Amerikansk konsumtion Europas återhämtning Löpande

Kapitalskyddade placeringar
& Certifikat
Månadens placeringar – Juni
Sista dag för köp 14 juni 2015
Amerikansk konsumtion
Europas återhämtning
Löpande avkastning
Inledning
Innehåll
18 maj 2015
3
Sammanfattning
Underskatta aldrig den
amerikanska konsumenten
4
4
Tema: Amerikansk konsumtion
Aktieindexobligation Amerikansk
Konsumtion
6
7
8
10
Tema: Europas återhämtning
Aktieindexobligation Europeiska Bolag
Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Valutaobligation Euro Dollar
”Underskatta aldrig den amerikanska konsumenten” är ett gammalt
talesätt på finansmarknaden. Amerikanska hushåll älskar att konsumera. Många bilar. Stora hus. Mycket prylar. Ofta konsumerar de mer
än förväntat, vilket gynnar tillväxten och företagsvinsterna.
Ibland konsumerar de amerikanska hushållen med alltför mycket lånade
pengar, till exempel före finanskrisen 2008. Därefter följde några år med
högre sparande och lite svagare konsumtion. Men nu är hushållen återigen
i startgroparna för att konsumera. Deras finanser är i god ordning. Räntorna
är låga. Bensinpriserna har fallit. Arbetslösheten går ner. Sysselsättningen
ökar snabbt, och löneökningarna börjar ta fart. Därför är förutsättningarna
goda för fortsatt konsumtion.
12 Tema: Löpande avkastning
13 Kreditcertifikat Europeiska Bolag
14 Så fungerar kapitalskyddade placeringar
15 Så fungerar certifikat
16 Villkor och risker
Bilden på framsidan illustrerar också hur USA kan resa sig efter finanskriser.
Rockefeller Center, ett av New Yorks mest kända landmärken, började
byggas 1930. Det var året efter den stora börskraschen och mitt i depressionen. Ändå kunde John D Rockefeller Jr finansiera hela bygget med privata
pengar. 85 år senare står det kvar som ett monument över amerikansk
optimism och entreprenörsanda.
Därför är vårt nya tema i denna Månadens Placeringar just Amerikansk
konsumtion. Vi har valt ut tio bolag som alla har starkt fokus på den amerikanska hemmamarknaden. Läs mer på sidan 4.
Vårt andra tema denna månad är Europas återhämtning. Tillväxten i EMU
återhämtar sig sakta men säkert, gynnad av den Europeiska centralbankens
stimulanser. Detta gynnar inte bara bolagen i Europa utan även i Norden,
eftersom Europa är vår viktigaste exportmarknad. Vi erbjuder ett antal alternativ på temat Europas återhämtning, med olika risknivå.
Vårt tredje tema är Löpande avkastning. Kreditcertifikat Europeiska Bolag har
högre risk än traditionella ränteplaceringar, men
ger samtidigt möjlighet till betydligt högre avkastning och löpande utbetalningar.
Vi hoppas att du hittar någon placering som
passar dig i denna broschyr. Sista dag för att
köpa är 14 juni. Vill du veta mer, kontakta ditt
kontor eller gå in på
handelsbanken.se/månadensplaceringar. 
Mats Nyman
Placeringsstrateg, Handelsbanken
Rockefeller Center
med Rockefeller Plaza
är ett stort affärs-, nöjesoch kontorskomplex i
Midtown på Manhattan
i New York i USA. Den
uppfördes 1929-1940
och har utvecklats till
att bli en av New Yorks
största turistmagneter,
inte minst tack vare TVsändningarna från platsen och den på vintern
populära isbanan.
”Alltid med kapitalskydd”
Vårt grunderbjudande av kapitalskyddade placeringar som alltid finns att köpa.
Portföljobligation Extra
– Hela världen i en kapitalskyddad placering
Portföljobligation Extra passar den som vill placera i en
bred världsportfölj. Portföljobligationen, som är kopplad
till fyra olika marknader, kan ses som ett alternativ till
blandfonder med aktier, räntor och andra tillgångar
där kapitalskyddet utgör räntedelen.
Aktieindexobligation Sverige Extra
– Placera på svenska börsen med kapitalskydd
Aktieindexobligation Sverige Extra passar den som vill
placera på svenska börsen, men med lägre risk.
Läs gärna mer på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd
Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
2
Sammanfattning
Månadens
placeringar
Klassificerings- och risksymboler
RISK 2/7
Denna månad har vi tagit fram kapitalskyddade placeringar och
certifikat utifrån teman vi tror på just nu, för de kommande 3-5 åren.
För att du ska hitta placeringsalternativ som passar dig och dina
behov erbjuder vi placeringar med olika egenskaper och risknivåer.
Med kapitalskyddade placeringar har du möjlighet till god avkastning
=
Kapitalskyddade placeringar, du vet vad du
minst får tillbaka vid placeringens slut.
=
Visar risken i våra placeringar enligt en sjugradig
skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst risk.
samtidigt som du vet vad du minst får tillbaka vid placeringens slut.
Våra certifikat är inte kapitalskyddade och kan därför passa dig som
vill ha medel till hög risk, för att i utbyte få möjlighet till högre avkastning. Läs gärna mer om produkttyperna på sidorna 14-15 eller på
handelsbanken.se/månadensplaceringar.
Tema – Amerikansk konsumtion
De ekonomiska förhållandena är gynnsamma för privatkonsumtion i USA med ökad sysselsättning, låga
räntor och låga bensinpriser. Bolag som har starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken har ofta
en hög och stabil lönsamhet. Med Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion kan du placera i bolag med
goda framtidsutsikter till låg risk.
Vi erbjuder följande placering med koppling till Amerikansk konsumtion:
• Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra, sidan 4
Tema – Europas återhämtning
Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund. Den Europeiska centralbanken fortsätter
att stimulera ekonomin i syfte att hålla räntorna låga och försvaga euron, vilket bör gynna såväl de finansiella
marknaderna som företagen i regionen. Därtill är värderingen av Europas börser förhållandevis låg.
Vi erbjuder följande placeringar med koppling till Europas återhämtning:
• Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra, sidan 7
• Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra, sidan 8
• Valutaobligation Euro Dollar Extra, sidan 10
Tema – Löpande avkastning
På grund av låga räntor är det i dagsläget svårt att få en hög löpande avkastning. För den som letar efter en
räntebärande placering med högre avkastningspotential, och kan acceptera en högre risk än vid vanligt räntesparande, kan Kreditcertifikat Europeiska Bolag vara ett bra alternativ.
Vi erbjuder följande placering med möjlighet till löpande avkastning:
• Kreditcertifikat Europeiska Bolag, sidan 13
Månadens Placeringar
Preliminära villkor1
Pris per post
Du får minst
Löptid
Risktillbaka2indikatorer
Amerikansk konsumtion
Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra
100 % deltagandegrad
11 000 kr
10 000 kr
3 år
Europas återhämtning
Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra
Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra
Valutaobligation Euro Dollar Extra
100 % deltagandegrad
100 % deltagandegrad
150 % deltagandegrad
11 000 kr
11 000 kr
10 600 kr
10 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
3 år
3 år
3 år
Löpande avkastning
Kreditcertifikat Europeiska Bolag
4,4 % kupong per år
10 000 kr
-
5 år
RISK 3/7
RISK 3/7
RISK 3/7
RISK 3/7
RISK 4/7
Alltid med kapitalskydd
Portföljobligation Extra
Aktieindexobligation Sverige Extra
Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd
Läs mer på sidan 2 och på handelsbanken.se/alltidkapitalskydd
1. Definitiva villkor fastställs den 18 juni 2015.
2. Gäller om du behåller placeringen löptiden ut.
3
Tema Amerikansk konsumtion
Amerikansk konsumtion
Amerikansk konsumtion i korthet
• De ekonomiska förhållandena i USA är gynnsamma
för privatkonsumtion.
• Ökad sysselsättning, låga räntor och låga bensinpriser bådar gott för bolag som är inriktade på konsument-
varor.
• Bolag som har starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet.
Även om tillväxten i USA mattades tillfälligt under första kvartalet,
bedömer vi att den underliggande expansionen i den amerikanska
ekonomin är fortsatt robust. De ekonomiska förhållandena i USA blir
också alltmer gynnsamma för privatkonsumtion. Återhämtningen på
arbetsmarknaden har varit stark och antalet sysselsatta är tillbaka
på nivåerna som gällde före finanskrisen. Därtill bidrar stigande löner
och nettoförmögenhet, sjunkande skuldnivåer bland hushållen, låga
räntor samt förbättrade kreditvillkor till att öka konsumtionsbenägenheten. Dessutom har det senaste årets nedgång i bensinpriserna
ökat hushållens köpkraft. Detta bådar gott för bolag som är inriktade mot konsumentvaror.
Bolag som har starkt konsumentfokus och väletablerade varumärken har ofta en hög och stabil lönsamhet. Dessutom kännetecknas
dessa bolag av effektiva försäljnings- och marknadsorganisationer,
vilket ger ytterligare stabilitet. Därför tenderar även aktierna att
utvecklas väl, ofta utan alltför stora kast. Detta bidrar till att vi kan
erbjuda goda villkor i aktieindexobligationen.
