kund och dina bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som du vill utföra. Mot bakgrund av den
amerikanska skattelagstiftningen FATCA och avtalet om informationsutbyte mellan Sverige och USA som ingicks i augusti 2014 kan Banken ha en
skyldighet att lämna kontrolluppgifter till såväl svenska som amerikanska skattemyndigheten om undertecknad (kunden) kan kännetecknas som
skatteskyldig i USA. På grund av det måste Banken regelbundet ställa frågor till dig. Samtliga frågor nedan måste därför besvaras. Meddela Banken
om uppgifterna förändras.
KYC - KUNDUPPGIFTER FYSISK PERSON
Ny kund
Befintlig kund
Efternamn, förnamn
Personnummer
Folkbokföringsadress
Gatuadress
Postnummer, ort och land
Födelseort och -land
Telefon bostad/arbete
Mobiltelefon
E-postadress
Medborgarskap (om annat än
svenskt)
Skattemässig hemvist (om
annan än Sverige)
Sysselsättning
Anställd Arbetsgivarens namn: ________________________________________
Egen företagare
Studerande
Arbetssökande
Pensionär
Annat: _________________________________________________
Vad är den primära
anledningen med
bankrelationen (fyll endast i
Transaktionskonto
Placeringstjänster
Sparande
Lån/krediter
Diskretionär Förvaltning (avtalstjänst)
Investeringsrådgivning (avtalstjänst)
Indirekt kund (Du har en relation med Banken endast för att du har en
ett alternativ)
fullmakt till annans konto/konton eller du är borgensman för annans kredit osv)
Vilka övriga av Bankens
produkter eller tjänster
nyttjar du? (flera
alternativ kan markeras)
ÅBS1286-4B
Transaktionskonto
Placeringstjänster
Sparande
Lån/krediter
Diskretionär Förvaltning (avtalstjänst)
Investeringsrådgivning (avtalstjänst)
Kommer inte nyttja fler av Bankens produkter eller tjänster
Sid 1(3)
Transaktioner
Uppskatta totalt belopp för
månatliga insättningar i kronor
0 - 25 000
25 001 - 50 000
50 001 – 100 000
> 100 000
Vad är ursprunget till dina
pengar som kommer
deponeras hos Banken?
Lön/pension
Vinster från näringsverksamhet
Arv/gåva
Sparande
Intäkter från placeringsverksamhet
Lån
Annat, vad ________________________________________
Kommer du nyttja kontona för
utländska transaktioner?
Uppskatta isåfall antal
transaktioner per månad
0-5
6 - 25
26 - 50
> 50
Om du nyttjar kontona för
utländska transaktioner, hur
stora kommer dina
månatliga transaktioner vara
i kronor?
0 - 25 000
25 001 - 50 000
50 001 – 100 000
> 100 000
Vad är ursprunget till de
utländska medel som kommer
inbetalas till Banken?
Lön/pension
Vinster från näringsverksamhet
Arv/gåva
Sparande
Intäkter från placeringsverksamhet
Lån
Annat, vad ________________________________________
PEP - Politiskt exponerad person (gäller endast personer bosatta utanför Sverige)
Innehar du eller någon
familjemedlem en politiskt
utsatt ställning? *
Nej
Ja
Om du svarat ja på denna fråga behöver Banken ställa tilläggsfrågor till dig.
FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act
Är du amerikansk medborgare
eller på annan grund skatteller deklarationsskyldig i
USA? **
Nej
Ja
Om du har svarat ja på denna fråga måste blankett W-9 fyllas i och lämnas till Banken. Om du
har svarat nej men har amerikanska kännetecken måste blankett W-8BEN fyllas i och lämnas till
Banken.
Sid 2(3)
Kommer Ålandsbanken vara
din huvudbank?
Ja
Nej
Har du kundförhållande i
andra banker i Sverige?
Ja
Nej
Är du den verkliga
förmånstagaren till medel
deponerade hos Banken?
Ja
Nej
Ort och datum
Kundens underskrift
________________________________________
________________________________________
Namnförtydligande
Legitimation
Pass
Körkort
Id-kort
Bankens handläggare
* Med en person i politiskt utsatt ställning menas en person
som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner
och sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända
medarbetare
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Stats, eller regeringschefer, ministrar samt vice
och biträdande ministrar,
Parlamentsledamöter,
Domare i Högsta domstolen, domare i
konstitutionella domstolar eller andra rättsliga
organ på hög nivå vilkas beslut endast
undantagsvis kan överklagas,
Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter
och ledamöter i centralbankers styrande organ,
Ambassadörer, beskickningschefer samt höga
officerare i försvarsmakten, samt
Personer som ingår i statsägda företags
förvaltnings, lednings eller kontrollorgan.
Som kända medarbetar till en person i politiskt
utsatt ställning betraktas
1)
2)
** FATCA
Amerikanska personer kännetecknas enligt nedan:
Som familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning
betraktas hans eller hennes
-
1)
-
2)
3)
make/maka eller sådan partner som enligt nationell
lag likställs med make/maka,
barn och deras make/maka eller sådan partner som
avses ovan, samt
förälder.
Fysiska personer om vilka det är allmänt känt eller
där det finns anledning att förmoda att de
gemensamt med den person som har en politiskt
utsatt ställning är verklig huvudman till juridiska
personer eller juridiska konstruktioner, eller som på
annat sätt haft en nära affärsförbindelse med en
person i politiskt utsatt ställning.
Fysiska personer som är ensam verklig huvudman
till juridiska personer eller juridiska konstruktioner
om vilka det är allmänt känt eller där det finns
anledning att förmoda att de egentligen har
upprättats till förmån för en person i politiskt utsatt
ställning.
-
Amerikansk medborgare eller person med
skattemässig hemvist i USA (t.ex. innehavare av
Green Card)
Födelseort i USA
Amerikansk adress, inklusive postbox i USA
Telefonnummer i USA
Fullmakt eller firmateckningsrätt given till
person med amerikansk adress
Enda dokumenterade adress är en c/o adress
Stående order att verkställa regelbundna
betalningar till ett konto i USA.
Sid 3(3)