Placera med koppling till Amerikansk konsumtion
Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra
I Amerikansk Konsumtion Extra får du ta del av potentialen i en korg bestående av 10 amerikanska bolag med starkt
konsumentfokus och väletablerade varumärken. Placeringen köps med 10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet
till god avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde förlorar du överkursen.
RISK 3/7
Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra passar den som söker en kapitalskyddad placering i amerikanska bolag med starkt
konsumentfokus, med lägre risk än direkta aktieplaceringar.
Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion
Placera med kapitalskydd i en korg av amerikanska bolag med starkt konsumentfokus.
Till Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion har vi valt ut tio
konsumentinriktade företag som alla är stora på den amerikanska
hemmamarknaden, men oftast också har en betydande global försäljning. Såväl bolag med tyngdpunkt mot stabila dagligvaror, som
mot mer konjunkturkänsliga sällanköpsvaror finns med. Bland de
sistnämnda bolagen kan nämnas detaljhandelskedjan Home Depot
som specialiserar sig på att sälja vitvaror, inredning och byggnadsmaterial samt fordonstillverkaren Ford. Vi har även inkluderat bolag
i finanssektorn som inriktar sig mot privatmarknaden, som banken
Wells Fargo (tillika Berkshire Hathaways största aktieinnehav) och
försäkringsbolaget Travelers Cos. Bolagen i korgen kännetecknas
4
även av att ha välkända och framgångsrika varumärken. Med Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion får du ta del av en eventuell
uppgång i de utvalda bolagen, samtidigt som du minst får tillbaka
nominellt belopp på återbetalningsdagen.
Valutakursförändring mellan amerikanska dollar och svenska kronor
kan komma att påverka avkastningen, se tabellen på nästa sida och
läs mer på sidan 17 under Valuta.
För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning, läs mer
om det på sidan 16.
Tema Amerikansk konsumtion
Aktiekorg Amerikansk Konsumtion
Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion är kopplad till en likaviktad aktiekorg med nedanstående 10 bolag.
Eventuella utdelningar återinvesteras inte.
Aktiekorg Amerikansk Konsumtion
BolagBeskrivning
Coca-Cola Multinationell dryckestillverkare med varumärken som Coca Cola, Bonaqua, Fanta och Mer.
Ford Motor
Världens fjärde största fordonstillverkare med nära två tredjedelar av försäljningen i Nordamerika.
Gap
Amerikanskt klädföretag med omkring 3 300 butiker, varav omkring 80 procent finns i USA. Har varumärken som GAP,
Old Navy och Banana Republic.
Garmin
Tillverkare av navigations- och kommunikationsutrustning för bland annat fordons- och fritidsmarknaderna. Satellitnavigering med hjälp av GPS-mottagare.
Home Depot
Nordamerikas största detaljhandelskedja specialiserat på vitvaror, inredning och byggnadsmaterial. Har även en snabbt
växande online verksamhet.
Johnson & Johnson Amerikanskt multinationellt läkemedels- och medicinteknikbolag. Världens sjätte största företag inom konsumenthälsovård, med produkter som kontaktlinser, plåster och hudvård.
McDonald’s
Världens största snabbmatskedja med drygt 36 000 restauranger som serverar mat till omkring 70 miljoner människor
varje dag.
Travelers Cos
Ett av de största försäkringsbolagen i USA med stor verksamhet inom hem- och bilförsäkringar.
Wal-Mart Stores
Världens största detaljhandelskedja med affärsidé att ha ett stort sortiment och låga priser.
Wells Fargo
En av USA:s största banker med en stor del av verksamheten inriktad mot amerikanska privatkunder och bolån.
Wells Fargo var en av de amerikanska banker som klarade finanskrisen bäst.
Aktieindexobligation
Amerikansk Konsumtion
Aktieindexobligation
Extra
114AX
Globala Bolag Extra 114AX
Så här har det gått för aktiekorgen*
200
RISK 3/7
175
11 000 kr
Pris per styck
10 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
100 %
Preliminär deltagandegrad*
3
Riskindikator
Löptid
3 år
2 %
Courtage
Namn på börsen
SHBO 114AX
150
125
100
75
*Deltagandegraden fastställs den 18 juni 2015.
maj-10
maj-11
maj-12
maj-13
maj-14
maj-15
*Maj 2010=100
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets
Så här kan det bli1
Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
Korgens
utveckling
Utveckling
per år
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år3
80 %
21,6 %
11 000 kr
18 000 kr
60,4 %
16,8 %
42,6 %
12,3 %
60 %
17,0 %
11 000 kr
16 000 kr
40 %
11,9 %
11 000 kr
14 000 kr
24,8 %
7,5 %
20 %
6,3 %
11 000 kr
12 000 kr
7,0 %
2,2 %
12,20 %
3,9 %
11 000 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
0 %
0,0 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
-20 %
-7,2 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
Vid 20 % dollarförsvagning blir återbetalt belopp 14 800 kr, vilket motsvarar
9,5 % i avkastning per år3.
Vid 20 % dollarförstärkning blir återbetalt belopp 17 200 kr, vilket motsvarar
15,0 % i avkastning per år3.
5
Tema Europas återhämtning
Europas återhämtning
Europas återhämtning i korthet
• Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt
fastare grund och ekonomisk statistik har börjat
överraska positivt.
•
Vi bedömer att den Europeiska centralbanken
kommer fortsätta stimulera ekonomin och hålla
räntorna låga, vilket gynnar såväl de finansiella
marknaderna som företagen i regionen.
• Den europeiska aktiemarknaden är förhållandevis
lågt värderad.
Återhämtningen i Europa ser ut att stå på en allt fastare grund
och ekonomisk statistik för regionen har börjat överraska positivt.
En bidragande orsak är att den Europeiska centralbanken har lyckats
stabilisera finansmarknaden och fått ner räntorna. I början av året
presenterade centralbanken dessutom ytterligare ett stort stimulanspaket som syftar till att hålla räntorna låga under lång tid framöver
och försvaga euron. Detta är positivt för såväl de finansiella marknaderna som för företagen i regionen.
Jämfört med för ett år sedan har euron försvagats med omkring 20
procent mot dollarn, vilket innebär förbättrad konkurrenskraft för
de europeiska företagen. Även de lägre oljepriserna är positivt för
Europa, som är en betydande nettoimportör av olja. Arbetslösheten i
euroområdet är fortfarande hög, i synnerhet i södra Europa. Tendenser till en ljusning finns dock, bland annat har arbetslösheten i euro-
området nu sjunkit till drygt 11 procent, vilket är den lägsta nivån på
nära tre år. Det ovan nämnda avspeglas även i allt mer optimistiska
europeiska konsumenter. Konsumentförtroendet i euroområdet
har stigit stadigt till den högsta nivån på mer än sju år.
Sammantaget går euroområdet igenom en långsam läkningsprocess. Låga räntor, strukturella reformer, statsfinanser i bättre skick
och ökad konkurrenskraft hos företagen talar för att utvecklingen
kan fortsätta gå åt rätt håll. Den finansiella och politiska risken i
vissa länder är dock fortfarande hög, i synnerhet i södra Europa.
Aktiekurserna på Europas börser har utvecklats förhållandevis väl
under senare tid, men fortfarande värderas den europeiska aktiemarknaden lägre än i många andra utvecklade länder. Om återhämtningen i Europa fortsätter, samtidigt som räntorna förblir låga, finns
möjlighet till god avkastning på de europeiska aktiemarknaderna.
Placera med koppling till Europas återhämtning
Aktieindexobligation
Europeiska Bolag Extra
RISK 3/7
Aktieindexobligation Stabila
Bolag Norden Extra
RISK 3/7
I Europeiska Bolag Extra får du ta del av potentialen i en korg
bestående av 10 europeiska storföretag. Placeringen köps med
10 procent överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god
avkastning om korgen utvecklas väl. Om korgen faller i värde
förlorar du överkursen.
I Stabila Bolag Norden Extra får du ta del av potentialen i 40 av de
mest stabila aktierna i Norden. Placeringen köps med 10 procent
överkurs. I detta alternativ får du möjlighet till god avkastning om
aktierna utvecklas väl. Om aktierna faller i värde förlorar du överkursen.
Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra passar den som
söker en kapitalskyddad placering i några av Europas ledande
företag, med lägre risk än direkta aktieplaceringar.
Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra passar den
som söker en kapitalskyddad placering mot den nordiska aktiemarknaden, med lägre risk än direkta aktieplaceringar.
Valutaobligation Euro Dollar Extra
RISK 3/7
Valutaobligation Euro Dollar ger möjlighet till god avkastning om dollarn stärks mot euron. Placeringen
köps med 6 procent överkurs. Tack vare deltagandegraden på 150 procent, får du ta del av mer än den procentuella dollarförstärkningen.
Förstärkningen är dock begränsad, vilket innebär att du får tillgodoräkna dig en maximal valutakursförändring på 20 procent i förhållande till
startkursen. Försvagas dollarn mot euron förlorar du överkursen.
Valutaobligation Euro Dollar passar den som söker en kapitalskyddad placering och tror på att dollarn stärks mot euron.
6
Tema Europas återhämtning
Aktieindexobligation Europeiska Bolag
Placera med kapitalskydd i en korg av europeiska ledande företag.
tillbaka nominellt belopp på återbetalningsdagen. Placeringen är
valutaskyddad, det vill säga en eventuell försvagning av euron
påverkar inte värdet negativt.
Till Aktieindexobligation Europeiska Bolag har vi valt ut tio europeiska
storföretag. Många av marknadens viktigaste sektorer finns med,
såsom dagligvaror, energi, finans- och försäkring, fastigheter,
konsumentvaror, kraftförsörjning, läkemedel, telekom och verkstad.
För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning,
läs mer om det på sidan 16.
Med Aktieindexobligation Europeiska Bolag får du ta del av en
eventuell uppgång i de utvalda bolagen, samtidigt som du minst får
Aktiekorg Europeiska Bolag
Aktieindexobligation Europeiska Bolag är kopplad till en likaviktad aktiekorg med nedanstående 10 bolag. Eventuella utdelningar återinvesteras inte.
Aktiekorg Europeiska Bolag
Bolag
LandBeskrivning
Danone
Frankrike
Livsmedelsproducent och en av världens största producenter av färska mjölkprodukter, inklusive yoghurt.
E.ON
Tyskland
En av Europas största energikoncerner med stor verksamhet i Tyskland.
Muenchener Rueckver Tyskland
Erbjuder återförsäkrings-, försäkrings- och kapitalförvaltningstjänster. Under namnet ERGO är man ett av Europas största försäkringsbolag.
Sanofi
Frankrike
Läkemedelsföretag verksamt inom behandlingsområdena diabetes/metabolism, kardiologi/trombos, onkologi och centrala nervsystemet.
Siemens Tyskland
Internationell industrikoncern med en diversifierad verksamhet inom kraftgenerering- och distribution, automatisering och medicinsk teknik.
Telefonica
Spanien
Telekommunikationsföretag verksamt i huvudsak i Europa (i synnerhet i Spanien) och Latinamerika.
Total
Frankrike
Petroleum- och kemibolag med huvudsaklig verksamhet i Frankrike och övriga Europa.
Unibail-Rodamco
Nederländerna Fastighetsbolag som fokuserar på investeringar i kommersiella fastigheter, specialiserat på köpcenter i europeiska storstäder.
Unilever Storbritannien/ En av världens största producenter av dagligvaror, främst livsmedel, drycker, tvättmedel och hygienprodukter.
Nederländerna
Frankrike
Vinci
Ett av världens största bygg- och anläggningsföretag verksamt främst i Frankrike, men även i övriga Europa och världen.
Aktieindexobligation
Europeiska Bolag
Aktieindexobligation
Extra
114AY
Globala Bolag Extra 114AX
Så här har det gått för aktiekorgen*
150
RISK
RISK3/7
3/7
125
11 000 kr
Pris per styck
10 000 kr
Minst tillbaka (nominellt belopp)
100 %
Preliminär deltagandegrad*
Riskindikator
3
Löptid
3 år
2 %
Courtage
Namn på börsen
SHBO 114AY
100
75
maj-10
*Deltagandegraden fastställs den 18 juni 2015.
maj-11
maj-12
maj-13
maj-14
maj-15
*Maj 2010=100
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets
Så här kan det bli1
Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
Korgens
utveckling
Utveckling
per år
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år3
80 %
21,6 %
11 000 kr
18 000 kr
60,4 %
16,8 %
60 %
17,0 %
11 000 kr
16 000 kr
42,6 %
12,3 %
40 %
11,9 %
11 000 kr
14 000 kr
24,8 %
7,5 %
20 %
6,3 %
11 000 kr
12 000 kr
7,0 %
2,2 %
12,20 %
3,9 %
11 000 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
0 %
0,0 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
-20 %
-7,2 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16). 2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent. 3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
7
Tema Europas återhämtning
Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden
Placera med kapitalskydd i stabila bolag på den nordiska aktiemarknaden.
Många nordiska storföretag är djupt integrerade i världsekonomin
och med en placering i nordiska aktier får man exponering mot
såväl den inhemska nordiska ekonomin och återhämtningen på
den europeiska närmarknaden som på tillväxtmarknader. Sverige
och Finland har många verkstads- och telekomföretag. Norge och
Danmark har energibolag och rederier. Tillsammans drar dessa
bolag nytta av den globala tillväxten. Samtidigt finns det många
nordiska bolag som är mindre beroende av världskonjunkturen,
till exempel banker, detaljhandels- och läkemedelsbolag. Många
nordiska bolag har starka finanser, är globala ledare inom sina
områden och har god bolagsstyrning. Detta ger dem goda
möjligheter att expandera på världsmarknaden och skapar
förutsättningar för hög avkastning på lång sikt.
Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden är kopplad till ett index
framtaget av Handelsbanken som består av de 40 mest stabila
bolagen på den nordiska aktiemarknaden.
fallet och finansiell forskning visar att stabila bolag med låg kursrörlighet i själva verket ofta ger högre avkastning i förhållande
till risken än aktier med hög kursrörlighet. Det beror bland annat
på att många placerare överskattar tillväxten i de snabbväxande
bolagen och därför betalar för mycket för dem. De stabila bolagen
uppfattas däremot som lite tråkiga och är därför ofta relativt billiga.
Genom att placera i stabila bolag kan man alltså inte bara få en mer
stabil aktieportfölj, man kan också få möjlighet till en högre avkastning på längre sikt. Välskötta bolag med stabil lönsamhet tenderar
att inte svänga lika mycket eftersom marknaden har lättare att prissätta dessa bolag.
Med Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden får du ta del av en
eventuell uppgång i indexet, samtidigt som du minst får tillbaka
nominellt belopp på återbetalningsdagen.
För beräkning av slutkurs används genomsnittsberäkning,
läs mer om det på sidan 16.
Traditionell finansiell teori hävdar att ett högre risktagande över tid
ska leda till proportionellt högre avkastning. Detta är dock inte alltid
Aktieindexobligation
Stabila Bolag Norden
Extra 114AZ
Pris per styck
Minst tillbaka (nominellt belopp)
Preliminär deltagandegrad*
Riskindikator
Löptid
Courtage
Namn på börsen
RISK 3/7
11 000 kr
10 000 kr
100 %
3
3 år
2 %
SHBO 114AZ
*Deltagandegraden fastställs den 18 juni 2015.
Nordic Low Vol Balance 12 %
Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden är kopplad till indexet
Nordic Low Vol Balance 12 % som är utgivet av Handelsbanken.
Indexet följer de 40 mest stabila aktierna i Norden*, det vill säga de
aktier som har lägst kursrörelser.
kan därför höja den riskjusterade avkastningen. Högre riskjusterad avkastning uppstår när man lyckas höja avkastningen på sina
placeringar utan att höja risken, alternativt ge likartad avkastning till
lägre risk.
Aktierna i indexet viktas om en gång per halvår så att de aktier som
har haft lägst kursrörelser får högst vikt. Det riskviktade indexet
Nordic Low Vol Balance 12 % och dess metodik skiljer sig därmed
jämfört med traditionella marknadsindex. Vanliga marknadsviktade
index sätts samman genom att bolag med stort marknadsvärde
får en stor vikt i syfte att återspegla den lokala marknaden. Detta
kan medföra att stora bolag prissätts för högt relativt de mindre. Att
frångå metoden med marknadsvikt till fördel för riskviktade index
Historiskt har Nordic Low Vol Balance 12 % gett högre avkastning
än traditionella nordiska index och dessutom till en väsentligt lägre
risk. Sedan 2008 har Nordic Low Vol Balance 12 % stigit med i
genomsnitt knappt 12 procent per år, medan underliggande index*
stigit med i genomsnitt drygt 8 procent per år. Samtidigt har risken,
mätt som kurssvängningar, endast varit hälften så hög.
8
*Baserat på NASDAQ OMX Nordic 120, vilket är ett index där 120 av Nordens största
och mest likvida aktier ingår. Indexet är ett excess return index. Läs mer om det på
sidan 16.
Tema Europas återhämtning
Balanserade index
Nordic Low Vol Balance 12 % är ett så kallat balanserat index. Ett
balanserat index har en konstant risknivå (volatilitet), i detta fall på
12 procent. Det innebär att indexet har stor koppling till marknaden när kursrörelserna är små och liten koppling till marknaden
när kursrörelserna är stora.
Historiskt har balanserade index ofta gett en högre riskjusterad
avkastning över tiden än vanliga aktieindex. Detta beror i första
hand på att fallande marknader ofta är förknippade med stora
kursrörelser och att balanserade index minskar marknadsexponeringen under sådana perioder.
För kapitalskyddade placeringar, som till exempel aktieindexobligationer, har balanserade index ytterligare en fördel eftersom dessa
tar bort osäkerhetsfaktorer om framtida volatilitet, utdelningar och
räntor. Därmed kan kapitalskyddade placeringar som baseras på
balanserade index bli effektivare och ge deltagandegrader som är
högre än vad vanliga index kan ge. Läs mer om balanserade index
på handelsbanken.se/index.
Indexet är ett excess return index, det vill säga inklusive utdelningar
men exklusive ränta. Läs mer om det på sidan 16.
Så här har det gått för indexet***
De tio ingående aktierna med störst vikt just nu*
i Handelsbanken Nordic Low Vol Balance 12 %
200
Aktie
LandSektor
175
AXIS**
SverigeTeknik
Industrivärden C
Sverige Investmentbolag
SCA B
Sverige Personliga varor och hushållsvaror
Topdanmark
Danmark Försäkring
Hufvudstaden A Sverige Fastigheter
Sampo A
Finland Försäkring
ISS
Danmark Service
Amer Sports Finland Personliga varor och hushållsvaror
Castellum
Sverige Fastigheter
Lundbergföretagen B
Sverige Finansiella tjänster
150
125
100
75
*Per den 11 maj 2015
**Föremål för uppköpserbjudande. Vid eventuell avnotering lyfts bolaget ur indexet.
maj-10
maj-11
maj-12
maj-13
maj-14
maj-15
***Maj 2010=100.
Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Indexet har ännu
inte fem års historik så den historiska utvecklingen är beräknad i efterhand.
Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets
Så här kan det bli1
Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
Indexets
utveckling
Utveckling per år
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år3
80 %
21,6 %
11 000 kr
18 000 kr
60,4 %
16,8 %
60 %
17,0 %
11 000 kr
16 000 kr
42,6 %
12,3 %
40 %
11,9 %
11 000 kr
14 000 kr
24,8 %
7,5 %
20 %
6,3 %
11 000 kr
12 000 kr
7,0 %
2,2 %
12,20 %
3,9 %
11 000 kr
11 220 kr
0,0 %
0,0 %
0 %
0,0 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
-20 %
-7,2 %
11 000 kr
10 000 kr
-10,9 %
-3,7 %
1. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 16).
2. Baserat på en deltagandegrad på 100 procent.
3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
9
Tema Europas återhämtning
Valutaobligation Euro Dollar
Möjlighet till hög avkastning vid en förstärkning av dollarn mot euron, till begränsad risk.
Mellan åren 2000 och 2008 försvagades den amerikanska dollarn
kraftigt mot euron. Som lägst under år 2000 behövdes bara 0,83
dollar för att köpa en euro och som högst under 2008 behövdes
1,60. Därefter handlades EURUSD länge inom intervallet 1,20-1,50.
Under det senaste året har dollarn stärkts mot euron, vilket är en
trend som vi bedömer kommer att fortsätta under de närmaste åren.
Även om det har ljusnat något för den europeiska ekonomin, kvarstår USA:s ekonomiska försprång gentemot euroområdet.
I USA sjunker arbetslösheten hastigt mot allt lägre nivåer, samtidigt
som BNP har kommit upp på en väsentligt högre nivå än före den
globala finanskrisen. I stora delar av euroområdet är arbetslösheten
alltjämt hög. Den gradvisa ekonomiska återhämtningen i USA har
föranlett ett slut på Federal Reserves obligationsköp och en första
räntehöjning närmar sig. Den Europeiska centralbanken har som
kontrast blivit tvingad att lansera ett massivt stödköpsprogram för
att minska risken för deflation, samtidigt som banken väntas behålla
styrräntan nära noll under lång tid. Dessa åtgärder är även tänkta att
bidra till en försvagning av euron, vilket är nödvändigt för att stärka
euroområdets konkurrenskraft.
Sammantaget förväntar vi oss att den starkare utvecklingen i USA
samt skillnaderna i penning- och finanspolitik mellan USA och
euroområdet kommer att stärka dollarn mot euron. Vår prognos är
att valutakursen EURUSD kommer att gå från dagens 1,12 (vilket
innebär att det krävs 1,12 dollar för att köpa en euro), till omkring
0,95 inom ett till två år. Att förutspå valutor är dock svårt, även för
våra prisbelönta analytiker.*
Valutaobligation Euro Dollar
Extra 114VX
Pris per styck
Minst tillbaka (nominellt belopp)
Preliminär deltagandegrad*
Maximal valutakursförändring Riskindikator
Löptid
Courtage
Namn på börsen
*Deltagandegraden fastställs den 18 juni 2015.
10
RISK 3/7
10 600 kr
10 000 kr
150 %
20 %
3
3 år
1 %
SHBO 114VX
Valutaobligation Euro Dollar passar den som tror att den amerikanska dollarn ska stärkas mot euron. Den höga deltagandegraden,
på preliminärt 150 procent, gör att du får tillgodoräkna dig mer än
den procentuella uppgången i dollarns värde mot euron. Observera
att valutakursförändringen är maximerad till 20 procent i förhållande
till startkursen. Det innebär att tilläggsbeloppet är maximerat till 20
procent multiplicerat med deltagandegraden.
Exempelvis, om valutakursen har rört sig med 30 procent får du
tillgodoräkna dig en förändring upp till 20 procent. Om deltagandegraden fastställs till 150 procent innebär det ett tilläggsbelopp på 30
procent (20 % x 150 %).
Placeringen köps med 6 procents överkurs. Detta ger möjlighet till
hög avkastning om dollarn stärks mot euron. Om dollarn däremot
försvagas mot euron riskerar du att förlora överkursen, men får minst
nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen. Valutaobligationens
konstruktion gör att obligationens köp- och säljkurs är trögrörlig i
början på löptiden, även om dollarn skulle stärkas kraftigt. Valuta­
obligationen bör därför ses som en löptidsplacering, det vill säga
behållas i 3 år.
* Handelsbankens makroekonomer rankades bäst i Sverige, enligt två undersökningar
bland placerare genomförda av Prospera 2013 och Financial Hearings 2013.
Tema Europa
Tema Europas återhämtning
Så här kan det bli1
Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
Valutakurs
EURUSD
Valutakursförändring
Valutakursförändring per år
Placerat
belopp
Återbetalt
belopp2
Avkastning3
Avkastning
per år 3
0,84
25 %
7,6 %
10 600 kr
13 000 kr4
21,4 %4
6,6 %4
0,89
20 %
6,2 %
10 600 kr
13 000 kr4
21,4 %4
6,6 %4
0,95
15 %
4,7 %
10 600 kr
12 250 kr
14,4 %
4,5 %
1,00
10 %
3,2 %
10 600 kr
11 500 kr
7,4 %
2,4 %
1,06
5%
1,6 %
10 600 kr
10 750 kr
0,4 %
0,1 %
1,063
4,70 %
1,5 %
10 600 kr
10 706 kr
0,0 %
0,0 %
1,121
0%
0,0 %
10 600 kr
10 000 kr
-6,6 %
-2,2 %
1,17
-5 %
-1,7 %
10 600 kr
10 000 kr
-6,6 %
-2,2 %
1. Med antagandet om en startkurs på 1,1158 dollar per euro.
2. Baserat på en deltagandegrad på 150 procent.
3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
4. Maximalt återbetalt belopp respektive maximal avkastning baserat på en maximal valutakursförändring på 20 procent i förhållande till startkursen.
Möjliga
utfall på slutdagen
Valutakursen
euron mot dollar
Euro mot dollar* och Handelsbankens prognos**
Valutaobligation
Dollar är kopplad till
OmAvkastningen
indexet alltid ihar
varit högre änEuro
barriären
mellan
euron och den amerikanska
dollarn. om
Här valutakursen
är tre exempel
på premiumcertifikatets
värde på slutdagen
®
Valutakursen
hurlika
många
för
alltid varit
högtdollar
som som
eller behövs
högre än
EURO
STOXX 50uttrycker
att
köpa
en
euro
och
brukar
anges
EURUSD.
Ett
lägre
barriären.
värde på valutakursen EURUSD innebär att dollarn har
stärktsSTOXX
mot euron.
50® stiger med 55 procent:
• EURO
Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent.
•
EURO STOXX 50® stiger med 7 procent:
Premiumcertifikatets värde ökar med 22 procent.
Här stiger alltså premiumcertifikatets värde mer än
*Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
indexets
uppgång.
**Observera att detta är en prognos och ingen garanti för framtida utveckling.
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
Om indexet har varit lägre än barriären
Här är tre exempel på premiumcertifikatets värde på slutdagen
om EURO STOXX 50® någon gång under löptiden varit lägre än
barriären.
• EURO STOXX 50® stiger med 55 procent:
Premiumcertifikatets värde ökar med 55 procent.
• EURO STOXX 50® stiger med 7 procent:
Premiumcertifikatets värde ökar med 7 procent.
•
maj-10
Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets.
• EURO STOXX 50® faller med 25 procent:
Premiumcertifikatets värde ökar med 22 procent. Trots att
indexet fallit ökar premiumcertifikatet i värde.
med 25 procent:
EURO
STOXXmaj-12
50® fallermaj-13
maj-11
maj-14
maj-15
maj-16
Premiumcertifikatets värde minskar med 25 procent.
EURUSD
maj-17
Handelsbankens prognos
1.Beräkningarna är gjorda på en placering på 10 000 kronor och en premiumnivå på 22 procent.
2.Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
Så här kan det bli1
Vid en bruten barriär och 2 procents positiv utveckling i EURO STOXX 50® uppnår SHBC PE19E break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
EURO STOXX 50 ® har alltid varit lika
högt som eller högre än barriären
Underliggande
utveckling
Indexets
utveckling
Utveckling
per år
EURO STOXX 50 ® har varit
lägre än barriären
Återbetalt
belopp
Avkastning
per år 2
Återbetalt
belopp
Avkastning
per år 2
15 000 kr
10,0 %
15 000 kr
10,0 %
50 %
10,7 %
30 %
6,8 %
13 000 kr
6,2 %
13 000 kr
6,2 %
20 %
4,7 %
12 200 kr
4,5 %
12 000 kr
4,1 %
10 %
2,4 %
12 200 kr
4,5 %
11 000 kr
1,9 %
0%
0,0 %
12 200 kr
4,5 %
10 000 kr
-0,5 %
-10 %
- 2,6 %
12 200 kr
4,5 %
9 000 kr
-3,0 %
-20 %
-5,4 %
12 200 kr
4,5 %
8 000 kr
-5,8 %
-30 %
-8,5 %
12 200 kr
4,5 %
7 000 kr
-8,9 %
-50 %
- 15,9 %
5 000 kr
-16,1 %
11
Tema Löpande avkastning
Löpande avkastning
Löpande avkastning i korthet
• Kreditcertifikat Europeiska Bolag har högre risk än traditionella ränte placeringar, men ger samtidigt möjlighet till betydligt högre avkastning.
• Europeiska bolag gynnas av att den Europeiska centralbanken fortsätter
att stimulera ekonomin.
• Kreditcertifikat på europeiska bolag har haft en hög historisk avkastning
med hänsyn tagen till risken.
Med mycket låga svenska räntor har intresset ökat för alternativa
ränteplaceringar med möjlighet till högre avkastning. Bolag som har
hög kreditrisk betalar en högre ränta. Vid köp av en korg kopplad
till sådana företag får man en god riskspridning, som minskar risken
förknippad med de enskilda bolagen. Vårt placeringsalternativ Kreditcertifikat Europeiska Bolag är ett exempel på en sådan placering.
Varför har certifikatet koppling till just Europa? Efter ett par tuffa år
uppvisar Europa åter viss tillväxt. Den Europeiska centralbanken har
lyckats stabilisera finansmarknaden och fått ner räntorna i de flesta
av krisländerna. Mycket talar dessutom för att centralbanken kommer
att fortsätta stimulera ekonomin och hålla räntorna låga under lång
tid framöver. Detta gynnar såväl de finansiella marknaderna som
företagen i regionen. I en sådan miljö kan antalet kredithändelser
(se nästa sida) förväntas vara lägre än historiskt.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag är kopplat till 75 europeiska bolag
som ingår i indexet iTraxx Europe Crossover Index serie 23. Exempel på nordiska bolag i detta index är Nokia, Stena och Stora Enso.
Placeringens risknivå ligger mellan traditionella ränteplaceringar och
aktier.
Kreditcertifikatet betalar en årlig kupong på preliminärt 4,4 procent
per år* om inga kredithändelser inträffar i bolagen i korgen. För en
korg av motsvarande kreditkvalitet kan man dock förvänta sig att
kredithändelser inträffar under en femårsperiod. I tidigare avslutade
serier av iTraxx Europe Crossover Index har andelen kredithändelser i genomsnitt varit 5,9 procent. Om lika många kredithändelser
inträffar i denna placering innebär det en årlig avkastning på 2,5
procent inklusive courtage. Den största andelen kredithändelser
som hittills inträffat under en femårsperiod är 12,0 procent, vilket
motsvarar en avkastning på 0,7 procent per år inklusive courtage.
För att certifikatet ska ge negativ avkastning krävs att det inträffar fler än 14 kredithändelser, motsvarande en andel på över 18
procent, något som hittills aldrig inträffat.
Sammanfattningsvis har Kreditcertifikat Europeiska Bolag alltså
en högre risk än traditionella ränteplaceringar, men ger samtidigt
möjlighet till betydligt högre avkastning.
*Kupongen fastställs den 18 juni 2015.
Placera med möjlighet till löpande avkastning
Kreditcertifikat Europeiska Bolag
RISK 4/7
Kreditcertifikat Europeiska Bolag betalar en årlig
kupong kopplad till kreditrisken i 75 europeiska
bolag. Kreditcertifikatet drar nytta av bolagens höga kreditpremier och har dessutom fördelen av löpande avkastning.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag passar den som vill ha
en placering med möjlighet till löpande avkastning. Placeringen är inte kapitalskyddad.
*Diagrammet visar att europeiska företagsobligationer med högre kreditrisk ger betydligt
högre ränta än svenska statsobligationer. Räntan på europeiska företagsobligationer är
beräknad som den femåriga svenska swapräntan plus kreditspreaden i indexet iTraxx
Crossover 5 år. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
Källa: Macrobond Financial, Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets.
Europeiska företag betalar hög ränta*
Procent
12
10
8
6
4
2
0
-2
maj-09 maj-10 maj-11 maj-12 maj-13 maj-14 maj-15
Europeiska företagsobligationer 5 år
12
Svenska statsobligationer 5 år
13
Tema Löpande avkastning
Kreditcertifikat Europeiska Bolag
Placera med möjlighet till löpande avkastning.
Kreditcertifikatets avkastning är kopplat till antalet så kallade kredithändelser i 75 europeiska högavkastande bolag. Avkastningen beror
på hur många kredithändelser som inträffar.
löptiden blir återbetalningsbeloppet 9 200 kronor exklusive kuponger.
För att hela det placerade beloppet ska gå förlorat måste det ske
kredithändelser i alla underliggande bolag.
Ingen kredithändelse under löptiden
Om det inte inträffar någon kredithändelse under placeringens löptid
utbetalas en årlig kupong på preliminärt 4,4 procent. På återbetalningsdagen får du tillbaka ditt placerade belopp.
Kupongen som utbetalas på årsbasis påverkas av alla kredithändelser som sker fram till utbetalningsdatumet. Om det exempelvis har
inträffat fyra kredithändelser fram till utbetalningstillfället blir kupongen
416 kronor*. Om det sedan sker ytterligare två kredithändelser reduceras kommande kupong till 404 kronor*, och så vidare.
En eller flera kredithändelser under löptiden
För varje kredithändelse som inträffar minskar återbetalt belopp med
1/75 och samtidigt reduceras de framtida kupongerna i proportion
till antalet kredithändelser. Det kan endast ske en kredithändelse per
bolag. Exempelvis, om du har placerat 10 000 kronor och det sker
fyra kredithändelser under löptiden blir återbetalningsbeloppet 9 467
kronor exklusive kuponger. Om det sker sex kredithändelser under
Kredithändelse innan startdag
Skulle en kredithändelse inträffa i något av bolagen innan certifikatets startdag den 18 juni 2015, kommer det bolaget inte att ingå i
placeringen. Om ett bolag faller bort innan startdagen blir vikten per
kvarvarande bolag 1/74 istället för 1/75.
*Vid en kupong på 4,4 procent per år.
Vad är en kredithändelse
En kredithändelse innebär att ett bolag antingen försätts i konkurs,
har ställt in stora betalningar, så kallat betalningsdröjsmål, genomför
en rekonstruktion eller vid statligt ingripande.
• Rekonstruktion innebär att bolaget omförhandlar villkoren avseende
en finansiell skuld om minst motsvarande 10 miljoner amerikanska
dollar till följd av försämrad kreditvärdighet eller minskad finansiell
styrka.
Låt oss förtydliga begreppen:
•Med konkurs menas att bolaget är på obestånd.
•Betalningsdröjsmål innebär att bolaget inte i rätt tid fullgör sina
betalningsförpliktelser (ränta, amortering etc.) om minst motsva-
rande 1 miljon amerikanska dollar avseende finansiell skuld. En finansiell skuld är lånade pengar som exempelvis utgivna obligatio-
ner. Betalningsdröjsmål omfattar inte vanliga leverantörsfakturor och liknande.
Årlig avkastning
Kreditcertifikat
Europeiska Bolag CX20E
10 000 kr
4,4 %
4
5 år
1 %
SHBC CX20E
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
Antal kredithändelser 2
Antal kredithändelser
-8%
*Kupongen fastställs den 18 juni 2015. Om kredithändelser inträffar under
löptiden kommer kupongen att reduceras.
Så här kan det bli1
Beräkningarna är gjorda på en kupong på 4,4 procent
samt antagande om att kredithändelser sker linjärt över
hela löptiden och att ingen kredithändelse inträffat innan
certifikatets startdag.
6%
RISK 4/7
Årlig effektiv avkastning
Pris per styck
Preliminär årlig kupong*
Riskindikator
Löptid
Courtage
Namn på börsen
• Statligt ingripande innebär att en statlig myndighet eller annat
liknande organ helt eller delvis tvingar bolaget att vidta vissa
åtgärder som påverkar en finansiell skuld om minst motsvarande
10 miljoner amerikanska dollar i syfte att exempelvis upprätthålla stabilitet i banksystemet.
0
2
4
6
8
10
15
20
30
Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivå där placeringen går plus minus noll.
Placerat
belopp
Återbetalt belopp
exkl kupong
Totalt utbetalt belopp
inkl kupong
Årlig avkastning
inkl kupong3
Ingen kredithändelse
10 000 kr
10 000 kr
12 224 kr
4,2 %
Kredithändelse i 2 bolag
10 000 kr
9 733 kr
11 922 kr
3,6 %
Kredithändelse i 4 bolag
10 000 kr
9 467 kr
11 620 kr
3,1 %
Kredithändelse i 6 bolag
10 000 kr
9 200 kr
11 318 kr
2,5 %
Kredithändelse i 10 bolag
10 000 kr
8 667 kr
10 714 kr
1,3 %
Kredithändelse i 14,07 bolag
10 000 kr
8 124 kr
10 100 kr
0,0 %
Kredithändelse i 35 bolag
10 000 kr
5 333 kr
6 939 kr
-7,9 %
Kredithändelse i 75 bolag
10 000 kr
0 kr
900 kr
-61,1 %
1. Beräkningarna är gjorda på en placering på
10 000 kronor, en kupong på 4,4 procent samt antagande om att kredithändelser sker linjärt över hela löptiden och att ingen kredithändelse inträffat innan certifikatets startdag.
2. Det kan endast ske en kredithändelse per bolag.
3. Avkastningen är beräknad efter avdrag för courtage.
13
Frågor & svar | Kapitalskyddade placeringar
Så fungerar våra kapitalskyddade placeringar
Vad är kapitalskyddade placeringar?
Kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar
där kapitalet är skyddat. Du vet redan vid köptillfället vad du
minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Handelsbankens
kapitalskyddade placeringar är värdepapper som vi ger ut
och noterar på börsen.
Kapitalskyddade placeringar består av två delar – en obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på en eller
flera marknader. Obligationen står för säkerheten och gör att
du minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen.
Marknadsdelen ger möjlighet till bra avkastning när marknaden
stiger. Kombinationen av de två gör att du kan få en god
avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade.
Hur bestäms avkastningen?
Avkastningen, även kallat tilläggsbelopp, utgör värdetillväxten
i den kapitalskyddade placeringen och kan vara i form av ett
engångsbelopp vid löptidens slut, eller löpande avkastning
i form av kuponger. Hur stort tilläggsbeloppet blir bestäms
vanligtvis av hur mycket marknaden stigit och hur stor del av
uppgången du får tillgodoräkna dig – den så kallade deltagandegraden – samt i vissa fall valutapåverkan.
Vad påverkar placeringens värde under löptiden?
Värdet under löptiden kan variera beroende på ett flertal
faktorer, bland annat underliggande marknad, förväntad
framtida kursrörelse, valutakursförändringar och rådande
ränteläge. Även kapitalmarknadens förtroende för Handelsbanken kan påverka värdet under löptiden. I en kapitalskyddad
placering bestäms kopplingen till marknaden ofta av den så
kallade deltagandegraden. Deltagandegraden beskriver hur
stor andel av marknadsutvecklingen på just slutdagen som
innehavaren kommer att få ta del av. Som innehavare ska du
inte förvänta sig fullständig följsamhet mot underliggande
marknad i värdet av placeringen under löptiden.
Var kan jag förvara min kapitalskyddade placering?
Våra kapitalskyddade placeringar kan du ha i en vanlig depå,
Investeringssparkonto (ISK), VP-konto, Individuellt pensionssparande (IPS) och i kapitalförsäkringar.
Vem passar kapitalskyddade placeringar generellt för?
Generellt sett passar Månadens kapitalskyddade placeringar
den som söker placeringar med låg till medelrisk och har en
tidshorisont på två till sju år. Placeraren bör ha tidigare
erfarenhet av placeringsprodukter.
Måste jag behålla placeringen till löptidens slut?
Finns det några risker med kapitalskyddade placeringar?
Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid,
vanligtvis mellan två och fem år. Vid löptidens slut beräknas
hur mycket pengar du får tillbaka. Det går dock att sälja våra
kapitalskyddade placeringar när som helst till aktuell kurs. Väljer
du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som
när du handlar aktier. Observera att kapitalskyddet endast
gäller vid löptidens slut. Under löptiden kan värdet på kapitalskyddade placeringar vara lägre än det nominella beloppet.
Det finns risker som är förknippade med ett köp av kapitalskyddade placeringar. Läs mer om dessa på sidan 19.
Bas – minst pengarna tillbaka
Extra – möjlighet till extra avkastning
Alternativet Bas – utan överkurs – passar den som minst vill
ha pengarna tillbaka och kan ses som ett alternativ till långsiktigt
kontosparande. Bas kostar 10 000 kronor för en post om nominellt 10 000 kronor. En kapitalskyddad placering Bas ger minst
pengarna tillbaka på återbetalningsdagen, samtidigt som
det finns möjlighet till god avkastning.
Alternativet Extra – med överkurs – passar den som vill ha
möjlighet till extra hög avkastning och därför är villig att betala
lite mer, en så kallad överkurs. Överkursen ger alltså möjlighet
till högre avkastning. Om marknaden faller förlorar du överkursen,
vanligtvis 1 000 kronor per post om nominellt 10 000 kronor.
Läs gärna mer och se filmen om hur våra kapitalskyddade
placeringar fungerar på handelsbanken.se/kapitalskydd.
TILLÄGGSBELOPP
TILLÄGGSBELOPP
ARRANGÖRSARVODE
MARKNADSDEL
ÖVERKURS
ARRANGÖRSARVODE
TILLÄGGSBELOPP
MARKNADSDEL
NOMINELLT
BELOPP
NOMINELLT
BELOPP
OBLIGATION
STARTDAG
14
MÖJLIG
AVKASTNING
NOMINELLT
BELOPP
ÅTERBETALNINGSDAG
OBLIGATION
STARTDAG
NOMINELLT
BELOPP
ÅTERBETALNINGSDAG
MÖJLIG
AVKASTNING
Frågor & svar | Certifikat
Så fungerar våra certifikat
Vad är Handelsbankens certifikat?
Enligt ordboken kan ordet certifikat betyda många olika saker
som exempelvis intyg, kvalitetsbevis och skuldebrev. Handelsbankens certifikat är värdepapper som vi ger ut och noterar
på börsen.
ränteläge. Även kapitalmarknadens förtroende för Handelsbanken kan påverka värdet under löptiden. Som innehavare
kan man inte förvänta sig fullständig följsamhet mot underliggande marknad i värdet av placeringen under löptiden.
Var kan jag förvara mitt certifikat?
Vad är speciellt med Handelsbankens certifikat?
Våra certifikat är en flexibel placeringsform. Det gör det enkelt
för oss att snabbt ta fram nya certifikat när det dyker upp
spännande placeringsmöjligheter. Ibland försvinner möjligheterna att göra ett visst certifikat lika fort som de kommer.
Därför är det säkrast att köpa nu om du är intresserad.
Måste jag behålla certifikatet till slutdagen?
Nej, certifikaten i denna broschyr är börsnoterade. Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja innan löptidens slut. Väljer
du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis som
när du handlar aktier. Observera att värdet under löptiden
ibland kan vara lägre än det förväntade värdet på slutdagen.
Vad påverkar placeringens värde under löptiden?
Värdet under löptiden kan variera beroende på ett flertal
faktorer, bland annat underliggande marknad, förväntad
framtida kursrörelse, valutakursförändringar och rådande
Så här köper du
På internet
Har du Handelsbankens Internettjänst loggar du in på
handelsbanken.se och köper under
Spara och placera  Placeringserbjudanden.
Våra certifikat kan du ha i en vanlig depå, Investeringssparkonto
(ISK), VP-konto och i kapitalförsäkringar. Du kan däremot inte
förvara certifikaten i Individuellt pensionssparande (IPS).
Vem passar certifikat generellt för?
Generellt sett passar certifikat den som söker placeringar med
medel till hög risk och har en tidshorisont på två till sju år.
Placeraren bör ha intresse och tidigare erfarenhet av placeringsprodukter.
Finns det några risker med certifikat?
Det finns risker som är förknippade med ett köp av certifikat.
Läs mer om dessa på sidan 19. Placerare i certifikat bör
uppmärksamma att certifikaten inte är kapitalskyddade och
därmed kan hela det placerade beloppet gå förlorat.
Läs gärna mer och se filmen om hur våra certifikat fungerar på
handelsbanken.se/certifikat.
Du som är kund i Handelsbanken kan köpa Månadens
placeringar på internet, på något av våra bankkontor eller
via vår personliga telefonservice senast den 14 juni 2015.
På våra bankkontor
Besök något av våra
bankkontor och fyll i en
anmälningssedel.
Handelsbanken Direkt
Personlig service via
telefon dygnet runt.
Personlig kod krävs.
Telefon 0771-77 88 99.
15
Villkor och risker
Anmälan och betalning
Kapitalskyddade placeringar säljs i poster om nominellt 10 000 kronor
och certifikat säljs i poster om 10 000 kronor. Sista dag för köp av
Månadens placeringar Juni är den 14 juni 2015 och betalning sker den
18 juni 2015.
Underliggande tillgångar
Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra
(SHBO 114AX): Likaviktad aktiekorg bestående av: Coca-Cola Co, Ford
Motor Co, Gap Inc, Garmin Ltd, Home Depot Inc, Johnson & Johnson,
McDonald’s Corp, Travelers Cos Inc, Wal-Mart Stores, Wells Fargo &
Co. Eventuella utdelningar återinvesteras inte.
Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra
(SHBO 114AY): Likaviktad aktiekorg bestående av Danone SA, E.ON
SE, Muenchener Rueckver AG, Sanofi, Siemens AG, Telefonica SA,
Total SA, Unibail-Rodamco SE, Unilver NV, Vinci SA.
Eventuella utdelningar återinvesteras inte.
Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra
(SHBO 114AZ): Nordic Low Volatility Balance 12%.
Indexet är ett excess return index. Excess return index är skapade i
syfte att mäta avkastningen i en icke finansierad investering. Man kan
säga att ett excess return index beräknar avkastningen i en investering i
ett index där investeringen gjorts med lånade pengar. Alltså är investeringen i ett excess return index den samma som i den underliggande
tillgången med avdrag för eventuell lånekostnad för att finansiera en
liknande investering.
Valutaobligation Euro Dollar Extra
(SHBO 114VX): Valutapar: Euro mot amerikanska dollar.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag
(SHBC CX20E): Kreditindexet iTraxx Europe Crossover Serie 23.
Deltagandegrad
Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande
tillgång du får ta del av och beräknas på nominellt belopp. Om
deltagandegraden är högre än 100 procent, får du mer än den faktiska
uppgången.
Deltagandegrad för Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra
är preliminärt 100 procent.
Deltagandegrad för Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra är
preliminärt 100 procent.
Deltagandegrad för Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra är
preliminärt 100 procent.
Deltagandegrad för Valutaobligation Euro Dollar Extra är preliminärt 150
procent.
Deltagandegraderna i denna broschyr är preliminära. Definitiva
deltagandegrader fastställs den 18 juni 2015. Nivåerna avgörs bland
annat av hur svenska och internationella räntor samt hur den förväntade framtida kursrörligheten (volatiliteten) på marknaderna förändras
fram till den 18 juni 2015.
Kupong
Kupongen i Kreditcertifikat Europeiska Bolag är preliminärt 4,4 procent
per år. Definitiv kupong fastställs den 18 juni 2015. Nivån på kupongen
avgörs bland annat av hur marknadsräntorna förändras och hur
marknadspriset på de ingående bolagens skulder förändras fram till
den 18 juni 2015. Första utbetalning sker 8 juli 2016.
Startkurser
Startkurs för Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra är
värdet på respektive akties stängningskurs den 18 juni 2015.
Startkurs för Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra är värdet på
respektive akties stängningskurs den 18 juni 2015.
Startkurs för Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra är Nordic
Low Volatility Balance 12% stängningskurs den 18 juni 2015.
Startkurs för Valutaobligation Euro Dollar Extra är valutakursen
EURUSD den 18 juni 2015.
Startdag för Kreditcertifikat Europeiska Bolag är den 18 juni 2015.
16
Värdet under löptiden – andrahandsmarknad
Månadens placeringar Juni avses handlas på NASDAQ
Stockholm från och med den 22 juni 2015. Du kan även följa
värdet på placeringarna på handelsbanken.se/månadensplaceringar
Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden,
ställa köpkurser och om möjligt säljkurser.
Börsnoteringen gör det enkelt för dig att sälja under löptiden.
Väljer du att sälja före löptidens slut betalar du courtage, precis
som när du handlar aktier. Notera att för våra kapitalskyddade
placeringar gäller kapitalskyddet endast vid löptidens slut. Under
löptiden kan värdet på kapitalskyddade placeringar vara lägre än
det nominella beloppet.
Slutdag, slutkurser och genomsnittsberäkning fastställs
enligt följande:
Vissa placeringar använder så kallad genomsnittsberäkning för
att beräkna slutkursen. Det innebär att slutkursen blir respektive
underliggande tillgångs genomsnittliga värde under ett antal
avläsningar. Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall
vid slutet av löptiden. Samtidigt innebär den att en uppgång i
marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag.
Slutkurs för Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra
är respektive akties genomsnittliga värde från och med den 18
december 2017 till och med den 18 juni 2018, med en avläsning
varje månad.
Slutkurs för Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra är
respektive akties genomsnittliga värde från och med den 18
december 2017 till och med den 18 juni 2018, med en avläsning
varje månad.
Slutkurs för Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra är
Nordic Low Vol Balance 12% genomsnittliga värde från och med
den 18 december 2017 till och med den 18 juni 2018, med en
avläsning varje månad.
Slutkurs för Valutaobligation Euro Dollar Extra är valutakursen
EURUSD den 18 juni 2018.
Slutdag för Kreditcertifikat Europeiska Bolag är den 20 juni
2020.
Återbetalningsdag
Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto följande datum:
Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra den 6 juli
2018.
Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra den 6 juli 2018.
Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra den 6 juli 2018.
Valutaobligation Euro Dollar Extra den 6 juli 2018.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag den 8 juli 2020.
Kredithändelse
En kredithändelse inträffar, enligt bedömning av Handelsbanken,
när ett bolag antingen försätts i konkurs, har stora betalningsdröjsmål på sina lån,genomför en rekonstruktion eller vid statligt
ingripande. Definitionen på en kredithändelse är utformad utifrån
ett regelverk fastställt av ISDA, International Swaps and
Derivatives Association. För mer detaljerad information kring
kredithändelser se Slutliga villkor.
Återbetalt belopp vid kredithändelse
Om det sker en kredithändelse i något av de ingående bolagen i
Kreditcertifikat Europeiska Bolag kommer det återbetalda
beloppet att påverkas. För varje kredithändelse som inträffar
minskar återbetalt belopp med 1/75 under förutsättning att
ingen kredithändelse inträffat innan placeringens start. Observera att det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag.
Kupong vid kredithändelse
Om det sker en kredithändelse i något av bolagen i Kreditcertifikat Europeiska Bolag kommer kupongen att påverkas. För varje
kredithändelse som inträffar minskar kupongen med 1/75, under
förutsättning att ingen kredithändelse inträffat innan placeringens start. Observera att det endast kan inträffa en kredithändelse per bolag, det vill säga kupongen kan inte bli negativ.
Villkor och risker
Valuta
I Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra påverkas
tilläggsbeloppet direkt av valutakursförändringar mellan den
svenska kronan och den amerikanska dollarn. En förstärkning av
den amerikanska dollarn ger ett högre tilläggsbelopp och en
försvagning av den amerikanska dollarn ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av
valutakursförändringar
Riskindikator
Riskindikatorn mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig
skala, där 1 är lägst risk och 7 är högst. Riskindikatorn följer så
långt som möjligt de riktlinjer för fonder som tagits fram av
Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA.
Därmed kan du jämföra risken i våra kapitalskyddade placeringar
och certifikat med risken i fonder från bland annat Handelsbanken.
Riskindikatorns nivå beror dels på placeringens konstruktion, dels
på risken i underliggande marknad(er). Riskindikatorn är utformad
så att den mäter risken för mindre sannolika kraftigt negativa utfall.
Över tiden kan riskindikatorn ändras både uppåt och nedåt.
Tilldelning och villkor för emissionens genomförande
Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning som
anmälningar registrerats. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund
av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig
Handelsbanken rätten att använda lottningsför-farande för bestämmande av tilldelning. Vid tilldelning kan placeraren komma att erhålla
värdepapper från endast ett alternativ även om teckning skett i flera.
Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som beräknas
sändas ut den 16 juni 2015. Ingen garanti för tilldelning kan lämnas.
Volymen är i respektive alternativ begränsad till följande:
300 000 000 kronor i Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion
Extra
300 000 000 kronor i Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra
300 000 000 kronor i Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra
300 000 000 kronor i Valutaobligation Euro Dollar Extra
300 000 000 kronor i Kreditcertifikat Europeiska Bolag.
Riskindikatorn mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur
förändringar i marknaden påverkar värdet av placeringen. Andra
typer av risker, till exempel Handelsbankens kreditrisk och
likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också viktigt att notera
att risken mäts på placeringens slutdag, inte under löptiden.
Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller ytterligare
begränsa dessa volymer. Se Slutliga Villkor för ytterligare information
om tilldelning.
Courtage och Arrangörsarvode
På betalningsdagen fastställs villkoren för Månadens placeringar
och likvid inklusive courtage betalas. Courtaget är 2 procent på
priset för alla alternativ utom Valutaobligation Euro Dollar Extra och
Kreditcertifikat Europeiska Bolag där courtaget är 1 procent.
Därefter tillkommer inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter
vid återbetalning.
90 procent för Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra
Handelsbanken kalkylerar med ett arrangörsarvode motsvarande
maximalt 1,0 procent per år av den kapitalskyddade placeringens
nominella belopp och maximalt 1,0 procent per år av certifikatets
pris. Arrangörsarvodet ska täcka kostnader för riskhantering,
produktion och distribution. Arrangörsarvodet tas ut som en
engångskostnad vid start, beräknas på placeringens maximala
löptid och är inkluderat i placeringens pris. Observera att för
produkter som kan förfalla i förtid kan därför avgiften överstiga 1,0
procent per faktiskt löptidsår vid förtida förfall.
Vid en investering om 10 000 kronor innebär det för:
Aktieindexobligation Amerikansk Konsumtion Extra, 3 års löptid:
Courtage: 220 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs
totalt maximalt 520 kronor.
Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra, 3 års löptid:
Courtage: 220 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs
totalt maximalt 520 kronor.
Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra, 3 års löptid:
Courtage: 220 kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs
totalt maximalt 520 kronor.
Valutaobligation Euro Dollar Extra, 3 års löptid: Courtage: 106
kronor. Arrangörsarvode: maximalt 300 kronor, dvs totalt maximalt
406 kronor.
Kreditcertifikat Europeiska Bolag, cirka 5 års löptid: Courtage: 100
kronor. Arrangörsarvode: maximalt 500 kronor, dvs totalt maximalt
600 kronor.
I det fall en placering distribueras av tredje part kan det förekomma att denne erhåller en andel av ovan nämnda arrangörsarvode.
Ytterligare information kan erhållas av Handelsbanken.
Handelsbanken betalar endast ut tillåtna ersättningar till tredje
part, det vill säga ersättningar som höjer kvaliteten på tjänsten och
som är i kundens bästa intresse.
Licenser
Handelsbanken har enligt licensavtal rätt att använda indexen i
denna broschyr. Licensgivarnas ansvarsbegränsningar för indexen
finns i Slutliga Villkor.
Handelsbanken kommer att ställa in alternativ där deltagandegraden inte kan fastställas till minst:
90 procent för Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra
95 procent för Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra
130 procent för Valutaobligation Euro Dollar Extra.
Handelsbanken kommer att ställa in Kreditcertifikat Europeiska Bolag
om kupongen inte kan fastställas till 4,0 procent.
Handelsbanken har rätt att ställa in emissionen i vissa fall. För
ytterligare information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter
att betalninggenomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet.
Beskattning
Kapitalvinster och kapitalförluster i Aktieindexobligation Amerikansk
Konsumtion Extra, Aktieindexobligation Europeiska Bolag Extra och
Aktieindexobligation Stabila Bolag Norden Extra beskattas som
delägarrätter, det vill säga på samma sätt som aktier.
Valutaobligation Euro Dollar och Kreditcertifikat Europeiska Bolag
beskattas som en fordringsrätter, det vill säga på samma sätt som
räntor vid kvittning mot andra förluster respektive vinster.
Detta är endast allmän information utifrån vad som i dagsläget är känt
och kan komma att ändras i framtiden. Om du vill ha rådgivning eller
veta mer om vilka skatteregler som gäller rekommenderar vi att du
kontaktar en skatterådgivare eller revisor.
Investeringssparkonto, ISK
Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar och certifikat i ett
Investeringssparkonto. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan
istället beskattas en årlig schablonintäkt. För mer information om
Handelsbankens Investeringssparkonto, se
handelsbanken.se/investeringssparkonto.
Kapitalförsäkring
Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar och certifikat i en
kapitalförsäkring. Då betalar du ingen kapitalvinstskatt, utan istället en
årlig avkastningsskatt. För mer information om Handelsbankens
kapitalförsäkring Kapitalspar Depå, se
handelsbanken.se/kapitalspar_depa.
Individuellt Pensionssparande, IPS
Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar i en IPS. IPS är ett
avdragsgillt pensionssparande. För mer information om
Handelsbanken IPS, se handelsbanken.se/ips. Observera att våra
certifikat inte kan förvaras här.
17
Villkor och risker
ISIN-koder
SE0006083218 (114AX),
SE0006083234 (114AY),
SE0006083242 (114AZ),
SE0006083226 (114VX),
SE0006083259 (CX20E).
Kunskapsnivå
Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med
kapitalskyddade placeringar och certifikat är tillräcklig för att kunna
fatta ett affärsmässigt beslut. Placerare i certifikat bör uppmärksamma
att om slutkursen är noll förloras hela det placerade beloppet.
Fullständiga villkor
Både våra kapitalskyddade placeringar och certifikat ges ut under
Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram. Fullständig
information om erbjudandet utgörs dels av Grundprospektet för
Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram, dels av
Slutliga Villkor för respektive produkttyp. Dokumenten finns på
handelsbanken.se/grundprospekt_shb. Grundprospektet för
Handelsbankens MTN-, Warrant- och Certifikatprogram har godkänts
av Finansinspektionen.
Försäljningsrestriktioner
Erbjudandet riktar sig till personer i Sverige vars deltagande inte
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder
utöver de som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distri­
bueras i något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver
sådan åtgärd eller strider mot reglerna i sådant land. Förvärv av
värdepapper som emitteras i enlighet med detta prospekt i strid med
ovanstående kan komma att anses vara ogiltigt.
18
Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ)
i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med
innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende
investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i
Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens
kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en
personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra
underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina
rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen
erfarenhet.
Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de
åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från
Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig
information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan
vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får
reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att
Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande.
Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt
som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i
strid med bankens regler.
Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för
framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka
och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det
investerade kapitalet.
Important notice – in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB
(publ). It is not an independent or objective research report
prepared by research analysts. This information is not directed to
persons whose participation requires prospectuses, registration,
or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This
information may not be distributed in any country, for instance the
US, in which distribution requires such measures or contravenes
the laws of such country.
Villkor och risker
Risker med Kapitalskyddade placeringar och Certifikat
Det finns risker som är viktiga att känna till innan du köper
kapitalskyddade placeringar eller certifikat.
Kreditrisk (emittentrisk)
Vid köp av värdepapper utgivna under Handelsbankens MTN- ,
Warrant- och Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på
Handelsbanken. Med kreditrisk menas risken att Handelsbanken
inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot
placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd
riskerar placeraren då att förlora delar av eller hela sin placering,
oavsett hur den underliggande marknaden har utvecklats under
värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger
betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina
finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg:
AA- från Standard & Poor’s (”S&P”), Aa3 från Moody’s, AA- från
Fitch och AA (low) från DBRS. Med Moody’s rating Aa3, S&P
rating AA-, Fitch rating AA- och DBRS rating AA (low) menas ”hög
kvalitet med mycket låg kreditrisk”.
Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett
utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad
olika risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att
erhålla betalning under ett värdepapper är beroende av bankens
möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är
beroende av utvecklingen i bankens verksamhet och bankens
hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Handelsbanken
ställer inga säkerheter för utgivna värdepapper och en placerare
som placerar i värdepapper omfattas inte av den statliga
insättningsgarantin.
Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning
Under löptiden påverkas värdet på kapitalskyddade placeringar
och certifikat av flera faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar.
Likviditetsrisk
Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en
kapitalskyddad placering eller ett certifikat. Detta kan till exempel
inträffa vid dålig likviditet i marknaden, vid kraftiga kursrörelser
eller då handeln på någon relevant marknadsplats stängs eller
åläggs restriktioner under viss tid. Även tekniska fel kan störa
handeln.
Överkurs
För kapitalskyddade placeringar gäller att risken är större för
placeringar som köps till överkurs, eftersom kapitalskyddet
enbart gäller det nominella beloppet.
Valuta
Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen. Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar
till exempel när investeringen görs i annan valuta än den i vilken
underliggande tillgång är uttryckt. I de fall exempelvis direkt
valutapåverkan neutraliserats med så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan fortfarande
föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om
underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg
som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i
indexet, fonden eller korgen. En investering kan således påverkas
av valutakursförändringar såväl direkt som indirekt, i kombination
eller var för sig.
Specifika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar och
certifikat
Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade
placeringar och certifikat. Olika placeringar kan vara kopplade till
samma marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är
jämförbarheten mellan olika placeringar ofta begränsad. För att
få en helhetsbild av respektive placering bör du läsa både
Grundprospektet och Slutliga Villkor som du hittar på
handelsbanken.se/grundprospekt_shb
För kapitalskyddade placeringar är det viktigt att veta att
kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under
löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.
Handelsbanken är ansluten till Strukturerade Placeringar I Sverige
(SPIS) och har därmed åtagit sig att följa Svenska Fondhandlareföreningens branschkod för vissa strukturerade placeringsprodukter.
Den anger riktlinjer för innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare
på strukturerade.se.
19
handelsbanken.se/månadensplaceringar